Aircash Splošni pogoji za uporabo kartic Aircash Skip to main content

Splošni pogoji za uporabo kartic Aircash

Splošni pogoji in določila za kartice Aircash

Splošni pogoji in določila poslovanja za kartice Aircash

1. Splošne določbe

1.1 Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, Hrvaška, OIB (PIN): 99833713101 (v nadaljnjem besedilu: »Aircash«, »mi« ali »izdajatelj«) je institucija za izdajo elektronskega denarja, registrirana pod številko IEN116 na podlagi odločbe Hrvaške narodne banke z dne 3. oktobra 2019, številka odločbe 251-020/10-19/BV. Izdajatelj izdaja elektronski denar na podlagi zgoraj navedenega dovoljenja, ki velja v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru, in je vpisan v register organizacij za plačilni promet in institucij za izdajo elektronskega denarja Evropskega bančnega organa (EBA): https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/view/PSD_EMI/HR_HNB!IEN116

Podatki za stik:

E-pošta: [email protected]
Telefon: +385 1/457-3537 in +385 1/457-3538

1.2 Vsak uporabnik denarnice Aircash, ki želi za plačila Aircash z elektronskim denarjem dodatno uporabljati kartico Aircash (v nadaljnjem besedilu: »kartica«, kot je opredeljeno v glosarju), mora prebrati in sprejeti te splošne pogoje in določila poslovanja za kartice Aircash (v nadaljnjem besedilu: SPU AC), ki poleg veljavnih splošnih pogojev in določil za uporabo denarnice Aircash (v nadaljnjem besedilu: SPU AW) dodatno urejajo pravice in obveznosti izdajatelja in uporabnika, ki uporablja tudi kartico. Ti SPU AC veljajo samo za uporabnike kartice.

1.3 S pošiljanjem zahtevka za izdajo kartice ali aktivacijo kartice, kupljene na lokaciji partnerja Aircash, se šteje, da ste seznanjeni s temi SPU AC ter da ste jih prebrali in sprejeli in se strinjate z njihovo uporabo ter sprejemate vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz njih.

2. Glosar

2.1 Naslednji izrazi v teh SPU AC imajo naslednje pomene:

Mobilna aplikacija Aircash – programska oprema, ki omogoča uporabo storitev denarnice Aircash in kartice.

Avtorizacija – plačilna transakcija se šteje za avtorizirano, če je uporabnik kartice dal soglasje za izvršitev plačilne transakcije ali če je uporabnik kartice dal soglasje za izvršitev niza plačilnih transakcij, katerih del je ta plačilna transakcija.

Dinamična pretvorba valute – (DPV) – storitev, pri kateri lahko uporabnik pri dvigu gotovine ali plačilu blaga in/ali storitev na sprejemnih mestih v tujini, če je to ponujeno na zaslonu naprave, izbere znesek bremenitve v domači valuti. Veljavni tečaj za dinamično pretvorbo valute in morebitni povezani stroški storitve so prikazani na zaslonu naprave in v potrditvi transakcije.

Naprava EFTPOS (naprava za elektronski prenos sredstev na prodajnem mestu) – elektronska naprava na prodajnem mestu ali mestu za dvig, namenjena izvajanju plačilnih transakcij za plačilo blaga in/ali storitev ali dvig gotovine, ki lahko glede na sistem od uporabnika zahteva avtorizacijo transakcije in kartice na način, ki ga določijo naprava EFTPOS (brez identifikacije, identifikacija s kodo PIN ali podpis evidence stroškov ali identifikacija z uporabo storitve 3D-Secure in drugih metod močnega preverjanja pristnosti strank).

Spletno prodajno mesto – prodajno mesto, ki prodaja izdelke in/ali zagotavlja storitve na internetu brez prisotnosti kartice in uporabnika ter sprejema kartico kot negotovinsko plačilno sredstvo.

Kartica – kartica, ki jo Aircash izda uporabniku na podlagi zahteve za izdajo kartice, oddane v mobilni aplikaciji Aircash ali kupljene na lokaciji partnerja Aircash, ki je bila v postopku aktivacije povezana z uporabnikovo denarnico Aircash, kar uporabniku omogoča, da skupaj z mobilno aplikacijo Aircash plačuje z elektronskim denarjem. Kartica uporabniku omogoča neposredno plačevanje blaga in/ali storitev Aircash z elektronskim denarjem prek sprejemne naprave ali na daljavo, dvig gotovine in uporabo drugih storitev na bankomatu ali drugi samopostrežni napravi. Kartica je sestavni del denarnice Aircash in uporabniku omogoča plačevanje izključno s sredstvi, ki jih ima v obliki elektronskega denarja na voljo v denarnici Aircash.

Uporabnik – v pomenu teh SPU AC uporabnik denarnice Aircash, ki je uspešno aktiviral kartico in sprejel te SPU AC s pravicami in obveznostmi iz pogodbenega razmerja.

Personalizirane varnostne poverilnice – personalizirane funkcije, ki jih izdajatelj zagotovi uporabniku za namene preverjanja pristnosti in avtorizacije, ki se lahko nanašajo na informacije na kartici in informacije, povezane s kartico, pri čemer navedene informacije omogočajo identifikacijo osebe, ki jo je izdajatelj pooblastil za uporabo te kartice, zlasti za vsakega posameznika posebej ali skupaj: ime in priimek uporabnika kartice, številka kartice, kontrolna številka, natisnjena na zadnji ali sprednji strani kartice, datum poteka veljavnosti kartice, PIN, podpis uporabnika kartice na kartici in druge poverilnice v odvisnosti od kanala uporabe in/ali plačilnega instrumenta.

Koda PIN kartice (osebna identifikacijska številka) – osebna tajna identifikacijska številka, ki se uporablja za identifikacijo uporabnika in/ali avtorizacijo plačilnih transakcij (v nadaljnjem besedilu PIN). Koda PIN je nedvoumno dokazilo o identiteti uporabnika, ki je opravil določeno transakcijo z uporabo kode PIN, katere pogoji zahtevajo takšno preverjanje. Opozoriti je treba, da je koda PIN kartice edinstvena, da je vezana izključno na kartico ter da se razlikuje od kode PIN, ki se uporablja za dostop do mobilne aplikacije denarnice Aircash.

Močno preverjanje pristnosti stranke (Strong Customer Authentication oz. SCA) – preverjanje pristnosti, ki temelji na uporabi dveh ali več medsebojno neodvisnih elementov, ki spadajo v kategorijo poznavanja (nekaj, kar ve samo uporabnik), posedovanja (nekaj, kar ima samo uporabnik) in lastnosti (nekaj, kar je uporabnik), v skladu z zakonom o plačilnih sistemih in Direktivo (EU) 2015/2366.

Ugovor na poslovanje – izjava o nezadovoljstvu uporabnika v zvezi s storitvijo, ki meni, da je bila kršena njegova pravica v poslovnem odnosu z izdajateljem, in vključuje ugovor glede kartičnih transakcij.

Prodajno mesto – mesto, kjer poslovni subjekti in fizične osebe sprejemajo kartico kot negotovinsko plačilno sredstvo pri prodaji blaga in/ali storitev.

Nadomestna kartica – kartica, izdana kot nadomestilo za izgubljeno, ukradeno ali poškodovano kartico ali v primeru spremembe imena in/ali priimka uporabnika.

3D-Secure – storitev za varno plačevanje blaga in/ali storitev na spletnih prodajnih mestih, ki temelji na protokolu 3-D Secure.

3. Izdaja kartice

3.1 Izdajo ali aktivacijo kartice lahko zahteva kateri koli odrasel uporabnik oz. fizična oseba, ki:

 • je uspešno zaključila postopek ugotavljanja in preverjanja identitete uporabnika, ki ga izvede izdajatelj, in ima z izdajateljem vzpostavljeno poslovno razmerje za storitev denarnice Aircash ter
 • sprejema te SPU AC.

3.2 V okviru postopka ugotavljanja in preverjanja identitete uporabnika lahko izdajatelj od uporabnika poleg predpisanih dokumentov zahteva tudi dodatne dokumente, ki določajo osebne podatke, ter zahteva druga preverjanja za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, vključno z obveznostmi iz predpisov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.

3.3 Ne glede na izpolnjevanje predpisanih pogojev za izdajo/aktivacijo kartice si izdajatelj pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne izdajo ali aktivacijo kartice uporabniku, in ni dolžan posredovati pojasnil ali kakršnih koli drugih informacij o razlogih za zavrnitev ter v zvezi s tem uporabniku ne odgovarja.

3.4 Izdajatelj si pridržuje pravico, da v skladu s poslovnimi odločitvami in tveganji upravlja zahtevke za izdajo kartic. Največje število izdanih kartic na uporabniški račun določi izdajatelj.

3.5 Obdelava in shranjevanje osebnih podatkov se izvajata v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), kot se lahko občasno spremeni, in drugimi predpisi. Več informacij o obdelavi in hrambi osebnih podatkov je na voljo v dokumentu »Informacije o varstvu osebnih podatkov« na spletni strani izdajatelja.

3.6 Na ozemlju posameznih držav članic EU in EGP Aircash uporabniku ponuja eno ali več možnosti za pridobitev kartice, kot je opisano v nadaljevanju. Uporabnik, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena, lahko:

 • kupi kartico na prodajnem mestu partnerja Aircash in jo aktivira v aplikaciji Aircash. Cena kartice na prodajnem mestu ni provizija za izdajo. Priporočena cena kartice na prodajnem mestu partnerja je navedena v provizijah, vendar je cena lahko odvisna od posameznega prodajnega mesta;
 • zahteva izdajo in dostavo kartice prek aplikacije Aircash, če je takšna funkcija na voljo. Uporabnik lahko kadar koli do izročitve kartice odstopi od zahteve za izdajo kartice, pri čemer mora izdajatelju povrniti vse stroške izdaje kartice, in se strinja, da se zaračunane provizije za ta namen ne povrnejo. Če izdajatelj za izdajo kartice zaračuna provizijo, je ta navedena v razdelku Provizije.

3.7 Vse provizije in stroški, povezani z izdajo in uporabo kartice, so navedeni na izdajateljevi spletni strani: https://aircash.eu/naknade/.

3.8 Plačilo provizij se takoj izvede v mobilni aplikaciji Aircash, tako da se ustrezna vsota odšteje od elektronskega denarja v uporabnikovi denarnici Aircash.

3.9 Izdana kartica je last izdajatelja in je ni mogoče prenesti na drugega uporabnika.

3.10 Kupljene ali dostavljene kartice niso aktivirane. Uporabnik aktivira kartico v mobilni aplikaciji Aircash, kjer lahko vidi in spremeni kodo PIN.

3.11 Uporabnik mora deaktivirano kartico aktivirati v mobilni aplikaciji Aircash in/ali, v primeru kartice s souporabo blagovne znamke, po postopku, ki ga določi partner, ki souporablja blagovno znamko, ob upoštevanju vseh varnostnih postopkov in standardov, ki jih predpiše izdajatelj.

3.12 Za kartico se smatra, da je izdana v trenutku njene uspešne aktivacije v mobilni aplikaciji Aircash.

3.13 Uporabnik lahko začne uporabljati kartico po končani aktivaciji.

4. Datum poteka veljavnosti kartice

4.1 Datum poteka veljavnosti kartice je naveden na kartici in velja do zadnjega dne v mesecu, ki je naveden na kartici. Po poteku veljavnosti kartice mora uporabnik aktivirati novo kartico, če želi še naprej uporabljati to funkcijo denarnice Aircash.

4.2 Izdajatelj si pridržuje pravico, da v skladu s svojo poslovno presojo še pred potekom veljavnosti obstoječe kartice samostojno izda novo kartico z enakimi ali boljšimi pogoji in funkcijami, vendar z drugačnim imenom, npr. zaradi izboljšanja varnostnih mehanizmov kartice, uvedbe novih tehnologij ali varnostnih standardov kartičnega poslovanja in v drugih primerih, ki so pogojeni s poslovnimi razlogi. V tem primeru obstoječa kartica velja do določenega datuma, ki ga izdajatelj sporoči uporabniku in na katerega jo nadomesti z novo kartico.

4.3 Po izteku veljavnosti kartice uporabnik ne sme več uporabljati kartice za noben namen in jo mora uničiti, tako da prereže magnetni trak na hrbtni strani in čip.

5. Omejitev porabe

5.1 Izdajatelj določi in upravlja dnevne in mesečne omejitve porabe na kartici za različne vrste transakcij.

5.2 V primeru, da se zaradi pravil, ki jih uveljavljajo izdajatelji kartic v zvezi z obdelavo transakcij in/ali zapoznelimi transakcijami, račun uporabnika bremeni za znesek, ki je višji od razpoložljivega zneska elektronskega denarja v denarnici Aircash, in je uporabnik izdajatelju dolžan razliko, mora uporabnik poravnati razliko glede na stanje denarnice Aircash za isti znesek takoj, ko zanjo izve in/ali prejme obvestilo. Če uporabnik tega ne stori v 14 (štirinajstih) koledarskih dneh od nastanka dolga, si izdajatelj pridržuje pravico do pridobitve sredstev na drug način. Izdajatelj si pridružuje to pravico tudi po prenehanju uporabe kartice, tj. po prenehanju veljavnosti pogodbe.

5.3 Kartica se lahko uporablja za transakcije do višine sredstev, ki so na voljo v denarnici Aircash, v okviru določenih dnevnih in mesečnih omejitev, določenih za posamezno kartico.

5.4 Izdajatelj določa in upravlja omejitve porabe v obliki obsega in števila transakcij, ki jih je mogoče izvesti.

5.5 Uporabnik lahko dostopa do osnovnih omejitev in jih pregleduje v mobilni aplikaciji Aircash kot del funkcije upravljanja določene kartice, omejitve pa lahko na zahtevo uporabnika in s soglasjem izdajatelja spremeni na nižji ali višji znesek.

5.6 Izdajatelj si pridržuje pravico, da v skladu z oceno tveganja in poslovnimi odločitvami ne zviša omejitev nad osnovne omejitve in da prekliče odobrene omejitve.

5.7 Poleg dnevne in mesečne omejitve pri uporabi kartice na zahtevo uporabnika ni mogoče skleniti dodatnih omejitev porabe.

6. Uporaba kartice in obveznost varovanja zaupnosti poverilnic

6.1 Kartica je instrument, ki omogoča izvajanje transakcij s sredstvi, shranjenimi v denarnici Aircash. Omejitve za kartične transakcije so lahko nižje od skupnega razpoložljivega stanja v denarnici Aircash v skladu z določbami 5. člena teh SPU AC.

6.2 V primeru zlorabe je uporabnik izdajatelju odgovoren za škodo, izdajatelj pa ima pravico prekiniti pogodbo z uporabnikom, blokirati kartico in/ali zavrniti nadaljnjo uporabo kartice in/ali denarnice Aircash.

6.3 Uporabnik kartice ne sme uporabljati v nezakonite namene, vključno s plačili za blago in/ali storitve, ki so na ozemlju države, v kateri se uporabnik nahaja v času transakcije in/ali države, v kateri ima trgovec, ki prejme plačilo, sedež, zakonsko prepovedani. Uporabnik je v celoti odgovoren za vsa nezakonita plačila z uporabo kartice.

6.4 Kartica se lahko uporablja za brezgotovinska plačila pri plačevanju blaga in/ali storitev na prodajnih mestih z oznako za sprejem kartice Mastercard, za dvige gotovine na bankomatih in izplačilnih mestih v Republiki Hrvaški in tujini z oznako za sprejem kartice Mastercard ter za druge ugodnosti, ki so na voljo uporabnikom.

6.5 Med plačevanjem mora imeti uporabnik kartico vedno na očeh; v nasprotnem primeru plačuje na lastno odgovornost in je odgovoren za vsako zlorabo kartice.

6.6 Kartica je izdana z možnostjo za brezstično plačevanje. Če uporabnik ne želi uporabljati kartice s funkcijo brezstičnega plačevanja, lahko pisno zahteva preklic funkcije brezstičnega plačevanja. Z ukinitvijo funkcije brezstičnega poslovanja bo uporabnik še naprej uporabljal izdano kartico, čeprav je na njej prisoten/natisnjen znak za brezstično plačevanje. Pri uporabi kartice z oznako za brezstično plačevanje, za katero je uporabnik preklical funkcijo brezstičnega plačevanja, se uporabnik odloči, da bo kartico uporabljal le na stičnih mestih, tj. z vstavljanjem ali podrsanjem kartice skozi napravo EFTPOS, o čemer se zavezuje obvestiti prodajno mesto. Uporabnik lahko pisno zahteva ponovno omogočanje brezstičnega plačevanja, pri čemer lahko izdajatelj takšno zahtevo tudi zavrne, ne da bi uporabnika obvestil o razlogih.

6.7 Pri transakcijah na daljavo, tj. transakcijah brez prisotnosti kartice, mora uporabnik takšne transakcije opravljati na lastno odgovornost in s povečano previdnostjo.

6.8 Kartico lahko uporabljate na spletnih prodajnih mestih, tako da se podatki o kartici shranijo za prihodnja plačila. V tem primeru sta uporabniško ime in geslo za prijavo v spletno prodajno mesto enako občutljiva podatka kot podatki o kartici in koda PIN ter zanju velja enaka stopnja zaupnosti.

6.9 Uporabnik uporablja kartico na bankomatih na lastno odgovornost. Če kartico zadrži bankomat v lasti banke bodisi v državi ali v tujini, se kartica uporabniku ne vrne, temveč se po prijavi izgube prekliče kot izgubljena. Vse stroške izdaje nove kartice nosi uporabnik. V primeru uporabe kartice v nasprotju z namenom ali določbami v teh SPU AC, zakonih in/ali drugih predpisih, ter v primeru suma zlorabe lahko izdajatelj prepreči nadaljnjo uporabo kartice.

6.10 Uporabnik mora biti še bolj previden pri zaščiti kartice in njenih varnostnih elementov ter sprejeti vse razumne previdnostne ukrepe za njihovo zaščito, pri uporabi kartice pa mora upoštevati vsa naslednja pravila:

 • uporabnik mora varovati zaupnost kode PIN kartice in vseh podatkov, navedenih na kartici, kot so njena številka, datum poteka veljavnosti in trimestna kontrolna številka, natisnjena na hrbtni strani, kode PIN pa nikoli ne sme zaupati drugim osebam, niti izdajatelju, njegovim zaposlenim, policiji, pravosodnim organom in spletnim trgovinam;
 • koda PIN kartice ne sme biti zapisana na kartici ali drugih dokumentih ali medijih oziroma na računalniku, mobilni ali drugi elektronski napravi;
 • kodo PIN kartice si je treba zapomniti ob upoštevanju, da je koda PIN na voljo za vpogled v mobilni aplikaciji Aircash;
 • uporabnik mora zagotoviti, da se vse dejavnosti, ki vključujejo kartico na prodajnem mestu, izvajajo v njegovi navzočnosti in pod njegovim nadzorom;
 • ob plačilu blaga in/ali storitev na prodajnih mestih mora uporabnik prejeti potrdilo o transakciji in če ga prodajalec ne izda, ima uporabnik pravico in je dolžan zahtevati takšno potrdilo;
 • uporabnik je dolžan takoj po prejemu potrdila o opravljeni transakciji preveriti znesek transakcije, ki je naveden na potrdilu;
 • v primeru neizvršitve transakcije ali neuspešne avtorizacije plačilne transakcije mora uporabnik na prodajnem mestu prejeti potrdilo o neizvršeni transakciji ali potrdilo o neuspešni avtorizaciji, in če ga prodajalec ne izda, ima uporabnik do njega pravico in je dolžan zahtevati takšno potrdilo;
 • uporabnik je dolžan hraniti vsa potrdila o opravljenih odobrenih, neodobrenih ali neizvršenih transakcijah;
 • v primeru plačila blaga in/ali storitev prek interneta se mora uporabnik izogibati plačilu prek nepreverjenih spletnih strani in zagotoviti, da se plačilo izvede izključno prek računalnika, ki ima ustrezno zaščito pred računalniškimi virusi ali drugimi zlonamernimi programi;
 • pred vnosom podatkov o kartici mora uporabnik preveriti verodostojnost in varnostne elemente spletne strani prodajnega mesta, kjer namerava uporabiti kartico;
 • uporabnik varnostnih funkcij kartice ne sme razkriti ali dati na voljo drugim osebam, prav tako ne sme shraniti podatkov kartice za prihodnja plačila v uporabniških profilih drugih oseb;
 • uporabnik v telefonskih pogovorih z neznanimi ali nepreverjenimi osebami ter v odgovorih na nepreverjena sporočila, poslana prek e-pošte, družbenih omrežij ali drugih aplikacij za sporočanje, ne sme posredovati svojih osebnih podatkov in/ali podatkov o karticah;
 • uporabnik mora zagotoviti zaupnost gesel, kod ali drugih dogovorjenih postopkov za registracijo ali dostop za izvajanje kartičnih transakcij v spletnih storitvah (npr. Google/Apple Store, Amazon, Paypal itd.) in drugim osebam preprečiti dostop do njih;
 • uporabnik mora zagotoviti zaupnost PIN-ov, kod in/ali biometričnih podatkov, ki jih uporablja za dostop do svoje mobilne naprave in mobilne aplikacije Aircash, ter preprečiti drugim osebam dostop do njih; in
 • uporabnik mora redno spremljati transakcije, opravljene s kartico, in stanje v zadevni denarnici Aircash.

6.11 Izdajatelj ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki nastane, če uporabnik drugi osebi razkrije ali da na voljo geslo mobilne naprave, na kateri je nameščena mobilna aplikacija Aircash, kodo PIN za dostop do mobilne aplikacije Aircash, kartico in/ali katero koli varnostno funkcijo kartice, niti v primeru, če uporabnik v primeru uporabe biometričnih podatkov za dostop do mobilne aplikacije Aircash drugi osebi dovoli shraniti svoje biometrične podatke (npr. prstni odtis ali sliko obraza) na njenem telefonu.

7 Avtorizacija plačilnih transakcij z uporabo kartice

7.1 Plačilna transakcija, ki jo sproži uporabnik z uporabo kartice, se šteje za avtorizirano, če je uporabnik dal soglasje za izvršitev plačilne transakcije ali niza plačilnih transakcij, katerih del je ta plačilna transakcija, na enega od naslednjih načinov in glede na kraj, kjer je bila kartica sprejeta:

 • z držanjem, vstavljanjem in/ali potegom kartice na prodajnem mestu z namenom nakupa blaga in/ali storitev in vnosom kode PIN v napravo EFTPOS ali s podpisom potrdila o plačilu, ki ga ustvari naprava EFTPOS;
 • z držanjem ali vstavljanjem in/ali potegom kartice na mestu dviga z namenom dviga gotovine in vnosom kode PIN v napravo EFTPOS na mestu dviga ali s podpisom potrdila o dvigu gotovine, ki ga pripravi naprava EFTPOS na mestu dviga, oziroma z držanjem ali vstavljanjem kartice v bankomat in vnosom kode PIN v bankomat;
 • pri kataloški ali telefonski prodaji ter na spletnih prodajnih mestih z vnosom in/ali posredovanjem podatkov o kartici ali personaliziranih varnostnih poverilnic, kot to zahteva prodajno mesto;
 • z vnosom podatkov o kartici, vključno s personaliziranimi varnostnimi poverilnicami, ki se zahtevajo na spletnem prodajnem mestu, ali z vnosom uporabniškega imena in/ali gesla, ki sta bila uporabljena za registracijo uporabnikove kartice ali dodajanje kartice kot plačilnega sredstva za nakupovanje na spletnem prodajnem mestu;
 • z vnosom podatkov o kartici, vključno s personaliziranimi varnostnimi poverilnicami, ki se zahtevajo na spletnem prodajnem mestu, in s sprejetjem potrditve na mobilni napravi v mobilni aplikaciji Aircash, ki lahko v ta namen na spletnih prodajnih mestih, ki podpirajo storitev 3D-Secure, ustvari potisno obvestilo;
 • z vstavitvijo ali držanjem kartice ob samopostrežni napravi ali ravnanjem s kartico na način, ki ga samopostrežna naprava pogojuje z avtorizacijo (v primeru brezstičnega plačila s kartico, plačila cestnine in v drugih podobnih primerih, ko plačilna transakcija ni avtorizirana na enega od zgoraj opisanih načinov);
 • s sklenitvijo pogodbe o bremenitvi kartice.

7.2 Za brezstična plačila so zakonsko določene omejitve zneskov transakcij, do katerih se plačila lahko izvajajo brez avtorizacije s podpisom ali kodo PIN. Omejitve se lahko med trgi in državami razlikujejo. Zaradi varnostnih razlogov je včasih treba transakcije z brezstično kartico pod predpisano mejo avtorizirati s kodo PIN ali podpisom, ki potrjuje, da je kartica v lasti pooblaščenega uporabnika. Zahteva po vnosu kode PIN ali podpisu za določeno brezstično transakcijo pod omejitvijo je lahko predpisana tudi s parametri, ki jih določi izdajatelj ali prodajno mesto in so določeni glede na znesek in število predhodno opravljenih brezstičnih transakcij v skladu z zakonskimi predpisi in tveganji.

7.3 Obstoječi predpisi in pravila, ki veljajo za sheme plačilnih kartic, dovoljujejo, da se nekatere transakcije na napravah POS ali na spletu izvajajo brez močnega preverjanja pristnosti stranke v skladu z merili, določenimi v veljavnih predpisih. V primerih, v katerih je na podlagi predpisanih meril dovoljeno, da se močno preverjanje pristnosti stranke ne uporablja ali ne zahteva, samo dejstvo, da se ne zahteva ali uveljavlja, še ne pomeni, da transakcija ni odobrena na dogovorjeni način. V teh primerih uporabniku ni treba vnesti kode PIN ali potrditi transakcije z uporabo mobilne aplikacije Aircash, uporabnik kartice pa s samo uporabo kartice soglaša z izvedbo transakcije.

7.4 Plačilne transakcije, oddane na enega od dogovorjenih načinov, ni mogoče preklicati, razen v izjemnih primerih, v primeru dogovora med uporabnikom in/ali izdajateljem in/ali prodajnim mestom.

7.5 Uporaba močnega preverjanja pristnosti stranke velja za izključno in nedvoumno potrditev identitete uporabnika kartice pri uporabi kartice.

7.6 Elektronski podatki o plačilni transakciji, ki jih izdajatelj prejme od prodajnega mesta, predstavljajo plačilni nalog. Čas prejema plačilnega naloga je kateri koli trenutek, ko izdajatelj od prodajnega mesta prejme elektronske podatke o plačilni transakciji. Izdajatelj bo takoj po prejemu plačilnega naloga zmanjšal razpoložljivo stanje na računu uporabnika kartice za znesek plačilne transakcije, odrejene z uporabo kartice ali podatkov o kartici.

7.7 S soglasjem za izvedbo transakcije uporabnik prevzame obveznost plačila vseh stroškov, povezanih z izdanimi karticami, ne glede na datum obdelave in evidentiranja transakcije, na kar Izdajatelj nima vpliva.

7.8 Uporabnik je dolžan shraniti izvirnik računa za uporabnika (potrdilo), tj. potrdilo o neizvršitvi plačilne transakcije, ki ga prejme na prodajnem mestu, in ga je dolžan predložiti izdajatelju v primeru reklamacije. Uporabnik kartice je dolžan takoj po izvršitvi plačilne transakcije preveriti znesek plačilne transakcije, ki je naveden na potrdilu. V primeru, da določeno prodajno mesto, kjer je ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila zaradi hitrosti transakcij ali tehnoloških predpogojev in do zneska transakcije, ki ga predpisuje kartična plačilna shema, določil, da se potrdilo ne izda samodejno, na primer za brezstična plačila, plačila cestnine itd., lahko uporabnik kartice zahteva izdajo potrdila o opravljeni plačilni transakciji na sprejemnem mestu.

7.9 Transakcije se izvajajo v skladu s pravili kartičnih družb, avtorizacija transakcije pa se glede na znesek transakcije izvede, tako da se kartica pridrži nad plačilno napravo ali bankomatom oziroma vstavi vanjo/vanj. Naprava lahko zahteva avtorizacijo transakcije z vnosom kode PIN.

7.10 Transakcije na daljavo se izvajajo z uporabo podatkov s kartice, pri čemer lahko uporabnik potrdi svojo pristnost prek mobilne aplikacije Aircash.

7.11 Izdajatelj ima pravico na določenih prodajnih mestih omejiti uporabo kartic na podlagi ocene tveganja, regulativnih ali zakonskih obveznosti in če obstajajo varnostni razlogi ali druge okoliščine primera upravičujejo takšno odločitev.

7.12 Izdajatelj si pridržuje pravico do upravljanja funkcionalnosti kartice.

7.13 Uporabnik se strinja, da lahko izdajatelj v izjemnih primerih, ne da bi zahteval posebno dovoljenje, bremeni ali knjiži v dobro računa na podlagi napačne transakcije, da bi popravil očitno poslovno napako, ki je povzročila neutemeljeno knjiženje v dobro ali bremenitev uporabnikovega računa.

7.14 Uporabnik lahko kadar koli zahteva pojasnilo ali preverjanje registrirane obremenitve ali plačila s kartico v denarnici Aircash.

7.15 Uporabnik mora vrniti vsa sredstva, ki so bila v njegovo denarnico Aircash nakazana brez pravne podlage.

8 Plačilni pogoji

8.1 Kartica črpa sredstva neposredno iz uporabnikove denarnice Aircash, plačilne transakcije, opravljene s kartico, pa takoj po izvedbi znižajo razpoložljivo stanje v uporabnikovi denarnici Aircash. V primeru, da v uporabnikovi denarnici Aircash ni dovolj sredstev za izvršitev plačilne transakcije, bo transakcija zavrnjena.

8.2 Ponavljajoča se plačila: Uporabnik se lahko odloči za uporabo ponavljajočih se plačil, če spletno prodajno mesto ponuja takšno možnost. Znesek plačila in pogostost plačila določi prodajno mesto.

8.3 Izdajatelj ni stranka pogodbe o ponavljajočih se plačilih, sklenjene med uporabnikom in prodajnim mestom, za takšna plačila pa veljajo pogoji in določila prodajnega mesta. Izdajatelj takšnih plačil ne more preklicati ali spremeniti. Vsako zahtevo za spremembo ali preklic ponavljajočih se plačil je treba poslati neposredno prodajnemu mestu.

8.4 Če končni znesek plačilne transakcije v trenutku, ko uporabnik kartice soglaša z izvedbo transakcije, ni znan, izdajatelj zmanjša razpoložljivo stanje za znesek, za katerega je bilo dano soglasje, po zaključku transakcije pa izdajatelj popravi znesek, knjižen v breme uporabnikove denarnice Aircash, v skladu s prejetimi finančnimi podatki transakcije.

8.5 Izdajatelj ni odgovoren za zagotovitev zadostnih sredstev v denarnici Aircash za izvedbo transakcij, za katere je bilo dano soglasje, in ni dolžan obvestiti uporabnika, če obstaja možnost, da bo uporabnik v zvezi z denarnico Aircash postal dolžnik izdajatelja. Če je stanje uporabnikove denarnice Aircash, ki izhaja iz obdelave transakcij, odobrenih s kartico, nižje od zneska bremenitve, veljajo pogoji, navedeni v 5. razdelku.

8.6 V primeru suma goljufivega ravnanja uporabnika ali drugih okoliščin, zaradi katerih lahko uporabniku nastane dolg do izdajatelja, povezan z denarnico Aircash, v znanem ali neznanem znesku, pri čemer obstaja tveganje, da izdajatelj ne more izterjati terjatev, se uporabnik s sprejetjem teh SPU AC izrecno in nepreklicno strinja, da ima izdajatelj pravico blokirati sredstva v uporabnikovi denarnici Aircash za namen izterjave takšnih zahtevkov v razumnem roku, ki bodo zagotovila izterjavo. Po izteku tega obdobja lahko uporabnik uporabi ali unovči preostali del sredstev v skladu s SPU AC.

8.7 Izdajatelj si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne katero koli transakcijo. Izdajatelj ne nosi nobene odgovornosti, če prodajno mesto zavrne sprejem kartice ali če zaradi nepravilne uporabe naprave EFTPOS ali tehničnih težav z napravo ni mogoče izvesti transakcije na zahtevo uporabnika ali če izdajatelj ne odobri transakcije ali prekliče ali začasno ustavi uporabo kartice v skladu s temi SPU AC.

9. Provizije, stroški in menjalni tečaji

9.1 Vse spodaj opisane provizije bremenijo uporabnikova razpoložljiva sredstva v denarnici Aircash in uporabnik je dolžan zagotoviti zadostna sredstva v denarnici Aircash. V primeru, da določenih provizij ni mogoče zaračunati, se lahko zgodi, da kartica ne bo izdana, obnovljena ali pa ne bo omogočala vseh funkcionalnosti. Če bi provizija povzročila negativno stanje na računu v denarnici Aircash, se poravna s prvim naslednjim plačilom v denarnico Aircash.

9.2 Provizije in stroški se zaračunavajo v skladu s cenikom, objavljenim na spletnem mestu https://aircash.eu/en/fees/, ki je sestavni del teh SPU AC.

9.3 Izdajatelj zaračuna stroške izdaje kartice v znesku, ki je predpisan s cenikom, veljavnim na dan vložitve zahtevka za izdajo kartice.

9.4 Uporabnik lahko na podlagi pisne zahteve zahteva izdajo nadomestne kartice za poškodovano kartico ali v primeru spremembe imena in/ali priimka uporabnika, če je bilo ime natisnjeno na kartici. Strošek izdaje nadomestne kartice je naveden v ceniku.

9.5 Mesečna provizija za uporabo kartice se zaračuna v skladu s cenikom in odšteje od razpoložljivih sredstev v denarnici Aircash, s katero je povezana kartica.

9.6 Za dvig gotovine na bankomatih in napravah EFTPOS izdajatelj zaračuna provizijo za dvig gotovine, ki zmanjša razpoložljivo stanje v denarnici Aircash in se v celoti zaračuna na dan izvedbe ali odobritve transakcije.

9.7 Za druge vrste transakcij se lahko zaračunajo provizije, ki so pregledno navedene v ceniku.

9.8 S kartičnim plačilom so sredstva črpana neposredno iz uporabnikove denarnice Aircash. Če v denarnici Aircash ni dovolj sredstev za dvig zahtevanega zneska gotovine ali za izvedbo transakcije skupaj s provizijo, transakcije ni mogoče izvesti.

9.9 Za dvig gotovine na bankomatih in plačilne transakcije za blago in/ali storitve na prodajnih mestih v tujini lahko tuje banke uporabniku kartice ponudijo storitev dinamične pretvorbe valute in izbiro debetnega zneska transakcije v domači valuti. Znesek veljavnega menjalnega tečaja in/ali provizije, ki se zaračuna uporabniku, določi tuja banka in se prikaže na zaslonu naprave pred izvedbo transakcije, zato izdajatelj ne prevzema odgovornosti za menjalni tečaj in/ali provizijo, zaračunano pri uporabi te storitve.

9.10 V primeru, da uporabnik sprejme storitev dinamične pretvorbe valute, bo znesek veljavnega menjalnega tečaja in/ali zaračunane provizije natisnjen na potrdilu o uspešno opravljeni transakciji s strani tuje banke. Storitev dinamične pretvorbe valute je lahko za uporabnika kartice manj ugodna od izbire možnosti obremenitve v valuti države, v kateri se uporablja kartica.

9.11 Uporabnik potrjuje in se strinja, da nosi odgovornost za vse pogoje, sprejete na bankomatu in/ali terminalu EFTPOS pri uporabi kartice, ki niso opredeljeni v teh SPU AC.

9.12 V primeru plačilne transakcije, opravljene s kartico v valuti, ki ni obračunska valuta kartice, izdajatelj glede na valuto transakcije, izvršene v tuji valuti, pretvori transakcijo v skladu s pravili o pretvorbi in po menjalnem tečaju, ki velja v trenutku pošiljanja plačilne transakcije, tj. obdelave transakcije v njegovem sistemu. Nadaljnja pretvorba v valuto kartice se opravi v skladu z menjalnim tečajem, veljavnem na dan obračuna transakcije, posledično pa se preračuna znesek obremenitve uporabniškega računa denarnice Aircash. Menjalni tečaj je na voljo na naslednjem spletnem mestu: https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html.

9.13 Zaradi večkratnega spreminjanja menjalnih tečajev mednarodnih sistemov čez dan so lahko tečaji za transakcije, opravljene v istem dnevu, različni.

9.14 Izdajatelj bo svoje morebitne zahtevke do uporabnika zaradi tečajnih razlik pri uporabi kartice za plačilo blaga in/ali storitev v tujini ali zaradi bremenitve neavtoriziranih transakcij, vključno s provizijami, izterjal na enega od naslednjih načinov:

 • uporabnikova denarnica Aircash bo bremenjena za znesek zahtevka, s čimer se uporabnik izrecno in nepreklicno strinja ob sprejetju teh SPU AC;
 • znesek zahtevka bo izterjan ob prvem naslednjem vplačilu sredstev v denarnico Aircash, s čimer se uporabnik izrecno in nepreklicno strinja s sprejetjem teh SPU AC.

9.15 Izdajatelj opravi pretvorbo valute po menjalnem tečaju iz člena 9.12 na dan pretvorbe, razen če je s posebnimi pogoji določeno drugače.

10. Zaščitni ukrepi

10.1 V mobilni aplikaciji Aircash lahko uporabnik v okviru funkcije upravljanja kartice začasno blokira kartico in jo pozneje odklene. Uporabnik lahko pisno zahteva tudi trajno blokado, po kateri uporaba kartice ni več mogoča.

10.2 Uporabnik je dolžan izdajatelja nemudoma obvestiti o izginotju (izgubi ali kraji), zlorabi in neprejemu kartice oziroma o kakršnem koli sumu, da je nepooblaščena oseba pridobila dostop do podatkov o kartici, vključno s kodo PIN. Poleg obvestila izdajatelju je uporabnik dolžan onemogočiti uporabo kartice v mobilni aplikaciji Aircash, dokler se situacija ne razreši. Ukradena kartica poleg fizične kraje kartice pomeni tudi možnost kraje in zlorabe podatkov o kartici.

10.3 Uporabnik mora to nemudoma prijaviti na telefonsko številko +385 1 457 3537 oz. +385 1 457 3538 ali na e-naslov [email protected]. Izdajatelj bo po prejemu prijave začasno ali trajno blokiral kartico in preprečil njeno nadaljnjo uporabo.

10.4 Na podlagi prijave, da je bila kartica izgubljena ali ukradena, in po tem, ko je trajno blokirana, uporabniku naročimo, naj poveže novo kartico. Strošek nakupa, tj. izdaje kartice, nosi uporabnik. Izdajatelj lahko v določenih primerih po lastni presoji povrne stroške nove kartice. Če uporabnik najde kartico po tem, ko jo je prijavil kot izgubljeno, in ko je trajno blokirana, je ne sme uporabljati, temveč jo mora uničiti, tako da prereže čip in magnetni trak.

10.5 Stroške, ki nastanejo zaradi neveljavne kartice, v celoti krije uporabnik.

10.6 Izdajatelj lahko blokira kartico in/ali onemogoči njeno uporabo na podlagi uporabnikove zahteve ali če uporabnik prijavi izgubo, krajo in/ali zlorabo kartice, v naslednjih primerih pa tudi brez uporabnikove prijave ali zahteve:

 • če uporabnik ravna v nasprotju s temi SPU AC;
 • če na fizičnem prodajnem mestu večkrat vnese napačno kodo PIN ali napačne podatke o kartici pri spletnem plačevanju;
 • potem ko je izdajatelj obveščen o smrti uporabnika;
 • v primeru varnostnih pomislekov v zvezi s kartico;
 • v primeru suma nepooblaščene uporabe ali uporabe kartice z namenom goljufije ali zlorabe.

10.7 Izdajatelj na podlagi vestne ocene vseh okoliščin oceni, ali je izpolnjen kateri od pogojev iz prejšnjega odstavka za začasno ali trajno blokado kartice.

10.8 Izdajatelj lahko začasno ali trajno omeji ali onemogoči uporabo določenih ali vseh funkcij kartice z njeno blokado, če so za to izpolnjeni pogoji.

10.9 Izdajatelj bo uporabnika v najkrajšem možnem času o razlogih za blokado kartice pisno obvestil na registrirani e-poštni naslov, v vsakem primeru pa takoj po blokadi kartice. Izdajatelj ni dolžan obvestiti uporabnika o blokadi in razlogih za blokado kartice, če bi bilo takšno obvestilo v nasprotju z objektivno utemeljenimi varnostnimi razlogi ali je v nasprotju z zakonom. Izdajatelj ni dolžan obvestiti uporabnika o blokadi kartice, tudi če uporabnik večkrat vnese napačno kodo PIN ali napačne podatke o kartici pri spletnem plačevanju.

10.10 Izdajatelj takoj po prenehanju razlogov za začasno blokado kartice na zahtevo uporabnika odklene kartico in/ali uporabniku izda novo kartico z novimi varnostnimi elementi, če pa je bila kartica blokirana brez predhodne prijave ali zahteve uporabnika, jo izdajatelj odklene takoj po prenehanju razlogov, zaradi katerih je bila blokirana.

10.11 Izdajatelj si zaradi varovanja premoženjskih interesov uporabnika pridržuje pravico omejiti uporabo kartice v določenih državah in na določenih prodajnih mestih v državi in tujini ali na določenih spletnih prodajnih mestih, kadar po izdajateljevi strokovni presoji niso zagotovljeni potrebni varnostni standardi pri kartičnih transakcijah in kadar obstaja povečano tveganje za prevare ali kazniva dejanja na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, pri čemer pa ti razlogi niso edini razlog, da izdajatelj to pravico uveljavlja.

10.12 Ukrep blokade kartice ali zavrnitve izvedbe transakcije lahko samodejno izvede tudi izdajateljev varnostni sistem IKT, ko sistem zazna potencialno grožnjo in/ali tvegane transakcije s kartico. Če pri poskusu izvedbe transakcije pride do opisane situacije, se lahko uporabnik obrne na podporo za stranke, ki bo izvedla potrebne ukrepe za identifikacijo in preverjanje ter pomagala pri izvedbi transakcije.

10.13 Z blokado kartice uporabnik ne preneha odgovarjati za transakcije, opravljene pri uporabi kartice pred blokado.

11. Souporaba blagovnih znamk

11.1 V primeru, da je uporabnik zahteval kartico prek podjetja, s katerim sodeluje izdajatelj (partner, ki souporablja blagovno znamko), bo takšna kartica izdana z imenom takega podjetja ali drugim komercialnim imenom.

11.2 Uporabnik se s sprejetjem teh SPU AC strinja, da:

 • lahko partner, ki souporablja blagovno znamko, zahteva sprejetje tudi za svoje splošne pogoje, ki urejajo uporabo kartice, npr. če so lahko uvedene določene omejitve ali dodane posebne funkcionalnosti;
 • ima partner, ki souporablja blagovno znamko, pravico do vpogleda v stanje v denarnici Aircash z namenom omogočanja drugih funkcionalnosti in uveljavljanja pravic, ki so bile uporabniku podeljene pri partnerju, ki souporablja blagovno znamko;
 • lahko partner, ki souporablja blagovno znamko, zahteva enostransko prekinitev te pogodbe, ki jo urejajo SPU AC, in preklic/blokado uporabnikove kartice, pri čemer mora izdajatelj ukrepati takoj po nalogu partnerja, ki souporablja blagovno znamko, ne da bi bilo treba o tem predhodno obvestiti uporabnika;
 • s provizijami, povezanimi s kartico v souporabi blagovnih znamk, ki so objavljene v ceniku;
 • bo v tem primeru izdajatelj v primeru sprememb svojega sodelovanja s partnerjem, ki souporablja blagovno znamko, o tem obvestil le uporabnike iz določenega programa souporabe blagovne znamke.

12. Pritožbe in ugovori, alternativno reševanje sporov in odgovornost

12.1 Uporabnik je dolžan nemudoma, najkasneje pa v 13 (trinajstih) mesecih od dneva bremenitve kartice, obvestiti izdajatelja o vseh neodobrenih transakcijah ali transakcijah, ki niso bile izvedene ali so bile nepravilno izvedene; če tega ne stori, izgubi pravico do odškodnine in drugih povezanih pravic v skladu z veljavnimi predpisi in temi SPU AC.

12.2 V primeru neavtorizirane plačilne transakcije, ki je posledica uporabe izgubljene ali ukradene kartice ali druge zlorabe kartice, mora uporabnik kriti vse stroške in škodo, ki je nastala zaradi takšne uporabe kartice do blokade kartice v mobilni aplikaciji Aircash in pošiljanja obvestila izdajatelju. Uporabnikova odgovornost velja do zneska, ki ga določa zakon v državi, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, razen v posebnih primerih, ki jih določa zakon, na podlagi katerih je uporabnik v celoti odgovoren za tovrstne transakcije.

12.3 Vložitev pritožbe v zvezi s stroški, plačanimi s kartico, uporabnika ne odvezuje obveznosti plačila teh stroškov.

12.4 V primeru uporabnikove pritožbe zaradi nepravilno izvršene ali neavtorizirane plačilne transakcije mora izdajatelj uporabniku takoj vrniti znesek plačilne transakcije, in sicer najpozneje do konca prvega delovnega dne po prejemu pritožbe, razen če izdajatelj sumi, da je uporabnik kartice goljufal, o čemer obvesti Hrvaško narodno banko. V takšnih primerih bo izdajatelj opravil preiskavo, da bi ocenil upravičenost pritožbe; če je pritožba upravičena, bo izdajatelj ravnal v skladu z uporabnikovo zahtevo in zakonskimi določbami ali povrnil znesek transakcije; če se pritožba izkaže za neupravičeno, bo izdajatelj navedel razloge za zavrnitev vračila.

12.5 Uporabnik se strinja, da je izdajatelj pooblaščen, da v strokovno analizo predloži potrdilo o izvedeni odobreni ali neizvedeni ali neodobreni transakciji, da preveri utemeljenost ugovora/pritožbe.

12.6 V primeru izpodbijanja pravilne izvršitve plačilne transakcije iz razlogov, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med uporabnikom in prodajnim mestom, je treba takšno situacijo reševati neposredno s prodajnim mestom.

12.7 V primeru drugih pritožb bo izdajatelj preveril upravičenost pritožbe in v primeru upravičene pritožbe ukrepal v skladu z uporabnikovo zahtevo in zakonskimi določbami, tj. izvedel zahtevano transakcijo ali povrnil znesek nepravilno izvedene transakcije.

12.8 V vsakem primeru, v katerem bi bila ugotovljena izdajateljeva odgovornost za neizvršitev in/ali nepravilno izvršitev in/ali zamudo pri izvršitvi plačilne transakcije in/ali izvršitev neavtorizirane plačilne transakcije, bo uporabniku nemudoma povrnil znesek neizvršene, nepravilno izvršene, zamujene ali neavtorizirane plačilne transakcije, vključno z zaračunanimi provizijami, do katerih je uporabnik upravičen.

12.9 V primeru, da izdajatelj povrne znesek nepravilno izvedene transakcije in se med reševanjem pritožbe ugotovi uporabnikova odgovornost za transakcijo, ki je bila predmet pritožbe, se uporabnik strinja, da izdajatelj naknadno bremeni njegovo kartico za znesek transakcije. Uporabnikovo soglasje iz te točke velja do dokončne rešitve pisne pritožbe, tj. do dneva naslednje obremenitve uporabnikove kartice.

12.10 Uporabnik nosi polno odgovornost za vse posledice morebitne zlorabe kartice v primeru, da je ravnal goljufivo ali če namerno ali iz hude malomarnosti ni izpolnil obveznosti, določenih v teh SPU AC, glede takojšnjega obveščanja izdajatelja v primeru izgube, kraje, zlorabe ali nepooblaščene uporabe kartice, dogovorjenega načina uporabe kartice in ukrepov, ki jih mora uporabnik zagotoviti pri uporabi kartice.

12.11 Uporabnik se nepreklicno strinja, da lahko izdajatelj v tem primeru bremeni njegovo kartico za vse stroške, nastale v postopku dokazovanja uporabnikove odgovornosti.

12.12 Uporabnik rešuje vse pritožbe v zvezi s kakovostjo blaga in/ali storitev, plačanih s kartico, izključno na prodajnem mestu.

12.13 Uporabnik kartice samostojno sklepa pogodbe z elektronskimi plačilnimi storitvami, s katerimi se dogovori o vrsti, načinu in pogojih uporabe storitev prenosa in prejemanja sredstev in/ali nakupov pri pogodbenih spletnih partnerjih navedenih storitev. Izdajatelj s ponudniki teh storitev ni v neposrednem poslovnem odnosu, temveč le omogoča delovanje kartic, ki jih izdaja, v sistemih omenjenih storitev. Zato mora uporabnik storitve vsa vprašanja v zvezi z registracijo, omejitvami uporabe posameznih storitev ali pritožbami v zvezi s storitvami reševati neposredno s storitvijo. Izdajatelj ni odgovoren za pogoje uporabe storitev, ki jih je uporabnik sklenil s storitvijo, niti za provizije, ki iz tega izhajajo.

12.14 V zvezi z izdelki in/ali storitvami, kupljenimi s kartico, izdajatelj ni odgovoren za pogoje in določila prodaje izdelkov ali zagotavljanja storitev, za kakovost in/ali stvarne napake izdelkov in/ali storitev ter za druge pogodbene obveznosti prodajnega mesta. Izdajatelj ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno uporabniku zaradi neizpolnitve ali delne izpolnitve pogodbenih obveznosti prodajnega mesta. V skladu z zgoraj navedenim uporabnik rešuje pritožbe in morebitne ugovore v zvezi s kakovostjo in/ali dobavo blaga in/ali storitev, plačanih s kartico, izključno na prodajnem mestu.

12.15 Izdajatelj ne prevzema nobene odgovornosti za nesprejetje kartice na prodajnem mestu. Izdajatelj ni odgovoren za nepoštene ali zavajajoče ali agresivne poslovne prakse prodajnega mesta. V naslednjih primerih izdajatelj ne prevzema odgovornosti za nezmožnost uporabe kartice, za neizvedeno ali nepravilno izvedeno ali za izvedeno neavtorizirano transakcijo:

 • obstoj objektivnih motenj, na katere izdajatelj ne more vplivati ali jih preprečiti, vključno z vojno, nemiri, terorističnimi dejanji, stavkami, prekinitvijo telekomunikacij in prekinitvijo dobave električne energije, vendar ne omejeno nanje;
 • obstoj obveznosti, ki za izdajatelja izhajajo iz drugih predpisov;
 • goljufija s strani uporabnika ali če uporabnik zaradi hude malomarnosti ni izpolnil svojih obveznosti v zvezi s temi SPU AC;
 • če uporabnik izdajatelja ni obvestil o neodobreni in/ali neizvršeni transakciji in/ali nepravilno izvršeni transakciji in/ali zamujeni transakciji takoj, ko je izvedel za transakcijo, najpozneje pa v 13 mesecih od dneva, ko je bil znesek knjižen v breme ali dobro.

13. Sprememba osebnih podatkov

13.1 Uporabnik mora prek mobilne aplikacije Aircash ves čas zagotavljati točnost in pravilnost svojih osebnih podatkov, vključno s spremembami naslova, imena in/ali priimka, in sicer najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh od datuma spremembe. Uporabnik mora izdajatelju predložiti tudi potrebno dokumentacijo za potrditev nastalih sprememb.

13.2 Če uporabnik ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko izdajatelj uporabniku odvzame pravico do uporabe kartice, kartico prekliče in zaračuna stroške njenega preklica.

13.3 Izdajatelj ni odgovoren za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi nepravočasnega ali nerednega obveščanja o spremembah osebnih podatkov.

14. Spremembe splošnih pogojev in določil, provizij in menjalnega tečaja

14.1 Izdajatelj bo uporabnika o spremembah in dopolnitvah teh SPU AC obvestil najmanj 2 (dva) meseca pred začetkom veljavnosti sprememb na elektronski naslov, ki ga uporabnik navede ob odprtju denarnice Aircash.

14.2 Če uporabnik izdajatelju do predlaganega datuma začetka veljavnosti sprememb ne pošlje pisnega obvestila o zavrnitvi sprememb, se šteje, da se s predlaganimi spremembami strinja.

14.3 Uporabnik, ki se ne strinja s predlaganimi spremembami teh SPU AC, lahko pred predlaganim datumom začetka veljavnosti sprememb odpove pogodbo. Skladno s tem bo izdajatelj blokiral kartico na dan obvestila o prenehanju pogodbenih obveznosti, ki jih urejajo ti SPU AC, oziroma najkasneje na dan uveljavitve novih SPU AC. Izdajatelj uporabnika o izvedeni blokadi ne bo posebej obveščal.

14.4 Spremembe uporabljenega menjalnega tečaja, ki so posledica spremembe referenčnega menjalnega tečaja, ter spremembe menjalnega tečaja ali provizij, ki so za uporabnika ugodnejše, se lahko izvedejo brez obveščanja uporabnika.

15. Prekinitev pogodbe

15.1 Pogodba o uporabi kartice preneha veljati v naslednjih primerih:

 • s prenehanjem veljavnosti pogodbe, tj. če se uporabnik odpove pravici do uporabe kartice;
 • s prenehanjem veljavnosti pogodbe, tj. če uporabnik prekliče kartico;
 • smrt uporabnika.

15.2 Uporabnik lahko kadar koli pisno odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom. Izdajatelj lahko pogodbo odpove pisno z obvestilom, ki ga pošlje na elektronski naslov uporabnika, z odpovednim rokom 2 (dveh) mesecev.

15.3 Odpovedni rok začne teči na dan, ko izdajatelj uporabniku pošlje pisno odpoved, oziroma na dan, ko izdajatelj prejme uporabnikovo odpoved.

15.4 Izdajatelj je pooblaščen, da v naslednjih primerih odpove pogodbo pred iztekom odpovednega roka in uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo kartice:

 • če uporabnik ravna v nasprotju z določbami pogodbe, temi SPU AC ali obveznimi predpisi, ki veljajo za pravno razmerje med izdajateljem in uporabnikom, vključno s predpisi v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev in preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma;
 • v primeru zlorabe kartice;
 • v primeru neplačila provizij in stroškov, nastalih z uporabo kartice;
 • če je uporabnik ob sklenitvi pogodbe navedel neresnične podatke.

15.5 Uporabnik v primeru prenehanja veljavnosti pogodbe in/ali kartice ni upravičen do povračila plačanih provizij.

15.6 Obveznosti uporabnika, ki izhajajo iz uporabe kartice, ne prenehajo s prenehanjem veljavnosti pogodbe in/ali kartice.

15.7 Kartica je dodatek k denarnici Aircash in je z njo neločljivo povezana, zato velja naslednje:

 • Pogodba se lahko prekine za del poslovanja, povezanega s kartico, ki ga urejajo ti SPU AC. To pomeni, da lahko uporabnik še naprej uporablja denarnico Aircash, kar urejajo SPU AW.
 • Pogodbo je mogoče prekiniti v celoti, za celotno poslovanje, ki ga urejajo SPU AW in ti SPU AC.
 • Pogodbe NI MOGOČE prekiniti na način, da uporabnik prekine SPU AW ter obdrži kartico in del poslovanja, ki ga urejajo ti SPU AC.

15.8 V primeru odpovedi pogodbe in če ima izdajatelj informacije, da bo kartica naknadno bremenjena za predvidljiv ali nepredvidljiv znesek, si izdajatelj pridržuje pravico, da sredstva v denarnici Aircash blokira z namenom izterjave takšnih zahtevkov v razumnem roku, ki bo zagotovil izterjavo. Po tem obdobju lahko uporabnik preostala sredstva unovči v skladu s SPU AW.

16. Posebne določbe

16.1 Uporabniki kartice ne smejo na noben način distribuirati, prenašati ali na kakršen koli način dati na voljo kartice osebam, ki prebivajo v Indiji.

17. Registracija kartice v digitalni denarnici, ki jo zagotavlja drug ponudnik storitev

To poglavje splošnih pogojev in določil se uporablja v primerih, ko uporabnik kartice svojo kartico registrira v digitalni denarnici, ki jo zagotavlja drug ponudnik storitev.

17.1 Aircash kot izdajatelj kartic določi vrste kartic, ki jih je mogoče registrirati v digitalni denarnici, in te informacije sporoči uporabnikom po običajnih kanalih, na primer na svoji spletni strani, v aplikaciji Aircash ali prek e-poštnih sporočil.

17.2 Za namene tega dela SPU AC imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen:

Digitalizirana kartica – pomeni digitalno predstavitev kartice v digitalni denarnici, ki uporabniku omogoča izvajanje brezstičnih plačilnih transakcij na prodajnih mestih, ki podpirajo tehnologijo NFC, ali na oddaljenih prodajnih mestih, ki sprejemajo plačila prek digitalne denarnice.

Digitalna denarnica – pomeni aplikacijo, prek katere določen ponudnik storitev na podlagi posebne pogodbe s tem ponudnikom storitev uporabniku omogoči, da v tej digitalni denarnici registrira podatke v zvezi z eno ali več karticami, ki jih je izdal izdajatelj, in tako ustvari digitalizirano kartico za namen izvajanja transakcij.

Ponudnik storitev – pomeni podjetje, ki zagotavlja storitev digitalne denarnice, za katero je Aircash omogočil registracijo kartice.

Naprava – pomeni mobilno ali drugo elektronsko napravo, na kateri je nameščena aplikacija digitalne denarnice in za katero je uporabnik sklenil pogodbo s ponudnikom storitev.

Tehnologija NFC – tehnologija Near Field Communication (NFC), ki omogoča brezžični prenos podatkov med napravami na krajši razdalji.

17.3 Pogoje in določila uporabe digitalne denarnice uporabnik na podlagi pogodbe sklene s ponudnikom storitev, uporabnik pa se samostojno odloči, ali bo sprejel pogoje storitve digitalne denarnice, ki jo ponuja ponudnik storitev. Aircash ni stranka v pogodbenem razmerju med uporabnikom in ponudnikom storitev, ne prevzema ali ne more prevzeti pravic ali obveznosti iz te pogodbe in ne nosi nobene odgovornosti za razpoložljivost ali delovanje storitve.

17.4 Aircash nima vpliva na vrsto in značilnosti naprave, na kateri je mogoče skleniti pogodbo za uporabo digitalne denarnice in jo nanjo namestiti.

17.5 Izdajatelj digitalizirane kartice je Aircash, za razmerje med uporabnikom in Aircashem v zvezi z digitalizirano kartico pa veljajo splošni pogoji in določila. Vsi dogovorjeni pogoji za izdajo in uporabo kartice med Aircashem in uporabnikom veljajo tudi za digitalizirano kartico, razen če določbe tega poglavja določajo drugače.

17.6 Aircash uporabniku ne sme zaračunati dodatne provizije za uporabo digitalizirane kartice ali za registracijo kartice v digitalni denarnici.

17.7 Po sklenitvi pogodbe s ponudnikom storitev in registraciji kartice v digitalni denarnici lahko uporabnik digitalizirano kartico uporabi na prodajnih mestih, ki sprejemajo tak plačilni instrument. Pogoje in način uporabe storitve digitalne denarnice ureja pogodba med uporabnikom in ponudnikom storitev, ki jo uporabnik sklene s sprejetjem splošnih pogojev in določil ponudnika storitev neposredno v aplikaciji ponudnika storitev.

17.8 Uporabnik soglaša z izvedbo plačilne transakcije, sprožene prek digitalne denarnice s poverilnicami, ki jih je uporabnik shranil na napravi in dogovoril s sklenitvijo pogodbe s ponudnikom storitev. Omenjene poverilnice imajo pomen personaliziranih varnostnih poverilnic iz splošnih pogojev in določil. Za plačilno transakcijo, izvedeno z digitalizirano kartico, se uporabniški račun Aircash bremeni na enak način kot za transakcije, sprožene s kartico, na podlagi katere je bila ustvarjena digitalizirana kartica.

17.9 V primeru poteka veljavnosti kartice, na podlagi katere je bila ustvarjena digitalizirana kartica (na primer, če je kartica potekla ali je bila prijavljena kot izgubljena), se nova kartica ne registrira samodejno v digitalni denarnici in uporabnik mora novo kartico registrirati v digitalni denarnici, če želi še naprej uporabljati takšno storitev.

17.10 V primeru prekinitve pogodbe o uporabi kartice iz 14. člena ali v primeru, da izdajatelj iz kakršnegakoli razloga omeji uporabo kartice, hkrati preneha tudi pravica do uporabe digitalizirane kartice. V primeru prenehanja pravice do uporabe kartice in/ali prekinitve/odpovedi pogodbe ali začasne omejitve uporabe kartice obveznost uporabnika, da plača ali na računu zagotovi sredstva za poravnavo vseh obveznosti, ki izhajajo iz uporabe kartice in digitalizirane kartice, ne preneha.

17.11 Brisanje digitalizirane kartice iz digitalne denarnice ne vpliva na možnost uporabe kartice, na podlagi katere je bila ustvarjena izbrisana digitalizirana kartica. Če želi uporabnik po izbrisu digitalizirane kartice iz digitalne denarnice ponovno uporabiti svojo kartico kot digitalizirano kartico, jo lahko ponovno registrira v digitalni denarnici. Brisanje digitalizirane kartice iz uporabnikove digitalne denarnice uporabnika ne odvezuje obveznosti poravnave vseh obveznosti, ki so nastale z uporabo te kartice pred njenim izbrisom.

17.12 Aircash ima pravico trajno ali začasno blokirati digitalizirano kartico ali omejiti uporabo digitalizirane kartice na enak način in pod enakimi pogoji kot za kartico, na podlagi katere je bila digitalizirana kartica ustvarjena. Če je kartica blokirana, to povzroči tudi blokado digitalizirane kartice. Blokiranje digitalizirane kartice ne povzroči nujno tudi blokiranja kartice.

17.13 V primeru, da digitalna denarnica, v kateri je bila ustvarjena digitalizirana kartica, ni več na voljo za celotno ali del izdane kartice, Izdajatelj onemogoči uporabo digitalizirane kartice in o tem pravočasno obvesti uporabnika. Aircash nima niti možnosti niti ni dolžan vplivati na ponudnika storitev glede razpoložljivosti storitve digitalne denarnice za uporabnika.

17.14 Z registracijo kartice v digitalni denarnici na določeni napravi se uporabnik zavezuje, da bo z napravo ravnal z dolžno skrbnostjo ter sprejel ustrezne ukrepe za zaščito in ohranitev zaupnosti poverilnic, shranjenih na napravi, ki so bile dogovorjene s sklenitvijo pogodbe s ponudnikom storitev za namen izdaje soglasja za izvajanje plačilnih transakcij, sproženih prek digitalne denarnice. Obveznosti glede načina ravnanja s personaliziranimi varnostnimi poverilnicami, ki jih je uporabnik prevzel v skladu s splošnimi pogoji in določili za denarnico Aircash ter splošnimi pogoji in določili za kartice Aircash, veljajo tudi za napravo in te poverilnice.

17.15 Uporabnik se zavezuje:

· Pri ustvarjanju poverilnic za napravo in/ali digitalno denarnico bo ravnal z dolžno previdnostjo, kar pomeni, da ne bo izbral varnostnih nastavitev, ki bi jih tretja oseba (vključno z družinskimi člani in bližnjimi) lahko uganila ali povezala z uporabnikom.

· Za dostop do naprave ne sme uporabljati varnostnih nastavitev (kot so geslo, vzorec za odklepanje ali dostop s prstnim odtisom), ki so že bile neposredno ali posredno razkrite tretjim osebam, in ne sme dovoliti dostopa do svoje naprave s prstnim odtisom ali drugim biometričnim elementom, ki ni njegov.

· Poverilnice bo nemudoma spremenil v primeru suma, da nekdo pozna ali bi lahko poznal poverilnice ali varnostne nastavitve za dostop do naprave.

· V primeru izgube ali kraje naprave oziroma suma zlorabe naprave ali personaliziranih varnostnih poverilnic bo Aircash nemudoma obvestil o tem na telefonsko številko storitve za stranke ali po e-pošti na naslov [email protected].

17.16 Za vse plačilne transakcije, sprožene z digitalno kartico, se šteje, da jih je opravil uporabnik, razen če je izdajatelja na dogovorjen način predhodno obvestil o kraji, izgubi ali zlorabi naprave ali svojih poverilnic za napravo.

17.17 Določbe teh pogojev in določil, ki se nanašajo na kartico, se ustrezno uporabljajo za odgovornost izdajatelja in uporabnika za plačilne transakcije, sprožene z digitalizirano kartico.

17.18 Aircash ne sme deliti uporabnikovih osebnih podatkov s ponudnikom storitev. V času veljavnosti in uporabe digitalizirane kartice Aircash ponudniku storitev posreduje samo neosebne podatke o plačilnih transakcijah, sproženih z uporabo digitalizirane kartice, za namen izvajanja pogodbe med uporabnikom in ponudnikom storitev. Ponudnik storitev je neodvisni upravljavec osebnih podatkov v zvezi z osebnimi podatki uporabnika, s katerim je sklenil pogodbo o uporabi storitve digitalne denarnice, in je kot tak uporabniku dolžan zagotoviti zakonitost obdelave njegovih osebnih podatkov, potrebnih za sklenitev in izvajanje pogodbe o uporabi storitve digitalne denarnice, v času trajanja in po prenehanju te pogodbe. Aircash nima vpliva na način, kako ponudnik storitev prejema in obdeluje podatke, in zanj ni odgovoren.

17.19 Sklenitev pogodbe in uporaba storitve digitalne denarnice vključuje varen prenos informacij prek elektronskih komunikacijskih omrežij; razpoložljivost teh omrežij zagotavljajo ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev, na katere Aircash nima vpliva, vključno z uporabnikovim lastnim ponudnikom elektronskih komunikacijskih storitev. Aircash ne odgovarja za razpoložljivost in delovanje teh storitev niti za prenos podatkov prek teh storitev od ponudnika storitev do uporabnikove naprave in obratno ter za shranjevanje podatkov na napravi.

Končne določbe

Ti SPU AC so bili objavljeni 26.2.2024 in se od tega datuma uporabljajo za vsa pogodbena razmerja, sklenjena od tega datuma. Ti SPU AC se za obstoječa pogodbena razmerja uporabljajo od 26.4.2024.

Pogodba med izdajateljem in uporabnikom mora biti sklenjena v hrvaščini. Za komunikacijo se bosta uporabljali hrvaščina ali angleščina, če se stranki ne dogovorita drugače.

Pogodbo ureja hrvaško pravo, za vse spore, ki izhajajo iz sporazuma ali so z njim povezani, pa je krajevno pristojno sodišče v Zagrebu.

Reševanje sporov:

Za te SPU AC se ustrezno uporabljajo določbe o reševanju sporov iz SPU AW.