Skip to main content

Splošni pogoji za uporabo kartic Aircash

Splošni pogoji za uporabo kartic Aircash

 1. Splošne določbe

Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, OIB: HR99833713101 (v nadaljnjem besedilu: »Aircash«, »mi« ali »izdajatelj«) je institucija za izdajo elektronskega denarja, registrirana pod številko IES 116 na podlagi odločbe Hrvaške narodne banke z dne 3. oktobra 2019, številka odločbe 251-020 / 10-19 / BV. Izdajatelj izdaja elektronski denar na podlagi zgoraj navedenega dovoljenja, ki velja v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru, na podlagi vpisa v register organizacij za plačilni promet in institucij za izdajo elektronskega denarja Evropskega bančnega organa (EBA):
https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/view/PSD_EMI/HR_HNB!IEN116.

Podatki za stik:
E-mail: [email protected]
Telefon: (+385) 01/457-3537 in 01/457-3538.

Vsak uporabnik denarnice Aircash, ki želi za plačila Aircash z elektronskim denarjem dodatno uporabljati kartico Aircash (v nadaljnjem besedilu: »kartica«, kot je opredeljeno v glosarju), mora prebrati in sprejeti te Splošne pogoje za uporabo kartice Aircash (v nadaljnjem besedilu: SPU AC), ki poleg veljavnih Splošnih pogojev za uporabo denarnice Aircash (v nadaljnjem besedilu: SPU AW) dodatno urejajo pravice in obveznosti izdajatelja in uporabnika, ki uporablja tudi kartico. Ti SPU AC veljajo samo za uporabnike kartice.

S pošiljanjem zahtevka za izdajo kartice ali aktivacijo kartice, kupljene na lokaciji partnerja Aircash, se šteje, da ste seznanjeni s temi SPU AC ter da ste jih prebrali in sprejeli.

 1. Glosar

Mobilna aplikacija Aircash – programska oprema, ki omogoča uporabo storitev denarnice Aircash in kartice.

Avtorizacija – plačilna transakcija se šteje za avtorizirano, če je uporabnik kartice dal soglasje za izvršitev plačilne transakcije ali če je uporabnik kartice dal soglasje za izvršitev niza plačilnih transakcij, katerih del je ta plačilna transakcija.

Dinamična pretvorba valute – (DPV) – storitev, pri kateri lahko uporabnik pri izplačilu gotovine ali plačilu blaga in/ali storitev na sprejemnih mestih v tujini, če je to ponujeno na zaslonu naprave, izbere znesek bremenitve v domači valuti. Veljavni tečaj za dinamično pretvorbo valute in morebitni strošek storitve sta prikazana na zaslonu naprave in v potrditvi transakcije.

Naprava EFTPOS (naprava za elektronski prenos sredstev na prodajnem mestu) – elektronska naprava na prodajnem ali plačilnem mestu, namenjena izvajanju plačilnih transakcij za plačilo blaga in/ali storitev ali dvig gotovine, ki lahko glede na sistem od uporabnika zahteva avtorizacijo transakcije na način, ki ga določijo naprava EFTPOS in kartice (brez identifikacije, identifikacija s PIN kodo ali podpis evidence stroškov).

Kartica – kartica, ki jo Aircash izda uporabniku na podlagi vloge, oddane za izdajo kartice v mobilni aplikaciji Aircash, ali kupljena na lokaciji partnerja Aircash, ki je bila v postopku aktivacije povezana z denarnico Aircash, registrirano na uporabnika, kar uporabniku omogoča, da skupaj z mobilno aplikacijo plačuje z elektronskim denarjem. Kartica uporabniku omogoča neposredno plačevanje blaga in/ali storitev Aircash z elektronskim denarjem prek sprejemne naprave ali na daljavo, dvig gotovine in uporabo drugih storitev na bankomatu ali drugi samopostrežni napravi.

Kartica je sestavni del denarnice Aircash in uporabniku omogoča plačevanje izključno s sredstvi, ki jih ima v obliki elektronskega denarja na voljo v denarnici Aircash.

Uporabnik – uporabnik denarnice Aircash, ki je uspešno aktiviral kartico in sprejel te SPU AC s pravicami in obveznostmi iz pogodbenega razmerja.

PIN koda kartice (osebna identifikacijska številka) – osebna tajna identifikacijska številka, ki se uporablja za identifikacijo uporabnika in/ali avtorizacijo plačilnih transakcij (v nadaljevanju teh splošnih pogojev imenovana »PIN koda«). PIN koda je nedvoumno dokazilo o identiteti uporabnika, ki je opravil določeno transakcijo z uporabo PIN kode, katere pogoji zahtevajo takšno preverjanje. Opozoriti je treba, da je PIN koda kartice edinstvena, da je vezana izključno na kartico ter da se razlikuje od PIN kode, ki se uporablja za dostop do mobilne aplikacije denarnice Aircash.

Močna avtentikacija stranke (Strong Customer Authentication oz. SCA) – avtentikacija, ki temelji na uporabi dveh ali več medsebojno neodvisnih elementov, ki spadajo v kategorijo poznavanja (nekaj, kar ve samo uporabnik), posedovanja (nekaj, kar ima samo uporabnik) in lastnosti (nekaj, kar je uporabnik). V skladu z Zakonom o plačilih in Direktivo (EU) 2015/2366.

Ugovor na poslovanje – izjava o nezadovoljstvu uporabnika v zvezi s storitvijo, ki meni, da je bila kršena njegova pravica v poslovnem odnosu z izdajateljem, in vključuje ugovor glede kartičnih transakcij.

Prodajno mesto – mesto, kjer poslovni subjekti in fizične osebe sprejemajo kartico kot negotovinsko plačilno sredstvo pri prodaji blaga in/ali storitev.

Nadomestna kartica– kartica, izdana kot nadomestilo za izgubljeno, ukradeno ali poškodovano kartico ali v primeru spremembe imena in/ali priimka uporabnika.

 1. Izdaja kartice

Izdajo ali aktivacijo kartice lahko zahteva kateri koli odrasel uporabnik oz. fizična oseba, ki:

– ima preverjen profil denarnice Aircash,

– sprejema te SPU AC in

– je uspešno prestala postopek ugotavljanja in preverjanja identitete uporabnika, ki ga izvede izdajatelj.

V okviru postopka ugotavljanja in preverjanja identitete uporabnika lahko izdajatelj od uporabnika poleg predpisanih dokumentov zahteva tudi dodatne dokumente, ki določajo osebne podatke, ter zahteva druga preverjanja za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, vključno z obveznostmi iz predpisov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.

Irrespective of meeting the prescribed conditions for issuing / activating the Card, the Issuer reserves the right to refuse to issue or activate the Card to the User at its discretion and is not obliged to provide explanations or any other information on the reason for refusal, nor is liable to the User.

Ne glede na izpolnjevanje predpisanih pogojev za izdajo/aktivacijo kartice si izdajatelj pridržuje pravico, da po lastni presoji uporabniku zavrne izdajo ali aktivacijo kartice, pri čemer ni dolžan posredovati pojasnil ali drugih informacij o razlogih za zavrnitev ter nima nobene odgovornosti do uporabnika.

Obdelava in shranjevanje osebnih podatkov se izvajata v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, kot je lahko občasno spremenjena, in drugimi predpisi. Več informacij o obdelavi in hrambi osebnih podatkov je na voljo v dokumentu »Informacije o varstvu osebnih podatkov« na spletni strani izdajatelja.

Aircash na ozemlju posameznih držav članic EU in EGP uporabniku ponuja eno ali obe možnosti za pridobitev kartice. Uporabnik, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena, lahko:

– kupi kartico na lokaciji partnerja Aircash in jo aktivira v aplikaciji Aircash. Z nakupom kartice pri partnerju se šteje, da je uporabnik plačal nadomestilo za izdajo kartice Aircash;

– zahteva izdajo in dostavo kartice v aplikaciji Aircash. Uporabnik lahko kadar koli do izročitve kartice odstopi od zahteve za izdajo kartice, pri čemer mora izdajatelju povrniti vse stroške izdaje kartice, in se strinja, da se zaračunana nadomestila za ta namen ne povrnejo.

Nadomestila in stroški, povezani z izdajo in uporabo kartice, so navedeni na izdajateljevi spletni strani: https://aircash.eu/en/fees/. Plačilo nadomestil se takoj izvede v mobilni aplikaciji Aircash, tako da se odšteje od zneska elektronskega denarja v uporabnikovi denarnici Aircash.

Izdana kartica je last izdajatelja in je ni mogoče prenesti na drugega uporabnika.

Kupljene ali dostavljene kartice niso aktivirane. Uporabnik aktivira kartico prek mobilne aplikacije Aircash, v kateri je na voljo PIN koda kartice za vpogled in morebitno spremembo.

Uporabnik mora deaktivirano kartico aktivirati prek mobilne aplikacije Aircash in/ali, v primeru kartice s souporabo blagovne znamke, po postopku, ki ga določi partner, ki souporablja blagovno znamko, po vseh varnostnih postopkih in standardih, ki jih predpiše izdajatelj.

 1. Datum poteka veljavnosti kartice in obnovitev kartice

Datum poteka veljavnosti kartice je naveden na sami kartici, ki velja do izteka zadnjega dne v mesecu, ki je naveden na kartici, ali do trenutka aktivacije prejete obnovljene kartice, če ta nastopi prej.

Če uporabnik po poteku veljavnosti obstoječe kartice ne želi uporabljati obnovljene kartice z isto številko kartice, vendar z novim datumom veljavnosti, mora 2 (dva) meseca pred potekom veljavnosti obstoječe kartice pisno na elektronski naslov izdajatelja [email protected] preklicati obnovo kartice.

Nadomestilo za izdajo nove kartice po poteku veljavnosti obstoječe kartice je predpisano s cenikom, ki je objavljen na spletni strani: https://aircash.eu/en/fees/.

Izdajatelj si pridržuje pravico, da v skladu s svojo poslovno presojo še pred potekom veljavnosti obstoječe kartice samostojno izda novo kartico z enakimi ali boljšimi pogoji in funkcijami, vendar z drugačnim imenom, npr. zaradi izboljšanja varnostnih mehanizmov kartice, uvedbe novih tehnologij ali varnostnih standardov kartičnega poslovanja in v drugih primerih, ki so pogojeni s poslovnimi razlogi. V tem primeru je obstoječa kartica veljavna do dneva, ko izdajatelj o tem obvesti uporabnika in obstoječo kartico nadomesti z novo kartico.

Po izteku veljavnosti kartice uporabnik ne sme več uporabljati kartice za noben namen in jo mora uničiti tako, da prereže magnetni trak na hrbtni strani in čip.

 1. Omejitev porabe

Pri plačevanju s kartico ima uporabnik na voljo le sredstva, ki so mu na voljo v denarnici Aircash v elektronski obliki. Če zaradi pravil kartičnih družb in/ali zamud pri transakcijah na uporabnikovem računu nastane negativno stanje, je uporabnik dolžan povrniti razliko v stanju denarnice Aircash v enakem znesku. Če uporabnik tega ne stori v 14 (štirinajstih) koledarskih dneh od nastanka negativnega stanja, si izdajatelj pridržuje pravico do zaračunavanja na drug način. Izdajatelj ohrani to pravico tudi po prenehanju uporabe kartice, tj. po prenehanju veljavnosti pogodbe.

Izdajatelj določi in upravlja dnevne in mesečne omejitve porabe na kartici za različne vrste transakcij.

Izdajatelj določa in upravlja omejitve porabe v obliki obsega in števila transakcij, ki jih je mogoče izvesti.

Osnovni limiti so uporabniku na voljo za vpogled v denarnici Aircash in jih lahko spremeni na manjši ali večji znesek v skladu z izdajateljevo oceno tveganja in poslovnimi odločitvami.

 1. Uporaba kartice

V primeru zlorabe je uporabnik izdajatelju odgovoren za škodo, izdajatelj pa ima pravico prekiniti pogodbo z uporabnikom, blokirati kartico in/ali zavrniti nadaljnjo uporabo kartice in/ali denarnice Aircash.

Uporabnik kartice ne sme uporabljati v nezakonite namene, vključno s plačili za blago in/ali storitve, ki so na ozemlju države, v kateri se nahaja v času transakcije, zakonsko prepovedani. Uporabnik nosi vso odgovornost v primeru nezakonitega plačila s kartico.

Kartica se lahko uporablja za brezgotovinska plačila pri plačevanju blaga in/ali storitev na prodajnih mestih z oznako za sprejem kartice Mastercard, za nakupe brez prisotnosti kartice, za dvige gotovine na bankomatih in zunanjih plačilnih mestih v Republiki Hrvaški in tujini z oznako za sprejem kartice Mastercard ter za druge ugodnosti, ki so na voljo uporabnikom.

Uporabnik pri plačevanju ne sme spustiti kartice izpred oči, če pa to stori, bo sam odgovarjal za morebitno zlorabo kartice.

Z izdajo kartice je uporabniku omogočena brezstična uporaba kartice. Če želi uporabnik to možnost začasno ali trajno onemogočiti, lahko pisno zahteva ukinitev brezstične funkcije. Z ukinitvijo funkcije za brezstično poslovanje uporabnik še naprej uporablja izdano kartico, čeprav je na njej prisoten/natisnjen znak za brezstično plačevanje. Pri uporabi kartice z oznako za brezstično plačevanje, za katero je uporabnik ukinil možnost brezstičnega plačevanja, se uporabnik odloči, da bo kartico uporabljal le na stičnih mestih, tj. z vstavljanjem ali podrsanjem kartice skozi napravo EFTPOS, o čemer se zavezuje obvestiti prodajno mesto. Uporabnik lahko ponovno pisno zahteva zagotovitev brezstičnega plačevanja, pri čemer lahko izdajatelj takšno zahtevo tudi zavrne, ne da bi uporabnika obvestil o razlogih.

V primeru uporabe kartice v nasprotju z namenom, določenim s temi SPU, zakoni in/ali drugimi predpisi, ter v primeru suma zlorabe lahko izdajatelj prepreči nadaljnjo uporabo kartice.

Uporabnik mora pri uporabi kartice spoštovati naslednja pravila:

– varovati mora tajnost PIN kode kartice in vseh podatkov, navedenih na kartici, kot so njena številka, datum veljavnosti in trimestna kontrolna številka, natisnjena na hrbtni strani, PIN kode pa nikoli ne sme zaupati drugim osebam, niti izdajatelju, njegovim zaposlenim, policiji, pravosodnim organom in spletnim trgovinam;

– PIN koda kartice ne sme biti zapisana na kartici ali drugih dokumentih ali drugih medijih oziroma na računalniku, mobilni ali drugi elektronski napravi;

– PIN kodo kartice si je treba zapomniti ob upoštevanju, da je PIN koda na voljo za vpogled v mobilni aplikaciji Aircash;

– ob plačilu blaga in/ali storitev na prodajnih mestih mora uporabnik prejeti potrdilo o transakciji, in če ga prodajalec ne izda, ima uporabnik pravico do njega in mora zahtevati takšno potrdilo;

– uporabnik je dolžan takoj po prejemu potrdila o opravljeni transakciji preveriti znesek transakcije, ki je naveden na potrdilu;

– v primeru neizvršitve transakcije ali neuspešne avtorizacije plačilne transakcije mora uporabnik na prodajnem mestu prejeti potrdilo o neizvršeni transakciji ali potrdilo o neuspešni avtorizaciji, in če ga prodajalec ne izda, ima uporabnik do njega pravico in mora zahtevati takšno potrdilo;

– uporabnik je dolžan hraniti potrdila o izvedenih avtoriziranih, neavtoriziranih ali neizvedenih transakcijah;

– v primeru plačila blaga in/ali storitev prek interneta se mora uporabnik izogibati plačilu prek nepreverjenih spletnih strani in zagotoviti, da se plačilo izvede izključno prek računalnika, ki ima ustrezno zaščito pred računalniškimi virusi ali drugimi zlonamernimi programi.

Plačilna transakcija, ki jo odredi uporabnik kartice, se šteje za avtorizirano, če:

je uporabnik dal soglasje za izvršitev plačilne transakcije na enega od naslednjih načinov:

– z izročitvijo ali predložitvijo kartice na prodajnem mestu za nakup blaga in/ali storitev in vnosom PIN kode v napravo EFTPOS ali s podpisom zapisov o izdatkih, ustvarjenih iz naprave EFTPOS, če naprava EFTPOS ne podpira sprejemanja kartic EMV (čip);

– z izročitvijo ali predložitvijo kartice na izplačilnem mestu za dvig gotovine in vnosom PIN kode v napravo EFTPOS na izplačilnem mestu ali s podpisom potrditve dviga gotovine iz naprave EFTPOS na izplačilnem mestu, če naprava EFTPOS ne podpira sprejema kartic EMV (čip);

– z vstavitvijo kartice v bankomat in vnosom PIN kode na bankomatu;

– pri nakupu blaga in/ali storitev prek spleta se uporabnik identificira, plačilna transakcija pa se avtorizira z vnosom številke kartice, datuma poteka veljavnosti kartice, trimestne kontrolne številke, natisnjene na hrbtni strani kartice, in potrditvijo na mobilni napravi v mobilni aplikaciji Aircash, ki lahko generira potisna obvestila;

– s posredovanjem podatkov o kartici sprejemni točki, kadar gre za kataloško ali telefonsko prodajo;

– z vstavitvijo ali predložitvijo kartice samopostrežni napravi ali ravnanjem s kartico na način, ki ga samopostrežna naprava pogojuje z avtorizacijo (v primeru brezstičnega plačila s kartico, plačila cestnine in v drugih podobnih primerih, ko plačilna transakcija ni avtorizirana na enega od zgoraj opisanih načinov);

– za brezstična plačila so zakonsko predpisane omejitve zneska transakcije, do katerega se lahko plačilo izvede brez avtorizacije s podpisom ali vnosa PIN kode. Omejitve se lahko med trgi in državami razlikujejo. Zaradi varnostnih razlogov je včasih treba transakcije z brezstično kartico pod predpisano mejo avtorizirati s PIN kodo ali podpisom, ki potrjuje, da je kartica v lasti pooblaščenega uporabnika, ki pozna le pravilno PIN kodo ali katerega podpis je verodostojen. Vnos PIN kode ali zahteva po podpisu za transakcije z brezstično kartico pod predpisano omejitvijo je lahko pogojena s parametri, ki jih postavi izdajatelj in so določeni glede na znesek in število predhodno opravljenih brezstičnih transakcij, v skladu z zakonskimi predpisi in tveganji;

– zakonski predpisi in pravila za kartice omogočajo izvajanje nekaterih transakcij na napravah POS ali na internetu brez zanesljive avtentikacije uporabnika. V teh primerih uporabniku ne bo treba vnesti PIN kode ali potrditi transakcije s potisnim obvestilom prek mobilne aplikacije Aircash.

Soglasja za izvršitev plačilne transakcije, danega na enega od načinov iz prejšnjega odstavka te točke Splošnih pogojev za uporabo plačilnih kartic (SPU AC), ni mogoče preklicati, razen izjemoma v primeru dogovora med uporabnikom in/ali izdajateljem in/ali prodajnim mestom.

Elektronski podatki o plačilni transakciji, ki jih izdajatelj prejme od prodajnega mesta, predstavljajo plačilni nalog. Čas prejema plačilnega naloga je kateri koli trenutek, ko izdajatelj od prodajnega mesta prejme elektronske podatke o plačilni transakciji. Izdajatelj bo takoj po prejemu plačilnega naloga bremenil račun uporabnika kartice za znesek plačilne transakcije, ki je bila odrejena z uporabo kartice ali podatkov o kartici.

Uporabnik je dolžan zase hraniti izvirnik računa za uporabnika (potrdilo), tj. potrdilo o neizvršitvi plačilne transakcije, ki ga prejme na prodajnem mestu, in ga je dolžan predložiti izdajatelju v primeru reklamacije. Uporabnik kartice je dolžan takoj po izvršitvi plačilne transakcije preveriti znesek plačilne transakcije, ki je naveden na potrdilu. Če določeno prodajno mesto, na katerem je ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila zaradi hitrosti transakcij ali tehnoloških predpogojev in do zneska transakcij, ki ga predpisuje kartična plačilna shema, določb, da se potrdilo ne izda samodejno, na primer za brezstična plačila, plačilo cestnin itd., lahko uporabnik kartice zahteva izdajo potrdila o opravljeni plačilni transakciji na sprejemnem mestu.

Transakcije se izvajajo v skladu s pravili kartičnih družb, avtorizacija transakcije pa se glede na znesek transakcije izvede tako, da se kartico približa plačilni napravi ali bankomatu oziroma vstavi vanjo/vanj. Naprava lahko zahteva avtorizacijo transakcije z vnosom PIN kode.

Transakcije na daljavo se izvajajo z uporabo podatkov s kartice, pri čemer se lahko uporabnik avtentificira prek mobilne aplikacije Aircash.

Izdajatelj ima pravico na določenih prodajnih mestih omejiti uporabo kartic na podlagi ocene tveganja, regulativnih ali zakonskih obveznosti in če obstajajo varnostni razlogi ali druge okoliščine primera upravičujejo takšno odločitev. Izdajatelj si pridržuje pravico do upravljanja funkcionalnosti kartice.

 1. Plačilni pogoji

Kartica črpa sredstva neposredno iz uporabnikove denarnice Aircash, plačilne transakcije, opravljene s kartico, pa takoj po izvedbi znižajo razpoložljivo stanje v uporabnikovi denarnici Aircash. Če v uporabnikovi denarnici Aircash ni dovolj sredstev za izvršitev plačilne transakcije, bo transakcija zavrnjena.

Ponavljajoča se plačila: Uporabnik se lahko odloči za uporabo periodičnih plačil, če spletna trgovina ponuja takšno možnost. Znesek plačila in pogostost plačila določi prodajno mesto.

Izdajatelj ni stranka pogodbe o periodičnih plačilih, sklenjene med uporabnikom in prodajnim mestom, za takšna plačila pa veljajo pogoji prodajnega mesta. Izdajatelj takšnih plačil ne more preklicati ali spremeniti. Vsako zahtevo za spremembo ali preklic periodičnih plačil je treba poslati neposredno prodajnemu mestu.

Izdajatelj ni odgovoren za zagotavljanje zadostnih sredstev v denarnici Aircash za izvajanje periodičnih plačil in ni dolžan obvestiti uporabnika, če obstaja verjetnost ustvarjanja negativnega stanja v njegovi denarnici Aircash. Če stanje v uporabnikovi denarnici Aircash postane negativno, veljajo pogoji iz poglavja 5.

Če obstaja sum goljufivega ravnanja uporabnika ali drugih okoliščin, ki lahko povzročijo negativno stanje na računu v denarnici Aircash v znanem ali neznanem znesku, pri čemer obstaja tveganje, da izdajatelj dolga ne bi mogel izterjati, se uporabnik s sprejetjem teh SPU AC izrecno in nepreklicno strinja, da ima izdajatelj pravico blokirati sredstva v denarnici Aircash uporabnika za zagotovitev izterjave takih dolgov v razumnem roku. Po preteku tega obdobja lahko uporabnik preostali del sredstev uporabi ali unovči v skladu z SPU AW.

Izdajatelj si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne katero koli transakcijo. Izdajatelj ne nosi nobene odgovornosti, če prodajno mesto zavrne sprejem uporabnikove kartice ali če izdajatelj ne odobri transakcije, prekliče ali začasno ustavi uporabo kartice v skladu s temi SPU AC.

 1. Provizije, stroški in menjalni tečaji

Vse spodaj opisane provizije bremenijo uporabnikova razpoložljiva sredstva v denarnici Aircash, zato je uporabnik dolžan zagotoviti sredstva v denarnici Aircash. Če določenih provizij ni mogoče zaračunati, se lahko zgodi, da kartica ne bo izdana, obnovljena ali pa ne bo omogočala vseh funkcionalnosti. Če provizija v denarnici Aircash povzroči negativno stanje, se zaračuna od prvega naslednjega vplačila v denarnico Aircash.

Provizije in stroški se zaračunavajo v skladu s cenikom, objavljenim na spletnem mestu https://aircash.eu/en/fees/, ki je sestavni del teh SPU AC.

Izdajatelj zaračuna stroške izdaje kartice v višini, ki je predpisana s cenikom, veljavnim na dan vložitve zahtevka za izdajo kartice.

Uporabnik lahko na podlagi pisne zahteve zahteva izdajo nadomestne kartice za poškodovano kartico ali v primeru spremembe imena in/ali priimka uporabnika, če je bilo ime natisnjeno na kartici. Strošek izdaje nadomestne kartice je naveden v ceniku.

Mesečno nadomestilo za uporabo kartice se zaračuna v skladu s cenikom in odšteje od razpoložljivih sredstev v denarnici Aircash.

Za dvig gotovine na bankomatih in napravah EFTPOS izdajatelj zaračuna provizijo za dvig gotovine, ki zmanjša razpoložljivo stanje v denarnici Aircash in se v celoti zaračuna na dan izvedbe ali odobritve transakcije.

Za druge vrste transakcij se lahko zaračunajo provizije, ki so pregledno navedene v ceniku.

S plačilom s kartico so sredstva črpana neposredno iz uporabnikove denarnice Aircash. Če v denarnici Aircash ni dovolj sredstev za plačilo zahtevanega gotovinskega zneska ali za izvedbo transakcije s pribitkom provizije, transakcija ni mogoča.

Za dvig gotovine na bankomatih in plačilne transakcije za blago in/ali storitve na prodajnem mestu v tujini lahko tuje banke uporabniku kartice ponudijo storitev dinamične pretvorbe valute in izbiro debetnega zneska transakcije v domači valuti. Znesek veljavnega menjalnega tečaja in/ali provizije, ki se zaračuna uporabniku, določi tuja banka in se prikaže na zaslonu naprave pred izvedbo transakcije, zato izdajatelj ne prevzema odgovornosti za menjalni tečaj in/ali provizijo, zaračunano pri uporabi te storitve.

Če uporabnik sprejme storitev dinamične pretvorbe valute, bo znesek veljavnega menjalnega tečaja in/ali zaračunane provizije natisnjen na potrdilu o uspešno opravljeni transakciji s strani tuje banke. Storitev dinamične pretvorbe valute je lahko za uporabnika kartice manj ugodna od izbire možnosti obremenitve v valuti države, v kateri se uporablja kartica.

Če je plačilna transakcija, izvedena s kartico, v valuti, ki se razlikuje od valute uporabnikove denarnice Aircash, se glede na valuto transakcije transakcija pretvori v valuto kartice po menjalnem tečaju Aircash, ki ustreza menjalnemu tečaju Mastercard, objavljenem na povezavi https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html, in velja na dan obdelave transakcije. Nadaljnja pretvorba v valuto kartice se opravi v skladu z menjalnim tečajem Aircash, ki ustreza menjalnemu tečaju Mastercard, veljavnemu na dan obračuna transakcije, posledično pa se preračuna znesek obremenitve uporabniškega računa Aircash denarnice.

Zaradi večkratnega spreminjanja tečajev mednarodnih sistemov med dnevom se lahko zgodi, da so tečaji za transakcije, opravljene v istem dnevu, različni.

Izdajatelj bo svoje morebitne terjatve do uporabnika zaradi tečajnih razlik pri uporabi kartice za plačilo blaga in/ali storitev v tujini ali zaradi bremenitve neavtoriziranih transakcij, vključno s terjatvami iz naslova provizij, izterjal na enega od naslednjih načinov:

 • uporabnikova denarnica Aircash bo bremenjena za znesek zahtevka, s čimer se uporabnik izrecno in nepreklicno strinja ob sprejetju teh SPU AC,
 • znesek terjatve bo izterjan ob prvem naslednjem vplačilu sredstev v denarnico Aircash, s čimer se uporabnik s sprejetjem teh SPU AC izrecno in nepreklicno strinja.
 1. Zaščitni ukrepi

Uporabnik lahko kartico začasno blokira prek mobilne aplikacije Aircash in jo pozneje odklene. Uporabnik lahko pisno zahteva tudi trajno blokado, po kateri uporaba kartice ni več mogoča.

Uporabnik je dolžan izdajatelja nemudoma obvestiti o izginotju (izgubi ali kraji), zlorabi in neprejemu kartice ter o sumu, da je nepooblaščena oseba pridobila podatke o kartici, vključno s PIN kodo. Poleg obvestila izdajatelju je uporabnik dolžan onemogočiti uporabo kartice v mobilni aplikaciji Aircash, dokler se situacija ne razreši.

Ukradena kartica poleg fizične kraje kartice pomeni tudi možnost kraje in zlorabe podatkov o kartici.

Uporabnik je dolžan ta dejstva nemudoma sporočiti po telefonu +385 1 457 3537 ali +385 1 457 3538 ali po e-pošti na naslov [email protected]. Izdajatelj bo po prejemu prijave začasno ali trajno blokiral kartico in preprečil njeno nadaljnjo uporabo.

Na podlagi poročila o izginotju ali kraji kartice in trajni blokadi se uporabniku izda nadomestna kartica. Stroški izdaje bremenijo uporabnika.

Če uporabnik po prijavi izginotja in trajne blokade kartico najde, je ne sme uporabljati, temveč jo mora uničiti, tj. prerezati čez čip in čez magnetni trak.

Stroške, ki nastanejo zaradi neveljavne kartice, v celoti krije uporabnik.

Izdajatelj je pooblaščen, da na podlagi zahteve uporabnika blokira kartico in/ali onemogoči njeno uporabo, v naslednjih primerih pa to stori brez predhodne prijave ali zahteve uporabnika:

– če uporabnik ravna v nasprotju s temi SPU AC;

– če na fizičnem prodajnem mestu večkrat vnese napačno PIN kodo ali napačne podatke o kartici pri spletnem plačevanju;

– če je izdajatelj obveščen o smrti uporabnika;

– primeru obstoja razlogov, povezanih z varnostjo kartice;

– v primeru obstoja razlogov, povezanih s sumom nepooblaščene uporabe kartice ali njene uporabe z namenom goljufije ali zlorabe.

Izdajatelj na podlagi vestne presoje vseh okoliščin oceni, ali je izpolnjen kateri od pogojev iz prejšnjega odstavka za začasno ali trajno blokado kartice.

Izdajatelj bo uporabnika o nameri in razlogih za blokado kartice pisno obvestil na registriran elektronski naslov, če to ni mogoče, pa bo to storil takoj po blokadi kartice. Izdajatelj ni dolžan obvestiti uporabnika o blokadi in razlogih za blokado kartice, če bi bilo takšno obvestilo v nasprotju z objektivno utemeljenimi varnostnimi razlogi ali v nasprotju z zakonom. Izdajatelj ni dolžan obvestiti uporabnika o blokadi kartice tudi v primeru, ko uporabnik pri spletnem plačevanju večkrat vnese napačno PIN kodo ali napačne podatke o kartici; takšna začasna blokada je lahko časovno omejena in uporabnik bo lahko kartico ponovno uporabil naslednji koledarski dan.

Izdajatelj takoj po prenehanju razlogov za začasno blokado kartice na zahtevo uporabnika odklene kartico in/ali uporabniku izda novo kartico z novimi varnostnimi elementi, če pa je bila kartica blokirana brez predhodne prijave ali zahteve uporabnika, jo izdajatelj odklene takoj po prenehanju razlogov, zaradi katerih je bila blokirana.

Izdajatelj si zaradi zaščite premoženjskih interesov uporabnika pridržuje pravico, da izključi možnost uporabe kartice v določenih državah in na določenih prodajnih mestih v državi in tujini ali v določenih spletnih trgovinah, kadar po njegovi strokovni presoji niso zagotovljeni potrebni varnostni standardi kartičnega poslovanja in kadar obstaja povečano tveganje za goljufije ali kazniva dejanja na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, vendar to niso edini razlogi, zaradi katerih izdajatelj to stori.

Varnost uporabnikovih sredstev je pomembna, zato lahko izdajateljev sistem IKT samodejno blokira kartico ali zavrne izvedbo transakcije, ko zazna morebitne grožnje in sumljive transakcije. Če pride do opisane situacije pri poskusu izvedbe tvegane transakcije, se lahko uporabnik obrne na službo za pomoč strankam, ki bo zagotovila potrebne identifikacijske ukrepe in pomoč pri izvedbi transakcije.

 1. Souporaba blagovnih znamk

Če je uporabnik zahteval kartico prek podjetja, s katerim sodeluje izdajatelj (partner, ki souporablja blagovno znamko), bo takšna kartica izdana z imenom takega podjetja ali drugim komercialnim imenom.

Uporabnik se s sprejetjem teh SPU AC strinja, da:

– lahko partner, ki souporablja blagovno znamko, zahteva sprejetje tudi za svoje splošne pogoje, ki urejajo uporabo kartice, npr. če so lahko uvedene določene omejitve ali dodane posebne funkcionalnosti;

– ima partner, ki souporablja blagovno znamko, pravico do vpogleda v stanje v denarnici Aircash in transakcije z namenom omogočanja drugih funkcionalnosti in uveljavljanja pravic, ki uporabniku pripadajo pri partnerju, ki souporablja blagovno znamko;

– lahko partner, ki souporablja blagovno znamko, zahteva enostransko prekinitev te pogodbe, ki jo urejajo SPU, in izklop/blokado uporabnikove kartice, pri čemer izdajatelj ukrepa takoj po nalogu partnerja, ki souporablja blagovno znamko, ne da bi bilo treba o tem predhodno obvestiti uporabnika;

– s provizijami, povezanimi s kartico v souporabi blagovnih znamk, ki so objavljene v ceniku;

– bo izdajatelj v primeru spremembe svojega sodelovanja s partnerjem, ki souporablja blagovno znamko, o tem obvestil le uporabnike iz programa souporabe blagovne znamke.

 1. Pritožbe in ugovori, alternativno reševanje sporov in odgovornost

Uporabnik je dolžan nemudoma, najkasneje pa v 13 (trinajstih) mesecih od dneva bremenitve kartice, obvestiti izdajatelja o neavtorizirani transakciji oziroma o neizvršeni ali nepravilno izvršeni transakciji, saj v nasprotnem primeru izgubi pravico do odškodnine in druge pravice, ki mu v zvezi s tem pripadajo v skladu z veljavnimi predpisi in temi SPU AC.

V primeru neavtorizirane plačilne transakcije, ki je posledica uporabe izgubljene ali ukradene kartice ali druge zlorabe kartice, mora uporabnik kriti vse stroške in škodo, ki je nastala zaradi takšne uporabe kartice do trenutka blokade kartice v mobilni aplikaciji Aircash in pošiljanja obvestila izdajatelju. Odgovornost uporabnika velja do zneska, ki ga določa zakon v državi, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, razen v posebnih primerih, ki jih določa zakon, ko je uporabnik v celoti odgovoren za tovrstne transakcije.

Pritožba glede stroškov, plačanih s kartico, uporabnika ne odvezuje obveznosti plačila teh stroškov.

V primeru pritožbe uporabnika zaradi nepravilno izvršene ali neavtorizirane plačilne transakcije izdajatelj uporabniku takoj vrne znesek plačilne transakcije, in sicer najpozneje do konca prvega delovnega dne po prejemu pritožbe, razen če izdajatelj sumi, da je uporabnik kartice goljufal. V tem primeru bo izdajatelj opravil preiskavo, da bi ugotovil utemeljenost pritožbe, in v primeru upravičenosti pritožbe ravnal v skladu z zahtevo uporabnika in zakonskimi določbami ali vrnil znesek transakcije, v primeru neupravičenosti pa bo navedel razloge za zavrnitev vračila.

Uporabnik se strinja, da je izdajatelj pooblaščen, da za preverjanje utemeljenosti ugovora/reklamacije predloži izvedencu potrdilo o izvršeni avtorizirani oziroma neizvršeni ali neavtorizirani transakciji.

V primeru drugih pritožb bo izdajatelj preučil utemeljenost pritožbe in v primeru utemeljenosti pritožbe ukrepal v skladu z zahtevo uporabnika in zakonskimi določbami, izvedel zahtevano transakcijo ali povrnil znesek nepravilno izvedene transakcije.

V vsakem primeru, v katerem bi bila ugotovljena izdajateljeva odgovornost za neizvršitev in/ali nepravilno izvršitev in/ali zamudo pri izvršitvi plačilne transakcije in/ali izvršitev neavtorizirane plačilne transakcije, bo uporabniku nemudoma povrnil znesek neizvršene, nepravilno izvršene, zamujene ali neavtorizirane plačilne transakcije in vse zaračunane provizije, do katerih je uporabnik upravičen.

Če izdajatelj povrne znesek nepravilno izvedene transakcije in se med reševanjem pritožbe ugotovi uporabnikova odgovornost za transakcijo, ki je bila predmet pritožbe, se uporabnik strinja, da izdajatelj naknadno bremeni njegovo kartico za znesek transakcije. Uporabnikovo soglasje iz te točke velja do dokončne rešitve pisne reklamacije, tj. do dneva naknadne bremenitve njegove kartice.

Uporabnik se nepreklicno strinja, da lahko izdajatelj v tem primeru bremeni njegovo kartico za vse stroške, nastale v postopku dokazovanja odgovornosti uporabnika.

Uporabnik rešuje vse pritožbe v zvezi s kakovostjo blaga in/ali storitev, plačanih s kartico, izključno na prodajnem mestu.

Izdajatelj ne prevzema nobene odgovornosti za nesprejetje kartice na prodajnem mestu.

V naslednjih primerih izdajatelj ne odgovarja za nezmožnost uporabe kartice, za neizvedeno ali nepravilno izvedeno ali za izvedeno neavtorizirano transakcijo:

– obstoj objektivnih motenj, na katere izdajatelj ne more vplivati ali jih preprečiti, vključno z vojno, nemiri, terorističnimi dejanji, stavkami, prekinitvijo telekomunikacij in prekinitvijo dobave električne energije, vendar ne omejeno nanje;

– obstoj obveznosti, ki za izdajatelja izhajajo iz drugih predpisov;

– goljufije uporabnikov.

 1. Sprememba osebnih podatkov

Uporabnik je dolžan prek mobilne aplikacije Aircash stalno skrbeti za točnost in pravilnost svojih osebnih podatkov, vključno s spremembami naslova, imena in/ali priimka ter vseh drugih podatkov, ki lahko vplivajo na pravico do uporabe kartice, in sicer nemudoma, najpozneje pa v 5 (petih) delovnih dneh od dneva spremembe, ter hkrati izdajatelju predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje spremembo.

Če uporabnik ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko izdajatelj uporabniku odvzame pravico do uporabe kartice, kartico prekliče in zaračuna stroške njenega preklica.

Izdajatelj ne odgovarja za škodo, ki jo je uporabnik utrpel zaradi nepravočasnega ali nerednega obveščanja o spremembah osebnih podatkov.

 1. Spremembe splošnih pogojev, provizij in menjalnega tečaja

Izdajatelj bo uporabnika o spremembah in dopolnitvah teh SPU AC obvestil najmanj 2 (dva) meseca pred začetkom veljavnosti sprememb na elektronski naslov, ki ga uporabnik navede ob odprtju denarnice Aircash.

Če uporabnik izdajatelju do predlaganega datuma začetka veljavnosti sprememb ne pošlje pisnega obvestila o zavrnitvi sprememb, se šteje, da se s predlaganimi spremembami strinja.

Uporabnik, ki se ne strinja s predlaganimi spremembami teh SPU AC, lahko do predlaganega datuma začetka veljavnosti sprememb odpove pogodbo. Skladno s tem bo izdajatelj blokiral kartico na dan obvestila o prenehanju pogodbenih obveznosti, ki jih urejajo ti SPU AC, oziroma najkasneje na dan uveljavitve novih SPU AC. Izdajatelj uporabnika o izvedeni blokadi ne bo posebej obveščal.

Spremembe uporabljenega menjalnega tečaja, ki so posledica spremembe referenčnega menjalnega tečaja, ter spremembe menjalnega tečaja ali provizij, ki so za uporabnika ugodnejše, se lahko izvedejo brez obveščanja uporabnika.

 1. Prekinitev pogodbe

Pogodba o uporabi kartice preneha veljati v naslednjih primerih:

– s prenehanjem veljavnosti pogodbe, tj. če se uporabnik odpove pravici do uporabe kartice;

– s prenehanjem veljavnosti pogodbe, tj. če uporabnik prekliče kartico;

– smrt uporabnika.

Uporabnik lahko kadar koli pisno odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom.

Izdajatelj lahko pogodbo odpove pisno z obvestilom, ki ga pošlje na elektronski naslov uporabnika, z odpovednim rokom 2 (dveh) mesecev.

Odpovedni rok začne teči z dnem pošiljanja pisne odpovedi izdajatelja uporabniku, tj. z dnem, ko izdajatelj prejme uporabnikovo odpoved.

Izdajatelj je pooblaščen, da odpove pogodbo pred iztekom odpovednega roka in uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo kartice:

– če uporabnik ravna v nasprotju z določbami pogodbe, temi SPU AC ali obveznimi predpisi, ki veljajo za pravno razmerje med izdajateljem in uporabnikom, vključno s predpisi v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev in preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma;

– v primeru zlorabe kartice;

– v primeru neplačila provizij in stroškov, nastalih z uporabo kartice;

– če je uporabnik ob sklenitvi pogodbe navedel neresnične podatke.

Uporabnik v primeru prenehanja veljavnosti pogodbe in/ali kartice ni upravičen do povračila plačanih provizij.

Obveznosti uporabnika, ki izhajajo iz uporabe kartice, ne prenehajo s prenehanjem veljavnosti pogodbe in/ali kartice.

Kartica je dodatek k denarnici Aircash in je z njo neločljivo povezana, zato velja naslednje:

– Pogodba se lahko prekine za del poslovanja, povezanega s kartico, ki ga urejajo ti SPU AC. To pomeni, da lahko uporabnik še naprej uporablja denarnico Aircash, kar urejajo SPU AW.

– Pogodba se lahko prekine v celoti, za celotno poslovanje, ki ga urejajo SPU AW in ti SPU AC.

Pogodbe ni mogoče prekiniti na način, da bi uporabnik prekinil SPU AW ter obdržal kartico in del poslovanja, ki ga urejajo ti SPU AC..

Če je pogodba odpovedana in ima izdajatelj informacije, da bo s kartice naknadno zaračunan predvidljiv ali nepredvidljiv znesek, si pridržuje pravico, da sredstva v denarnici Aircash zadrži blokirana z namenom izterjave takšnih terjatev v razumnem času, da se zagotovi izterjava. Po tem obdobju lahko uporabnik preostala sredstva unovči v skladu s SPU AW.

 1. Posebne določbe

Imetniki kartic ne smejo na noben način distribuirati, prenesti ali dati na voljo kartice osebam, ki prebivajo v Indiji.

 1. Končne določbe

Ti SPU AC so bili objavljeni 1. oktobra 2021 in se od tega datuma uporabljajo za vsa pogodbena razmerja, sklenjena od tega datuma. Ti SPU AC se za obstoječa pogodbena razmerja uporabljajo od 1. decembra 2021.

Za sklenitev pogodbe med izdajateljem in uporabnikom se bo uporabljal hrvaški jezik. Za komunikacijo se bo uporabljal hrvaški ali angleški jezik.

Za razlaganje pogodbe se uporablja hrvaško pravo, za vse spore, ki izhajajo iz nje ali so z njo povezani, pa je krajevno pristojno sodišče v Zagrebu.

Reševanje sporov:

Za te SPU AC se ustrezno uporabljajo določbe o reševanju sporov iz SPU AW.