Aircash Opći uvjeti Aircash kartice Skip to main content

Opći uvjeti Aircash kartice

Opći uvjeti Aircash kartice

Opći uvjeti poslovanja za Aircash kartice

1. Opće odredbe

1.1. Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, OIB: 99833713101 (u daljnjem tekstu: „Aircash“, „mi“ ili „Izdavatelj“) je institucija za elektronički novac registrirana pod brojem IEN116 temeljem rješenja Hrvatske narodne banke od dana 3.10.2019. godine, broj rješenja 251-020/10-19/BV. Izdavatelj izdaje elektronički novac pod navedenom licencom važećom unutar cijelog Europskog gospodarskog prostora te je upisan u registar platnih institucija i institucija za elektronički novac Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA): https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/view/PSD_EMI/HR_HNB!IEN116

Kontakt podaci:

e-mail: [email protected]
telefon: 01/457-3537 i 01/457-3538

1.2. Svaki Korisnik Aircash novčanika koji želi dodatno koristiti i Aircash karticu (dalje „Kartica“, kako je definirana niže u tekstu) za plaćanja Aircash elektroničkim novcem, mora pročitati i prihvatiti i ove Opće uvjete poslovanja za Aircash kartice (u daljnjem tekstu: OU AK) koji uz važeće Opće uvjete Aircash novčanika (u daljnjem tekstu: OU AN) dodatno uređuju prava i obveze Izdavatelja i Korisnika koji koristi i Karticu. Ovi OU AK primjenjuju se samo na korisnike Kartica.

1.3. Slanjem zahtjeva za izdavanje Kartice ili aktivacijom Kartice kupljene na lokaciji Aircash partnera smatra se da ste upoznati s ovim OU AK i da ste ih pročitali i prihvatili te pristajete na njihovu primjenu i prihvaćate sva prava i obveze koje iz njih proizlaze.

2. Pojmovnik

2.1. Pojmovi u ovim OU AK imaju sljedeće značenje:

Aircash mobilna aplikacija – programsko rješenje koje omogućuje korištenje usluga Aircash novčanika i Kartice.

Autorizacija – platna transakcija smatra se autoriziranom ako je Korisnik Kartice dao suglasnost za izvršenje platne transakcije ili ako je Korisnik Kartice dao suglasnost za izvršenje niza platnih transakcija čiji je dio ta platna transakcija.

Dinamička konverzija valuta (engl. Dynamic Currency Conversion, DCC) – usluga kod koje, prilikom isplate gotovine ili plaćanja roba i/ili usluga na prihvatnim mjestima u inozemstvu, Korisnik može, u slučaju da mu je navedeno ponuđeno na ekranu uređaja, odabrati iznos terećenja u domicilnoj valuti. Primjenjivi tečaj za dinamičku konverziju valute i eventualna naknada za uslugu prikazani su na ekranu uređaja te potvrdi o transakciji.

EFTPOS (engl. Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) uređaj – elektronički uređaj na Prodajnom ili isplatnom mjestu, namijenjen provođenju platnih transakcija plaćanja roba i/ili usluga ili podizanja gotovog novca, koji ovisno o sustavu od Korisnika može zahtijevati autorizaciju transakcije, na način koji uvjetuje EFTPOS uređaj, i Kartice (bez identifikacije, identifikacija PIN-om, potpis evidencije utroška ili identifikacija primjenom 3D-Secure usluge i drugih načina pouzdane autentifikacije Korisnika).

Internet prodajno mjesto – prodajno mjesto koje prodaje proizvode i/ili pruža usluge na internetu bez prisustva Kartice i Korisnika i koje prihvaća Karticu kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja.

Kartica – kartica koju Aircash izdaje Korisniku na temelju zahtjeva podnesenog za izdavanje Kartice unutar Aircash mobilne aplikacije ili koja je kupljena na lokaciji Aircash partnera i koja je aktivacijom povezana s Aircash novčanikom Korisnika, a koja pored Aircash mobilne aplikacije Korisniku omogućava plaćanja elektroničkim novcem. Kartica omogućava Korisniku izravno plaćanje roba i/ili usluga Aircash elektroničkim novcem preko prihvatnog uređaja ili na daljinu, podizanje gotovog novca i korištenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samoposlužnom uređaju. Kartica predstavlja sastavni dio Aircash novčanika i omogućava Korisniku plaćanja isključivo sredstvima koja su mu na raspolaganju u Aircash novčaniku u obliku elektroničkog novca.

Korisnik – u smislu ovih OU AK Korisnik Aircash novčanika koji je uspješno aktivirao Karticu i prihvatio ove OU AK s pravima i obvezama u sklopu ugovornog odnosa.

Personalizirana sigurnosna obilježja – personalizirana obilježja koje Izdavatelj daje Korisniku u svrhu autentifikacije i autorizacije, što mogu biti podaci na Kartici i podaci pridruženi Kartici, koji omogućuju identifikaciju osobe koju je Izdavatelj ovlastio za korištenje te Kartice, a osobito, svaki za sebe ili povezano: ime i prezime Korisnika kartice, broj kartice, kontrolni broj ispisan na poleđini ili prednjem dijelu kartice, datum važenja kartice, PIN, potpis Korisnika kartice na kartici, i druge vjerodajnice ovisno o kanalu korištenja i/ili instrumentu plaćanja.

PIN (engl. Personal Identification Number) Kartice – osobni tajni identifikacijski broj koji služi za identifikaciju Korisnika i/ili autorizaciju platnih transakcija (u daljnjem tekstu: PIN). PIN je nedvojben dokaz identiteta Korisnika koji je obavio određenu transakciju upotrebom PIN-a čiji uvjeti zahtijevaju takvu verifikaciju. Potrebno je istaknuti da je PIN Kartice jedinstven i veže se isključivo uz Karticu i da se razlikuje od PIN-a kojim se pristupa mobilnoj aplikaciji Aircash novčanik.

Pouzdana autentifikacija Korisnika – autentifikacija na osnovi uporabe dvaju ili više elemenata koji pripadaju u kategoriju znanja (nešto što samo Korisnik zna), posjedovanja (nešto što samo Korisnik posjeduje) i svojstvenosti (nešto što Korisnik jest) koji su međusobno neovisni, sukladno Zakonu u platnom prometu i Direktivi (EU) 2015/2366.

Prigovor na poslovanje – izjava o nezadovoljstvu Korisnika u vezi s uslugom, koji smatra da mu je u poslovnom odnosu s Izdavateljem povrijeđeno neko pravo, a uključuje i prigovor na transakcije Karticom.

Prodajno mjesto – mjesto na kojem poslovni subjekti prihvaćaju Karticu kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja pri prodaji roba i/ili usluga.

Zamjenska kartica – kartica koja se izdaje kao zamjena za izgubljenu, ukradenu ili oštećenu Karticu ili u slučaju promjene imena i/ili prezimena Korisnika.

3D-Secure – usluga namijenjena sigurnom plaćanju roba i/ili usluga na Internet prodajnim mjestima bazirana na 3-D Secure protokolu

3. Izdavanje Kartice

3.1. Izdavanje, odnosno aktivaciju Kartice može zatražiti svaki punoljetni Korisnik fizička osoba koja:

 • uspješno je prošla postupak utvrđivanja i provjere identiteta Korisnika koju provodi Izdavatelj i ima uspostavljen poslovni odnos s Izdavateljem za uslugu Aircash novčanika, i
 • prihvatila je ove OU AK.

3.2. Izdavatelj u sklopu postupka i utvrđivanja i provjere identiteta Korisnika može od Korisnika zatražiti, osim propisanih, i dodatne isprave kojima se utvrđuju osobni podaci, kao i zahtijevati ostale provjere radi ispunjavanja zakonskih obveza, uključujući obveze predviđene propisima koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

3.3. Neovisno o zadovoljenju propisanih uvjeta za izdavanje / aktivaciju Kartice, Izdavatelj zadržava pravo odbiti izdati, odnosno aktivirati Karticu Korisniku po vlastitoj diskreciji i nije dužan dati obrazloženja ili bilo kakve druge podatke o razlogu odbijanja, niti snosi odgovornost prema Korisniku.

3.4. Izdavatelj zadržava pravo upravljati zahtjevima za izdavanje Kartica sukladno poslovnim odlukama i rizicima. Maksimalan broj izdanih Kartica po računu Korisnika određuje Izdavatelj.

3.5. Obrada i čuvanje osobnih podataka obavlja se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), kako može biti izmijenjena s vremena na vrijeme, i ostalim propisima. Više podataka o obradi i čuvanju osobnih podataka možete pronaći u dokumentu „Informacije o zaštiti osobnih podataka“ na web-stranici Izdavatelja.

3.6. Aircash na području pojedinih zemalja članica EU i EGP-a nudi za korisnika jednu ili više mogućnosti opisanih niže kako doći do kartice. Korisnik koji ispunjava u ovom članku navedene uvjete može:

 • karticu kupiti na prodajnom mjestu partnera Aircasha i aktivirati je kroz Aircash aplikaciju. Cijena kartice na Prodajnom mjestu nije naknada za izdavanje. Preporučena cijena Kartice na prodajnom mjestu partnera je naznačena u Naknadama, ali ista može ovisiti o pojedinom prodajnom mjestu.
 • kroz Aircash aplikaciju zatražiti izdavanje i dostavu kartice ako je takva funkcionalnost dostupna. Korisnik može u svakom trenutku do dostave Kartice odustati od zahtjeva za izdavanje Kartice, uz obvezu da Izdavatelju nadoknadi sve troškove izdavanja Kartice, te prihvaća da mu u tu svrhu naplaćene naknade neće biti vraćene. U slučaju da Izdavatelj naplaćuje naknadu za izdavanje Kartice, ista će biti naznačena u Naknadama.

3.7. Sve naknade i troškovi vezani uz izdavanje i korištenje Kartice iskazani su na internetskoj stanici Izdavatelja: https://aircash.eu/naknade/.

3.8. Plaćanje naknada obavlja se odmah unutar Aircash mobilne aplikacije, umanjenjem iznosa elektroničkog novca u Aircash novčaniku Korisnika.

3.9. Izdana Kartica je u vlasništvu Izdavatelja i nije prenosiva na drugog Korisnika.

3.10. Kupljene ili dostavljene kartice su neaktivirane. Korisnik aktivira Karticu kroz Aircash mobilnu aplikaciju gdje mu je na raspolaganju i PIN Kartice na uvid i promjenu.

3.11. Neaktiviranu Karticu Korisnik je obvezan aktivirati kroz Aircash mobilnu aplikaciju i/ili, ako se radi o co-branding Kartici, procesom koji je odredio co-branding partner, nakon provedenih svih sigurnosnih procedura i standarda propisanih od strane Izdavatelja.

3.12. Kartica se smatra izdanom u trenutku uspješne aktivacije kroz Aircash mobilnu aplikaciju.

3.13. Korisnik Kartice može započeti sa korištenjem Kartice po aktivaciji Kartice.

4. Istek važenja Kartice

4.1. Datum isteka valjanosti Kartice naznačen je na samoj Kartici i Kartica vrijedi do isteka zadnjeg dana mjeseca naznačenog na Kartici. Po isteku Kartice, korisnik mora aktivirati novu Karticu ako želi nastaviti koristiti takvu funkcionalnost Aircash novčanika.

4.2. Izdavatelj zadržava pravo samostalno, prema svojoj poslovnoj odluci, izdati novu Karticu s istim ili boljim uvjetima i funkcionalnostima, ali drugačijeg naziva i prije isteka postojeće Kartice, zbog npr. unaprjeđenja sigurnosnih mehanizama Kartice, implementacije novih tehnologija ili sigurnosnih standarda kartičnog poslovanja i u drugim slučajevima uvjetovanim poslovnim razlozima. U tom slučaju postojeća Kartica vrijedi do dana o kojem će Izdavatelj obavijestiti Korisnika, a s kojim datumom će je zamijeniti nova Kartica.

4.3. Nakon isteka valjanosti Kartice, Korisnik Karticu ne smije dalje upotrebljavati ni za koje svrhe i mora je uništiti na način da prereže magnetnu traku na poleđini i čip.

5. Limiti potrošnje

5.1. Izdavatelj postavlja i upravlja dnevnim i mjesečnim limitima potrošnje putem Kartice za različite vrste transakcija.

5.2. U slučaju kad bi zbog pravila kartičnih kuća vezanih uz procesiranje transakcija i/ili zakašnjelih transakcija Korisnikov račun bio terećen za iznos koji je viši od raspoloživog iznosa elektroničkog novca na Aircash novčaniku te nastane dugovanje Korisnika prema Izdavatelju za razliku, Korisnik je dužan odmah po saznanju i/ili po primitku obavijesti za isti iznos nadoknaditi razliku u odnosu na stanje Aircash novčanika. U slučaju da Korisnik to ne učini u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od nastanka dugovanja, Izdavatelj zadržava pravo naplatiti se drugim sredstvima. Ovo pravo Izdavatelj zadržava i nakon prestanka upotrebe Kartice, odnosno nakon raskida Ugovora.

5.3. Kartica se može koristiti do visine raspoloživih sredstava na Aircash novčaniku za potrošnju Karticom u granicama postavljenih dnevnih i mjesečnih limita po Kartici.

5.4. Izdavatelj postavlja i upravlja limitima potrošnje u obliku volumena i broja transakcija koji se može provesti.

5.5. Osnovni limiti dani su korisniku na uvid unutar Aircash mobilne aplikacije u sklopu funkcije upravljanja predmetnom Karticom, a mogu biti promijenjeni na manji ili veći iznos na zahtjev Korisnika, uz suglasnost Izdavatelja.

5.6. Izdavatelj zadržava pravo, sukladno procjeni rizika i poslovnim odlukama, ne povisiti limite iznad onih osnovnih, kao i opozvati odobrene limite.

5.7. Izuzev dnevnih i mjesečnih limita ne postoji mogućnost ugovaranja dodatnih ograničenja potrošnje pri korištenju Kartice na zahtjev korisnika.

6. Korištenje Kartice i obveze čuvanja tajnosti vjerodajnica

6.1. Kartica je instrument koji omogućuje vršenje transakcija sredstvima pohranjenima na Aircash novčaniku. Limiti za vršenje transakcija Karticom mogu biti manji od ukupnog raspoloživog stanja na Aircash novčaniku prema odredbama članka 5. ovih OU AK.

6.2. U slučaju zloupotrebe, Korisnik odgovara Izdavatelju za štetu, a Izdavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Korisnikom, blokirati Karticu i/ili uskratiti daljnje korištenje Kartice i/ili Aircash novčanika.

6.3. Korisnik ne smije koristiti Karticu u protuzakonite svrhe, uključujući plaćanje roba i/ili usluga koje su zakonom zabranjene na teritoriju države u kojoj se nalazi u trenutku transakcije i/ili državi sjedišta trgovca prema kojem vrši plaćanje. Korisnik snosi svu odgovornost za slučaj protuzakonitog plaćanja Karticom.

6.4. Kartica se može koristiti za bezgotovinska plaćanja pri plaćanju roba i/ili usluga na prodajnim mjestima s oznakom prihvata Mastercard kartica, za podizanje gotovog novca na bankomatima i isplatnim mjestima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koja su označena prihvatom Mastercard kartica te za druge pogodnosti koje su omogućene njenim Korisnicima.

6.5. Pri plaćanju Korisnik ne smije dopustiti da Kartica izađe iz njegovog vidokruga, a ako to ipak učini, čini to na vlastiti rizik i sam snosi odgovornost za moguću zlouporabu Kartice.

6.6. Kartica se izdaje s beskontaktnom funkcionalnošću. Ako Korisnik ne želi koristiti Karticu s beskontaktnom funkcionalnošću, može zatražiti ukidanje beskontaktne funkcije podnošenjem zahtjeva pisanim putem. Ukidanjem beskontaktne funkcionalnosti Korisnik nastavlja koristiti izdanu Karticu iako je na njoj prisutna/otisnuta oznaka beskontaktnog plaćanja. Pri upotrebi Kartice s oznakom beskontaktnog plaćanja po kojoj je Korisnik ukinuo mogućnost beskontaktnog plaćanja Korisnik odabire da na prihvatnim mjestima želi upotrebljavati Karticu isključivo kontaktno, odnosno umetanjem ili provlačenjem Kartice na EFTPOS uređaju, o čemu se obvezuje informirati Prodajno mjesto. Korisnik može ponovo zatražiti pisanim putem omogućavanje beskontaktnog plaćanja, pri čemu Izdavatelj može i odbiti takav zahtjev, bez da informira Korisnika o razlozima.

6.7. Transakcije na daljinu odnosno bez prisustva Kartice Korisnik obavlja na vlastitu odgovornost i uz povećanu pažnju.

6.8. Kartica se može upotrebljavati na Internet prodajnim mjestima na način da se pohrane podaci o Kartici za buduća plaćanja. U tom slučaju korisničko ime i lozinka za prijavu na Internet prodajno mjesto predstavljaju jednako osjetljiv podatak kao i podaci Kartice i PIN i podliježu istoj razini obveze čuvanja tajnosti.

6.9. Korisnik koristi Karticu na bankomatu na vlastitu odgovornost. Kartica zadržana u bankomatima banaka u zemlji i u inozemstvu ne vraća se Korisniku, već se na osnovi prijave poništava kao izgubljena. Troškove povezane s ishođenjem nove Kartice snosi Korisnik. U slučaju bilo kakvog korištenja Kartice protivno uobičajenoj svrsi ili odredbama ovih OU AK, zakonima i/ili ostalim propisima, kao i kad postoji sumnja na zloupotrebu, Izdavatelj može onemogućiti daljnje korištenje Kartice.

6.10. Korisnik je dužan čuvati Karticu i sigurnosna obilježja Kartice s povećanom pažnjom, kao i poduzeti sve razumne mjere za njihovu zaštitu, te se prilikom korištenja Kartice mora pridržavati svih sljedećih pravila:

 • mora čuvati tajnim PIN Kartice i sve podatke naznačene na Kartici kao što su njen broj, datum isteka i troznamenkasti kontrolni broj otisnut na poleđini, te PIN ni u kojem slučaju ne smije priopćiti drugim osobama, uključujući Izdavatelja, njegove zaposlenike, policiju, pravosudna tijela i Prodajna mjesta na internetu,
 • PIN Kartice ne smije zapisati na Kartici ili drugim dokumentima ili drugom mediju, odnosno na računalu, mobilnom ili drugom elektroničkom uređaju,
 • PIN Kartice mora zapamtiti, s napomenom da je PIN raspoloživ na uvid u Aircash mobilnoj aplikaciji,
 • osigurati da se svi postupci s Karticom na Prodajnom mjestu provode u njegovoj prisutnosti i pod njegovim nadzorom,
 • prilikom plaćanja roba i/ili usluga na Prodajnim mjestima, Korisnik mora dobiti potvrdu o izvršenoj transakciji, a ako je prodavatelj ne izda, Korisnik takvu potvrdu ima pravo i mora zatražiti,
 • dužan je odmah po primitku potvrde o izvršenoj transakciji provjeriti iznos transakcije naznačen na toj potvrdi,
 • u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspješne autorizacije platne transakcije, Korisnik od Prodajnog mjesta mora dobiti potvrdu o neizvršenoj transakciji odnosno potvrdu o neuspješnoj autorizaciji, a ako je prodavatelj ne izda, Korisnik takvu potvrdu ima pravo i mora zatražiti,
 • dužan je čuvati potvrde o izvršenim autoriziranim, neautoriziranim odnosno neizvršenim transakcijama,
 • u slučaju plaćanja roba i/ili usluga preko interneta, Korisnik mora izbjegavati plaćanje preko neprovjerenih internetskih stranica kao i voditi računa da se plaćanje obavlja isključivo preko računala koje posjeduje adekvatnu zaštitu od računalnih virusa ili drugih zloćudnih programa,
 • prije unosa podataka Kartice, Korisnik mora provjeriti autentičnost i sigurnosna obilježja web stranice Prodajnog mjesta na kojemu namjerava upotrijebiti Karticu,
 • Korisnik ne smije drugim osobama otkrivati ni činiti dostupnim sigurnosna obilježja Kartice niti pohranjivati podatke Kartice za buduća plaćanja u okviru korisničkih profila drugih osoba,
 • Korisnik ne smije davati svoje osobne i/ili podatke sa Kartice u telefonskim razgovorima sa nepoznatim ili neprovjerenim osobama, ili u odgovorima na neprovjerene poruke dostavljene putem elektroničke pošte, društvenih mreža ili preko drugih aplikacija za razmjenu poruka,
 • Korisnik mora čuvati u tajnosti i onemogućiti drugim osobama pristup zaporkama, šiframa ili drugim ugovorenim postupcima registracije odnosno pristupa za izvršavanje transakcija Karticom na internetskim servisima (npr. Google/Apple Store, Amazon, Paypal i dr.),
 • mora čuvati u tajnosti i onemogućiti drugim osobama pristup PIN-ovima, šiframa i/ili biometriji kojom se pristupa na mobilni uređaj i na Aircash mobilnu aplikaciju, te
 • je dužan redovno pratiti transakcije nastale Karticom kao i stanje po pripadajućem Aircash novčaniku.

6.11. Izdavatelj ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu ako Korisnik drugoj osobi otkrije ili učini dostupnim šifru mobilnog uređaja na kojemu je instalirana Aircash mobilna aplikacija, PIN kojim se pristupa Aircash mobilnoj aplikaciji, Karticu i/ili bilo koje sigurnosno obilježje Kartice, kao i ako u slučaju korištenja biometrijskih značajki pristupa Aircash mobilnoj aplikaciji omogući da druga osoba spremi svoje značajke (primjerice otisak prsta ili sken lica) na njegov telefon.

7.Autorizacija platnih transakcija Karticom

7.1. Platna transakcija koju je Korisnik inicirao korištenjem Kartice smatra se autoriziranom ako je Korisnik dao suglasnost za izvršenje platne transakcije, ili niza platnih transakcija čiji je dio ta platna transakcija, na jedan od sljedećih načina i ovisno o mjestu prihvata Kartice:

 • prinošenjem ili umetanjem i/ili provlačenjem Kartice na Prodajnom mjestu radi kupnje roba i/ili usluga te unošenjem PIN-a u EFTPOS uređaj, odnosno potpisivanjem evidencije utroška generiranog iz EFTPOS uređaja
 • prinošenjem ili umetanjem i/ili provlačenjem Kartice na isplatnom mjestu radi podizanja gotovog novca te unošenjem PIN-a u EFTPOS uređaj na isplatnom mjestu, odnosno potpisivanjem potvrde o transakciji podizanja gotovog novca generirane iz EFTPOS uređaja na isplatnom mjestu prinošenjem ili umetanjem Kartice u bankomat i unošenjem PIN-a u bankomat,
 • kod kataloške ili telefonske prodaje i na Internet prodajnim mjestima , unosom i/ili davanjem podataka Kartice, odnosno personaliziranih sigurnosnih obilježja, kako zahtijeva Prodajno mjesto,
 • unosom podataka Kartice, uključivo personaliziranih sigurnosnih obilježja, zahtijevanih na Internet prodajnom mjestu, odnosno unošenjem korisničkog imena i/ili lozinke pod kojim je Kartica Korisnika registrirana ili pridružena kao sredstvo plaćanja za kupnju na Internet prodajnom mjestu;
 • unosom podataka Kartice, uključivo personaliziranih sigurnosnih obilježja, zahtijevanih na Internet prodajnom i potvrdom na mobilnom uređaju unutar Aircash mobilne aplikacije koja može generirati push-notifikaciju u tu svrhu na Internet prodajnim mjestima koja podržavaju 3D-Secure uslugu,
 • umetanjem ili prinošenjem Kartice samoposlužnom uređaju odnosno postupanjem s Karticom na način na koji samoposlužni uređaj uvjetuje autorizaciju (prilikom beskontaktnog plaćanja Karticom, plaćanja cestarine i u drugim sličnim slučajevima kada se platna transakcija ne autorizira na jedan od naprijed opisanih načina),
 • sklapanjem ugovora o terećenju Kartice

7.2. Za beskontaktna plaćanja zakonski se propisuju limiti iznosa transakcije do kojih je plaćanje moguće provesti bez autorizacije potpisom ili PIN-om. Ovi se limiti mogu razlikovati na različitim tržištima, odnosno u različitim zemljama. Iz sigurnosnih razloga ponekad je i transakcije beskontaktnom Karticom ispod propisanog limita potrebno autorizirati PIN-om ili potpisom, čime se potvrđuje da je Kartica u posjedu ovlaštenog Korisnika. Unos PIN-a ili potpis za određenu beskontaktnu transakciju ispod limita može biti uvjetovan i parametrima određenim od strane Izdavatelja ili prodajnog mjesta, a koji se postavljaju prema iznosu i broju prethodno učinjenih beskontaktnih transakcija, sukladno zakonskim propisima i rizicima.

7.3. Važeći propisi i pravila kartičnih shema omogućavaju provođenje određenih transakcija na POS uređajima ili na internetu bez Pouzdane autentifikacije Korisnika prema kriterijima koji su predviđeni važećom regulativom. U slučajevima u kojima je dopušteno na temelju propisanih kriterija ne primijeniti ili ne zahtijevati primjenu Pouzdane autentifikacije, sama činjenica da ona nije zahtijevana ili provedena ne znači sama po sebi da transakcija nije autorizirana na ugovoreni način. U tim slučajevima od Korisnika se neće zahtijevati unos PIN-a ili potvrda transakcije kroz Aircash mobilnu aplikaciju te Korisnik kartice daje suglasnost za izvršenje transakcije samim činom korištenja Kartice.

7.4. Suglasnost za izvršenje platne transakcije dana na jedan od ugovorenih načina se ne može opozvati, osim iznimno, u slučaju dogovora Korisnika i/ili Izdavatelja i/ili Prodajnog mjesta.

7.5. Isključivom i nedvojbenom potvrdom identiteta Korisnika Kartice prilikom korištenja Kartice smatra se primjena Pouzdane autentifikacije Korisnika.

7.6. Elektronički podaci o platnoj transakciji koje je Izdavatelj primio od Prodajnog mjesta predstavljaju nalog za plaćanje. Vrijeme primitka naloga za plaćanje je bilo koji trenutak u kojem Izdavatelj primi elektroničke podatke o platnoj transakciji od Prodajnog mjesta. Izdavatelj će za iznos platne transakcije koja je inicirana upotrebom Kartice ili podataka s Kartice umanjiti raspoloživo stanje po računu Korisnika Kartice odmah nakon primitka naloga za plaćanje.

7.7. Davanjem suglasnosti za izvršenje transakcije Korisnik preuzima obvezu plaćanja svih troškova po izdanim Karticama, neovisno o danu obrade i knjiženja transakcije na što Izdavatelj ne utječe.

7.8. Korisnik je obvezan zadržati za sebe originalni primjerak korisničkog računa (slip), odnosno potvrdu o neizvršenju platne transakcije koju dobije od Prodajnog mjesta, koju je Korisnik u slučaju prigovora obvezan predočiti Izdavatelju. Korisnik Kartice obvezan je odmah nakon izvršenja platne transakcije provjeriti iznos platne transakcije naznačen na slipu. U slučaju da je pojedino Prodajno mjesto na kojem je pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja zbog brzine provedbe transakcija ili tehnoloških preduvjeta, a do iznosa transakcija propisanih od kartične platne sheme, definiralo da se slip ne izdaje automatski, primjerice za beskontaktna plaćanja, plaćanje cestarina i slično, Korisnik Kartice može na prihvatnom mjestu zatražiti izdavanje potvrde o obavljenoj platnoj transakciji.

7.9. Transakcije se provode prema pravilima kartičnih kuća i ovisno o iznosu transakcije, autorizacija transakcije provodi se prinošenjem Kartice ili umetanjem u platni uređaj ili bankomat. Uređaj može tražiti autorizaciju transakcije unosom PIN-a.

7.10. Transakcije na daljinu provode se upotrebom podataka s Kartice pri čemu se može zatražiti autentifikacija Korisnika putem Aircash mobilne aplikacije.

7.11. Izdavatelj ima pravo ograničiti upotrebu Kartica na određenim Prodajnim mjestima temeljem procjene rizika, regulatornih ili zakonskih obaveza, te kada postoje sigurnosni razlozi ili ako druge okolnosti slučaja opravdavaju takvu odluku.

7.12. Izdavatelj zadržava pravo upravljati funkcionalnostima Kartice.

7.13. Korisnik je suglasan da Izdavatelj, bez traženja posebnog odobrenja, iznimno može teretiti ili odobriti račun na temelju pogrešno izvršene transakcije radi ispravka očite omaške nastale u poslovanju, a koja je rezultirala neosnovanim odobrenjem ili terećenjem računa Korisnika.

7.14. Korisnik može u svako doba zatražiti objašnjenje ili provjeru za evidentirano terećenje ili uplatu Karticom na Aircash novčanik.

7.15. Korisnik je dužan vratiti sredstva koja su bez pravne osnove doznačena na njegov Aircash novčanik.

8. Uvjeti plaćanja

8.1. Kartica povlači sredstva izravno s Aircash novčanika Korisnika i platne transakcije učinjene Karticom umanjuju raspoloživo stanje u Aircash novčaniku Korisnika odmah nakon izvršenja. U slučaju da u Aircash novčaniku Korisnika nema dovoljno raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije, transakcija će biti odbijena.

8.2. Periodična (engl. „recurring“) plaćanja: Korisnik može odabrati upotrebu periodičnih plaćanja ako internet Prodajno mjesto nudi takvu opciju. Iznos plaćanja i učestalost plaćanja odredit će Prodajno mjesto.

8.3. Izdavatelj nije stranka u dogovoru o periodičnim plaćanjima između Korisnika i Prodajnog mjesta, a takva plaćanja regulirat će se uvjetima i odredbama Prodajnog mjesta. Izdavatelj ne može otkazati ili izmijeniti takva plaćanja. Svaki zahtjev za izmjenom ili otkazivanjem periodičnih plaćanja Korisnik treba uputiti izravno Prodajnom mjestu.

8.4. Ako konačan iznos platne transakcije nije poznat u trenutku kada Korisnik Kartice daje suglasnost za izvršenje transakcije, Izdavatelj će umanjiti raspoloživo stanje u visini iznosa za koji je dana suglasnost, a po transakciji kompletiranja Izdavatelj će korigirati iznos terećenja Aircash novčanika Korisnika u skladu sa zaprimljenim financijskim podacima transakcije.

8.5. Izdavatelj nije odgovoran za osiguravanje dovoljnih sredstava u Aircash novčaniku za izvršenje transakcija za koje je dana suglasnost i nije dužan obavijestiti Korisnika ako postoji vjerojatnost stvaranja dugovanja Korisnika prema Izdavatelju po Aircash novčaniku. Ako je stanje u Aircash novčaniku Korisnika obradom transakcija zadanih Karticom niže od iznosa terećenja, primjenjivat će se uvjeti navedeni u odjeljku 5.

8.6. U slučaju da postoji sumnja u prijevarno ponašanje Korisnika ili ako postoje druge okolnosti koje za rezultat mogu imati stvaranje dugovanja Korisnika prema Izdavatelju po Aircash novčaniku, u poznatom ili nepoznatom iznosu, pri čemu postoji rizik nemogućnosti naplate od strane Izdavatelja, Korisnik prihvaćanjem ovih OU AK izričito i neopozivo pristaje da Izdavatelj ima pravo zadržati sredstva u Aircash novčaniku Korisnika blokirana u svrhu naplate takvih potraživanja u razumnom roku koji će osigurati naplatu. Po isteku tog roka preostali dio sredstava Korisnik može nastaviti koristiti ili iskupiti sukladno OU AN.

8.7. Izdavatelj zadržava pravo odbiti bilo koju transakciju po vlastitom nahođenju. Izdavatelj nije odgovoran u slučaju da Prodajno mjesto odbije prihvatiti Karticu ili ako zbog neispravnog korištenja EFTPOS uređaja ili tehničkih problema na uređaju transakciju nije u mogućnosti provesti na zahtjev Korisnika ili ako Izdavatelj ne odobri transakciju ili otkaže ili obustavi upotrebu Kartice u skladu s ovim OU AK.

9. Naknade, troškovi i tečajevi

9.1. Sve naknade opisane u nastavku naplaćuju se iz raspoloživih sredstva Korisnika unutar Aircash novčanika, a Korisnik je dužan osigurati sredstva unutar Aircash novčanika. U slučaju da se pojedine naknade ne mogu naplatiti moguće je da Kartica neće biti izdana, obnovljena ili neće imati sve funkcionalnosti na raspolaganju. U slučaju da naknada kreira negativno stanje unutar Aircash novčanika, naplaćuje se od prve sljedeće uplate u Aircash novčanik.

9.2. Naknade i troškovi naplaćuju se prema Cjeniku objavljenom na https://aircash.eu/naknade/ koji predstavlja sastavni dio ovih OU AK.

9.3. Izdavatelj naplaćuje trošak izdavanja Kartice u visini kako je propisano Cjenikom važećim na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje Kartice.

9.4. Korisnik može na osnovu pisanog zahtjeva zatražiti izdavanje Zamjenske kartice za oštećenu Karticu ili u slučaju promjene imena i/ili prezimena Korisnika, ako je ime otisnuto na kartici. Trošak izdavanja Zamjenske kartice naveden je u Cjeniku.

9.5. Mjesečna naknada za upotrebu Kartice naplaćuje se sukladno Cjeniku iz raspoloživih sredstava unutar Aircash novčanika s kojim je Kartica povezana.

9.6. Za transakcije podizanja gotovog novca na bankomatima i EFTPOS uređajima Izdavatelj naplaćuje naknadu za podizanje gotovog novca koja umanjuju raspoloživo stanje unutar Aircash novčanika i naplaćuje se u cijelosti na dan izvršenja transakcije odnosno autorizacije transakcije.

9.7. Druge vrste transakcija mogu biti podložne naknadama, što je transparentno navedeno u Cjeniku.

9.8. Plaćanje Karticom povlači sredstva izravno iz Aircash novčanika Korisnika. U slučaju da u Aircash novčaniku nema dovoljno sredstava za isplatu traženog iznosa gotovine ili provođenje transakcije uvećane za naknadu, transakciju nije moguće izvršiti.

9.9. Za transakcije podizanja gotovog novca na bankomatima i transakcije plaćanja roba i/ili usluga na Prodajnim mjestima u inozemstvu, inozemne banke mogu Korisniku Kartice ponuditi uslugu dinamičke konverzije valute te odabir iznosa terećenja transakcije u domicilnoj valuti. Iznos primjenjivog tečaja i/ili naknade koja se naplaćuje Korisniku određen je od strane inozemne banke i biti će prikazan na ekranu uređaja prije izvršenja transakcije, stoga Izdavatelj ne preuzima odgovornost za tečaj i/ili naknade koje će se obračunati prilikom korištenja navedene usluge.

9.10. U slučaju da Korisnik prihvati uslugu Dinamičke konverzije valute, iznos primjenjivog tečaja i/ili naplaćene naknade biti će ispisan i na potvrdi o uspješno provedenoj transakciji od strane inozemne banke. Usluga Dinamičke konverzije valuta može biti nepovoljnija za Korisnika Kartice od odabira opcije terećenja u valuti zemlje u kojoj se Kartica koristi.

9.11. Korisnik prima na znanje i suglasan je da snosi odgovornost za sve uvjete koje je prihvatio na bankomatu i/ili EFTPOS terminalu prilikom korištenja Kartice, a koji nisu definirani ovim OU AK.

9.12. U slučaju platne transakcije izvršene Karticom u valuti različitoj od obračunske valute Kartice, ovisno o valuti transakcije izvršene u inozemnoj valuti, Izdavatelj obavlja konverziju transakcije po pravilima konverzije i prema tečaju važećem u trenutku slanja podataka o platnoj transakciji odnosno obrade transakcije u svom sustavu. Daljnja konverzija u valutu Kartice obavlja se prema tečaju važećem na dan knjiženja transakcije te će se s tim u skladu korigirati iznos terećenja stanja Aircash novčanika Korisnika. Tečaj je dostupan na web stranici: https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html.

9.13. Zbog višestrukog mijenjanja tečajeva međunarodnih sustava tijekom dana, moguće je da su tečajevi za transakcije obavljene tijekom istog dana različiti.

9.14. Izdavatelj će svoja eventualna potraživanja prema Korisniku nastalih uslijed tečajnih razlika prilikom korištenja Kartice za plaćanje roba i/ili usluga u inozemstvu, ili nastalih zbog terećenja neautoriziranih transakcija, uključujući i potraživanja po osnovi naknada, naplatiti na jedan od slijedećih načina:

 • za iznos potraživanja teretit će se Aircash novčanik Korisnika, na što Korisnik prihvaćanjem ovih OU AK izričito i neopozivo pristaje,
 • iznos potraživanja naplatit će prilikom prve slijedeće uplate sredstava na Aircash novčanik, na što Korisnik prihvaćanjem ovih OU AK izričito i neopozivo pristaje

9.15. Izdavatelj vrši konverziju valuta prema tečaju iz članka 9.12. na dan konverzije, osim ako je posebnim uvjetima određeno drugačije.

10. Zaštitne mjere

10.1. Korisnik ima mogućnost kroz Aircash mobilnu aplikaciju u sklopu funkcije upravljanja Karticom izvršiti privremenu blokadu Kartice, te ju kasnije može deblokirati. Korisnik može zatražiti i trajnu blokadu pisanim putem, nakon koje upotreba Kartice više nije moguća.

10.2. Korisnik je dužan bez odgađanja obavijestiti Izdavatelja o nestanku (gubitku ili krađi), zlouporabi i izostanku primitka Kartice kao i o sumnji da je neovlaštena osoba saznala podatke o Kartici, uključujući i PIN. Osim obavijesti Izdavatelju, Korisnik je dužan unutar Aircash mobilne aplikacije onemogućiti korištenje Kartice do razrješenja situacije. Ukradena Kartica, osim fizičke krađe Kartice, podrazumijeva i mogućnost krađe i zlouporabe podataka s Kartice.

10.3. Korisnik je dužan navedene činjenice bez odlaganja prijaviti na telefon +385 1 457 3537 ili +385 1 457 3538 ili na e-mail adresu [email protected]. Po primitku prijave Izdavatelj će privremeno ili trajno blokirati Karticu i onemogućiti daljnje korištenje Kartice.

10.4. Na osnovi prijave nestanka ili krađe Kartice i trajne blokade, Korisniku se upućuje da poveže novu Karticu. Trošak kupnje, odnosno izdavanja snosi Korisnik. Izdavatelj može nadoknaditi trošak nove kartice po svojoj diskrecijskoj ocjeni u određenim situacijama. U slučaju da Korisnik pronađe Karticu nakon prijave njenog nestanka i trajne blokade, ne smije je koristiti, već je mora uništiti, prerezati preko čipa i preko magnetske trake.

10.5. Troškove učinjene nevažećom Karticom u cijelosti snosi Korisnik.

10.6. Izdavatelj je ovlašten blokirati Karticu i/ili onemogućiti njeno korištenje na temelju zahtjeva Korisnika, ili ako Korisnik prijavi gubitak, krađu i/ili zloupotrebu Kartice, a u sljedećim slučajevima i bez prethodne prijave odnosno zahtjeva Korisnika:

 • ako Korisnik postupa protivno ovim OU AK,
 • ako uzastopno unosi pogrešan PIN na fizičkom Prodajnom mjestu ili pogrešne podatke o Kartici kod online plaćanja,
 • po saznanju Izdavatelja za smrt Korisnika,
 • u slučaju postojanja razloga koji se odnose na sigurnost Kartice,
 • u slučaju postojanja razloga koji se odnose na sumnju na neovlašteno korištenje ili korištenje Kartice s namjerom prijevare ili zlouporabe.

10.7. Izdavatelj na temelju savjesne ocjene svih okolnosti procjenjuje da li je ispunjen neki od uvjeta iz prethodnog stavka za privremenu ili trajnu blokadu Kartice.

10.8. Izdavatelj može blokadom privremeno ili trajno ograničiti ili ukinuti korištenje određenih ili svih funkcionalnosti Kartice ako se za to ispune uvjeti.

10.9. Izdavatelj će pisanim putem obavijestiti Korisnika na registriranu e-mail adresu o razlozima blokade Kartice, čim je u mogućnosti, a svakako odmah nakon blokade Kartice. Izdavatelj nije dužan obavijestiti Korisnika o blokadi i razlozima blokade Kartice ako je davanje takve obavijesti u suprotnosti s objektivno opravdanim sigurnosnim razlozima ili protivno zakonu. Izdavatelj nije dužan obavijestiti Korisnika o onemogućavanju korištenja Kartice niti kada Korisnik više puta pogrešno unese PIN ili krive podatke o Kartici kod online plaćanja

10.10. Izdavatelj će odmah nakon što prestanu postojati razlozi za privremenu blokadu Kartice, na zahtjev Korisnika, deblokirati Karticu i/ili Korisniku izdati novu Karticu s novim sigurnosnim obilježjima, a ako je Kartica blokirana bez prethodne prijave odnosno zahtjeva Korisnika, Izdavatelj će izvršiti deblokadu odmah nakon što prestanu razlozi zbog kojih je blokirana.

10.11. Radi zaštite imovinskih interesa Korisnika Izdavatelj pridržava pravo isključiti mogućnost upotrebe Kartice u pojedinim državama te na određenim Prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu, odnosno na određenim Prodajnim mjestima na internetu kad prema vlastitoj profesionalnoj prosudbi nisu osigurani potrebni sigurnosni standardi u kartičnom poslovanju i kada postoji povećani rizik od prevara ili kaznenih djela iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, pri čemu ovo nisu isključivi razlozi zbog kojih Izdavatelj to može učiniti.

10.12. Blokada Kartice ili odbijanje provođenja transakcije može biti provedeno i automatski od strane IKT sigurnosnog sustava Izdavatelja, kada sustav detektira potencijalu prijetnju i/ili rizične transakcije po Kartici. U slučaju da se opisana situacija dogodi prilikom pokušaja izvršenja transakcije, Korisnik može kontaktirati korisničku podršku koja će provesti potrebne mjere identifikacije i provjere te pomoći kod provođenja transakcije.

10.13. Blokadom Kartice ne prestaje odgovornost Korisnika za transakcije nastale za vrijeme korištenja Kartice, a prije blokade Kartice.

11. Co-branding

11.1. U slučaju da Korisnik zatraži Karticu preko drugog društva s kojim Izdavatelj ima suradnju (co-branding partner), takva Kartica će biti izdana s nazivom tog društva ili drugim komercijalnim nazivom.

11.2. Prihvaćanjem ovih OU AK Korisnik je suglasan:

 • da co-branding partner može tražiti prihvaćanje svojih općih uvjeta kojima se regulira upotreba Kartice, odnosno, gdje se mogu nametnuti određena ograničenja ili dodati posebne funkcionalnosti,
 • da co-branding partner ima pravo uvida u stanje na Aircash novčaniku s ciljem omogućavanja drugih funkcionalnosti i ostvarivanja prava koje Korisnik ima kod co-branding partnera,
 • da co-branding partner može zatražiti jednostrani prestanak ovog ugovora reguliranog OU AK i gašenje/blokadu Kartice Korisnika, pri čemu Izdavatelj postupa odmah po nalogu co-branding partnera, bez potrebe da unaprijed obavijesti Korisnika,
 • s naknadama povezanim s co-branding Karticom – objavljene su u sklopu Cjenika,
 • u slučaju da se dogodi promjena u suradnji Izdavatelja s co-branding partnerom, Izdavatelj će obavijestiti samo Korisnike iz tog co-branding programa.

12. Prigovori i pritužbe, alternativno rješavanje sporova i odgovornosti

12.1. Korisnik je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 13 (trinaest) mjeseci od dana terećenja Kartice, obavijestiti Izdavatelja o izvršenoj neautoriziranoj transakciji, odnosno o neizvršenoj ili neuredno izvršenoj transakciji jer u protivnom gubi pravo na naknadu štete i ostala prava koja mu s tim u vezi pripadaju po mjerodavnim propisima i ovim OU AK.

12.2. U slučaju izvršenja neautorizirane platne transakcije koja je posljedica korištenja izgubljene ili ukradene Kartice ili druge zlouporabe Kartice, Korisnik snosi troškove i štetu koji su nastali takvim korištenjem Kartice do trenutka kada je onemogućio korištenje Kartice unutar Aircash mobilne aplikacije i o tome obavijestio Izdavatelja. Korisnikova odgovornost seže do iznosa predviđenog zakonom unutar zemlje prebivališta Korisnika, osim u specifičnim slučajevima koje predviđa zakon, a temeljem kojih je Korisnik u cijelosti odgovoran za takve transakcije.

12.3. Prigovor zbog troška plaćenog Karticom ne oslobađa Korisnika od obveze plaćanja tog troška.

12.4. U slučaju prigovora Korisnika zbog nepravilno izvršene ili neautorizirane platne transakcije Izdavatelj će Korisniku odmah vratiti iznos platne transakcije, a najkasnije do kraja prvoga radnoga dana nakon zaprimanja prigovora, osim ako Izdavatelj sumnja u prijevaru Korisnika Kartice i o čemu će obavijestiti Hrvatsku narodnu banku. U tom će slučaju Izdavatelj provesti istragu radi utvrđivanja osnovanosti prigovora, te u slučaju opravdanosti prigovora, postupiti u skladu sa zahtjevom Korisnika i zakonskim odredbama, odnosno vratiti mu iznos provedene transakcije, odnosno u slučaju neopravdanosti dat će obrazloženje razloga odbijanja povrata.

12.5. Korisnik je suglasan da je Izdavatelj ovlašten podnijeti na vještačenje potvrdu o izvršenoj autoriziranoj, odnosno neizvršenoj ili neautoriziranoj transakciji radi provjere osnovanosti prigovora/pritužbe.

12.6. U slučaju osporavanja urednog izvršenja platne transakcije iz razloga koji proizlaze iz ugovornog odnosa Korisnika s prodajnim mjestom, takvu situaciju je potrebno riješiti izravno s prodajnim mjestom.

12.7. U slučaju ostalih prigovora Izdavatelj će provesti istragu osnovanosti prigovora te će u slučaj osnovanosti prigovora postupiti u skladu sa zahtjevom Korisnika i zakonskim odredbama, odnosno izvršiti traženu transakciju ili povrat iznosa pogrešno provedene transakcije.

12.8. U svakom slučaju u kojem bi se utvrdila odgovornost Izdavatelja za neizvršenje i/ili neuredno izvršenje i/ili za zakašnjelo izvršenje platne transakcije i/ili za izvršenje neautorizirane platne transakcije Korisniku će se vratiti bez odgode iznos neizvršene, neuredno izvršene, zakašnjele ili neautorizirane platne transakcije i sve zaračunane naknade na koje Korisnik ima pravo.

12.9. U slučaju da Izdavatelj izvrši povrat iznosa pogrešno provedene transakcije, a tijekom rješavanja prigovora utvrdi se odgovornost Korisnika za provođenje transakcije koja je bila predmet prigovora, Korisnik je suglasan da Izdavatelj naknadno tereti njegovu Karticu za iznos te transakcije koji mu je prijevremeno vraćen. Suglasnost Korisnika iz ove točke vrijedi sve do konačnog rješenja pismenog prigovora odnosno sve do dana naknadnog terećenja njegove Kartice.

12.10. Za sve posljedice bilo kakve zlouporabe Kartice odgovoran je u cijelosti Korisnik u slučaju da je postupao prijevarno ili ako namjerno ili zbog krajnje nepažnje nije ispunio obveze predviđene ovim OU AK u pogledu obavještavanja Izdavatelja, bez odgode, u slučaju gubitka, krađe ili zloupotrebe Kartice odnosno neovlaštenog korištenja Karticom, ugovorenog načina korištenja Kartice te mjera koje Korisnik mora osigurati prilikom korištenja Kartice.

12.11. Korisnik se neopozivo slaže da Izdavatelj može u ovakvom slučaju teretiti njegovu Karticu za sve troškove proizašle u postupku dokazivanja odgovornosti Korisnika.

12.12. Sve prigovore u vezi s kvalitetom roba i/ili usluga plaćenih Karticom, Korisnik rješava isključivo s Prodajnim mjestom.

12.13. Korisnik Kartice samostalno sa servisima elektroničkog plaćanja ugovara vrstu, način i uvjete korištenja uslugama prijenosa i primanja novčanih sredstva i/ili kupovine kod ugovorenih web partnera navedenih servisa. Izdavatelj nema direktan poslovni odnos s pružateljima ovih usluga, već isključivo omogućava rad Kartica koje izdaje na sustavima navedenih servisa. Stoga Korisnik servisa svu problematiku oko registracije, ograničenja korištenja pojedinih usluga ili reklamacije u vezi pruženih usluga rješava direktno sa servisom. Izdavatelj ne odgovara za uvjete korištenja uslugama koje je Korisnik ugovorio sa servisom niti za naknade koje iz toga proizlaze.

12.14. Izdavatelj ne odgovara, kod proizvoda i/ili usluga kupljenih Karticom, za uvjete prodaje proizvoda ili pružanja usluga, za kvalitetu i/ili materijalne nedostatke proizvoda i/ili usluga, kao ni za ostale ugovorne obveze Prodajnog mjesta. Izdavatelj ne odgovara ni za kakvu štetu nastalu Korisniku, kao posljedicu neispunjenja ili djelomičnog ispunjenja ugovornih obveza Prodajnog mjesta. U skladu s navedenim, reklamacije i sve eventualne prigovore oko kvalitete i/ili isporuke roba i/ili usluga plaćenih Karticom, Korisnik rješava isključivo s Prodajnim mjestom.

12.15. Izdavatelj ne preuzima odgovornost za neprihvaćanje Kartice od strane Prodajnog mjesta. Izdavatelj ne odgovara za nepoštenu ili zavaravajuću ili agresivnu poslovnu praksu Prodajnog mjesta. Izdavatelj ne odgovara za nemogućnost korištenja Kartice, za neizvršenu ili pogrešno izvršenu odnosno, izvršenu neautoriziranu transakciju u slučaju:

 • postojanja objektivnih smetnji koje su izvan kontrole Izdavatelja na čiji nastanak Izdavatelj nije mogao utjecati niti ih je mogao spriječiti, uključujući ali ne ograničavajući se na rat, nemire, teroristička djela, štrajkove, prekid telekomunikacijskih veza i prestanak opskrbe električnom energijom,
 • postojanja obveza koje za Izdavatelja proizlaze iz drugih propisa,
 • prijevare Korisnika ili ako Korisnik zbog krajnjeg nemara nije ispunio svoje obveze u vezi s ovim OU AK,
 • ako Korisnik nije obavijestio Izdavatelja o neautoriziranoj i/ili neizvršenoj transakciji i/ili neuredno izvršenoj transakciji i/ili transakciji izvršenoj sa zakašnjenjem odmah po saznanju, a najkasnije u roku od 13 mjeseci od dana terećenja ili odobrenja.

13. Promjena osobnih podataka

13.1. Korisnik je dužan, putem Aircash mobilne aplikacije, održavati svakodobnu točnost i ispravnost svojih osobnih podataka, uključujući promjenu adrese, imena i/ili prezimena i svih drugih podataka koji mogu utjecati na pravo korištenja Kartice, i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana nastanka promjene, te istodobno dostaviti Izdavatelju odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje nastala promjena.

13.2. U slučaju da Korisnik ne postupi u skladu s obvezom iz prethodnog stavka, Izdavatelj može Korisniku uskratiti pravo korištenja Kartice, oduzeti Karticu i naplatiti troškove njenog oduzimanja.

13.3. Izdavatelj ne odgovara za štetu koju je Korisnik pretrpio zbog nepravodobne ili neuredne obavijesti o promjenama osobnih podataka.

14. Izmjene općih uvjeta, naknada i tečaja

14.1. Izdavatelj će o izmjenama i dopunama ovih OU AK obavijestiti Korisnika najmanje 2 (dva) mjeseca prije datuma početka primjene tih izmjena i dopuna, putem e-mail adrese koju je Korisnik dostavio pri otvaranju Aircash novčanika.

14.2. U slučaju da Korisnik do predloženog datuma početka primjene izmjena i dopuna ne dostavi Izdavatelju pisanu obavijest o njihovom neprihvaćanju, smatrat će se da je Korisnik suglasan s predloženim izmjenama i dopunama.

14.3. Korisnik koji ne prihvaća predložene izmjene i dopune ovih OU AK može otkazati Ugovor do predloženog datuma stupanja izmjena i dopuna na snagu. Sukladno tome, Izdavatelj će izvršiti blokadu Kartice na dan dostavljene obavijesti o raskidu ugovornih obaveza reguliranih ovim OU AK ili najkasnije s danom stupanja na snagu novih OU AK. Izdavatelj neće posebno obavještavati Korisnika o provedenoj blokadi.

14.4. Izmjene primijenjenog tečaja koje proizlaze iz promjene referentnog tečaja, kao i izmjene tečaja ili naknada koje su povoljnije za Korisnika mogu se provesti bez obavještavanja Korisnika.

15. Prestanak Ugovora

15.1. Ugovor za korištenje Kartice prestaje važiti:

 • otkazom Ugovora, odnosno, odricanjem Korisnika od prava na korištenje Kartice,
 • otkazom Ugovora, odnosno, opozivom Kartice od strane Izdavatelja,
 • smrću Korisnika.

15.2. Korisnik može i bilo kada otkazati Ugovor pisanim putem, s otkaznim rokom od mjesec dana. Izdavatelj može pisanim putem na e-mail adresu Korisnika otkazati Ugovor uz otkazni rok od 2 (dva) mjeseca.

15.3. Otkazni rok počinje teći od datuma slanja pisanog otkaza Izdavatelja Korisniku, odnosno danom primitka Korisnikovog otkaza od strane Izdavatelja.

15.4. Izdavatelj je ovlašten otkazati Ugovor i bez proteka otkaznog roka te onemogućiti Korisniku daljnje korištenje Kartice:

 • ako Korisnik postupa protivno odredbama Ugovora, ovih OU AK ili prisilnih propisa koji su mjerodavni za pravni odnos između Izdavatelja i Korisnika, uključujući propise koji se odnose na pružanje platnih usluga i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma,
 • u slučaju zloupotrebe Kartice;
 • u slučaju nepodmirenja naknada i troškova nastalih korištenjem Kartice,
 • ako je Korisnik prilikom sklapanja Ugovora dao neistinite podatke.

15.5. Korisnik nema pravo na povrat plaćenih naknada u slučaju prijevremenog prestanka važenja Ugovora i/ili Kartice.

15.6. Prestankom važenja Ugovora i/ili Kartice ne prestaju obveze Korisnika koje su nastale korištenjem Kartice.

15.7. Kartica je dodatak Aircash novčaniku i s njim je u potpunosti povezana, stoga vrijedi sljedeće:

 • Ugovor se može otkazati za dio poslovanja u vezi s Karticom, što je regulirano ovim OU AK. To znači da Korisnik može ostati Korisnikom Aircash novčanika, što je regulirano OU AN,
 • Ugovor se može otkazati u potpunosti, za ukupno poslovanje regulirano kroz OU AN i OU AK,
 • Ugovor se NE može otkazati na način da Korisnik raskine OU AN, a zadrži Karticu i dio poslovanja reguliran ovim OU AK.

15.8. U slučaju da se Ugovor otkazuje, a Izdavatelj ima saznanja da će Kartica naknadno biti terećena za predvidivi ili nepredvidivi iznos, Izdavatelj ima pravo zadržati sredstva na Aircash novčaniku blokirana u svrhu naplate takvih potraživanja u razumnom roku koji će osigurati naplatu. Po isteku tog roka preostali dio sredstava Korisnik može iskupiti sukladno OU AN.

16. Posebne odredbe

16.1. Korisnici kartica ni na koji način ne smiju karticu distribuirati, prenijeti ili staviti na bilo koji način na raspolaganje osobama s boravištem unutar Indije.

17. Registracija Kartice u digitalnom novčaniku koji nudi drugi pružatelj usluge

Ovaj dio Općih uvjeta primjenjuje se u slučajevima kada Korisnik Kartice registrira svoju Karticu u Digitalnom novčaniku koji nudi drugi pružatelj usluge.

17.1. Aircash kao izdavatelj kartice određuje vrste kartica koje je moguće registrirati u Digitalnom novčaniku te Korisnike o tome obavještava putem uobičajenih komunikacijskih kanala, primjerice na Internet stranici, unutar Aircash aplikacije ili putem poruka elektroničke pošte.

17.2. Za potrebe ovog dijela OU AK, pojmovi navedeni niže imaju sljedeće značenje:

Digitalizirana kartica – označava digitalni prikaz Kartice u Digitalnom novčaniku, koji omogućava Korisniku beskontaktne platne transakcije na prodajnim mjestima koja podržavaju NFC tehnologiju ili na prodajnim mjestima na daljinu koja prihvaćaju plaćanja putem Digitalnog novčanika.

Digitalni novčanik – označava aplikativno rješenje putem kojeg određeni Pružatelj usluge omogućuje Korisniku da, temeljem posebnog ugovora s tim Pružateljem usluge, registrira podatke vezane uz jednu ili više kartica koje mu je izdao Izdavatelj unutar tog digitalnog novčanika i tako generira Digitaliziranu karticu za svrhe vršenja transakcija.

Pružatelj usluge – označava društvo koja pruža uslugu Digitalnog novčanika, a za koji je Aircash omogućio registraciju Kartice.

Uređaj – označava mobilni ili drugi elektronički uređaj na kojem je instalirana aplikacija Digitalnog novčanika koju je Korisnik ugovorio s Pružateljem usluge.

NFC tehnologija – “ Near Field Communication” (NFC) tehnologija koja omogućava bežični prijenos podataka između uređaja na manjoj udaljenosti.

17.3. Korisnik uvjete i način korištenja Digitalnog novčanika ugovara s Pružateljem usluge i Korisnik samostalno odlučuje hoće li prihvatiti uvjete usluge Digitalnog novčanika koje nudi Pružatelj usluge. Aircash nije stranka ugovornog odnosa između Korisnika i Pružatelja usluge, niti preuzima ili može preuzeti prava ili obveze iz toga ugovora te ne odgovara za dostupnost ili funkcioniranje usluge.

17.4. Aircash nema utjecaj na vrstu i karakteristike Uređaja na kojem je moguće ugovoriti i instalirati Digitalni novčanik.

17.5. Izdavatelj Digitalizirane kartice je Aircash, te se na odnos Korisnika i Aircasha vezano za Digitaliziranu karticu primjenjuju Opći uvjeti. Svi ugovoreni uvjeti izdavanja i korištenja Kartice između Aircasha i Korisnika primjenjuju se i na Digitaliziranu karticu, osim ako je odredbama ovog dijela određeno drugačije.

17.6. Aircash Korisniku ne naplaćuje Korisniku dodatnu naknadu za korištenje Digitalizirane kartice, odnosno za registraciju kartice u Digitalnom novčaniku.

17.7. Nakon što sklopi ugovor s Pružateljem usluge i registrira Karticu u Digitalni novčanik, Korisnik može koristiti Digitaliziranu karticu na prodajnim mjestima koja prihvaćaju takav platni instrument. Uvjeti i način korištenja usluge Digitalnog novčanika uređeni su ugovorom između Korisnika i Pružatelja usluge koji je sklopljen prihvaćanjem općih uvjeta Pružatelja usluge od strane Korisnika izravno u aplikaciji Pružatelja usluge.

17.8. Korisnik daje suglasnost za izvršenje platne transakcije inicirane putem Digitalnog novčanika putem vjerodajnica pohranjenih od strane Korisnika na Uređaju i ugovorenih s Pružateljem usluge. Ove vjerodajnice imaju značaj personaliziranih sigurnosnih vjerodajnica iz Općih uvjeta. Za izvršenu platnu transakciju Digitaliziranom karticom, Aircash Račun Korisnika će biti terećen na isti način kao za transakcije inicirane karticom temeljem koje je kreirana Digitalizirana kartica.

17.9. U slučaju prestanka važenja Kartice na temelju koje je kreirana Digitalizirana kartica (primjerice, ako je kartica istekla ili je prijavljena kao izgubljena), nova Kartica nije automatski registrirana u Digitalni novčanika i Korisnik je obvezan registrirati novu Karticu u Digitalni novčanik ako želi i dalje koristiti takvu uslugu.

17.10. U slučaju prestanka ugovora za korištenje Kartice iz članka 14. ili u slučaju da Izdavatelj ograniči iz bilo kojeg razloga korištenje Kartice, istovremeno prestaje i pravo korištenja Digitalizirane kartice. U slučaju prestanka prava korištenja Kartice i/ili raskida/otkaza Ugovora ili privremenog ograničenja korištenja Kartice, ne prestaje obveza Korisnika platiti ili osigurati sredstva na Računu za plaćanje svih obveza nastalih korištenjem Kartice i Digitalizirane kartice.

17.11. Brisanje Digitalizirane kartice iz Digitalnog novčanika ne utječe na mogućnost korištenja Kartice temeljem koje je kreirana obrisana Digitalizirana kartica. Ako nakon brisanja Digitalizirane kartice iz Digitalnog novčanika Korisnik želi ponovno koristiti svoju Karticu kao Digitaliziranu karticu, može je ponovno registrirati u Digitalnom novčaniku. Brisanje Digitalizirane kartice iz Digitalnog novčanika Korisnika ne oslobađa obveze podmiriti sve obveze nastale tom karticom prije brisanja.

17.12. Aircash ima pravo trajno ili privremeno blokirati Digitaliziranu karticu ili ograničiti korištenje Digitalizirane kartice na isti način i pod istim uvjetima kao i za Karticu na temelju koje je kreirana Digitalizirana kartica. U slučaju blokade Kartice, takva blokada ima za posljedicu i blokadu Digitalizirane kartice. Blokada Digitalizirane kartice ne mora imati za posljedicu blokadu Kartice.

17.13. U slučaju da usluga Digitalnog novčanika u kojem je generirana Digitalizirana kartica više nije dostupna za sve ili dio kartice koje izdaje, Izdavatelj će onemogućiti korištenje Digitalizirane kartice i o tome pravodobno obavijestiti Korisnika. Aircash nema mogućnost niti obvezu utjecati na Pružatelja usluge u pogledu dostupnosti usluge Digitalnog novčanika Korisniku.

17.14. Registriranjem Kartice u Digitalnom novčaniku na određenom Uređaju, Korisnik preuzima obvezu postupati s dužnom pažnjom s Uređajem te se obvezuje poduzeti razumne mjere zaštite i očuvanja povjerljivosti vjerodajnica pohranjenih na Uređaju koje je ugovorio s Pružateljem usluge, za potrebe davanja suglasnosti za izvršenje platnih transakcija iniciranih putem usluge Digitalnog novčanika. Obveze glede načina postupanja s personaliziranim sigurnosnim vjerodajnicama koje je Korisnik preuzeo Općim uvjetima poslovanja za Aircash novčanik i Općim uvjetima za Aircash karticu odnose se i na Uređaj i ove vjerodajnice.

17.15. Korisnik se obvezuje:

· prilikom kreiranja vjerodajnica za Uređaj i/ili Digitalni novčanik, postupiti s dužnom pažnjom na način da neće odabrati sigurnosne postavke koje treća osoba (uključivo članovi obitelji i bliske osobe) može pogoditi ili povezati s Korisnikom.

· da neće za pristup Uređaju koristiti sigurnosne postavke (kao što su lozinka, zadani uzorak za otključavanje ili pristup otiskom prsta) koristiti one koje je već dao, izravno ili neizravno, drugim osobama te će onemogućiti pristup svojem Uređaju otiskom prsta ili drugim biometrijskim elementom koji nije njegov vlastiti.

· u slučaju sumnje da su bilo kome poznate ili bi mogle biti poznate vjerodajnice ili sigurnosne postavke za pristup Uređaju bez odgađanja iste izmijeniti vjerodajnice.

· u slučaju gubitka ili krađe Uređaja ili sumnje u zlouporabu Uređaja ili personaliziranih sigurnosnih vjerodajnica, bez odgađanja obavijestiti Aircash na broj službe za korisnike ili putem e-maila [email protected].

17.16. Sve platne transakcije inicirane Digitaliziranom karticom smatrat će se učinjenim od strane Korisnika, osim ako je Korisnik prethodno obavijestio Izdavatelja o krađi, gubitku ili zlouporabi Uređaja ili svojih vjerodajnica za Uređaj, na ugovoreni način.

17.17. Na odgovornost Izdavatelja i Korisnika za platne transakcije inicirane Digitaliziranom karticom primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovih Općih uvjeta koji se odnose na Karticu.

17.18. Aircash ne dijeli s Pružateljem usluge osobne podatke Korisnika. Tijekom važenja i korištenja Digitalizirane kartice, Aircash dostavlja Pružatelju usluge isključivo ne-personalizirane informacije o platnim transakcijama iniciranim Digitaliziranom karticom u svrhu izvršavanja ugovora između Korisnika i Pružatelja usluge. Pružatelj usluge je samostalni voditelj obrade osobnih podataka u odnosu na osobne podatke Korisnika s kojim je ugovorio uslugu Digitalnog novčanika te je kao takav odgovoran Korisniku za zakonitost obrade njegovih osobnih podataka potrebnih za sklapanje i izvršenje ugovora o korištenju usluge Digitalnog novčanika, za vrijeme trajanja i po prestanku toga ugovora. Aircash nema utjecaja niti je odgovoran za način na koji Pružatelj usluge zaprima i obrađuje podatke.

17.19. Ugovaranje i korištenje usluge Digitalnog novčanika uključuje sigurni prijenos informacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža čiju dostupnost osiguravaju pružatelji elektroničkih komunikacijskih usluga na koje Aircash ne može utjecati, uključivo i pružatelja elektroničkih komunikacijskih usluga samog Korisnika. Aircash ne odgovara za dostupnost i način funkcioniranja ovih usluga, kao niti za prijenos podataka putem ovih usluga od Pružatelja usluge do Korisnikova Uređaja i obrnuto niti za pohranu podataka na Uređaju.

Završne odredbe

Ovi OU AK objavljeni su 26. veljače 2024. godine i od tog datuma se primjenjuju na sve ugovorne odnose sklopljene od tog datuma. Na postojeće ugovorne odnose ovi OU AK primjenjuju se od 26. travnja 2024.

Za sklapanje Ugovora između Izdavatelja i Korisnika koristit će se hrvatski jezik. Za komunikaciju koristit će se hrvatski ili engleski jezik, osim ako se stranke ne dogovore drugačije.

Na Ugovor se primjenjuje hrvatsko pravo, a za sve sporove koje proizlaze iz Ugovora ili su u vezi s njim mjesno je nadležan sud u Zagrebu.

Rješavanje sporova:

Odredbe o rješavanju sporova iz OU AN na odgovarajući način primjenjuju se i na ove OU AK.

Opći uvjeti Aircash kartice – Arhiva