Skip to main content

Opći uvjeti Aircash kartice

Opći uvjeti poslovanja za Aircash kartice
 1. Opće odredbe

Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, OIB: HR99833713101 (u daljnjem tekstu: „Aircash“, „mi“ ili „Izdavatelj“) je institucija za elektronički novac registrirana pod brojem IEN 116 temeljem rješenja Hrvatske narodne banke od dana 03.10.2019. godine, broj rješenja 251-020/10-19/BV. Izdavatelj izdaje elektronički novac pod navedenom licencom važećom unutar cijelog Europskog gospodarskog prostora, temeljem upisa u registar platnih institucija i institucija za elektronički novac Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA): https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/view/PSD_EMI/HR_HNB!IEN116

Kontakt podaci:
e-mail: [email protected]
telefon: 01/457-3537 i 01/457-3538

Svaki Korisnik Aircash novčanika koji želi dodatno koristiti i Aircash karticu (dalje „Kartica“, kako je definirana niže u tekstu) za plaćanja Aircash elektroničkim novcem, mora pročitati i prihvatiti i ove Opće uvjete poslovanja za Aircash kartice (u daljnjem tekstu: OU AK) koji uz važeće Opće uvjete Aircash novčanika (u daljnjem tekstu: OU AN) dodatno uređuju prava i obveze Izdavatelja i Korisnika koji koristi i Karticu. Ovi OU AK primjenjuju se samo na korisnike Kartica.
Slanjem zahtjeva za izdavanje Kartice ili aktivacijom Kartice kupljene na lokaciji Aircash partnera smatra se da ste upoznati s ovim OU AK i da ste ih pročitali i prihvatili.

 1. Pojmovnik

Aircash mobilna aplikacija – programsko rješenje koje omogućuje korištenje usluga Aircash novčanika i Kartice.

Autorizacija – platna transakcija smatra se autoriziranom ako je Korisnik Kartice dao suglasnost za izvršenje platne transakcije ili ako je Korisnik Kartice dao suglasnost za izvršenje niza platnih transakcija čiji je dio ta platna transakcija.

Dinamička konverzija valuta (engl. Dynamic Currency Conversion, DCC) – usluga kod koje, prilikom isplate gotovine ili plaćanja roba i/ili usluga na prihvatnim mjestima u inozemstvu, Korisnik može, ukoliko mu je navedeno ponuđeno na ekranu uređaja, odabrati iznos terećenja u domicilnoj valuti. Primjenjivi tečaj za dinamičku konverziju valute i eventualna naknada za uslugu prikazani su na ekranu uređaja te potvrdi o transakciji.

EFTPOS (engl. Electronic Funds Transfer at Point Of Sale)uređaj – elektronički uređaj na Prodajnom ili isplatnom mjestu, namijenjen provođenju platnih transakcija plaćanja roba i/ili usluga ili podizanja gotovog novca, koji ovisno o sustavu od Korisnika može zahtijevati autorizaciju transakcije, na način koji uvjetuje EFTPOS uređaj, i Kartice (bez identifikacije, identifikacija PIN-om ili potpis evidencije utroška).

Kartica – kartica koju Aircash izdaje Korisniku na temelju zahtjeva podnesenog za izdavanje Kartice unutar Aircash mobilne aplikacije ili koja je kupljena na lokaciji Aircash partnera i koja je aktivacijom povezana s Aircash novčanikom registriranim na Korisnika, a koja pored Aircash mobilne aplikacije Korisniku omogućava plaćanja elektroničkim novcem. Kartica omogućava Korisniku izravno plaćanje roba i/ili usluga Aircash elektroničkim novcem preko prihvatnog uređaja ili na daljinu, podizanje gotovog novca i korištenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samoposlužnom uređaju.

Kartica predstavlja sastavni dio Aircash novčanika i omogućava Korisniku plaćanja isključivo sredstvima koja su mu na raspolaganju u Aircash novčaniku u obliku elektroničkog novca.

Korisnik – Korisnik Aircash novčanika koji je uspješno aktivirao Karticu i prihvatio ove OU AK s pravima i obvezama u sklopu ugovornog odnosa.

PIN (engl. Personal Identification Number)Kartice – osobni tajni identifikacijski broj koji služi za identifikaciju Korisnika i/ili autorizaciju platnih transakcija (u daljnjem tekstu: PIN). PIN je nedvojben dokaz identiteta Korisnika koji je obavio određenu transakciju upotrebom PIN-a čiji uvjeti zahtijevaju takvu verifikaciju. Potrebno je istaknuti da je PIN Kartice jedinstven i veže se isključivo uz Karticu i da se razlikuje od PIN-a kojim se pristupa mobilnoj aplikaciji Aircash novčanik.

Pouzdana autentifikacija Korisnika – autentifikacija na osnovi uporabe dvaju ili više elemenata koji pripadaju u kategoriju znanja (nešto što samo Korisnik zna), posjedovanja (nešto što samo Korisnik posjeduje) i svojstvenosti (nešto što Korisnik jest) koji su međusobno neovisni, sukladno Zakonu u platnom prometu i Direktivi (EU) 2015/2366.

Prigovor na poslovanje – izjava o nezadovoljstvu Korisnika u vezi s uslugom, koji smatra da mu je u poslovnom odnosu s Izdavateljem povrijeđeno neko pravo, a uključuje i prigovor na transakcije Karticom.

Prodajno mjesto – mjesto na kojem poslovni subjekti prihvaćaju Karticu kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja pri prodaji roba i/ili usluga.

Zamjenska kartica – kartica koja se izdaje kao zamjena za izgubljenu, ukradenu ili oštećenu Karticu ili u slučaju promjene imena i/ili prezimena Korisnika.

 1. Izdavanje Kartice

Izdavanje, odnosno aktivaciju Kartice može zatražiti svaki punoljetni Korisnik fizička osoba koja:

 • ima potvrđen profil Aircash novčanika, i
 • prihvatila je ove OU AK, i
 • uspješno je prošla postupak utvrđivanja i provjere identiteta Korisnika koju provodi Izdavatelj.

Izdavatelj u sklopu postupka i utvrđivanja i provjere identiteta Korisnika može od Korisnika zatražiti, osim propisanih, i dodatne isprave kojima se utvrđuju osobni podaci, kao i zahtijevati ostale provjere radi ispunjavanja zakonskih obveza, uključujući obveze predviđene propisima koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Neovisno o zadovoljenju propisanih uvjeta za izdavanje / aktivaciju Kartice, Izdavatelj zadržava pravo odbiti izdati, odnosno aktivirati Karticu Korisniku po vlastitoj diskreciji i nije dužan dati obrazloženja ili bilo kakve druge podatke o razlogu odbijanja, niti snosi odgovornost prema Korisniku.

Obrada i čuvanje osobnih podataka obavlja se u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, kako može biti izmijenjena s vremena na vrijeme, i ostalim propisima. Više podataka o obradi i čuvanju osobnih podataka možete pronaći u dokumentu „Informacije o zaštiti osobnih podataka“ na web-stranici Izdavatelja.

Aircash na području pojedinih zemalja članica EU i EGP-a nudi za korisnika jednu ili obje mogućnosti kako doći do kartice. Korisnik koji ispunjava u ovom članku navedene uvjete može:

 • karticu kupiti na lokaciji partnera Aircasha i aktivirati je kroz Aircash aplikaciju. Kupovinom kartice kod partnera smatra se da je korisnik platio Naknadu za izdavanje Aircash kartice.
 • kroz Aircash aplikaciju zatražiti izdavanje i dostavu kartice. Korisnik može u svakom trenutku do dostave Kartice odustati od zahtjeva za izdavanje Kartice, uz obvezu da Izdavatelju nadoknadi sve troškove izdavanja Kartice, te prihvaća da mu u tu svrhu naplaćene naknade neće biti vraćene.

Naknade i troškovi vezani uz izdavanje i korištenje Kartice iskazani su na internetskoj stanici Izdavatelja: https://aircash.eu/naknade/. Plaćanje naknada obavlja se odmah unutar Aircash mobilne aplikacije, umanjenjem iznosa elektroničkog novca u Aircash novčaniku Korisnika.

Izdana Kartica je u vlasništvu Izdavatelja i nije prenosiva na drugog Korisnika.

Kupljene ili dostavljene kartice su neaktivirane. Korisnik aktivira Karticu kroz Aircash mobilnu aplikaciju gdje mu je na raspolaganju i PIN Kartice na uvid i promjenu.

Neaktiviranu Karticu Korisnik je obvezan aktivirati kroz Aircash mobilnu aplikaciju i/ili, ako se radi o co-branding Kartici, procesom koji je odredio co-branding partner, nakon provedenih svih sigurnosnih procedura i standarda propisanih od strane Izdavatelja.

 1. Datum isteka Kartice i obnavljanje Kartice

Datum isteka valjanosti Kartice naznačen je na samoj Kartici i Kartica vrijedi do isteka zadnjeg dana mjeseca naznačenog na Kartici ili do trenutka aktivacije zaprimljene obnovljene Kartice, ako to nastupi ranije.

Ukoliko Korisnik ne želi nakon datuma isteka postojeće Kartice koristiti obnovljenu Karticu s istim brojem Kartice, ali s novim datumom isteka Kartice, potrebno je da 2 (dva) mjeseca prije isteka valjanosti postojeće Kartice pisanim putem na e-mail adresu Izdavatelja [email protected] otkaže obnovu Kartice.

Naknada za izdavanje nove Kartice, po isteku valjanosti postojeće, propisana je Cjenikom objavljenim na https://aircash.eu/naknade/.

Izdavatelj zadržava pravo samostalno, prema svojoj poslovnoj odluci, izdati novu Karticu sa istim ili boljim uvjetima i funkcionalnostima, ali drugačijeg naziva i prije isteka postojeće Kartice, zbog npr. unaprjeđenja sigurnosnih mehanizama Kartice, implementacije novih tehnologija ili sigurnosnih standarda kartičnog poslovanja i u drugim slučajevima uvjetovanim poslovnim razlozima. U tom slučaju postojeća Kartica vrijedi do dana o kojem će Izdavatelj obavijestiti Korisnika, a s kojim datumom će ju zamijeniti nova Kartica.

Nakon isteka valjanosti Kartice, Korisnik Karticu ne smije dalje upotrebljavati ni za koje svrhe i mora je uništiti na način da prereže magnetnu traku na poleđini i čip.

 1. Limit potrošnje

Korisnik za plaćanja Karticom ima isključivo sredstva koja su mu na raspolaganju unutar Aircash novčanika u obliku elektroničkog novca. Ukoliko bi zbog pravila kartičnih kuća i/ili zakašnjelih transakcija Korisnikov račun otišao u negativno stanje, Korisnik je dužan za isti iznos nadoknaditi razliku na stanju Aircash novčanika. Ukoliko Korisnik to ne učini u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od nastanka negativnog stanja, Izdavatelj zadržava pravo naplatiti se drugim sredstvima. Ovo pravo Izdavatelj zadržava i nakon prestanka upotrebe Kartice, odnosno nakon raskida Ugovora.

Izdavatelj postavlja i upravlja dnevnim i mjesečnim limitima potrošnje putem Kartice za različite vrste transakcija.

Izdavatelj postavlja i upravlja limitima potrošnje u obliku volumena i broja transakcija koji se može provesti.

Osnovni limiti dani su korisniku na uvid unutar Aircash novčanika, a mogu biti promijenjeni na manji ili veći iznos sukladno procjeni rizika Izdavatelja i poslovnim odlukama.

 1. Korištenje Kartice

U slučaju zloupotrebe, Korisnik odgovara Izdavatelju za štetu, a Izdavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Korisnikom, blokirati Karticu i/ili uskratiti daljnje korištenje Kartice i/ili Aircash novčanika.

Korisnik ne smije koristiti Karticu u protuzakonite svrhe, uključujući plaćanje roba i/ili usluga koje su zakonom zabranjene na teritoriju države u kojoj se nalazi u trenutku transakcije. Korisnik snosi svu odgovornost za slučaj nezakonitog plaćanja Karticom.

Kartica se može koristiti za bezgotovinska plaćanja pri plaćanju roba i/ili usluga na prodajnim mjestima s oznakom prihvata Mastercard kartica, za kupnju bez prisustva kartice, za podizanje gotovog novca na bankomatima i isplatnim mjestima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, koja su označena prihvatom Mastercard kartica te za druge pogodnosti koje su omogućene njenim Korisnicima.

Pri plaćanju Korisnik ne smije dopustiti da Kartica izađe iz njegovog vidokruga, a ako to ipak učini, čini to na vlastiti rizik i sam snosi odgovornost za moguću zlouporabu Kartice.

Izdavanjem Kartice Korisniku je omogućeno beskontaktno korištenje Kartice. Ako Korisnik želi privremeno ili trajno onemogućiti beskontaktna plaćanja, može zatražiti ukidanje beskontaktne funkcije podnošenjem zahtjeva pisanim putem. Ukidanjem funkcije za beskontaktne transakcije Korisnik nastavlja koristiti izdanu Karticu iako je na njoj prisutna/otisnuta oznaka beskontaktnog plaćanja. Pri upotrebi Kartice s oznakom beskontaktnog plaćanja po kojoj je Korisnik ukinuo mogućnost beskontaktnog plaćanja Korisnik odabire da na prihvatnim mjestima želi upotrebljavati Karticu isključivo kontaktno, odnosno umetanjem ili provlačenjem Kartice na EFTPOS uređaju, o čemu se obvezuje informirati Prodajno mjesto. Korisnik može ponovo zatražiti pisanim putem omogućavanje beskontaknog plaćanja, pri čemu Izdavatelj može i odbiti takav zahtjev, bez da informira Korisnika o razlozima.

U slučaju bilo kakvog korištenja Kartice protivno svrsi propisnoj ovim OU AK, zakonima i/ili ostalim propisima, kao i kad postoji sumnja na zloupotrebu, Izdavatelj može onemogućiti daljnje korištenje Kartice.

Korisnik se prilikom korištenja Kartice mora pridržavati svih sljedećih pravila:

 • mora čuvati tajnim PIN Kartice i sve podatke naznačene na Kartici kao što su njen broj, datum isteka i troznamenkasti kontrolni broj otisnut na poleđini, te PIN ni u kojem slučaju ne smije priopćiti drugim osobama, uključujući Izdavatelja, njegove zaposlenike, policiju, pravosudna tijela i Prodajna mjesta na internetu,
 • PIN Kartice ne smije zapisati na Kartici ili drugim dokumentima ili drugom mediju, odnosno na računalu, mobilnom ili drugom elektroničkom uređaju,
 • PIN Kartice mora zapamtiti, s napomenom da je PIN raspoloživ na uvid u Aircash mobilnoj aplikaciji,
 • prilikom plaćanja roba i/ili usluga na Prodajnim mjestima, Korisnik mora dobiti potvrdu o izvršenoj transakciji, a ako je prodavatelj ne izda, Korisnik takvu potvrdu ima pravo i mora zatražiti,
 • dužan je odmah po primitku potvrde o izvršenoj transakciji provjeriti iznos transakcije naznačen na toj potvrdi,
 • u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspješne autorizacije platne transakcije, Korisnik od Prodajnog mjesta mora dobiti potvrdu o neizvršenoj transakciji odnosno potvrdu o neuspješnoj autorizaciji, a ako je prodavatelj ne izda, Korisnik takvu potvrdu ima pravo i mora zatražiti,
 • dužan je čuvati potvrde o izvršenim autoriziranim, neautoriziranim odnosno neizvršenim transakcijama,
 • u slučaju plaćanja roba i/ili usluga preko interneta, Korisnik mora izbjegavati plaćanje preko neprovjerenih internetskih stranica kao i voditi računa da se plaćanje obavlja isključivo preko računala koje posjeduje adekvatnu zaštitu od računalnih virusa ili drugih zloćudnih programa.

Platna transakcija koju je Korisnik inicirao korištenjem Kartice smatra se autoriziranom ako je Korisnik dao suglasnost za izvršenje platne transakcije na jedan od sljedećih načina:

 • uručenjem ili prinošenjem Kartice Prodajnom mjestu radi kupnje roba i/ili usluga te unošenjem PIN-a u EFTPOS uređaj, odnosno potpisivanjem evidencije utroška generiranog iz EFTPOS uređaja ako EFTPOS uređaj ne podržava prihvat EMV (čip) kartica,
 • uručenjem ili prinošenjem Kartice isplatnom mjestu radi podizanja gotovog novca te unošenjem PIN-a u EFTPOS uređaj na isplatnom mjestu, odnosno potpisivanjem potvrde o transakciji podizanja gotovog novca iz EFTPOS uređaja na isplatnom mjestu ako EFTPOS uređaj ne podržava prihvat EMV (čip) kartica,
 • umetanjem Kartice u bankomat i unošenjem PIN-a u bankomat,
 • pri kupnji roba i/ili usluga putem interneta Korisnik se identificira te se platna transakcija autorizira unosom broja Kartice, datuma isteka Kartice, troznamenkastog kontrolnog broja otisnutog na poleđini Kartice i potvrdom na mobilnom uređaju unutar Aircash mobilne aplikacije koja može generirati push-notifikaciju u tu svrhu,
 • davanjem podataka o Kartici Prodajnom mjestu kada je u pitanju kataloška ili telefonska prodaja,
 • umetanjem ili prinošenjem Kartice samoposlužnom uređaju odnosno postupanjem s Karticom na način na koji samoposlužni uređaj uvjetuje autorizaciju (prilikom beskontaktnog plaćanja Karticom, plaćanja cestarine i u drugim sličnim slučajevima kada se platna transakcija ne autorizira na jedan od naprijed opisanih načina),
 • za beskontaktna plaćanja zakonski se propisuju limiti iznosa transakcije do kojih je plaćanje moguće provesti bez autorizacije potpisom ili PIN-om. Ovi se limiti mogu razlikovati na različitim tržištima, odnosno u različitim zemljama. Iz sigurnosnih razloga ponekad je i transakcije beskontaktnom Karticom ispod propisanog limita potrebno autorizirati PIN-om ili potpisom, čime se potvrđuje da je Kartica u posjedu ovlaštenog Korisnika koji jedini zna ispravan PIN ili čiji je potpis autentičan. Unos PIN-a ili traženje potpisa za transakcije beskontaktnom Karticom ispod limita može biti uvjetovan i parametrima određenim od strane Izdavatelja, a koji se postavljaju prema iznosu i broju prethodno učinjenih beskontaktnih transakcija, sukladno zakonskim propisima i rizicima,
 • Zakonska pravila i kartična pravila omogućavaju provođenje određenih transakcija na POS uređajima ili na internetu bez Pouzdane autentifikacije Korisnika. U tim slučajevima od Korisnika se neće zahtijevati unos PIN-a ili potvrda transakcije putem push-notifikacije kroz Aircash mobilnu aplikaciju.

Suglasnost za izvršenje platne transakcije dana na jedan od načina iz prethodnog stavka ove točke OU AK se ne može opozvati, osim iznimno, u slučaju dogovora Korisnika i/ili Izdavatelja i/ili Prodajnog mjesta.

Elektronički podaci o platnoj transakciji koje je Izdavatelj primio od Prodajnog mjesta predstavljaju nalog za plaćanje. Vrijeme primitka naloga za plaćanje je bilo koji trenutak u kojem Izdavatelj primi elektroničke podatke o platnoj transakciji od Prodajnog mjesta. Izdavatelj će za iznos platne transakcije koja je inicirana upotrebom Kartice ili podataka s Kartice teretiti račun Korisnika Kartice odmah nakon primitka naloga za plaćanje.

Korisnik je obvezan zadržati za sebe originalni primjerak korisničkog računa (slip), odnosno potvrdu o neizvršenju platne transakcije koju dobije od Prodajnog mjesta, koju je Korisnik u slučaju prigovora obvezan predočiti Izdavatelju. Korisnik Kartice obvezan je odmah nakon izvršenja platne transakcije provjeriti iznos platne transakcije naznačen na slipu. U slučaju da je pojedino Prodajno mjesto na kojem je pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja zbog brzine provedbe transakcija ili tehnoloških preduvjeta, a do iznosa transakcija propisanih od kartične platne sheme, definiralo da se slip ne izdaje automatski, primjerice za beskontaktna plaćanja, plaćanje cestarina i slično, Korisnik Kartice može na prihvatnom mjestu zatražiti izdavanje potvrde o obavljenoj platnoj transakciji.

Transakcije se provode prema pravilima kartičnih kuća i ovisno o iznosu transakcije, autorizacija transakcije provodi se prinošenjem Kartice ili umetanjem u platni uređaj ili bankomat. Uređaj može tražiti autorizaciju transakcije unosom PIN-a.

Transakcije na daljinu provode se upotrebom podataka s Kartice pri čemu se može zatražiti autentifikacija Korisnika putem Aircash mobilne aplikacije.

Izdavatelj ima pravo ograničiti upotrebu Kartica na određenim Prodajnim mjestima temeljem procjene rizika, regulatornih ili zakonskih obaveza, te kada postoje sigurnosni razlozi ili ako druge okolnosti slučaja opravdavaju takvu odluku. Izdavatelj zadržava pravo upravljati funkcionalnostima Kartice.

 1. Uvjeti plaćanja

Kartica povlači sredstva izravno s Aircash novčanika Korisnika i platne transakcije učinjene Karticom umanjuju raspoloživo stanje u Aircash novčaniku Korisnika odmah nakon izvršenja. Ukoliko u Aircash novčaniku Korisnika nema dovoljno sredstava za izvršenje platne transakcije, transakcija će biti odbijena.

Periodična (engl. „recurring“) plaćanja: Korisnik može odabrati upotrebu periodičnih plaćanja ako internet Prodajno mjesto nudi takvu opciju. Iznos plaćanja i učestalost plaćanja odredit će Prodajno mjesto.

Izdavatelj nije stranka u dogovoru o periodičnim plaćanjima između Korisnika i Prodajnog mjesta, a takva plaćanja regulirat će se uvjetima i odredbama Prodajnog mjesta . Izdavatelj ne može otkazati ili izmijeniti takva plaćanja. Svaki zahtjev za izmjenom ili otkazivanjem periodičnih plaćanja Korisnik treba uputiti izravno Prodajnom mjestu.

Izdavatelj nije odgovoran za osiguravanje dovoljnih sredstava u Aircash novčaniku za obavljanje periodičnih plaćanja i nije dužan obavijestiti Korisnika ako postoji vjerojatnost stvaranja negativnog stanja na Aircash novčaniku. Ako stanje u Aircash novčaniku Korisnika prijeđe u negativno, primjenjivat će se uvjeti navedeni u odjeljku 5.

Ukoliko postoji sumnja u prijevarno ponašanje Korisnika ili druge okolnosti koje za rezultat mogu imati negativno stanje u Aircash novčaniku u poznatom ili nepoznatom iznosu, pri čemu postoji rizik nemogućnosti naplate od strane Izdavatelja, Korisnik prihvaćanjem ovih OU AK izričito i neopozivo pristaje da Izdavatelj ima pravo zadržati sredstva u Aircash novčaniku Korisnika blokirana u svrhu naplate takvih potraživanja u razumnom roku koji će osigurati naplatu. Po isteku tog roka preostali dio sredstava Korisnik može nastaviti koristiti ili iskupiti sukladno OU AN.

Izdavatelj zadržava pravo odbiti bilo koju transakciju po vlastitom nahođenju. Izdavatelj nije odgovoran u slučaju da Prodajno mjesto odbije prihvatiti Karticu ili ako Izdavatelj ne odobri transakciju ili otkaže ili obustavi upotrebu Kartice u skladu s ovim OU AK.

 1. Naknade, troškovi i tečajevi

Sve naknade opisane u nastavku naplaćuju se iz raspoloživih sredstva Korisnika unutar Aircash novčanika, a Korisnik je dužan osigurati sredstva unutar Aircash novčanika. Ukoliko se pojedine naknade ne mogu naplatiti moguće je da Kartica neće biti izdana, obnovljena ili neće imati sve funkcionalnosti na raspolaganju. Ukoliko naknada kreira negativno stanje unutar Aircash novčanika, naplaćuje se od prve sljedeće uplate u Aircash novčanik.

Naknade i troškovi naplaćuju se prema Cjeniku objavljenom na https://aircash.eu/naknade/ koji predstavlja sastavni dio ovih OU AK.

Izdavatelj naplaćuje trošak izdavanja Kartice u visini kako je propisano Cjenikom važećim na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje Kartice.

Korisnik može na osnovu pisanog zahtjeva zatražiti izdavanje Zamjenske kartice za oštećenu Karticu ili u slučaju promjene imena i/ili prezimena Korisnika, ako je ime otisnuto na kartici. Trošak izdavanja Zamjenske kartice naveden je u Cjeniku.

Mjesečna naknada za upotrebu Kartice naplaćuje se sukladno Cjeniku iz raspoloživih sredstava unutar samog Aircash novčanika.

Za transakcije podizanja gotovog novca na bankomatima i EFTPOS uređajima Izdavatelj naplaćuje naknadu za podizanje gotovog novca koja umanjuju raspoloživo stanje unutar Aircash novčanika i naplaćuje se u cijelosti na dan izvršenja transakcije odnosno autorizacije transakcije.

Druge vrste transakcija mogu biti podložne naknadama, što je transparentno navedeno u Cjeniku.

Plaćanje Karticom povlači sredstva izravno iz Aircash novčanika Korisnika. Ukoliko u Aircash novčaniku nema dovoljno sredstava za isplatu traženog iznosa gotovine ili provođenje transakcije uvećane za naknadu, transakcija nije moguća.

Za transakcije podizanja gotovog novca na bankomatima i transakcije plaćanja roba i/ili usluga na Prodajnim mjestima u inozemstvu, inozemne banke mogu Korisniku Kartice ponuditi uslugu dinamičke konverzije valute te odabir iznosa terećenja transakcije u domicilnoj valuti. Iznos primjenjivog tečaja i/ili naknade koja se naplaćuje Korisniku određen je od strane inozemne banke i biti će prikazan na ekranu uređaja prije izvršenja transakcije, stoga Izdavatelj ne preuzima odgovornost za tečaj i/ili naknade koje će se obračunati prilikom korištenja navedene usluge.

Ukoliko Korisnik prihvati uslugu Dinamičke konverzije valute, iznos primjenjivog tečaja i/ili naplaćene naknade biti će ispisan i na potvrdi o uspješno provedenoj transakciji od strane inozemne banke. Usluga Dinamičke konverzije valuta može biti nepovoljnija za Korisnika Kartice od odabira opcije terećenja u valuti zemlje u kojoj se Kartica koristi.

U slučaju platne transakcije izvršene Karticom u valuti različitoj od valute u kojoj se vodi Korisnikov Aircash novčanik, ovisno o valuti transakcije izvršene u inozemnoj valuti, Izdavatelj obavlja konverziju transakcije u valutu Kartice, prema tečaju Aircasha koji odgovara Mastercard tečaju objavljenom na poveznici https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html na dan obrade transakcije u svom sustavu. Daljnja konverzija u valutu Kartice obavlja se prema tečaju Aircasha koji odgovara Mastercard tečaju važećem na dan knjiženja transakcije te će se s tim u skladu korigirati iznos terećenja stanja Aircash novčanika Korisnika.

Zbog višestrukog mijenjanja tečajeva međunarodnih sustava tijekom dana, moguće je da su tečajevi za transakcije obavljene tijekom istog dana različiti.

Izdavatelj će svoja eventualna potraživanja prema Korisniku nastalih uslijed tečajnih razlika prilikom korištenja Kartice za plaćanje roba i/ili usluga u inozemstvu, ili nastalih zbog terećenja neautoriziranih transakcija, uključujući i potraživanja po osnovi naknada, naplatiti na jedan od slijedećih načina:

 • za iznos potraživanja teretit će se Aircash novčanik Korisnika, na što Korisnik prihvaćanjem ovih OU AK izričito i neopozivo pristaje,
 • iznos potraživanja naplatit će prilikom prve slijedeće uplate sredstava na Aircash novčanik, na što Korisnik prihvaćanjem ovih OU AK izričito i neopozivo pristaje
 1. Zaštitne mjere

Korisnik može kroz Aircash mobilnu aplikaciju izvršiti privremenu blokadu Kartice, te je kasnije može odblokirati. Korisnik može zatražiti i trajnu blokadu pisanim putem, nakon koje upotreba Kartice više nije moguća.

Korisnik je dužan bez odgađanja obavijestiti Izdavatelja o nestanku (gubitku ili krađi), zlouporabi i izostanku primitka Kartice kao i o sumnji da je neovlaštena osoba saznala podatke o Kartici, uključujući i PIN. Osim obavijesti Izdavatelju, Korisnik je dužan unutar Aircash mobilne aplikacije onemogućiti korištenje Kartice do razrješenja situacije.

Ukradena Kartica, osim fizičke krađe Kartice, podrazumijeva i mogućnost krađe i zlouporabe podataka s Kartice.

Korisnik je dužan navedene činjenice bez odlaganja prijaviti na telefon +385 1 457 3537 ili +385 1 457 3538 ili na e-mail adresu [email protected]. Po primitku prijave Izdavatelj će privremeno ili trajno blokirati Karticu i onemogućiti daljnje korištenje Kartice.

Na osnovi prijave nestanka ili krađe Kartice i trajne blokade, Korisniku se izdaje Zamjenska kartica. Trošak izdavanja snosi Korisnik.

Ukoliko Korisnik pronađe Karticu nakon prijave njenog nestanka i trajne blokade, ne smije ju koristiti, već ju mora uništiti, prerezati preko čipa i preko magnetske trake.

Troškove učinjene nevažećom Karticom u cijelosti snosi Korisnik.

Izdavatelj je ovlašten blokirati Karticu i/ili onemogućiti njeno korištenje na temelju zahtjeva Korisnika, a u sljedećim slučajevima i bez prethodne prijave odnosno zahtjeva Korisnika:

 • ako Korisnik postupa protivno ovim OU AK,
 • ako uzastopno unosi pogrešan PIN na fizičkom Prodajnom mjestu ili pogrešne podatke o Kartici kod online plaćanja,
 • po saznanju Izdavatelja za smrt Korisnika,
 • u slučaju postojanja razloga koji se odnose na sigurnost Kartice,
 • u slučaju postojanja razloga koji se odnose na sumnju na neovlašteno korištenje ili korištenje Kartice s namjerom prijevare ili zlouporabe.

Izdavatelj na temelju savjesne ocjene svih okolnosti procjenjuje da li je ispunjen neki od uvjeta iz prethodnog stavka za privremenu ili trajnu blokadu Kartice.

Izdavatelj će pisanim putem obavijestiti Korisnika na registriranu e-mail adresu o namjeri i razlozima blokade Kartice, a ako to nije u mogućnosti, učinit će to odmah nakon blokade Kartice. Izdavatelj nije dužan obavijestiti Korisnika o blokadi i razlozima blokade Kartice ako je davanje takve obavijesti u suprotnosti s objektivno opravdanim sigurnosnim razlozima ili protivno zakonu. Izdavatelj nije dužan obavijestiti Korisnika o onemogućavanju korištenja Kartice niti kada Korisnik više puta pogrešno unese PIN ili krive podatke o Kartici kod online plaćanja – takva privremena blokada može biti vremenski ograničena, te će Korisnik naredni kalendarski dan biti u mogućnosti ponovo koristiti Karticu.

Izdavatelj će odmah nakon što prestanu postojati razlozi za privremenu blokadu Kartice, na zahtjev Korisnika, deblokirati Karticu i/ili Korisniku izdati novu Karticu s novim sigurnosnim obilježjima, a ako je Kartica blokirana bez prethodne prijave odnosno zahtjeva Korisnika, Izdavatelj će izvršiti deblokadu odmah nakon što prestanu razlozi zbog kojih je blokirana.

Radi zaštite imovinskih interesa Korisnika Izdavatelj pridržava pravo isključiti mogućnost upotrebe Kartice u pojedinim državama te na određenim Prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu, odnosno na određenim Prodajnim mjestima na internetu kad prema vlastitoj profesionalnoj prosudbi nisu osigurani potrebni sigurnosni standardi u kartičnom poslovanju i kada postoji povećani rizik od prevara ili kaznenih djela iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, pri čemu ovo nisu isključivi razlozi zbog kojih Izdavatelj to može učiniti.

Sigurnost sredstava Korisnika je bitna, stoga blokada Kartice ili odbijanje provođenja transakcije može biti provedeno i automatski od strane ICT sustava Izdavatelja, kada sustav detektira potencijalu prijetnju i sumnjive transakcije. Ukoliko se opisana situacija dogodi prilikom pokušaja provedbe rizične transakcije, Korisnik može kontaktirati korisničku podršku koja će provesti potrebne mjere identifikacije te pomoći kod provođenja transakcije.

 1. Co-branding

Ukoliko Korisnik zatraži Karticu preko drugog društva s kojim Izdavatelj ima suradnju (co-branding partner), takva Kartica će biti izdana s nazivom tog društva ili drugim komercijalnim nazivom.

Prihvaćanjem ovih OU AK Korisnik je suglasan:

 • da co-branding partner može tražiti prihvaćanje svojih općih uvjeta kojima se regulira upotreba Kartice, odnosno, gdje se mogu nametnuti određena ograničenja ili dodati posebne funkcionalnosti,
 • da co-branding partner ima pravo uvida u stanje na Aircash novčaniku s ciljem omogućavanja drugih funkcionalnosti i ostvarivanja prava koje Korisnik ima kod co-branding partnera,
 • da co-branding partner može zatražiti jednostrani prestanak ovog ugovora reguliranog OU AK i gašenje/blokadu Kartice Korisnika, pri čemu Izdavatelj postupa odmah po nalogu co-branding partnera, bez potrebe da unaprijed obavijesti Korisnika,
 • s naknadama povezanim s co-branding Karticom – objavljene su u sklopu Cjenika,
 • ukoliko se dogodi promjena u suradnji Izdavatelja s co-branding partnerom, Izdavatelj će obavijestiti samo Korisnike iz tog co-branding programa.
 1. Prigovori i pritužbe, alternativno rješavanje sporova i odgovornosti

Korisnik je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 13 (trinaest) mjeseci od dana terećenja Kartice, obavijestiti Izdavatelja o izvršenoj neautoriziranoj transakciji, odnosno o neizvršenoj ili neuredno izvršenoj transakciji jer u protivnom gubi pravo na naknadu štete i ostala prava koja mu s tim u vezi pripadaju po mjerodavnim propisima i ovim OU AK.

U slučaju izvršenja neautorizirane platne transakcije koja je posljedica korištenja izgubljene ili ukradene Kartice ili druge zlouporabe Kartice, Korisnik snosi troškove i štetu koji su nastali takvim korištenjem Kartice do trenutka kada je onemogućio korištenje Kartice unutar Aircash mobilne aplikacije i o tome obavijestio Izdavatelja. Korisnikova odgovornost seže do iznosa predviđenog zakonom unutar zemlje prebivališta Korisnika, osim u specifičnim slučajevima koje predviđa zakon, a temeljem kojih je Korisnik u cijelosti odgovoran za takve transakcije.

Prigovor zbog troška plaćenog Karticom ne oslobađa Korisnika od obveze plaćanja tog troška.

U slučaju prigovora Korisnika zbog nepravilno izvršene ili neautorizirane platne transakcije Izdavatelj će Korisniku odmah vratiti iznos platne transakcije, a najkasnije do kraja prvoga radnoga dana nakon zaprimanja prigovora, osim ako Izdavatelj sumnja u prijevaru Korisnika Kartice i u tom slučaju će obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o sumnji na prijevaru. U tom će slučaju Izdavatelj provesti istragu radi utvrđivanja osnovanosti prigovora, te u slučaju opravdanosti prigovora, postupiti u skladu sa zahtjevom Korisnika i zakonskim odredbama, odnosno vratiti mu iznos provedene transakcije, odnosno u slučaju neopravdanosti dat će obrazloženje razloga odbijanja povrata.

Korisnik je suglasan da je Izdavatelj ovlašten podnijeti na vještačenje potvrdu o izvršenoj autoriziranoj, odnosno neizvršenoj ili neautoriziranoj transakciji radi provjere osnovanosti prigovora/pritužbe.

U slučaju ostalih prigovora Izdavatelj će provesti istragu osnovanosti prigovora te će u slučaj osnovanosti prigovora postupiti u skladu sa zahtjevom Korisnika i zakonskim odredbama, odnosno izvršiti traženu transakciju ili povrat iznosa pogrešno provedene transakcije.

U svakom slučaju u kojem bi se utvrdila odgovornost Izdavatelja za neizvršenje i/ili neuredno izvršenje i/ili za zakašnjelo izvršenje platne transakcije i/ili za izvršenje neautorizirane platne transakcije Korisniku će se vratiti bez odgode iznos neizvršene, neuredno izvršene, zakašnjele ili neautorizirane platne transakcije i sve zaračunane naknade na koje Korisnik ima pravo.

Ukoliko Izdavatelj izvrši povrat iznosa pogrešno provedene transakcije, a tijekom rješavanja prigovora utvrdi se odgovornost Korisnika za provođenje transakcije koja je bila predmet prigovora, Korisnik je suglasan da Izdavatelj naknadno tereti njegovu Karticu za iznos te transakcije koji mu je prijevremeno vraćen. Suglasnost Korisnika iz ove točke vrijedi sve do konačnog rješenja pismenog prigovora odnosno sve do dana naknadnog terećenja njegove Kartice.

Korisnik se neopozivo slaže da Izdavatelj može u ovakvom slučaju teretiti njegovu Karticu za sve troškove proizašle u postupku dokazivanja odgovornosti Korisnika.

Sve prigovore u vezi s kvalitetom roba i/ili usluga plaćenih Karticom, Korisnik rješava isključivo s Prodajnim mjestom.

Izdavatelj ne preuzima odgovornost za neprihvaćanje Kartice od strane Prodajnog mjesta.

Izdavatelj ne odgovara za nemogućnost korištenja Kartice, za neizvršenu ili pogrešno izvršenu odnosno, izvršenu neautoriziranu transakciju u slučaju:

 • postojanja objektivnih smetnji koje su izvan kontrole Izdavatelja na čiji nastanak Izdavatelj nije mogao utjecati niti ih je mogao spriječiti, uključujući ali ne ograničavajući se na rat, nemire, teroristička djela, štrajkove, prekid telekomunikacijskih veza i prestanak opskrbe električnom energijom,
 • postojanja obveza koje za Izdavatelja proizlaze iz drugih propisa,
 • prijevare Korisnika.
 1. Promjena osobnih podataka

Korisnik je dužan, putem Aircash mobilne aplikacije, održavati svakodobnu točnost i ispravnost svojih osobnih podataka, uključujući promjenu adrese, imena i/ili prezimena i svih drugih podataka koji mogu utjecati na pravo korištenja Kartice, i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana nastanka promjene, te istodobno dostaviti Izdavatelju odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje nastala promjena.

Ukoliko Korisnik ne postupi u skladu s obvezom iz prethodnog stavka, Izdavatelj može Korisniku uskratiti pravo korištenja Kartice, oduzeti Karticu i naplatiti troškove njenog oduzimanja.

Izdavatelj ne odgovara za štetu koju je Korisnik pretrpio zbog nepravodobne ili neuredne obavijesti o promjenama osobnih podataka.

 1. Izmjene općih uvjeta, naknada i tečaja

Izdavatelj će o izmjenama i dopunama ovih OU AK obavijestiti Korisnika najmanje 2 (dva) mjeseca prije datuma početka primjene tih izmjena i dopuna, putem e-mail adrese koju je Korisnik dostavio pri otvaranju Aircash novčanika.

Ukoliko Korisnik do predloženog datuma početka primjene izmjena i dopuna ne dostavi Izdavatelju pisanu obavijest o njihovom neprihvaćanju, smatrat će se da je Korisnik suglasan s predloženim izmjenama i dopunama.

Korisnik koji ne prihvaća predložene izmjene i dopune ovih OU AK može otkazati Ugovor do predloženog datuma stupanja izmjena i dopuna na snagu. Sukladno tome, Izdavatelj će izvršiti blokadu Kartice na dan dostavljene obavijesti o raskidu ugovornih obaveza reguliranih ovim OU AK ili najkasnije s danom stupanja na snagu novih OU AK. Izdavatelj neće posebno obavještavati Korisnika o provedenoj blokadi.

Izmjene primijenjenog tečaja koje proizlaze iz promjene referentnog tečaja, kao i izmjene tečaja ili naknada koje su povoljnije za Korisnika mogu se provesti bez obavještavanja Korisnika.

 1. Prestanak Ugovora

Ugovor za korištenje Kartice prestaje važiti:

 • otkazom Ugovora, odnosno, odricanjem Korisnika od prava na korištenje Kartice,
 • otkazom Ugovora, odnosno, opozivom Kartice od strane Izdavatelja,
 • smrću Korisnika.

Korisnik može i bilo kada otkazati Ugovor pisanim putem, s otkaznim rokom od mjesec dana.

Izdavatelj može pisanim putem na e-mail adresu Korisnika otkazati Ugovor uz otkazni rok od 2 (dva) mjeseca.

Otkazni rok počinje teći od datuma slanja pisanog otkaza Izdavatelja Korisniku, odnosno danom primitka Korisnikovog otkaza od strane Izdavatelja.

Izdavatelj je ovlašten otkazati Ugovor i bez proteka otkaznog roka te onemogućiti Korisniku daljnje korištenje Kartice:

 • ako Korisnik postupa protivno odredbama Ugovora, ovih OU AK ili prisilnih propisa koji su mjerodavni za pravni odnos između Izdavatelja i Korisnika, uključujući propise koji se odnose na pružanje platnih usluga i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma,
 • u slučaju zloupotrebe Kartice;
 • u slučaju nepodmirenja naknada i troškova nastalih korištenjem Kartice,
 • ako je Korisnik prilikom sklapanja Ugovora dao neistinite podatke.

Korisnik nema pravo na povrat plaćenih naknada u slučaju prijevremenog prestanka važenja Ugovora i/ili Kartice.

Prestankom važenja Ugovora i/ili Kartice ne prestaju obveze Korisnika koje su nastale korištenjem Kartice.

Kartica je dodatak Aircash novčaniku i s njim je u potpunosti povezana, stoga vrijedi sljedeće:

 • Ugovor se može otkazati za dio poslovanja u vezi s Karticom, što je regulirano ovim OU AK. To znači da Korisnik može ostati Korisnikom Aircash novčanika, što je regulirano OU AN,
 • Ugovor se može otkazati u potpunosti, za ukupno poslovanje regulirano kroz OU AN i OU AK,
 • Ugovor se NE može otkazati na način da Korisnik raskine OU AN, a zadrži Karticu i dio poslovanja reguliran ovim OU AK.

Ukoliko se Ugovor otkazuje, a Izdavatelj ima saznanja da će Kartica naknadno biti terećena za predvidivi ili nepredvidivi iznos, Izdavatelj ima pravo zadržati sredstva na Aircash novčaniku blokirana u svrhu naplate takvih potraživanja u razumnom roku koji će osigurati naplatu. Po isteku tog roka preostali dio sredstava Korisnik može iskupiti sukladno OU AN.

 1. Posebne odredbe

Korisnici kartica ni na koji način ne smiju karticu distribuirati, prenijeti ili staviti na bilo koji način na raspolaganje osobama s boravištem unutar Indije.

 1. Završne odredbe

Ovi OU AK objavljeni su 1. listopada 2021.g. i od tog datuma se primjenjuju na sve ugovorne odnose sklopljene od tog datuma. Na postojeće ugovorne odnose ovi OU AK primjenjuju se od 1. prosinca 2021. godine.

Za sklapanje Ugovora između Izdavatelja i Korisnika koristit će se hrvatski jezik. Za komunikaciju koristit će se hrvatski ili engleski jezik.

Na Ugovor se primjenjuje hrvatsko pravo, a za sve sporove koje proizlaze iz Ugovora ili su u vezi s njim mjesno je nadležan sud u Zagrebu.

Rješavanje sporova:
Odredbe o rješavanju sporova iz OU AN na odgovarajući način primjenjuju se i na ove OU AK.

Opći uvjeti Aircash kartice – Arhiva