Aircash Ogólne warunki handlowe dla kart Aircash Skip to main content

Ogólne warunki handlowe dla kart Aircash

Ogólne warunki handlowe dla kart Aircash
 1. Postanowienia ogólne

Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, OIB: HR99833713101 (dalej: “Aircash”, “my” lub “Emitent”) jest instytucją pieniądza elektronicznego zarejestrowaną pod numerem IES 116 na podstawie decyzji Chorwackiego Banku Narodowego z dnia 3 października 2019 r., numer decyzji 251-020 / 10-19 / BV. Emitent wydaje pieniądz elektroniczny na podstawie wspomnianej licencji ważnej w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie wpisu do rejestru instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA): https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/view/PSD_EMI/HR_HNB!IEN116.

Informacje kontaktowe:
e-mail: [email protected]
telefon: (+385) 01/457-3537 i 01/457-3538.

Każdy Użytkownik Portfela Aircash, który chce dodatkowo korzystać z Karty Aircash (zwanej dalej „Kartą”, zgodnie z definicją w poniższym Glosariuszu) do celów dokonywania płatności Aircash za pomocą pieniądza elektronicznego, musi zapoznać się i zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dla Kart Aircash (zwane dalej: OWH KA), które w uzupełnieniu do obowiązujących Ogólnych Warunków Handlowych Portfela Aircash (dalej: OWH PA), dodatkowo regulują prawa i obowiązki Emitenta i Użytkownika używającego również Karty. Niniejsze OWH KA mają zastosowanie wyłącznie do użytkowników Karty.

Wysyłając wniosek o wydanie Karty lub aktywując Kartę zakupioną u partnera Aircash, uznaje się, że użytkownik zapoznał się z niniejszymi OWH KA oraz, że je przeczytał i zaakceptował.

 1. Glosariusz/strong>

Aplikacja mobilna Aircash – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z usług portfela Aircash i Karty.

Autoryzacja – transakcję płatniczą uznaje się za autoryzowaną, jeśli Użytkownik Karty wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej lub jeśli Użytkownik Karty wyraził zgodę na wykonanie serii transakcji płatniczych, których częścią jest ta transakcja płatnicza.

Dynamiczne przewalutowanie – (Dynamic Currency Conversion DCC) – usługa, w ramach której podczas wypłacania gotówki lub płacenia za towary i/lub usługi w punktach odbioru za granicą, Użytkownik może, jeśli jest to oferowane na ekranie urządzenia, wybrać kwotę obciążenia w walucie krajowej. Obowiązujący kurs waluty do celów dynamicznego przewalutowania i wszelkie opłaty za usługę wyświetlane są na ekranie urządzenia i w potwierdzeniu transakcji.

Urządzenie EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) – urządzenie elektroniczne w Punkcie Sprzedaży lub Punkcie Płatniczym, przeznaczone do przeprowadzania transakcji płatniczych z tytułu zapłaty za towary i/lub usługi lub wypłaty gotówki, które w zależności od systemu może wymagać autoryzacji transakcji przez Użytkownika, w sposób określony przez Urządzenie EFTPOS, oraz Karty (bez identyfikacji, identyfikacja za pomocą PIN lub podpis pod zestawieniem wydatków).

Karta – karta wydana Użytkownikowi przez Aircash na podstawie złożonego wniosku o wydanie Karty w aplikacji mobilnej Aircash lub zakupiona u partnera Aircash, która w procesie aktywacji została powiązana z portfelem Aircash zarejestrowanym na Użytkownika, która umożliwia Użytkownikowi, wraz z aplikacją mobilną, dokonywanie płatności pieniądzem elektronicznym. Karta umożliwia Użytkownikowi bezpośrednią zapłatę za towary i/lub usługi Aircash pieniądzem elektronicznym za pośrednictwem urządzenia akceptującego lub zdalnie, wypłatę gotówki i korzystanie z innych usług w bankomacie lub innym urządzeniu samoobsługowym.

Karta jest integralną częścią portfela Aircash i pozwala Użytkownikowi płacić wyłącznie środkami dostępnymi dla Użytkownika w portfelu Aircash w formie pieniądza elektronicznego.

Użytkownik – Użytkownik portfela Aircash, który pomyślnie aktywował Kartę i zaakceptował niniejsze OWH KA z prawami i obowiązkami wynikającymi z zawartego stosunku umownego.

PIN (Personal Identification Number) do Karty – osobisty poufny numer identyfikacyjny używany do identyfikacji Użytkownika i/lub autoryzacji transakcji płatniczych (zwany dalej w niniejszych Ogólnych Warunkach „PIN”). PIN stanowi jednoznaczny dowód tożsamości Użytkownika, który dokonał określonej transakcji przy użyciu PIN-u, której regulamin wymaga takiej weryfikacji. Należy podkreślić, że kod PIN do Karty jest unikalny, jest powiązany wyłącznie z Kartą i różni się od kodu PIN używanego do uzyskania dostępu do aplikacji mobilnej portfela Aircash.

Silne uwierzytelnianie klienta (SCA) – uwierzytelnianie oparte na wykorzystaniu dwóch lub więcej elementów należących do kategorii wiedzy (coś, co wie tylko Użytkownik), posiadania (coś, co posiada tylko Użytkownik) i cechy klienta (coś, czym jest tylko Użytkownik), które są od siebie niezależne. Na podstawie Ustawy o płatnościach i Dyrektywy (UE) 2015/2366.

Zgłoszenie sprzeciwu wobec transakcji – oświadczenie Użytkownika o niezadowoleniu w związku z usługą, który uważa, że jego prawo zostało naruszone w relacjach biznesowych z Emitentem, zawierające sprzeciw wobec transakcji Kartą.

Punkt Sprzedaży – miejsce, w którym podmioty gospodarcze i osoby fizyczne akceptują Kartę jako bezgotówkowy środek płatniczy przy sprzedaży towarów i/lub usług.

Karta Zastępcza – karta wydawana w zastępstwie utraconej, skradzionej lub uszkodzonej Karty lub w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska Użytkownika.

 1. Wydanie Karty

O wydanie lub aktywację Karty może zawnioskować dowolny pełnoletni Użytkownik, osoba fizyczna, która:

– posiada zweryfikowany profil portfela Aircash, oraz

– zaakceptowała niniejsze OWH KA, oraz

– pomyślnie przeszła procedurę ustalania i weryfikacji tożsamości Użytkownika przeprowadzoną przez Emitenta.

W ramach procedury ustalania i weryfikacji tożsamości Użytkownika, Emitent może zażądać od Użytkownika, oprócz wymaganych dokumentów, również dodatkowych dokumentów ustalających dane osobowe, a także zażądać innych weryfikacji w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w tym obowiązków wynikających z przepisów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Niezależnie od spełnienia określonych warunków wydania/ aktywacji Karty, Emitent zastrzega sobie prawo do odmowy wydania lub aktywacji Karty Użytkownikowi według własnego uznania i nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień ani żadnych innych informacji na temat przyczyny odmowy, ani nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika.

Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych wykonywane jest zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, z okresowymi zmianami, oraz innymi przepisami.
Więcej informacji na temat przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajduje się w dokumencie „Informacja o ochronie danych osobowych” na stronie internetowej Emitenta.

Na terytorium poszczególnych państw członkowskich UE i EOG, Aircash oferuje użytkownikowi jedną lub obie opcje uzyskania Karty. Użytkownik, który spełnia warunki określone w niniejszym punkcie, może:

– kupić Kartę w punkcie partnera Aircash i aktywować ją przez aplikację Aircash. Zakup Karty u partnera oznacza, że użytkownik uiścił opłatę za wydanie karty Aircash.

– złożyć wniosek o wydanie i dostarczenie Karty za pośrednictwem aplikacji Aircash. Użytkownik może w każdej chwili, do momentu dostarczenia Karty, odstąpić od wniosku o wydanie Karty, z obowiązkiem zwrotu Emitentowi wszelkich kosztów wydania Karty i zgadza się, że opłaty pobrane z tego tytułu nie podlegają zwrotowi.

Opłaty i koszty związane z wydaniem i korzystaniem z Karty zostały podane na stronie internetowej Emitenta: https://aircash.eu/en/fees/. Opłata jest pobierana natychmiastowo w aplikacji mobilnej Aircash, poprzez zmniejszenie ilości pieniądza elektronicznego w portfelu Aircash Użytkownika.

Wydana Karta jest własnością Emitenta i nie podlega przeniesieniu na innego Użytkownika.

Zakupione lub dostarczone Karty nie są aktywowane. Użytkownik aktywuje Kartę za pomocą aplikacji mobilnej Aircash, w której można sprawdzić i zmienić PIN do Karty.

Użytkownik jest zobowiązany do aktywacji nieaktywnej Karty za pośrednictwem aplikacji mobilnej Aircash i/lub, w przypadku Karty co-brandingowej, w procesie określonym przez partnera co-brandingowego, po spełnieniu wszystkich procedur bezpieczeństwa i standardów określonych przez Emitenta.

 1. Data ważności Karty i odnowienie Karty

Data ważności Karty znajduje się na Karcie, a Karta jest ważna do upływu ostatniego dnia miesiąca wskazanego na Karcie lub do momentu aktywacji otrzymanej odnowionej Karty, jeśli nastąpi to wcześniej.

Jeśli Użytkownik nie chce używać odnowionej Karty o tym samym numerze Karty po upływie terminu ważności dotychczasowej Karty, ale z nową datą ważności karty, konieczne jest, aby 2 (dwa) miesiące przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty pisemnie anulował odnowienie Karty na adres e-mail Emitenta [email protected].

Opłata za wydanie nowej Karty, po upływie ważności dotychczasowej karty, została podana w Cenniku opublikowanym na stronie https://aircash.eu/en/fees/.

Emitent zastrzega prawo do podjęcia niezależnej decyzji biznesowej o wydaniu nowej Karty o takich samych lub lepszych warunkach i funkcjonalnościach, ale o innej nazwie, nawet przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty, ze względu np. na ulepszenie mechanizmów bezpieczeństwa Karty, wdrożenie nowych technologii lub standardów bezpieczeństwa w branży kartowej oraz w innych przypadkach uwarunkowanych względami biznesowymi. W takim przypadku dotychczasowa Karta będzie ważna do dnia, w którym Emitent powiadomi Użytkownika i w którym to dniu zostanie ona zastąpiona nową Kartą.

Po upływie terminu ważności Karty Użytkownik nie może dalej używać Karty do żadnych celów i musi ją zniszczyć poprzez odcięcie paska magnetycznego na odwrocie i chipa.

 1. Limit wydatków

Płacąc Kartą, Użytkownik dysponuje jedynie środkami dostępnymi w portfelu Aircash w formie elektronicznej. Jeśli ze względu na zasady działania firm obsługujących karty i/lub opóźnione transakcje saldo konta Użytkownika będzie ujemne, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia różnicy w saldzie portfela Aircash w tej samej wysokości. Jeśli Użytkownik nie uczyni tego w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od wystąpienia ujemnego salda, Emitent zastrzega sobie prawo do obciążenia go w inny sposób. Emitent zachowuje to prawo nawet po zakończeniu korzystania z Karty, tj. po rozwiązaniu Umowy.

Emitent ustala i zarządza dziennymi i miesięcznymi limitami wydatków dla Karty dla różnych rodzajów transakcji.

Emitent ustala i zarządza limitami wydatków w postaci wielkości i liczbie transakcji, które można przeprowadzić.

Podstawowe limity są udostępniane Użytkownikowi do wglądu w ramach portfela Aircash i mogą zostać zmienione na mniejszą lub większą kwotę zgodnie z oceną ryzyka i decyzjami biznesowymi Emitenta.

 1. Korzystanie z Karty

W przypadku nadużycia Użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Emitenta, a Emitent ma prawo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, zablokować Kartę i/lub odmówić dalszego korzystania z Karty i/lub portfela Aircash.

Użytkownik nie może używać Karty do celów niezgodnych z prawem, w tym do płatności za towary i/lub usługi, które są zabronione prawem na terytorium kraju, w którym znajduje się w momencie dokonywania transakcji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku nielegalnej płatności kartą.

Karta może być używana do płatności bezgotówkowych podczas płacenia za towary i / lub usługi w punktach sprzedaży oznaczonych znakiem akceptacji kart Mastercard, do zakupów bez okazania karty, do wypłat gotówki w bankomatach i punktach wypłat w Republice Chorwacji i za granicą oznaczonych znakiem akceptacji kart Mastercard oraz do innych usług świadczonych na rzecz jej Użytkowników.

Podczas dokonywania płatności Użytkownik nie może pozwolić, aby Karta znalazła się poza zasięgiem jego wzroku, a jeśli to zrobi, robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za ewentualne niewłaściwe użycie Karty.

Wydanie Karty umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Karty w sposób zbliżeniowy. Jeśli Użytkownik chce tymczasowo lub na stałe wyłączyć tę opcję, może zażądać wyłączenia funkcji zbliżeniowej, składając wniosek na piśmie. Anulując funkcję transakcji zbliżeniowych, Użytkownik nadal korzysta z wydanej Karty, nawet jeśli znak płatności zbliżeniowej jest na niej obecny / wydrukowany. W przypadku korzystania z Karty ze znakiem płatności zbliżeniowej, dla której Użytkownik zrezygnował z możliwości płatności zbliżeniowej, Użytkownik wybiera korzystanie z Karty wyłącznie w sposób kontaktowy, tj. poprzez włożenie lub przesunięcie Karty na urządzeniu EFTPOS, o czym zobowiązuje się poinformować Punkt Sprzedaży. Użytkownik może złożyć pisemny wniosek o ponownie udostępnienie płatności zbliżeniowej, przy czym Emitent może także odrzucić takie żądanie, bez informowania Użytkownika o przyczynach.

W przypadku jakiegokolwiek użycia Karty niezgodnie z celem określonym w niniejszych OWH, przepisach prawa i/lub innych regulacjach, jak również w przypadku podejrzenia niewłaściwego użycia, Emitent może uniemożliwić dalsze korzystanie z Karty.

Podczas korzystania z Karty, użytkownik musi przestrzegać wszystkich poniższych zasad:

– musi zachować w tajemnicy kod PIN do Karty i wszystkie dane wskazane na Karcie, takie jak jej numer, data ważności i trzycyfrowy numer kontrolny wydrukowany na odwrocie, a kod PIN nie może być nigdy przekazywany innym osobom, w tym Emitentowi, jego pracownikom, policji, organom sądowym i Punktom Sprzedaży w Internecie,

– PIN do Karty nie może być zapisany na Karcie lub innych dokumentach lub innych nośnikach, ani na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu elektronicznym,

– PIN do Karty należy zapamiętać, biorąc pod uwagę, że PIN jest dostępny do wglądu w aplikacji mobilnej Aircash,

– płacąc za towary i/lub usługi w Punktach Sprzedaży, Użytkownik musi otrzymać potwierdzenie transakcji, a jeśli sprzedawca go nie wystawi, Użytkownik ma prawo i obowiązek zażądać odpowiedniego poświadczenia,

– jest zobowiązany do sprawdzenia kwoty transakcji wskazanej na tym potwierdzeniu niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wykonanej transakcji,

– w przypadku niezrealizowania transakcji lub nieudanej autoryzacji transakcji płatniczej, Użytkownik musi otrzymać potwierdzenie niezrealizowanej transakcji lub potwierdzenie nieudanej autoryzacji z Punktu Sprzedaży, a jeśli sprzedawca go nie wyda, Użytkownik ma prawo i musi zażądać odpowiedniego poświadczenia,

– jest zobowiązany do przechowywania potwierdzeń wykonanych autoryzowanych, nieautoryzowanych lub niewykonanych transakcji,

– w przypadku płatności za towary i / lub usługi przez internet, Użytkownik musi unikać płatności za pośrednictwem niezweryfikowanych stron internetowych i upewnić się, że płatność jest dokonywana wyłącznie za pośrednictwem komputera, który jest odpowiednio zabezpieczony przed wirusami komputerowymi lub innym złośliwym oprogramowaniem.

Transakcja płatnicza zainicjowana przez Użytkownika przy użyciu Karty jest uznawana za autoryzowaną, jeżeli:

Użytkownik wyraził zgodę na realizację transakcji płatniczej w jeden z następujących sposobów:

– poprzez przekazanie lub okazanie karty w Punkcie Sprzedaży w celu zakupu towarów i/lub usług oraz wprowadzenie kodu PIN w urządzeniu EFTPOS lub poprzez podpisanie zestawienia wydatków wygenerowanego z urządzenia EFTPOS, jeśli urządzenie EFTPOS nie akceptuje kart EMV (z chipem),

– poprzez przekazanie lub okazanie Karty w punkcie wypłat w celu wypłaty gotówki i wprowadzenie kodu PIN w urządzeniu EFTPOS w punkcie wypłat lub podpisanie potwierdzenia transakcji wypłaty gotówki z urządzenia EFTPOS w punkcie wypłat, jeśli urządzenie EFTPOS nie akceptuje kart EMV ( z chipem),

– poprzez włożenie karty do bankomatu i wprowadzenie kodu PIN w bankomacie,

– podczas zakupu towarów i/lub usług przez Internet, Użytkownik przeprowadza proces identyfikacji, a transakcja płatnicza jest autoryzowana poprzez wprowadzenie numeru Karty, daty ważności Karty, trzycyfrowego numeru kontrolnego wydrukowanego na odwrocie Karty oraz potwierdzenie na urządzeniu mobilnym w aplikacji mobilnej Aircash, która generuje powiadomienia push,

– podając dane Karty w punkcie przyjęć, w przypadku sprzedaży katalogowej lub przez telefon,

– poprzez włożenie lub okazanie Karty w urządzeniu samoobsługowym lub użycie Karty wymagany przez urządzenie samoobsługowe do celów autoryzacji (w przypadku płatności zbliżeniowej Kartą, płatności za przejazd autostradą oraz w innych podobnych przypadkach, gdy transakcja płatnicza nie jest autoryzowana w jeden ze sposobów opisanych powyżej),

– w przypadku płatności zbliżeniowych limity kwoty transakcji, do której można dokonać płatności bez autoryzacji podpisem lub kodem PIN, są określone w przepisach prawa. Limity te mogą się różnić w zależności od rynku lub kraju. Ze względów bezpieczeństwa czasami konieczne jest autoryzowanie transakcji Kartą zbliżeniową poniżej ustalonego limitu za pomocą kodu PIN lub podpisu, który potwierdza, że Karta jest w posiadaniu upoważnionego Użytkownika, który jako jedyny zna prawidłowy kod PIN lub którego podpis jest autentyczny. Wprowadzenie kodu PIN lub żądanie podpisu dla transakcji Kartą zbliżeniową poniżej limitu może być uwarunkowane parametrami określonymi przez Emitenta, które są ustalane w zależności od kwoty i liczby wcześniej dokonanych transakcji zbliżeniowych, zgodnie z przepisami prawa i ryzykiem.

– Przepisy prawa i zasady dotyczące kart umożliwiają realizację niektórych transakcji na urządzeniach Punktów Sprzedaży lub w internecie bez niezawodnego uwierzytelnienia użytkownika. W takich przypadkach użytkownik nie będzie musiał wprowadzać kodu PIN ani potwierdzać transakcji za pomocą powiadomienia push w aplikacji mobilnej Aircash.

Zgoda na wykonanie transakcji płatniczej udzielona w jeden ze sposobów, o których mowa w poprzednim akapicie niniejszego punktu Ogólnych Warunków dla Kart Płatniczych (OWH KA), nie może zostać odwołana, poza wyjątkowymi przypadkami, w drodze porozumienia pomiędzy Użytkownikiem i/lub Emitentem i/lub Punktem Sprzedaży.

Dane elektroniczne dotyczące transakcji płatniczej otrzymane przez Emitenta z Punktu Sprzedaży stanowią polecenie zapłaty. Momentem otrzymania polecenia zapłaty jest każdy moment, w którym Emitent otrzyma elektroniczne dane dotyczące transakcji płatniczej z Punktu Sprzedaży. Emitent obciąży rachunek użytkownika Karty kwotą transakcji płatniczej zainicjowanej przy użyciu Karty lub danych Karty niezwłocznie po otrzymaniu polecenia zapłaty.

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania dla siebie oryginalnej kopii faktury użytkownika (pokwitowania), tj. potwierdzenia niezrealizowania transakcji płatniczej, którą otrzymuje z Punktu Sprzedaży, którą Użytkownik zobowiązany jest przedstawić Emitentowi w przypadku reklamacji. Użytkownik Karty jest zobowiązany do sprawdzenia kwoty transakcji płatniczej wskazanej na pokwitowaniu niezwłocznie po wykonaniu transakcji płatniczej. W przypadku, gdy dany Punkt Sprzedaży, w którym dostawca usług płatniczych odbiorcy, ze względu na szybkość transakcji lub wymogi technologiczne oraz do wysokości kwoty transakcji określonej przez system płatności kartą określił, że potwierdzenie nie jest wydawane automatycznie, na przykład w przypadku płatności zbliżeniowych, opłat za przejazd autostradą, itp., użytkownik Karty może zażądać wydania potwierdzenia wykonanej transakcji płatniczej w punkcie akceptacji.

Transakcje są przeprowadzane zgodnie z zasadami firm obsługujących płatności kartą i w zależności od kwoty transakcji, autoryzacja transakcji odbywa się poprzez przyniesienie Karty lub włożenie jej do urządzenia płatniczego lub bankomatu. Urządzenie może poprosić o autoryzację transakcji poprzez wprowadzenie kodu PIN.

Transakcje zdalne wykonywane są przy użyciu danych Karty, gdzie Użytkownik może zostać uwierzytelniony poprzez aplikację mobilną Aircash.

Emitent ma prawo ograniczyć korzystanie z Kart w niektórych Punktach Sprzedaży w oparciu o ocenę ryzyka, obowiązki regulacyjne lub prawne, a także gdy istnieją względy bezpieczeństwa lub gdy inne okoliczności danego przypadku uzasadniają taką decyzję. Emitent zastrzega sobie prawo do zarządzania funkcjonalnościami Karty.

 1. Warunki płatności

Kartą wypłacane są środki bezpośrednio z portfela Aircash Użytkownika, a transakcje płatnicze wykonane Kartą zmniejszają dostępne saldo w portfelu Aircash Użytkownika natychmiast po ich wykonaniu. Jeśli w portfelu Aircash Użytkownika nie ma wystarczających środków do wykonania transakcji płatniczej, transakcja zostanie odrzucona.

Płatności cykliczne: Użytkownik może wybrać płatności cykliczne, jeśli internetowy Punkt Sprzedaży oferuje taką opcję. Kwota płatności i częstotliwość płatności zostaną określone przez Punkt Sprzedaży.

Emitent nie jest stroną umowy dotyczącej płatności cyklicznych pomiędzy Użytkownikiem a Punktem Sprzedaży, a takie płatności podlegają ogólnym warunkom handlowym Punktu Sprzedaży. Emitent nie może anulować ani modyfikować takich płatności. Wszelkie wnioski o zmianę lub anulowanie płatności cyklicznych należy składać bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży.

Emitent nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie wystarczających środków w Portfelu Aircash do dokonywania płatności cyklicznych i nie jest zobowiązany do powiadamiania Użytkownika, jeśli istnieje prawdopodobieństwo powstania ujemnego salda w Portfelu Aircash. W przypadku ujemnego salda w portfelu Aircash Użytkownika, zastosowanie będą miały warunki wymienione w punkcie 5.

Jeśli istnieje podejrzenie nieuczciwego zachowania Użytkownika lub innych okoliczności, które mogą skutkować ujemnym saldem na koncie portfela Aircash w znanej lub nieznanej kwocie, gdy istnieje ryzyko niemożności ściągnięcia należności przez Emitenta, Użytkownik akceptując niniejsze OWH KA wyraźnie i nieodwołalnie zgadza się, że Emitent ma prawo do zablokowania środków w portfelu Aircash Użytkownika na rzecz ściągnięcia takich należności w rozsądnym terminie. Po upływie tego okresu pozostała część środków może zostać wykorzystana lub wypłacona przez Użytkownika zgodnie z OWH PA.

Emitent zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania dowolnej transakcji według własnego uznania. Emitent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Punkt Sprzedaży odmówi przyjęcia Karty Użytkownika lub jeśli Emitent nie zatwierdzi transakcji lub anuluje lub zawiesi korzystanie z Karty zgodnie z niniejszymi OWH KA.

 1. Opłaty, koszty i kurs wymiany

Wszystkie opłaty opisane poniżej są pobierane ze środków Użytkownika dostępnych w portfelu Aircash, a Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia środków w portfelu Aircash. W przypadku, gdy określone opłaty nie będą mogły zostać pobrane, istnieje możliwość, że karta nie zostanie wydana, odnowiona lub nie będzie miała wszystkich dostępnych funkcji. Jeśli opłata spowoduje ujemne saldo w portfelu Aircash, zostanie ona pobrana z najbliższej wpłaty do portfela Aircash.

Opłaty i koszty naliczane są zgodnie z Cennikiem opublikowanym na stronie https://aircash.eu/en/fees/ , który stanowi integralną część niniejszych OWH KA.
Emitent pobierze koszt wydania Karty w wysokości określonej w Cenniku obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty.

Użytkownik może złożyć pisemny wniosek o wydanie Karty Zastępczej w przypadku uszkodzenia Karty lub w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska Użytkownika, jeśli nazwisko było wydrukowane na Karcie. Koszt wydania Karty Zastępczej jest określony w Cenniku.

Miesięczna opłata za korzystanie z Karty pobierana jest zgodnie z Cennikiem ze środków dostępnych w portfelu Aircash.

W przypadku transakcji wypłaty gotówki w bankomatach i urządzeniach EFTPOS, Emitent nalicza opłatę za wypłatę gotówki, która zmniejsza dostępne saldo w portfelu Aircash i jest pobierana w całości w dniu wykonania lub autoryzacji transakcji.

Inne rodzaje transakcji mogą podlegać opłatom, które zostały przejrzyście określone w Cenniku.

Płatność Kartą powoduje pobranie środków bezpośrednio z portfela Aircash Użytkownika. Jeśli w portfelu Aircash nie ma wystarczających środków do wypłaty wymaganej kwoty gotówki lub zrealizowania transakcji powiększonych o opłatę, transakcja nie jest możliwa.

W przypadku transakcji wypłaty gotówki w bankomatach oraz transakcji płatności za towary i/lub usługi w Punktach Sprzedaży za granicą, banki zagraniczne mogą zaoferować użytkownikowi Karty usługę dynamicznego przewalutowania oraz wybór kwoty obciążenia transakcji w walucie krajowej. Wysokość obowiązującego kursu wymiany i/lub opłaty pobieranej od Użytkownika jest ustalana przez bank zagraniczny i zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia przed dokonaniem transakcji, w związku z czym Emitent nie ponosi odpowiedzialności za kurs wymiany i/lub opłaty pobierane podczas korzystania z tej usługi.

Jeśli Użytkownik zaakceptuje usługę dynamicznego przewalutowania, kwota obowiązującego kursu wymiany i/lub naliczonej opłaty zostanie wydrukowana na potwierdzeniu pomyślnie wykonanej transakcji przez bank zagraniczny. Usługa dynamicznego przewalutowania może być mniej korzystna dla Posiadacza Karty niż wybór opcji obciążenia w walucie kraju, w którym Karta jest używana.

W przypadku wykonania transakcji płatniczej Kartą w walucie innej niż waluta portfela Aircash Użytkownika, w zależności od waluty transakcji, transakcja jest przeliczana na walutę Karty zgodnie z kursem wymiany Aircash odpowiadającym kursowi wymiany Mastercard dostępnemu pod linkiem https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html obowiązującym w dniu przetwarzania transakcji. Kolejne przeliczenie na walutę Karty jest dokonywane zgodnie z kursem wymiany Aircash odpowiadającym kursowi wymiany Mastercard obowiązującemu w dniu zaksięgowania transakcji, co oznacza, że kwota obciążenia konta portfela Aircash Użytkownika jest ponownie przeliczana.

Ze względu na wielokrotne zmiany kursów systemów międzynarodowych w ciągu dnia, możliwe jest, że kursy dla transakcji dokonywanych w tym samym dniu będą się różnić.

Emitent będzie dochodził swoich ewentualnych należności od Użytkownika z tytułu różnic kursowych wynikających z używania Karty do zapłaty za towary i/lub usługi za granicą lub wynikających z obciążeń z tytułu nieautoryzowanych transakcji, w tym należności z tytułu opłat, na jeden z poniższych sposobów:

 • portfel Aircash Użytkownika zostanie obciążony kwotą roszczenia, na co Użytkownik wyraża wyraźną i nieodwołalną zgodę, akceptując niniejsze OWH KA,
 • kwota należności zostanie pobrana z najbliższej wpłaty środków do portfela Aircash, na co Użytkownik akceptując niniejsze OWH KA wyraża wyraźną i nieodwołalną zgodę.
 1. Środki bezpieczeństwa

Użytkownik może tymczasowo zablokować Kartę za pośrednictwem aplikacji mobilnej Aircash, a następnie może ją odblokować. Użytkownik może również pisemnie zażądać trwałej blokady, po której korzystanie z Karty nie będzie już możliwe.

Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Emitenta o zaginięciu (utracie lub kradzieży), niewłaściwym użyciu i braku odbioru Karty, a także o podejrzeniu, że osoba nieuprawniona poznała dane Karty, w tym PIN. Oprócz powiadomienia Emitenta, Użytkownik jest zobowiązany do wyłączenia możliwości korzystania z Karty w aplikacji mobilnej Aircash do czasu rozwiązania tej sytuacji.

Skradziona Karta, oprócz fizycznej kradzieży Karty, oznacza również możliwość kradzieży i niewłaściwego wykorzystania danych Karty.

Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tych faktów pod numerem telefonu +385 1 457 3537 lub +385 1 457 3538 lub adresem e-mail [email protected]. Po otrzymaniu zgłoszenia, Emitent tymczasowo lub trwale zablokuje Kartę i uniemożliwi jej dalsze użytkowanie.

Na podstawie zgłoszenia zaginięcia lub kradzieży Karty oraz trwałej blokady, Użytkownikowi wydawana jest Karta Zastępcza. Koszt wydania ponosi Użytkownik.

Jeśli Użytkownik znajdzie Kartę po zgłoszeniu jej zaginięcia i jej trwałym zablokowaniu, nie może już jej używać, ale musi ją zniszczyć, przeciąć chip i pasek magnetyczny.

Koszty związane z unieważnioną Kartą ponosi w całości Użytkownik.

Emitent jest uprawniony do zablokowania Karty i/lub uniemożliwienia korzystania z niej na podstawie wniosku Użytkownika, a także w następujących przypadkach bez uprzedniego zgłoszenia lub wniosku Użytkownika:

– jeśli Użytkownik działa niezgodnie z niniejszymi OWH KA,

– jeśli użytkownik wielokrotnie wprowadzi nieprawidłowy kod PIN w fizycznym Punkcie Sprzedaży lub nieprawidłowe dane Karty podczas płatności online,

– po uzyskaniu przez Emitenta informacji o śmierci Użytkownika,

– w przypadku zaistnienia przesłanek związanych z bezpieczeństwem Karty,

– w przypadku zaistnienia przesłanek związanych z podejrzeniem nieuprawnionego użycia lub użycia Karty z zamiarem oszustwa lub nadużycia.

Na podstawie skrupulatnej oceny wszystkich okoliczności, Emitent ocenia, czy spełniony został którykolwiek z warunków określonych w poprzednim akapicie dotyczących tymczasowego lub trwałego zablokowania Karty.

Emitent powiadomi Użytkownika w formie pisemnej na zarejestrowany adres e-mail o zamiarze i przyczynach zablokowania Karty, a jeśli nie będzie to możliwe, uczyni to niezwłocznie po zablokowaniu Karty. Emitent nie jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o blokadzie i przyczynach zablokowania Karty, jeżeli takie powiadomienie jest sprzeczne z obiektywnie uzasadnionymi względami bezpieczeństwa lub sprzeczne z prawem. Emitent nie jest zobowiązany do powiadomienia Użytkownika o zablokowaniu Karty nawet w przypadku, gdy Użytkownik wielokrotnie wprowadzi nieprawidłowy PIN lub nieprawidłowe dane Karty podczas płatności online – taka tymczasowa blokada może trwać ograniczony czas, a Użytkownik będzie mógł ponownie użyć Karty następnego dnia kalendarzowego.

Emitent, niezwłocznie po ustaniu przyczyn tymczasowego zablokowania Karty, na wniosek Użytkownika odblokuje Kartę i/lub wyda Użytkownikowi nową Kartę z nowymi zabezpieczeniami, a w przypadku zablokowania Karty bez uprzedniego zgłoszenia lub wniosku Użytkownika, Emitent odblokuje ją niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej zablokowania.

W celu ochrony środków posiadanych przez Użytkownika, Emitent zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości korzystania z Karty w niektórych krajach i w niektórych Punktach Sprzedaży w kraju i za granicą lub w niektórych Punktach Sprzedaży w internecie, gdy według jego własnej profesjonalnej oceny nie zostały zapewnione niezbędne standardy bezpieczeństwa transakcji kartami oraz, gdy istnieje zwiększone ryzyko oszustwa lub przestępstwa z obszaru zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przy czym nie obejmuje to wszystkich powodów takiego działania Emitenta.

Bezpieczeństwo środków Użytkownika jest ważne, dlatego zablokowanie Karty lub odmowa wykonania transakcji może być również dokonana automatycznie przez system teleinformatyczny Emitenta, gdy system wykryje potencjalne zagrożenia i podejrzane transakcje. Jeśli opisana sytuacja wystąpi podczas próby przeprowadzenia ryzykownej transakcji, Użytkownik może skontaktować się z działem obsługi klienta, który przeprowadzi niezbędne czynności identyfikacyjne i pomoże w przeprowadzeniu transakcji.

 1. Co-branding

Jeśli Użytkownik poprosił o Kartę za pośrednictwem firmy, z którą Emitent współpracuje (partner co-brandingowy), taka Karta zostanie wydana z nazwą tej firmy lub inną nazwą handlową.

Akceptując niniejsze OWH KA, Użytkownik wyraża zgodę:

– że partner co-brandingowy może wymagać akceptacji swoich ogólnych warunków regulujących korzystanie z Karty, tj. w których mogą zostać nałożone określone ograniczenia lub dodane specjalne funkcjonalności,

– że partner co-brandingowy ma prawo wglądu w saldo portfela Aircash i transakcje, w celu umożliwienia korzystania z innych funkcjonalności i wykonywania praw nadanych Użytkownikowi przez partnera co-brandingowego,

– że partner co-brandingowy może zażądać jednostronnego rozwiązania tej umowy podlegającej tym OWH oraz wyłączenia/zablokowania Karty Użytkownika, przy czym Emitent działa niezwłocznie na polecenie partnera co-brandingowego, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkownika,

– na Opłaty dotyczące Karty co-brandingowej opublikowane w Cenniku.

– że w przypadku zmian współpracy Emitenta z partnerem co-brandingowym, Emitent poinformuje tylko Użytkowników z tego programu co-brandingowego.

 1. Skargi i zastrzeżenia, alternatywne metody rozwiązywania sporów i odpowiedzialność

Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 13 (trzynastu) miesięcy od dnia obciążenia Karty, powiadomić Emitenta o nieautoryzowanej transakcji, niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji, pod rygorem utraty prawa do odszkodowania i innych przysługujących mu z tego tytułu uprawnień zgodnie z właściwymi przepisami i niniejszymi OWH KA.

W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej wynikającej z użycia zgubionej lub skradzionej Karty lub innego niewłaściwego użycia Karty, Użytkownik ponosi koszty i szkody powstałe w wyniku takiego użycia Karty do momentu wyłączenia możliwości korzystania z Karty w aplikacji mobilnej Aircash i powiadomienia Emitenta. Odpowiedzialność Użytkownika ograniczona jest kwotą przewidzianą przepisami w kraju zamieszkania Użytkownika, z wyjątkiem szczególnych przypadków przewidzianych prawem, na podstawie których Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za takie transakcje.

Reklamacja kosztu zapłaconego Kartą nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty tego kosztu.

W przypadku reklamacji Użytkownika z tytułu nieprawidłowo wykonanej lub nieautoryzowanej transakcji płatniczej Emitent niezwłocznie zwróci Użytkownikowi kwotę transakcji płatniczej, nie później niż do końca pierwszego dnia roboczego po otrzymaniu reklamacji, chyba że Emitent podejrzewa oszustwo Użytkownika Karty. W takim przypadku, Emitent przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia merytorycznej zasadności reklamacji, a w przypadku zasadności reklamacji postąpi zgodnie z żądaniem Użytkownika i przepisami prawa, lub zwróci kwotę transakcji, a w przypadku niezasadności poda przyczyny odmowy zwrotu.

Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie przez Emitenta do ekspertyzy potwierdzenia wykonania autoryzowanej, tj. niewykonanej lub nieautoryzowanej transakcji w celu weryfikacji zasadności sprzeciwu/ reklamacji.

W przypadku pozostałych reklamacji Emitent zbada merytoryczną zasadność reklamacji i w przypadku uznania zasadności reklamacji postąpi zgodnie z żądaniem Użytkownika i przepisami prawa lub zrealizuje żądaną transakcję, lub zwróci kwotę nieprawidłowo wykonanej transakcji.

W każdym przypadku, w którym zostanie ustalona odpowiedzialność Emitenta za niewykonanie i/ lub nienależyte wykonanie i/ lub nieterminowe wykonanie transakcji płatniczej i/ lub wykonanie nieautoryzowanej transakcji płatniczej, Użytkownikowi zostanie niezwłocznie zwrócona kwota niewykonanej, nienależycie wykonanej, opóźnionej lub nieautoryzowanej transakcji płatniczej oraz wszystkie pobrane opłaty, do których Użytkownik jest uprawniony.

Jeśli Emitent zwróci kwotę nieprawidłowo wykonanej transakcji, a w trakcie rozpatrywania reklamacji zostanie ustalona odpowiedzialność Użytkownika za transakcję będącą przedmiotem reklamacji, Użytkownik wyraża zgodę na następcze obciążenie jego Karty przez Emitenta kwotą tej transakcji. Zgoda Użytkownika, o której mowa w tym punkcie, obowiązuje do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia pisemnej reklamacji, tj. do dnia następczego obciążenia jego Karty.

Użytkownik nieodwołalnie zgadza się, że Emitent może w takim przypadku obciążyć jego Kartę wszelkimi kosztami poniesionymi w procesie udowadniania odpowiedzialności Użytkownika.

Wszelkie reklamacje dotyczące jakości towarów i/lub usług opłaconych Kartą, Użytkownik rozstrzyga wyłącznie z Punktem Sprzedaży.

Emitent nie ponosi odpowiedzialności za brak akceptacji Karty przez Punkt Sprzedaży.

Emitent nie ponosi odpowiedzialności za niemożność użycia Karty, za niewykonaną lub nieprawidłowo wykonaną nieautoryzowaną transakcję w przypadku:

– zaistnienia obiektywnych zakłóceń pozostających poza kontrolą Emitenta, na których wystąpienie Emitent nie miał wpływu lub którym nie mógł zapobiec, w tym między innymi wojny, zamieszki, akty terrorystyczne, strajki, przerwy telekomunikacyjne i przerwy w dostawie energii elektrycznej,

– istnienia zobowiązań nałożonych na Emitenta na podstawie innych przepisów,

– oszustwa Użytkownika.

 1. Zmiana danych osobowych

Użytkownik jest zobowiązany, za pośrednictwem aplikacji mobilnej Aircash, do utrzymywania dokładności i poprawności swoich danych osobowych, w tym w przypadku zmian adresu, imienia i/ lub nazwiska oraz wszelkich innych danych, które mogą mieć wpływ na prawo do korzystania z Karty, niezwłocznie i nie później niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia zmiany, i jednocześnie do przedłożenia Emitentowi odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zmianę.

Jeśli Użytkownik nie spełni obowiązku określonego w poprzednim akapicie, Emitent może odmówić Użytkownikowi prawa do korzystania z Karty, unieważnić Kartę i obciążyć kosztami jej unieważnienia.

Emitent nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z nieterminowym lub nieprawidłowym zgłoszeniem zmian danych osobowych.

 1. Zmiany ogólnych warunków, opłat i kursu wymiany walut

Emitent powiadomi Użytkownika o zmianach i nowelizacjach do niniejszych OWH KA co najmniej 2 (dwa) miesiące przed datą wejścia w życie tych zmian na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas otwierania konta portfela Aircash.

Jeżeli Użytkownik nie przekaże Emitentowi pisemnego zawiadomienia o braku akceptacji zmian do proponowanej daty wejścia w życie tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na proponowane zmiany.

Użytkownik, który nie akceptuje proponowanych zmian niniejszych OWH KA, może wypowiedzieć Umowę do momentu proponowanej daty wejścia w życie zmian. W związku z tym Emitent zablokuje Kartę w dniu wypowiedzenia zobowiązań umownych podlegających niniejszym OWH KA lub nie później niż w dniu wejścia w życie nowych OWH KA. Emitent nie będzie specjalnie informował Użytkownika o wprowadzonej blokadzie.

Zmiany stosowanego kursu wymiany wynikające ze zmiany referencyjnego kursu wymiany, a także zmiany kursu wymiany lub opłat, które są korzystniejsze dla Użytkownika, mogą być dokonywane bez powiadamiania Użytkownika.

 1. Rozwiązanie Umowy

Umowa na korzystanie z Karty przestaje obowiązywać w momencie:

– rozwiązania Umowy, tj. zrzeczenia się przez Użytkownika prawa do korzystania z Karty,

– rozwiązania Umowy, tj. unieważnienia Karty przez Emitenta,

– śmierci Użytkownika.

Użytkownik może wypowiedzieć Umowę na piśmie w dowolnym momencie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Emitent może wypowiedzieć Umowę na piśmie na adres e-mail Użytkownika z zachowaniem 2 (dwu) miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia wysłania pisemnego rozwiązania przez Emitenta do Użytkownika, tj. dnia otrzymania wypowiedzenia Użytkownika przez Emitenta.

Emitent jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia i uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Karty:

– jeżeli Użytkownik działa niezgodnie z postanowieniami Umowy, niniejszymi OWH KA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami mającymi zastosowanie do stosunku prawnego łączącego Emitenta i Użytkownika, w tym przepisami dotyczącymi świadczenia usług płatniczych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

– w przypadku niewłaściwego użycia Karty;

– w przypadku braku zapłaty opłat i kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z Karty;

– jeżeli Użytkownik podał nieprawdziwe informacje w momencie zawierania Umowy.

Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat w przypadku ustania ważności Umowy i/lub Karty.

Zobowiązania Użytkownika wynikające z korzystania z Karty nie wygasają po ustaniu ważności Umowy i/lub Karty.

Karta jest dodatkiem do portfela Aircash i jest całkowicie z nim połączona, w związku z czym zastosowanie mają poniższe punkty:

– Umowa może zostać rozwiązana w części dotyczącej działalności związanej z Kartą, która jest regulowana przez niniejsze OWH KA. Oznacza to, że Użytkownik może pozostać Użytkownikiem Portfela Aircash, regulowanego przez OWH PA.

– Umowa może zostać rozwiązana w całości, w zakresie całej działalności regulowanej przez OWH AW i niniejsze OWH KA.

Umowa nie może zostać rozwiązana w taki sposób, że Użytkownik wypowiada OWH PA, a zachowuje Kartę i część korzyści regulowanych niniejszymi OWH KA..

W przypadku rozwiązania Umowy i uzyskania przez Emitenta informacji, że Karta zostanie następnie obciążona przewidywalną lub nieprzewidywalną kwotą, Emitent zastrzega sobie prawo do zablokowania środków w portfelu Aircash w celu ściągnięcia takich należności w rozsądnym terminie. Po upływie tego okresu Użytkownik może wypłacić pozostałe środki zgodnie z OWH PA.

 1. Postanowienia szczególne

Posiadacze Karty nie mogą w żaden sposób dystrybuować, przekazywać ani udostępniać Karty osobom zamieszkałym w Indiach.

 1. Postanowienia końcowe

Niniejsze OWH KA zostały opublikowane 1 października 2021 r. i od tego dnia mają zastosowanie do wszystkich stosunków umownych zawartych po tym dniu. Niniejsze OWH KA mają zastosowanie do istniejących stosunków umownych od dnia 1 grudnia 2021 r.

Umowa pomiędzy Emitentem a Użytkownikiem zostanie zawarta w języku chorwackim. Do komunikacji używany będzie język chorwacki lub angielski.

Do Umowy zastosowanie ma prawo chorwackie, a wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane podlegają właściwości miejscowej sądu w Zagrzebiu.

Rozstrzyganie sporów:

Postanowienia odnośnie rozstrzygania sporów zawarte w OWH PA mają zastosowanie odpowiednio do niniejszych OWH KA.