Aircash Termene și Condiții Generale pentru cardurile Aircash Skip to main content

Termene și Condiții Generale pentru cardurile Aircash

Termene ?i condi?ii generale pentru cardurile Aircash

Termene ?i condi?ii generale de afaceri pentru cardurile Aircash

1. Dispozi?ii generale

1.1 Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, Croa?ia, OIB (PIN): 99833713101 (denumitã în continuare: „Aircash”, „noi” sau „Emitentul”) este o institu?ie emitentã de monedã electronicã înregistratã cu numãrul IEN116 în baza deciziei Bãncii Na?ionale a Croa?iei din data de 3 octombrie 2019 cu nr. 251-020/10-19/BV. Emitentul emite monedã electronicã în baza licen?ei men?ionate, valabilã în Spa?iul Economic European, ?i este înregistrat registrul institu?iilor de platã ?i al institu?iilor emitente de monedã electronicã al Autoritã?ii Bancare Europene (ABE): https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/view/PSD_EMI/HR_HNB!IEN116

Date de contact:

e-mail: [email protected]
telefon: +385 1/457-3537 ?i +385 1/457-3538

1.2 Orice Utilizator al Portofelului Aircash care dore?te sã utilizeze ?i un card Aircash (denumit în continuare „Cardul”, a?a cum este definit mai jos, în Glosar) pentru plã?i Aircash utilizând monedã electronicã trebuie sã citeascã ?i sã accepte aceste Termene ?i Condi?ii Generale de Afaceri pentru cardurile Aircash (denumite în continuare: TCG CA) care, fa?ã de Termenele ?i Condi?iile Generale valabile ale Portofelului Aircash (denumite în continuare: TCG PA), reglementeazã în plus drepturile ?i obliga?iile Emitentului ?i ale Utilizatorului care utilizeazã Cardul. Aceste TCG CA se aplicã numai utilizatorilor Cardului.

1.3 Prin transmiterea unei cereri de emitere a Cardului sau prin activarea Cardului achizi?ionat de la partenerul Aircash, se considerã cã sunte?i familiarizat(ã) cu aceste TCG CA ?i cã le-a?i citit ?i sunte?i de acord cu aplicarea lor ?i accepta?i toate drepturile ?i obliga?iile care decurg din acestea.

2. Glosar

2.1 Urmãtorii termeni din aceste TCG CA vor însemna urmãtoarele lucruri:

Aplica?ia mobilã Aircash – o solu?ie software care permite utilizarea serviciilor de portofel Aircash ?i a Cardului.

Autorizare – o opera?iune de platã se considerã autorizatã dacã utilizatorul Cardului ?i-a dat consim?ãmântul la executarea acesteia sau dacã Utilizatorul Cardului ?i-a dat consim?ãmântul la executarea unor opera?iuni de platã printre care se numãrã ?i opera?iunea respectivã.

Conversie valutarã dinamicã – (DCC) – un serviciu care, atunci când se retrage numerar sau se achitã bunuri ?i/sau servicii la punctele acceptate din strãinãtate, permite utilizatorului sã aleagã valoarea debitãrii în moneda din ?ara sa de origine, dacã i se afi?eazã aceastã op?iune pe ecranul dispozitivului. Valoarea conversiei valutare dinamice ?i cea a oricãror taxe pe servicii sunt afi?ate pe ecranul dispozitivului ?i pe confirmarea tranzac?iei.

Dispozitiv EFTPOS (transfer electronic de fonduri la punct de vânzare) – Un dispozitiv electronic la punctul de vânzare sau punctul de retragere, destinat efectuãrii tranzac?iilor de platã pentru bunuri/?i sau servicii sau retrageri de numerar, care, în func?ie de sistem, poate impune Utilizatorului sã autorizeze tranzac?ia ?i Cardul în modul definit de dispozitivul EFTPOS (fãrã identificare, cu identificare prin PIN, prin semnarea unei forme de dovadã de platã sau cu identificare folosind serviciul 3D-Secure ?i alte modalitã?i de autentificare strictã a clien?ilor).

Punct de vânzare online – Un punct de vânzare care vinde produse ?i/sau presteazã servicii pe Internet fãrã prezen?a Cardului ?i a Utilizatorului ?i care acceptã Cardul ca mijloc de platã diferit de numerar.

Card – un card emis de Aircash pentru Utilizator pe baza cererii de emitere a Cardului depuse în aplica?ia mobilã Aircash sau achizi?ionat din magazinul fizic al unui partener Aircash ?i care, prin procesul de activare, a fost conectat la portofelul Aircash al Utilizatorului, care permite Utilizatorului, alãturi de aplica?ia mobilã Aircash, sã plãteascã cu monedã electronicã. Cardul îi permite Utilizatorului sã efectueze plã?i directe pentru bunurile ?i/sau serviciile Aircash cu monedã electronicã, prin intermediul unui dispozitiv de acceptare sau sã retragã numerar de la distan?ã ?i sã utilizeze alte servicii la bancomat sau la un alt dispozitiv de autoservire. Cardul este parte integrantã a portofelului Aircash ?i îi permite Utilizatorului sã plãteascã exclusiv cu fondurile disponibile în portofelul Aircash, sub formã de monedã electronicã.

Utilizator – În sensul acestor TCG CA, Utilizatorul portofelului Aircash care a activat cu succes Cardul ?i a acceptat aceste TCG CA, cu drepturile ?i obliga?iile care decurg din raportul juridic contractual.

Elemente de securitate personalizate – Func?ii personalizate furnizate de Emitent Utilizatorului în scop de autentificare ?i de autorizare, care se pot referi la informa?ii de pe Card ?i informa?ii asociate cu acesta, informa?iile men?ionate permi?ând identificarea persoanei autorizate de Emitent sã utilizeze Cardul respectiv, mai exact, fiecare individual sau colectiv: prenumele ?i numele de familie pentru Utilizatorul Cardului, numãrul Cardului, numãrul de verificare imprimat pe versoul sau pe fa?a Cardului, data expirãrii Cardului, PIN-ul, semnãtura Utilizatorului Cardului aplicatã pe Card ?i alte elemente în func?ie de canalul de utilizare ?i/sau de instrumentul de platã.

PIN-ul cardului (numãr personal de identificare) – un numãr personal secret de identificare, utilizat pentru a identifica Utilizatorul ?i/sau pentru a autoriza tranzac?iile de platã (denumit în continuare: „PIN”). PIN-ul este dovada neechivocã a identitã?ii unui Utilizator care a efectuat o anumitã tranzac?ie cu ajutorul PIN-ului, ale cãrei termene ?i condi?ii necesitã o astfel de verificare. Trebuie remarcat faptul cã PIN-ul Cardului este unic ?i este conectat exclusiv la Card ?i diferã de PIN-ul utilizat pentru a accesa aplica?ia mobilã portofelul Aircash.

Strong Customer Authentication (autentificare strictã a clien?ilor) (SCA) – autentificarea pe baza utilizãrii a douã sau mai multe elemente din categoria de lucruri cunoscute (ceva ce numai Utilizatorul ?tie), posesie (ceva ce numai Utilizatorul de?ine) ?i proprietã?i (ceva ce este Utilizatorul) care sunt independente unul de celãlalt, în conformitate cu Legea privind sistemul de plã?i ?i cu Directiva (UE) 2015/2366.

Obiec?ie la activitate – o declara?ie prin care Utilizatorul î?i exprimã nemul?umirea în legãturã cu un serviciu, acesta considerând cã i-a fost încãlcat un dreptul în cursul raportului juridic comercial cu Emitentul ?i include ?i obiec?ia la tranzac?iile cu Cardul.

Punct de Vânzare – magazinul fizic în care persoanele juridice ?i persoanele fizice acceptã Cardul ca mijloc de platã fãrã numerar la vânzarea de bunuri ?i/sau servicii.

Card de Înlocuire– un card emis ca înlocuitor al unui Card pierdut, furat sau deteriorat sau în cazul schimbãrii numelui ?i/sau prenumelui Utilizatorului.

3D-Secure – Un serviciu conceput sã asigure plata protejatã a bunurilor ?i/sau a serviciilor la punctele de vânzare online, pe baza protocolului 3-D Secure.

3. Emiterea Cardului

3.1 Emiterea sau activarea Cardului poate fi solicitatã de orice Utilizator persoanã fizicã adultã care:

 • a reu?it sã finalizeze procesul de stabilire ?i de verificare a identitã?ii Utilizatorului, proces desfã?urat de Emitent, ?i care are o rela?ie comercialã stabilitã cu Emitentul cu privire la serviciul Portofel Aircash, precum ?i care
 • a acceptat aceste TCG CA.

3.2 În cadrul procedurii de stabilire ?i verificare a identitã?ii Utilizatorului, Emitentul poate solicita Utilizatorului, pe lângã documentele obligatorii, documente suplimentare care sã stabileascã datele cu caracter personal, precum ?i alte verificãri, în îndeplinirea obliga?iilor legale, inclusiv a obliga?iilor prevãzute de reglementãrile privind spãlarea banilor ?i finan?area terorismului.

3.3 Indiferent de îndeplinirea condi?iilor obligatorii pentru emiterea/activarea Cardului, Emitentul î?i rezervã dreptul de a refuza emiterea sau activarea Cardului pentru Utilizator, la discre?ie, ?i nu este obligat sã ofere explica?ii sau orice alte informa?ii privind motivul refuzului ?i nici nu este rãspunzãtor fa?ã de Utilizator în aceastã privin?ã.

3.4 Emitentul î?i rezervã dreptul de a gestiona cererile de emitere a Cardului în func?ie de deciziile ?i riscurile comerciale. Numãrul maxim de Carduri emise per cont de Utilizator va fi stabilit de Emitent.

3.5 Prelucrarea ?i stocarea datelor cu caracter personal se realizeazã conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec?ia datelor), cu poten?ialele modificãri ulterioare, precum ?i conform altor regulamente. Mai multe informa?ii privind prelucrarea ?i stocarea datelor cu caracter personal gãsi?i în documentul „Informa?ii privind protec?ia datelor cu caracter personal” de pe site-ul web al Emitentului.

3.6 Pe teritoriul fiecãrui stat membru al UE ?i a SEE, Aircash prezintã Utilizatorului una sau mai multe op?iuni de ob?inere a unui Card, în modul descris mai jos. Utilizatorul care îndepline?te condi?iile specificate în prezentul articol poate:

 • achizi?iona Cardul la Punctul de vânzare al unui partener Aircash ?i-l poate activa în aplica?ia Aircash. Pre?ul cardului la Punctul de vânzare nu reprezintã un comision de emitere. Pre?ul recomandat al Cardului la Punctul de vânzare al partenerului este precizat în Comisioane, în poate depinde de fiecare Punct de vânzare în parte.
 • Solicita emiterea ?i livrarea Cardului printr-o aplica?ie Aircash, în cazul în care este disponibilã o astfel de func?ionalitate. Utilizatorul poate oricând, pânã la livrarea Cardului, sã renun?e la cererea de emitere a Cardului, cu obliga?ia de a rambursa Emitentului toate costurile de emitere a Cardului, ?i acceptã cã comisioanele percepute în acest scop nu vor fi restituite. În cazul în care Emitentul percepe un comision de emitere a Cardului, comisionul respectiv va fi precizat în sec?iunea Comisioane.

3.7 Toate comisioanele ?i cheltuielile legate de emiterea ?i utilizarea Cardului sunt men?ionate pe Site-ul Web al Emitentului: https://aircash.eu/naknade/.

3.8 Plata comisioanelor se face imediat, din aplica?ia mobilã Aircash, prin deducerea contravalorii acestora în monedã electronicã din portofelul Aircash al Utilizatorului.

3.9 Cardul emis este proprietatea Emitentului ?i nu poate fi transferat unui alt Utilizator.

3.10 Cardurile achizi?ionate sau livrate nu sunt activate. Utilizatorul activeazã Cardul în aplica?ia mobilã Aircash în care poate vedea ?i modifica PIN-ul Cardului.

3.11 Utilizatorul este obligat sã activeze Cardul neactivat din aplica?ia mobilã Aircash ?i/sau, în cazul unui Card în co-branding, prin procedura stabilitã de partenerul de co-branding, dupã aderarea la toate procedurile ?i standardele de securitate prevãzute de Emitent.

3.12 Cardul este considerat emis la momentul activãrii sale reu?ite în aplica?ia mobilã Aircash.

3.13 Utilizatorul Cardului poate începe sã utilizeze Cardul dupã activarea acestuia.

4. Data expirãrii Cardului

4.1 Data expirãrii Cardului este precizatã chiar pe Card, iar Cardul este valid pânã în ultima zi a lunii precizate pe Card. Dupã expirarea Cardului, Utilizatorul trebuie sã activeze un Card nou dacã dore?te sã utilizeze func?ionalitatea respectivã a Portofelului Aircash.

4.2 Emitentul î?i rezervã dreptul de a emite în mod independent, în conformitate cu decizia sa comercialã, un nou Card, în condi?ii ?i cu func?ionalitã?i identice sau mai bune, dar cu un nume diferit, chiar înainte de expirarea Cardului existent, datoritã, de exemplu, îmbunãtã?irii mecanismelor de securitate ale Cardului, implementãrii de noi tehnologii sau standarde de securitate ale activitã?ii derulate pe card ?i în alte cazuri condi?ionate de ra?iuni comerciale. În cazul respectiv, Cardul existent va fi valid pânã la o anumitã datã pe care Emitentul o va comunica Utilizatorului ?i la momentul cãreia va fi înlocuit cu noul Card.

4.3 Dupã expirarea Cardului, utilizatorul nu mai poate utiliza Cardul în niciun scop ?i trebuie sã îl distrugã prin tãierea benzii magnetice de pe spate ?i a cipului.

5. Limita de cheltuieli

5.1 Emitentul stabile?te ?i gestioneazã limitele de cheltuieli zilnice ?i lunare cu Cardul, pentru diferite tipuri de tranzac?ii.

5.2 În situa?ia în care, din cauza regulilor impuse de companiile emitente de card cu privire la procesarea tranzac?iilor ?i/sau la tranzac?ii întârziate, contul Utilizatorului este debitat cu o sumã mai mare decât valoarea sumei în moneda electronicã din portofelul Aircash, iar Utilizatorul datoreazã Emitentului diferen?a, Utilizatorul va achita diferen?a în raport cu soldul Portofelului Aircash pentru aceea?i sumã imediat ce va afla de aceasta ?i/sau va primi notificare. În cazul în care Utilizatorul nu face acest lucru în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la apari?ia soldului negativ, Emitentul î?i rezervã dreptul de a colecta prin alte mijloace. Emitentul î?i rezervã acest drept chiar ?i dupã încetarea utilizãrii Cardului, adicã dupã rezilierea Acordului.

5.3 Cardul poate fi utilizat pentru tranzac?ii de maxim valoarea fondurilor disponibile în portofelul Aircash în limitele zilnice ?i lunare precizate stabilite pe fiecare Card în parte.

5.4 Emitentul stabile?te ?i gestioneazã limitele de cheltuieli sub forma volumului ?i a numãrului de tranzac?ii care pot fi efectuate.

5.5 Utilizatorul poate accesa ?i analiza limitele de bazã din aplica?ia mobilã Aircash, în cadrul func?iei de gestionare a Cardului în cauzã, iar limitele pot fi mic?orate sau mãrite la cererea Utilizatorului, dacã Emitentul î?i va da acordul în acest sens.

5.6 În func?ie de evaluarea riscurilor ?i de deciziile comerciale, Emitentul î?i rezervã dreptul de a nu mãri limitele peste cele de bazã ?i de a revoca limitele aprobate.

5.7 Pe lângã limitele zilnice ?i lunare, nu existã nicio op?iune de contractare a unor limite de cheltuieli suplimentare la utilizarea Cardului, la cererea Utilizatorului.

6. Utilizarea Cardului ?i obliga?ia privind pãstrarea confiden?ialitã?ii elementelor de identificare

6.1 Cardul este un instrument care permite realizarea de tranzac?ii cu fonduri stocate în portofelul Aircash. S-ar putea ca limitele pentru tranzac?iile cu Cardul sã fie mai mici decât soldul total disponibil în portofelul Aircash, conform prevederilor Articolului 5 ?i aceste TCG CA.

6.2 În caz de utilizare neconformã, Utilizatorul este rãspunzãtor fa?ã de Emitent pentru daune, iar Emitentul are dreptul de a rezilia contractul cu Utilizatorul, de a bloca Cardul ?i/sau de a refuza utilizarea ulterioarã a Cardului ?i/sau a portofelului Aircash.

6.3 Utilizatorul nu poate utiliza Cardul în scopuri ilegale, incluzând aici plata pentru bunuri ?i/sau servicii interzise prin lege pe teritoriul ?ãrii în care se aflã Utilizatorul la momentul tranzac?iei ?i/sau al ?ãrii în care î?i are sediul social comerciantul pe care Utilizatorul îl plãte?te. Utilizatorul va suporta deplina rãspundere în cazul oricãror plã?i ilegale realizate cu Cardul.

6.4 Cardul poate fi utilizat pentru plã?i care nu se efectueazã în numerar, atunci când se plãtesc bunuri ?i/sau servicii la punctele de vânzare cu marcajul de acceptare a plã?ilor cu cardul Mastercard, pentru retrageri în numerar de la bancomat ?i la puncte de retragere din Republica Croa?ia ?i din strãinãtate cu marcajul de acceptare a plã?ilor cu cardul Mastercard, precum ?i pentru alte beneficii oferite Utilizatorilor.

6.5 La efectuarea plã?ilor, Utilizatorul trebuie sã ?inã în permanen?ã Cardul în a?a fel încât sã-l vadã; nerespectarea acestei cerin?e are loc pe propriul sãu risc, iar Utilizatorul va fi considerat rãspunzãtor pentru orice fel de utilizare necorespunzãtoare a Cardului.

6.6 Cardul este emis cu op?iunea de platã contactless. Dacã Utilizatorul nu dore?te sã utilizeze Cardul cu func?ia de platã contactless, poate solicita anularea func?iei de platã contactless, prin înaintarea unei cereri în scris. Prin anularea func?iei pentru tranzac?ii contactless, Utilizatorul continuã sã utilizeze Cardul emis, chiar dacã marcajul „platã contactless” este prezent/ imprimat pe acesta. Atunci când utilizeazã un Card cu marcajul „platã contactless” pentru care Utilizatorul a anulat func?ia de efectuare a plã?ilor prin modalitatea contactless, Utilizatorul alege sã utilizeze Cardul numai la punctele de contact, adicã prin introducerea sau glisarea cardului pe terminalul EFTPOS, lucru pe care se angajeazã sã îl comunice Punctului de vânzare. Utilizatorul poate solicita din nou, în scris, sã i se reactiveze op?iunea de platã contactless, Emitentul putând, de asemenea, sã refuze o astfel de solicitare, fãrã a-l informa pe Utilizator cu privire la motive.

6.7 Pentru tranzac?ii la distan?ã, adicã tranzac?ii pentru realizarea cãrora Cardul nu este prezent, Utilizatorul le va efectua pe propriul risc ?i cu aten?ie sporitã.

6.8 Cardul poate fi utilizat la puncte de vânzare online prin stocarea informa?iilor de pe card pentru plã?i viitoare. În acest caz, numele de utilizator ?i parola pentru conectarea la punctul de vânzare online reprezintã informa?ii sensibile, în aceea?i mãsurã ca datele de pe Card ?i PIN-ul, ?i se supun aceluia?i nivel de confiden?ialitate.

6.9 Utilizatorul utilizeazã pe propriul risc Cardul la bancomate. În cazul în care un Card este re?inut de un bancomat de?inut de o bancã, fie în ?arã, fie în strãinãtate, Cardul nu va fi returnat Utilizatorului, ci, dimpotrivã, va fi anulat drept pierdut dupã raportarea pierderii. Toate costurile aferente emiterii unui nou Card vor fi suportate de Utilizator. În cazul oricãrei utilizãri a Cardului care contravine scopului prevãzut în aceste TCG CA, în legi ?i/sau alte reglementãri, precum ?i în cazul în care existã o suspiciune de utilizare abuzivã, Emitentul poate împiedica utilizarea ulterioarã a Cardului.

6.10 Utilizatorul va ac?iona cu aten?ie sporitã pentru a proteja Cardul ?i func?iile de securitate ale acestuia ?i va lua toate precau?iile rezonabile pentru protec?ia acestora, iar la utilizarea Cardului Utilizatorul va respecta toate regulile urmãtoare:

 • Utilizatorul trebuie sã pãstreze confiden?ialitatea PIN-ului Cardului ?i a tuturor datelor indicate pe Card, cum ar fi numãrul acestuia, data expirãrii ?i numãrul de control din trei cifre tipãrit pe verso, iar PIN-ul nu trebuie sã fie comunicat niciodatã altor persoane, nici mãcar Emitentului, angaja?ilor acestuia, poli?iei, autoritã?ilor judiciare ?i Punctelor de vânzare online;
 • PIN-ul cardului nu trebuie sã fie scris pe card sau pe alte documente sau suporturi sau pe calculator, pe telefonul mobil sau pe alt dispozitiv electronic,
 • PIN-ul cardului trebuie memorat, cu men?iunea cã PIN-ul este disponibil pentru verificare în aplica?ia mobilã Aircash;
 • Utilizatorul trebuie sã se asigure cã toate activitã?ile care implicã utilizarea Cardului la Punctul de vânzare se realizeazã în prezen?a sa ?i sub supravegherea sa;
 • Atunci când plãte?te pentru bunuri ?i/sau servicii la Punctele de vânzare, Utilizatorul trebuie sã primeascã o confirmare a tranzac?iei; dacã vânzãtorul nu o emite, Utilizatorul are dreptul ?i obliga?ia sã o solicite,
 • Utilizatorul este obligat sã verifice valoarea tranzac?iei indicatã în respectiva confirmare imediat dupã primirea confirmãrii tranzac?iei executate;
 • În cazul neexecutãrii tranzac?iei sau al autorizãrii nereu?ite a tranzac?iei de platã, Utilizatorul trebuie sã primeascã o confirmare a neexecutãrii tranzac?iei sau o confirmare a autorizãrii nereu?ite de la Punctul de Vânzare; dacã vânzãtorul nu o emite, Utilizatorul are dreptul ?i obliga?ia sã o solicite;
 • Utilizatorul are obliga?ia de a pãstra toate chitan?ele de confirmare pentru tranzac?ii executate autorizate, neautorizate sau neexecutate;
 • În cazul plã?ii de bunuri ?i/sau servicii online, Utilizatorul trebuie sã evite sã plãteascã prin intermediul unor site-uri web neverificate ?i sã se asigure cã plata se efectueazã exclusiv prin intermediul unui calculator care dispune de protec?ie adecvatã împotriva viru?ilor informatici sau a altor programe rãu inten?ionate;
 • Înainte de a introduce informa?iile de pe Card, Utilizatorul trebuie sã verifice autenticitatea ?i func?iile de securitate pentru website-ul Punctului de vânzare în care inten?ioneazã sã utilizeze Cardul;
 • Func?iile de securitate ale Cardului nu vor fi dezvãluite sau nu vor fi puse de Utilizator la dispozi?ia altor persoane, iar Utilizatorul nu poate stoca informa?iile de pe Card pentru plã?i viitoare în profilurile de utilizator ale altor persoane;
 • Utilizatorul nu-?i va furniza informa?iile cu caracter personal ?i/sau informa?iile de pe Card în conversa?ii telefonice cu persoane necunoscute sau a cãror identitate este neverificatã sau în rãspunsuri la mesaje neconfirmate transmise prin e-mail, re?elele de socializare sau alte aplica?ii de mesagerie;
 • Utilizatorul trebuie sã asigure confiden?ialitatea ?i sã previnã accesul altor persoane la parole, coduri sau alte proceduri convenite pentru înregistrare sau acces în vederea realizãrii tranzac?iilor cu Cardul pentru servicii online (de exemplu, Google/Apple Store, Amazon, Paypal etc.);
 • Utilizatorul trebuie sã asigure confiden?ialitatea ?i sã previnã accesul altor persoane la PIN-uri, coduri ?i/sau date biometrice utilizate pentru a le accesa dispozitivul mobil ?i aplica?ia mobilã Aircash; ?i
 • Utilizatorul trebuie sã monitorizeze periodic tranzac?iile realizate cu Cardul, precum ?i soldul din portofelul Aircash corespunzãtor.

6.11 Emitentul nu va avea nicio rãspundere pentru nicio daunã cauzatã dacã Utilizatorul î?i va dezvãlui sau dacã acesta va pune la dispozi?ia altei persoane parola dispozitivului mobil pe care este instalatã aplica?ia mobilã Aircash, PIN-ul folosit pentru acces la aplica?ia mobilã Aircash, Cardul ?i/sau oricare dintre elementele de securitate ale Cardului ?i nici în cazul în care, la utilizarea de func?ii biometrice pentru acces la aplica?ia mobilã Aircash, Utilizatorul permite altei persoane sã-?i salveze caracteristicile (de exemplu, amprentã sau scanarea fe?ei) pe telefonul sãu.

7 Autorizarea tranzac?iilor de platã folosind Cardul

7.1 O tranzac?ie de platã ini?iatã de Utilizator folosind Cardul va fi consideratã autorizatã dacã Utilizatorul ?i-a dat acordul pentru executarea tranzac?iei de platã sau a unei serii de tranzac?ii de platã din care face parte respectiva tranzac?ie de platã, în unul dintre urmãtoarele moduri ?i în func?ie de locul în care a fost acceptat Cardul:

 • prin ?inerea sau introducerea ?i/sau glisarea cardului la Punctul de vânzare în vederea achizi?ionãrii de bunuri ?i/sau servicii ?i prin introducerea PIN-ului în dispozitivul EFTPOS sau prin semnarea dovezii de platã generate de la dispozitivul EFTPOS;
 • prin ?inerea sau introducerea ?i/sau glisarea cardului la punctul de retragere în scopul retragerii de numerar ?i prin introducerea PIN-ului în dispozitivul EFTPOS la punctul de retragere sau prin semnarea dovezii care confirmã tranzac?ia de retragere de numerar generatã de dispozitivul EFTPOS la punctul de retragere sau prin ?inerea sau introducerea Cardului în bancomat ?i introducerea PIN-ului în bancomat;
 • în cazul vânzãrilor din catalog sau telefonice ?i la puncte de vânzare online, prin introducerea ?i/sau furnizarea informa?iilor de pe Card sau a elementelor de securitate personalizate, în modul solicitat de Punctul de vânzare;
 • prin introducerea informa?iilor de pe Card, inclusiv a elementelor de securitate personalizate, solicitate la punctul de vânzare online sau prin introducerea numelui de utilizator ?i/sau a parolei utilizate la înregistrarea Cardului Utilizatorului sau adãugarea acestuia ca mijloc de platã pentru efectuarea de cumpãrãturi la punctul de vânzare online;
 • prin introducerea informa?iilor de pe Card, inclusiv a elementelor de securitate personalizate, solicitate la punctul de vânzare online, ?i prin acceptarea confirmãrii pe un dispozitiv mobil din aplica?ia mobilã Aircash, care poate genera o notificare push în acest scop la punctele de vânzare online care acceptã serviciul 3D-Secure;
 • prin introducerea sau prezentarea Cardului la dispozitivul de autoservire sau prin manipularea Cardului în modul de care dispozitivul de autoservire condi?ioneazã autorizarea (în cazul plã?ii cu Cardul contactless, al plã?ii taxei de trecere ?i în alte cazuri similare, atunci când tranzac?ia de platã nu este autorizatã în una dintre modalitã?ile prezentate mai sus);
 • prin încheierea unui acord de debitare a Cardului.

7.2 În cazul plã?ilor contactless, limitele sumele de tranzac?ie pânã la care se pot efectua plã?i fãrã autorizare prin semnãtura sau PIN sunt prevãzute prin lege. Aceste limite pot varia de la o pia?ã la alta sau de la o ?arã la alta. Din motive de securitate, uneori este necesar ca tranzac?iile cu Card contactless sub limita obligatorie sã fie autorizate prin codul PIN sau prin semnãturã care sã confirme cã Cardul se aflã în posesia Utilizatorului autorizat. Cerin?a de introducere a unui PIN sau de aplicare a unei semnãturi pentru o anumitã tranzac?ie contactless cu o valoare sub limitã ar putea fi prevãzutã ?i prin parametri defini?i de Emitent sau de punctul de vânzare, care sunt stabili?i în func?ie de sumã ?i de numãrul de tranzac?ii contactless efectuate anterior, conform reglementãrilor legale ?i riscurilor.

7.3 Regulamentele ?i regulile existente aplicabile schemelor cu carduri de platã permit efectuarea anumitor tranzac?ii la dispozitive POS sau online fãrã autentificare strictã a clien?ilor, în func?ie de criteriile stipulate de regulamentele în vigoare. În situa?iile în care neaplicarea sau lipsa necesitã?ii de aplicare a autentificãrii stricte a clien?ilor este permisã în func?ie de criteriile prevãzute, simplul fapt cã nu este necesarã sau nu este pusã în aplicare nu înseamnã în sine cã tranzac?ia nu este autorizatã în modul convenit. În aceste situa?ii, Utilizatorul nu va trebui sã introducã PIN-ul sau sã confirme tranzac?ia folosind aplica?ia mobilã Aircash, iar Utilizatorul Cardul este de acord cu executarea tranzac?iei prin simplul act al utilizãrii Cardului.

7.4 O tranzac?ie de platã datã în unul dintre modurile convenite nu poate fi revocatã, decât în situa?ii excep?ionale, în cazul unui acord între Utilizator ?i/sau Emitent ?i/sau un Punct de vânzare.

7.5 Utilizarea autentificãrii stricte a clien?ilor este consideratã confirmarea exclusivã ?i neechivocã a identitã?ii Utilizatorului de Card la utilizarea acestuia.

7.6 Datele electronice privind tranzac?ia de platã primite de cãtre Emitent de la Punctul de Vânzare reprezintã un ordin de platã. Momentul primirii ordinului de platã este orice moment în care Emitentul prime?te datele electronice privind opera?iunea de platã de la Punctul de Vânzare. Imediat dupã primirea ordinului de platã, Emitentul va debita soldul disponibil în contul Utilizatorului Cardului cu suma tranzac?iei de platã ini?iate prin folosirea Cardului sau a informa?iilor de pe Card.

7.7 Prin exprimarea acordului de executare a tranzac?iei, Utilizatorul î?i asumã obliga?ia de a plãti toate cheltuielile atribuibile Cardurilor emise, indiferent de data la care a fost procesatã ?i înregistratã tranzac?ia, datã asupra cãreia Emitentul nu are nicio influen?ã.

7.8 Utilizatorul este obligat sã pãstreze un exemplar original al chitan?ei de utilizator (bonul), adicã confirmarea neexecutãrii tranzac?iei de platã pe care o prime?te de la Punctul de Vânzare, pe care este obligat sã o prezinte Emitentului în caz de reclama?ie. Utilizatorul Cardului este obligat sã verifice valoarea tranzac?iei de platã indicatã pe bon, imediat dupã executarea tranzac?iei de platã. În cazul în care un anumit Punct de Vânzare unde prestatorul serviciului de platã al beneficiarului plã?ii, din cauza vitezei tranzac?iilor sau a cerin?elor tehnice prealabile ?i în limita valorii tranzac?iilor prevãzute în planul de platã cu cardul, a stabilit cã bonul nu se emite automat, de exemplu, pentru plã?ile contactless, plata taxelor de trecere etc., utilizatorul Cardului poate solicita emiterea unei confirmãri a tranzac?iei de platã finalizate de la punctul de acceptare.

7.9 Tranzac?iile se efectueazã în conformitate cu regulamentele companiilor de carduri ?i, în func?ie de valoarea tranzac?iei, autorizarea se realizeazã prin aducerea Cardului sau prin introducerea acestuia într-un dispozitiv de platã sau într-un bancomat. Dispozitivul poate solicita autorizarea tranzac?iei prin introducerea codului PIN.

7.10 Tranzac?iile la distan?ã sunt efectuate cu ajutorul datelor de pe Card, iar Utilizatorul se poate autentifica prin intermediul aplica?iei mobile Aircash.

7.11 Emitentul are dreptul de a restric?iona utilizarea Cardurilor la anumite Puncte de vânzare, pe baza evaluãrii riscurilor, a obliga?iilor legislative sau legale ?i atunci când existã motive ce ?in de securitate sau dacã alte împrejurãri justificã o astfel de decizie.

7.12 Emitentul î?i rezervã dreptul de a gestiona func?ionalitã?ile Cardului.

7.13 Utilizatorul este de acord cã, în situa?ii excep?ionale, Emitentul poate debita sau credita contul, fãrã sã solicite aprobare specialã, pe baza unei tranzac?ii eronate, pentru a corecta o eroare comercialã evidentã care a dus la o creditare sau debitare nejustificatã a contului Utilizatorului.

7.14 În orice moment, Utilizatorul poate solicita o clarificare sau o verificare în cazul unui debit înregistrat sau al unei plã?i cu Cardul, în portofelul Aircash.

7.15 Utilizatorul trebuie sã ramburseze toate fondurile care i-au fost creditate în portofelul Aircash fãrã nicio justificare legalã.

8 Condi?ii de platã

8.1 Cardul retrage fonduri direct din portofelul Aircash al Utilizatorului, iar tranzac?iile de platã efectuate cu Cardul reduc soldul disponibil din portofelul Aircash al Utilizatorului imediat dupã executare. În cazul în care în portofelul Aircash al utilizatorului nu existã fonduri suficiente pentru executarea tranzac?iei de platã, tranzac?ia va fi respinsã.

8.2 Plã?i recurente: Utilizatorul poate alege sã apeleze la plã?i periodice dacã Punctul de Vânzare online oferã o astfel de op?iune. Valoarea ?i frecven?a plã?ii va fi determinatã de Punctul de vânzare.

8.3 Emitentul nu este parte la acordul privind plã?ile periodice dintre Utilizator ?i Punctul de Vânzare, iar aceste plã?i vor fi guvernate de termenii ?i condi?iile Punctului de Vânzare. Emitentul nu poate sã anuleze sau sã modifice astfel de plã?i. Orice solicitare de modificare sau de anulare a plã?ilor recurente trebuie adresatã direct Punctului de vânzare.

8.4 Dacã valoarea finalã a tranzac?iei de platã nu este cunoscutã la momentul la care Utilizatorul Cardului este de acord cu executarea tranzac?iei, Emitentul va debita soldul disponibil cu suma pentru care a fost exprimat acordul, iar la finalizarea tranzac?iei, Emitentul va corecta suma debitatã din portofelul Aircash al Utilizatorului în func?ie de datele financiare primite cu privire la tranzac?ie.

8.5 Emitentul nu va rãspunde de furnizarea unor fonduri suficiente în portofelul Aircash pentru executarea tranzac?iilor pentru care s-a exprimat acordul ?i nu are nicio obliga?ie de a notifica Utilizatorul în cazul în care existã o posibilitate ca Utilizatorul sã acumuleze datorii fa?ã de Emitent cu privire la portofelul Aircash. Dacã soldul din portofelul Aircash al Utilizatorului, rezultat din procesarea tranzac?iilor autorizate prin Card, este mai mic decât valoarea debitãrii, se vor aplica condi?iile prevãzute în sec?iunea 5.

8.6 În cazul unei suspiciuni de comportament fraudulos de cãtre Utilizator sau al altor împrejurãri care ar putea duce la apari?ia unei datorii a Utilizatorului fa?ã de Emitent, cu privire la portofelul Aircash, indiferent cã valoarea acestei datorii este sau nu este cunoscutã, atunci când existã riscul ca Emitentul sã nu o poatã colecta, Utilizatorul, prin acceptarea acestor TCG CA, este de acord în mod explicit ?i irevocabil cã Emitentul are dreptul de a ?ine blocate fonduri din portofelul Aircash al Utilizatorului în scopul colectãrii crean?elor respective într-un interval de timp rezonabil care va asigura colectarea. Dupã expirarea acestei perioade, partea rãmasã din fonduri poate fi utilizatã sau rãscumpãratã de cãtre Utilizator, în conformitate cu TCG PA.

8.7 Emitentul î?i rezervã dreptul de a refuza orice tranzac?ie, la discre?ie. Emitentul nu va avea nicio rãspundere în cazul în care Punctul de vânzare va refuza sã accepte Cardul sau dacã, din cauza utilizãrii incorecte a dispozitivului EFTPOS sau a unor probleme tehnice cu dispozitivul, nu se poate realiza tranzac?ia la cererea Utilizatorului sau dacã Emitentul nu aprobã tranzac?ia sau anuleazã sau suspendã utilizarea Cardului conform acestor TCG CA.

9. Comisioane, costuri ?i cursuri valutare

9.1 Toate comisioanele prezentate mai jos sunt percepute din fondurile disponibile din portofelul Utilizatorului, iar Utilizatorul este obligat sã asigure suficiente fonduri în portofelul Aircash. În cazul în care nu se port percepe anumite comisioane, este posibil ca Cardul sã nu fie emis, reînnoit ?i sã nu aibã toate func?ionalitã?ile disponibile. Dacã un comision va duce la apari?ia unui sold negativ în portofelul Aircash, comision va fi achitat din urmãtoarea platã în portofelul Aircash.

9.2 Comisioanele ?i costurile sunt percepute în conformitate cu Lista de pre?uri publicatã pe site-ul https://aircash.eu/en/fees/, care face parte integrantã din prezentele TCG CA.

9.3 Emitentul va percepe costul emiterii Cardului la valoarea stabilitã în Lista de pre?uri valabilã în ziua depunerii cererii de eliberare a Cardului.

9.4 Utilizatorul poate solicita în scris emiterea unui Card de Înlocuire pentru un card deteriorat sau în cazul schimbãrii numelui ?i/sau prenumelui Utilizatorului, dacã numele a fost inscrip?ionat pe Card. Costul emiterii unui Card de Înlocuire este men?ionat în Lista de pre?uri.

9.5 Comisionul lunar pentru utilizarea Cardului este perceput în conformitate cu Lista de pre?uri, din fondurile disponibile în portofelul Aircash la care este conectat cardul.

9.6 Pentru tranzac?iile de retragere de numerar de la bancomate ?i de la terminalele EFTPOS, Emitentul percepe un comision de retragere de numerar care se deduce din soldul disponibil în portofelul Aircash ?i care se percepe integral, în ziua în care se executã sau se autorizeazã tranzac?ia.

9.7 Se pot percepe comisioane ?i pentru alte tipuri de tranzac?ii, acestea fiind men?ionate în mod transparent, în Lista de pre?uri.

9.8 Plata cu Cardul retrage fonduri direct din portofelul Aircash al Utilizatorului. În cazul în care fondurile din portofelul Aircash sunt insuficiente pentru retragerea sumei solicitate sau pentru executarea tranzac?iei ?i plata comisionului, tranzac?ia nu poate fi efectuatã.

9.9 Pentru tranzac?iile de retragere de numerar de la bancomat ?i tranzac?iile pentru plata bunurilor ?i/sau serviciilor la Punctul de Vânzare din strãinãtate, bãncile strãine pot oferi Utilizatorului Cardului un serviciu de conversie valutarã dinamicã ?i selectarea valorii debitului tranzac?iei în moneda din ?ara sa de origine. Valoarea cursului valutar aplicabil ?i/sau a comisionului perceput Utilizatorului este stabilitã de o bancã strãinã ?i se afi?eazã pe ecranul dispozitivului, înainte de tranzac?ie. Prin urmare, Emitentul nu î?i asumã responsabilitatea pentru cursul valutar ?i/sau comisioanele pentru conversiile valutare percepute la utilizarea acestui serviciu.

9.10 În cazul în care Utilizatorul acceptã serviciul de conversie valutarã dinamicã, valoarea cursului valutar aplicabil ?i/sau a comisionului perceput va fi imprimatã pe confirmarea tranzac?iei finalizate cu succes, de cãtre banca strãinã. Serviciul de conversie valutarã dinamicã poate fi mai pu?in avantajos pentru utilizatorul Cardului decât alegerea op?iunii de debitare în moneda ?ãrii în care este utilizat Cardul.

9.11 Utilizatorul ia cuno?tin?ã ?i este de acord sã suporte rãspundere pentru toate condi?iile acceptate la bancomat ?i/sau la terminalul EFTPOS atunci când utilizeazã Cardul, care nu sunt definite în aceste TCG CA.

9.12 În cazul unei tranzac?ii de platã realizate cu Cardul într-o monedã diferitã de moneda de facturare a Cardului, în func?ie de moneda tranzac?iei, Emitentul va converti tranzac?ia conform regulilor de conversie ?i conform cotei de schimb valabile la momentul transmiterii tranzac?iei de platã, adicã la momentul procesãrii tranzac?iei în sistemul sãu. Conversia ulterioarã în moneda Cardului se efectueazã la cursul valutar valabil în ziua înregistrãrii în contabilitate a tranzac?iei, urmând sã se recalculeze valoarea debitului din contul portofelului Aircash al Utilizatorului. Cota de schimb poate fi consultatã pe urmãtorul website: https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html.

9.13 Din cauza modificãrilor multiple ale cursurilor sistemelor interna?ionale pe parcursul unei zile, este posibil sã existe diferen?e de curs valutar în cazul tranzac?iilor efectuate în aceea?i zi.

9.14 Emitentul va încasa de la Utilizator eventualele crean?e datorate diferen?elor de curs valutar, atunci când Cardul este utilizat pentru plata bunurilor ?i/sau serviciilor în strãinãtate, sau care rezultã din debitarea unor tranzac?ii neautorizate, inclusiv crean?ele bazate pe comisioane, în una dintre urmãtoarele modalitã?i:

 • Portofelul Aircash al Utilizatorului va fi debitat cu valoarea crean?ei, cu care Utilizatorul este de acord în mod expres ?i irevocabil, prin acceptarea acestor TCG CA;
 • Valoarea crean?ei se încaseazã la prima platã ulterioarã de fonduri în portofelul Aircash, cu care Utilizatorul, prin acceptarea acestor TCG CA, este de acord în mod explicit ?i irevocabil.

9.15 Emitentul va face conversia valutarã în func?ie de cota de schimb de la Articolul 9.12 din data conversiei, dacã nu se precizeazã altceva conform unor termeni speciali.

10. Mãsuri de protec?ie

10.1 În aplica?ia mobilã Aircash, în cadrul func?iei de gestionare a Cardului, Utilizatorul poate bloca temporar Cardul ?i, ulterior, îl poate debloca. De asemenea, utilizatorul poate solicita în scris blocarea permanentã a Cardului, dupã care utilizarea acestuia nu mai este posibilã.

10.2 Utilizatorul este obligat sã informeze imediat Emitentul despre dispari?ia (pierderea sau furtul), utilizarea gre?itã a Cardului ?i despre faptul cã nu a primit Cardul sau despre orice fel de suspiciune cã persoane neautorizate au ob?inut acces la informa?iile de pe Card, inclusiv la PIN. În plus fa?ã de notificarea Emitentului, Utilizatorul este obligat sã dezactiveze utilizarea Cardului din aplica?ia mobilã Aircash, pânã la rezolvarea situa?iei. Furtul Cardului, pe lângã furtul fizic al Cardului, implicã ?i posibilitatea furtului ?i a utilizãrii abuzive a datelor de pe acesta.

10.3 Utilizatorul trebuie sã raporteze cât mai curând posibil aceste aspecte telefonic la +385 1 457 3537 sau la +385 1 457 3538 sau prin e-mail la [email protected]. La primirea acestei sesizãri, Emitentul va bloca Cardul, temporar sau definitiv, ?i va împiedica utilizarea acestuia în continuare.

10.4 Pe baza raportului de notificare de furt sau pierdere a Cardului ?i dupã blocarea permanentã a acestuia, Utilizatorul va primi instruc?iuni sã asocieze un Card nou. Costul aferent achizi?ionãrii, adicã emiterii Cardului va fi suportat de Utilizator. În anumite situa?ii, Emitentul poate rambursa costul unui card nou la propria discre?ie. Dacã Utilizatorul gãse?te Cardul dupã ce l-a declarat pierdut ?i dupã ce acesta devine blocat permanent, Utilizatorul nu-l poate utiliza, dar trebuie sã-l distrugã prin tãiere în zona chipului ?i a benzii magnetice.

10.5 Costurile generate de Cardul nevalabil sunt suportate integral de cãtre Utilizator.

10.6 Emitentul este autorizat sã blocheze Cardul ?i/sau sã-i dezactiveze utilizarea pe baza cererii Utilizatorului sau dacã Utilizatorul declarã pierderea, furtului ?i/sau utilizarea gre?itã a Cardului, precum ?i în urmãtoarele situa?ii fãrã ca Utilizatorul sã notifice sau sã înainteze o cerere:

 • În cazul în care Utilizatorul ac?ioneazã contrar acestor TCG CA;
 • Dacã introduce în mod repetat PIN-ul gre?it la Punctul de Vânzare fizic sau dacã introduce gre?it datele de pe Card, atunci când plãte?te online;
 • În cazul în care Emitentul este informat despre decesul Utilizatorului;
 • În situa?ia în care existã preocupãri legate de securitate cu privire la Card;
 • În cazul suspiciunii de utilizare neautorizatã sau de utilizare a Cardului cu inten?ia de fraudã sau utilizare gre?itã.

10.7 Pe baza unei evaluãri temeinice a tuturor circumstan?elor, Emitentul determinã dacã este îndeplinitã una dintre condi?iile de la alineatul precedent pentru blocarea temporarã sau permanentã a Cardului.

10.8 Emitentul poate limita sau dezactiva temporar sau permanent utilizarea unora dintre func?iile Cardului sau a tuturor func?iilor Cardului, prin blocarea acestuia, dacã sunt întrunite condi?iile în acest sens.

10.9 De îndatã posibil ?i, în orice caz, imediat dupã blocarea Cardului, Emitentul va notifica în scris Utilizatorul, la adresa de e-mail înregistratã, cu privire la motivele de blocare a Cardului. Emitentul nu este obligat sã-l notifice pe Utilizator cu privire la blocarea cardului ?i la motivele care au stat la baza blocãrii în cazul în care transmiterea unei astfel de notificãri nu este recomandatã din ra?iuni de securitate obiective sau dacã este contrarã legii. Emitentul nu are nicio obliga?ie de a informa Utilizatorul despre dezactivarea Cardului, nici mãcar atunci când Utilizatorul introduce în mod repetat PIN-ul gre?it sau informa?ii incorecte de pe Card la efectuarea de plã?i online.

10.10 Imediat dupã ce motivele blocãrii temporare a Cardului înceteazã, la cererea Utilizatorului, Emitentul deblocheazã Cardul ?i/sau emite Utilizatorului un Card nou cu elemente de securitate noi, iar în cazul în care Cardul este blocat fãrã sesizare prealabilã sau la cererea Utilizatorului, Emitentul îl deblocheazã imediat ce înceteazã motivele pentru care acesta a fost blocat.

10.11 Pentru a proteja interesele materiale ale Utilizatorului, Emitentul î?i rezervã dreptul de a restric?iona utilizarea Cardului în anumite ?ãri ?i la anumite Puncte de vânzare din ?arã ?i din strãinãtate sau la anumite Puncte de vânzare online, atunci când, conform aprecierii profesionale a Emitentului, nu sunt asigurate standardele de securitate necesare tranzac?iilor cu cardul ?i atunci când existã un risc crescut de fraudã sau de activitate criminalã în cadrul prevenirii spãlãrii de bani ?i a finan?ãrii terorismului, de?i aceste motive nu reprezintã temeiuri exclusive de exercitare a acestui drept de cãtre Emitent.

10.12 Ac?iunea de blocare a Cardului sau de respingere a efectuãrii unei tranzac?ii poate fi realizatã ?i automat de sistemul de securitate ICT al Emitentului, atunci când sistemul detecteazã o posibilã amenin?are ?i/sau tranzac?ii riscante realizate cu Cardul. În cazul în care situa?ia prezentatã apare atunci când se încearcã efectuarea unei tranzac?ii, Utilizatorul poate contacta serviciul de asisten?ã pentru clien?i, care va lua mãsurile de identificare ?i de verificare necesare ?i va oferi asisten?ã la efectuarea tranzac?iei.

10.13 Atunci când Cardul va fi blocat, Utilizatorul nu va înceta sã rãspundã pentru tranzac?iile realizate pe durata utilizãrii Cardului înainte de blocare.

11. Co-branding

11.1 În cazul în care Utilizatorul a solicitat Cardul prin intermediul unei companii cu care Emitentul are o colaborare (partener de co-branding), Cardul va fi emis cu denumirea acelei companii sau cu altã denumire comercialã.

11.2 Prin acceptarea acestor TCG CA, Utilizatorul este de acord:

 • ca partenerul de co-branding sã poatã solicita acceptarea termenelor ?i condi?iilor sale generale care reglementeazã utilizarea Cardului, de exemplu, în cazul în care se impun anumite restric?ii sau se adaugã anumite func?ionalitã?i speciale;
 • ca partenerul de co-branding sã aibã dreptul de a examina soldul din portofelul Aircash, cu scopul de a activa alte func?ionalitã?i ?i de a exercita drepturile acordate Utilizatorului de partenerul de co-branding;
 • ca partenerul de co-branding sã poatã solicita denun?area unilateralã a prezentului acord, reglementatã în TCG CA, ?i anularea/blocarea Cardului Utilizatorului, Emitentul ac?ionând imediat, la ordinul partenerului de co-branding, fãrã a fi necesarã notificarea prealabilã a Utilizatorului;
 • cu comisioanele aferente Cardului în co-branding, publicate în Lista de pre?uri;
 • ca, în cazul apari?iei oricãror modificãri ale cooperãrii Emitentului cu partenerul de co-branding, Emitentul sã informeze doar Utilizatorii din programul de co-branding corespunzãtor.

12. Reclama?ii ?i obiec?ii, solu?ionarea alternativã a litigiilor ?i angajarea rãspunderii

12.1 Utilizatorul este obligat ca, de îndatã posibil ?i în cel mult 13 (treisprezece) luni de la data debitãrii Cardului, sã notifice Emitentul cu privire la toate tranzac?iile neautorizate sau la toate tranzac?iile care nu au fost executate sau care au fost executate necorespunzãtor; dacã nu va respecta aceastã cerin?ã, Utilizatorul va pierde dreptul la despãgubiri ?i la alte drepturi aferente, conform reglementelor aplicabile ?i acestor TCG CA.

12.2 În cazul unei tranzac?ii de platã neautorizate care rezultã din utilizarea unui Card pierdut sau furat sau din orice altã utilizare necorespunzãtoare a Cardului, Utilizatorul va suporta costurile ?i daunele cauzate de o astfel de utilizare a Cardului pânã la dezactivarea acestuia în aplica?ia mobilã Aircash ?i pânã la notificarea Emitentului. Rãspunderea Utilizatorului se încadreazã în limitele prevãzute de lege în ?ara de re?edin?ã a Utilizatorului, cu excep?ia cazurilor expres prevãzute de lege, conform cãrora Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru astfel de tranzac?ii.

12.3 Înaintarea unei reclama?ii cu privire la o cheltuialã achitatã cu Cardul nu va scuti Utilizatorul de obliga?ia de a plãti cheltuiala respectivã.

12.4 În cazul unei reclama?ii a Utilizatorului ca urmare a unei tranzac?ii de platã incorect executate sau neautorizate, Emitentul va returna imediat Utilizatorului contravaloarea tranzac?iei de platã, pânã la sfâr?itul primei zile lucrãtoare de la primirea reclama?iei, cel târziu, cu excep?ia cazului în care Emitentul suspecteazã o fraudã din partea utilizatorului Cardului, despre care va notifica Banca Na?ionalã a Croa?iei. În astfel de situa?ii, Emitentul va desfã?ura o investiga?ie pentru a evalua temeinicia reclama?iei; dacã reclama?ia este una justificatã, Emitentul va ac?iona conform solicitãrii Utilizatorului ?i prevederilor legale sau va rambursa valoarea tranzac?iei; dacã se va constata cã reclama?ia este neîntemeiatã, Emitentul va explica motivele respingerii rambursãrii.

12.5 Utilizatorul este de acord cã Emitentul este autorizat sã înainteze pentru expertizã conformarea tranzac?iei executate autorizate sau neexecutate sau neautorizate, pentru a verifica temeinicia obiec?iei/reclama?iei.

12.6 În cazul în care se contestã executarea regulamentarã a unei tranzac?ii de platã din motive care decurg din rela?ia contractualã a Utilizatorului cu punctul de vânzare, respectiva situa?ie trebuie solu?ionatã direct cu punctul de vânzare.

12.7 În cazul altor reclama?ii, Emitentul va investiga temeinicia reclama?iei ?i, în cazul în care aceasta este întemeiatã, va ac?iona în conformitate cu cererea Utilizatorului ?i cu dispozi?iile legale, adicã fie va executa tranzac?ia solicitatã, fie va rambursa contravaloarea tranzac?iei efectuate în mod incorect.

12.8 În orice caz în care s-ar stabili angajarea rãspunderii Emitentului pentru neexecutarea ?i/sau executarea necorespunzãtoare ?i/sau executarea cu întârziere a unei tranzac?ii de platã ?i/sau executarea unei tranzac?ii de platã neautorizate, Utilizatorului i se va restitui fãrã întârziere contravaloarea tranzac?iei de platã neexecutate, executate necorespunzãtor, cu întârziere sau neautorizate, împreunã cu toate comisioanele percepute la care Utilizatorul are dreptul.

12.9 În cazul în care Emitentul ramburseazã contravaloarea tranzac?iei executate în mod necorespunzãtor, iar cu ocazia solu?ionãrii reclama?iei se stabile?te responsabilitatea Utilizatorului pentru tranzac?ia care a fãcut obiectul reclama?iei, Utilizatorul este de acord ca Emitentul sã-i debiteze ulterior Cardul cu contravaloarea tranzac?iei. Consim?ãmântul Utilizatorului este valabil din momentul în care a fost dat ?i pânã la solu?ionarea definitivã a reclama?iei scrise, adicã pânã în ziua debitãrii ulterioare a Cardului utilizatorului.

12.10 Utilizatorul va purta întreaga rãspundere pentru toate consecin?ele oricãrei utilizãri gre?ite a Cardului, în cazul în care a ac?ionat fraudulos sau dacã, în mod deliberat sau din neglijen?ã gravã, nu ?i-a îndeplinit obliga?iile prevãzute în aceste TCG CA cu privire la informarea imediatã a Emitentului în cazul pierderii, furtului, utilizãrii gre?ite sau neautorizate a Cardului, precum ?i cu privire la modul convenit de utilizare a Cardului ?i la mãsurile pe care Utilizatorul trebuie sã le asigure la utilizarea Cardului.

12.11 Utilizatorul este de acord în mod irevocabil ca, în acest caz, Emitentul sã perceapã de pe Card orice costuri suportate în procedura de dovedire a rãspunderii Utilizatorului.

12.12 Toate reclama?iile privind calitatea bunurilor ?i/sau a serviciilor plãtite cu Cardul vor fi solu?ionate de cãtre Utilizator exclusiv cu Punctul de Vânzare.

12.13 Utilizatorul Cardului încheie în mod independent contracte cu servicii de platã electronice, punându-se de acord cu tipul, modalitatea ?i condi?iile de utilizare a servicii de transfer ?i primire de fonduri ?i/sau realizând achizi?ii de la partenerii web ai serviciilor mai sus men?ionate. Emitentul nu are o rela?ie comercialã directã cu furnizorii acestor servicii, ci doar permite operarea Cardurilor pe care le emite pe sistemele serviciilor de mai sus. Din acest motiv, Utilizatorul serviciului va rezolva, împreunã cu furnizorul respectiv, toate aspectele referitoare la înregistrare, la restric?iile de utilizare a serviciilor individuale sau la reclama?iile referitoare la serviciile prestate. Emitentul nu va avea nicio rãspundere cu privire la condi?iile de utilizare a serviciilor pe care Utilizatorul le-a contractat cu furnizorul respectiv, la fel cum nu va avea nicio rãspundere pentru comisioanele care rezultã din acestea.

12.14 Referitor la produsele ?i/sau serviciile achizi?ionate cu Cardul, Emitentul nu va avea nicio rãspundere cu privire la termenii ?i condi?iile de vânzare a produselor sau de prestare a serviciilor, cu privire la calitate ?i/sau la defectele materiale ale produselor ?i/sau serviciilor sau cu privire la orice alte obliga?ii contractuale ale Punctului de vânzare. Emitentul nu va avea nicio rãspundere pentru nicio daunã cauzatã Utilizatorului de neîndeplinirea sau de îndeplinirea par?ialã a obliga?iilor contractuale ale Punctului de vânzare. Conform celor de mai sus, Utilizatorul va solu?iona exclusiv cu Punctul de vânzare reclama?iile ?i toate obiec?iile referitoare la calitatea ?i/sau livrarea bunurilor ?i/sau a serviciilor achitate cu Cardul.

12.15 Emitentul nu î?i asumã nicio responsabilitate pentru neacceptarea Cardului de cãtre Punctul de Vânzare. Emitentul nu va avea nicio rãspundere pentru practicile comerciale neloiale sau în?elãtoare sau agresive ale Punctului de vânzare. Emitentul nu este responsabil pentru imposibilitatea de a utiliza Cardul pentru tranzac?ia neexecutatã sau executatã în mod corespunzãtor sau executatã cu întârziere, în cazul în care:

 • existã perturbãri obiective care nu pot fi controlate de Emitent, a cãror apari?ie nu poate fi influen?atã sau împiedicatã de Emitent, inclusiv, dar fãrã a se limita la rãzboi, revolte, acte teroriste, greve, întreruperea telecomunica?iilor ?i întreruperea alimentãrii cu energie electricã;
 • existã obliga?ii în sarcina Emitentului care decurg din alte reglementãri;
 • fraudã comisã de Utilizator sau Utilizatorul nu ?i-a îndeplinit obliga?iile în legãturã cu aceste TCG CA, din motive de neglijen?ã gravã,
 • dacã Utilizatorul nu a informat Utilizatorul despre o tranzac?ie neautorizatã ?i/sau neexecutatã ?i/sau executatã necorespunzãtor ?i/sau tranzac?ie întârziatã de îndatã ce a aflat despre aceasta ?i în cel mult 13 luni de la data în care suma respectivã a fost debitatã sau creditatã.

13. Modificarea informa?iilor cu caracter personal

13.1 Utilizatorul are obliga?ia de a asigura acurate?ea ?i corectitudinea datelor sale cu caracter personal în orice moment, prin aplica?ia mobilã Aircash, incluzând modificãrile de adresã, prenume ?i/sau nume de familie ?i în cel mult 5 (cinci) zile lucrãtoare de la data la care survine modificarea; totodatã, Utilizatorul trebuie sã înainteze Emitentului documenta?ia necesarã pentru validarea modificãrilor apãrute.

13.2 În cazul în care Utilizatorul nu respectã obliga?ia de la alineatul precedent, Emitentul poate refuza Utilizatorului dreptul de a utiliza Cardul, poate sã revoce Cardul ?i poate percepe costuri pentru revocarea acestuia.

13.3 Emitentul nu va rãspunde pentru nicio daunã suferitã de Utilizator din cauzã cã nu a notificat la timp sau a notificat în mod necorespunzãtor modificãrile aduse datelor cu caracter personal.

14. Modificãri ale condi?iilor generale, ale comisioanelor ?i ale cursului de schimb valutar

14.1 Emitentul notificã Utilizatorului modificãrile ?i amendamentele la ace?ti TCG CA cu cel pu?in 2 (douã) luni înainte de data aplicãrii acestora, la adresa de e-mail furnizatã de Utilizator la deschiderea portofelului Aircash.

14.2 În cazul în care Utilizatorul nu transmite Emitentului o notificare scrisã de neacceptare pânã la data propusã pentru aplicarea modificãrilor, se considerã cã Utilizatorul a fost de acord cu modificãrile propuse.

14.3 Utilizatorul care nu acceptã modificãrile propuse la aceste TCG CA poate rezilia acordul înainte de data propusã pentru intrarea în vigoare a acestora. În consecin?ã, Emitentul va bloca Cardul în ziua notificãrii încetãrii obliga?iilor contractuale reglementate de ace?ti TCG CA sau cel târziu la data intrãrii în vigoare a noilor TCG CA. Emitentul nu-l va informa expres pe Utilizator cu privire la blocarea implementatã.

14.4 Modificãrile de la nivelul cursului valutar aplicat care rezultã din modificarea cursului valutar de referin?ã, precum ?i modificãrile de curs valutar sau cele ale comisioanelor care sunt mai favorabile Utilizatorului pot fi efectuate Utilizatorului.

15. Încetarea Acordului

15.1 Valabilitatea Acordului cu privire la utilizarea unui Card va înceta în urmãtoarele situa?ii:

 • La data rezilierii Acordului, adicã la data renun?ãrii Utilizatorului la dreptul de a utiliza Cardul;
 • La data rezilierii Acordului, adicã la data revocãrii Cardului de cãtre Emitent;
 • La data decesului Utilizatorului.

15.2 Utilizatorul poate rezilia Acordul în scris, în orice moment, cu un preaviz de o lunã. Emitentul poate rezilia Acordul în scris utilizând adresa de e-mail a Utilizatorului, cu un preaviz de 2 (douã) luni.

15.3 Perioada de preaviz începe în ziua în care este transmisã Utilizatorului rezilierea în scris de cãtre Emitent sau în ziua în care emitentul prime?te rezilierea de cãtre Utilizator.

15.4 Emitentul este autorizat sã rezilieze Acordul înainte de expirarea perioadei de preaviz ?i sã împiedice utilizarea ulterioarã a Cardului de cãtre Utilizator, în urmãtoarele situa?ii:

 • În cazul în care Utilizatorul ac?ioneazã contrar prevederilor din Acord, din ace?ti TCG CA sau din reglementãrile imperative aplicabile raportului juridic dintre Emitent ?i Utilizator, inclusiv celor din reglementãrilor referitoare la prestarea serviciilor de platã ?i la prevenirea spãlãrii banilor ?i finan?ãrii terorismului;
 • În caz de utilizare abuzivã a Cardului;
 • În caz de neplatã a comisioanelor ?i a costurilor generate de utilizarea Cardului;
 • În cazul în care Utilizatorul a furnizat informa?ii false la încheierea Acordului.

15.5 Utilizatorul nu are dreptul la rambursarea comisioanelor plãtite în cazul expirãrii valabilitã?ii Acordului ?i/sau a Cardului.

15.6 La data încetãrii valabilitã?ii Acordului ?i/sau a Cardului, obliga?iile Utilizatorului care decurg din utilizarea Cardului nu înceteazã.

15.7 Cardul este un accesoriu al portofelului Aircash ?i este integral conectat la acesta, astfel încât se aplicã urmãtoarele:

 • Acordul poate fi reziliat pentru o parte a activitã?ii legate de Card, care este reglementatã de ace?ti TCG CA. Acest lucru înseamnã cã Utilizatorul poate rãmâne Utilizator al Portofelului Aircash, care este reglementat de TCG PA.
 • Acordul poate fi reziliat în totalitate, pentru întreaga activitate reglementatã prin intermediul TCG PA ?i al prezentelor TCG CA.
 • Acordul nu poate fi reziliat în a?a fel încât Utilizatorul sã rezilieze TCG PA ?i sã pãstreze Cardul ?i o parte din activitatea reglementatã de ace?ti TCG CA.

15.8 În cazul în care Acordul este încheiat, iar Emitentul are informa?ii conform cãrora Cardul va fi ulterior debitat pentru o sumã previzibilã sau nu, Emitentul î?i rezervã dreptul de a ?ine blocate fondurile din portofelul Aircash, în scopul încasãrii acestor crean?e într-un termen rezonabil de încasare. Dupã aceastã perioadã, Utilizatorul poate recupera fondurile rãmase, în conformitate cu TCG PA.

16. Dispozi?ii speciale

16.1 Utilizatorii de carduri nu au niciun drept sã distribuie, sã transfere sau sã punã acest Card la dispozi?ia unor persoane care locuiesc în India.

17. Înregistrarea Cardului într-un portofel digital oferit de un alt prestator de servicii

Aceastã sec?iune a termenilor ?i condi?iilor generale este valabilã în situa?iile în care Utilizatorul Cardului î?i înregistreazã cardul într-un portofel digital oferit de un alt prestator de servicii.

17.1 În calitate de Emitent al Cardului, Aircash decide care sunt tipurile de carduri care pot fi înregistrate în portofelul digital ?i transmite aceste informa?ii Utilizatorul, prin canalele uzuale, de exemplu, pe website-ul sãu, în aplica?ia Aircash sau prin mesaje transmise pe e-mail.

17.2 În sensul prezentei sec?iuni a TCG CA, termenii de mai jos vor avea urmãtoarele în?elesuri:

Card digitalizat – înseamnã reprezentarea digitalã a Cardului în portofelul digital, care permite Utilizatorului sã efectueze tranzac?ii de platã contactless la punctele de vânzare care acceptã tehnologie NFC sau la puncte de vânzare la distan?ã care acceptã plã?i prin intermediul portofelului digital.

Portofel digital – înseamnã o solu?ie de aplica?ie prin care un anumit prestator de servicii, pe baza unui contract special cu acesta, permite Utilizatorului sã înregistreze în portofelul digital respectiv informa?ii referitoare la unul sau mai multe carduri emise de Emitent ?i, astfel, sã genereze un card digitalizat, în vederea efectuãrii de tranzac?ii.

Furnizorul serviciului – înseamnã societatea care furnizeazã serviciul de portofel digital, pentru care Aircash a activat înregistrarea Cardului.

Dispozitiv – înseamnã un dispozitiv mobil sau alt dispozitiv electronic pe care este instalatã aplica?ia de portofel digital ?i pentru care Utilizatorul a încheiat un contract cu Furnizorul serviciului.

Tehnologie NFC – Tehnologia Near Field Communication (NFC) care permite transferul de date wireless între dispozitive aflate la o distan?ã mai scurtã.

17.3 Termenii ?i condi?iile de utilizare a portofelului digital sunt încheiate de Utilizator cu Furnizorul serviciului, iar Utilizatorul decide în mod independent dacã sã accepte termenii serviciului de portofel digital oferit de Furnizorul serviciului. Aircash nu este parte la rela?ia contractualã dintre Utilizator ?i Furnizorul serviciului ?i nici nu-?i asumã sau nu-?i poate asuma drepturi sau obliga?ii care decurg din contractul respectiv ?i nu va avea nicio rãspundere în raport cu disponibilitatea sau func?ionarea serviciului respectiv.

17.4 Aircash nu are nicio influen?ã asupra tipului ?i a caracteristicilor Dispozitivului pentru care se poate încheia un contract privind portofelul digital ?i pe care acesta poate fi instalat.

17.5 Emitentul cardului digitalizat este Aircash, iar termenii ?i condi?iile generale se aplicã rela?iei dintre Utilizator ?i Aircash cu privire la cardul digitalizat. Toate condi?iile convenite pentru emiterea ?i utilizarea Cardului între Aircash ?i Utilizator vor fi valabile ?i pentru cardul digitalizat, dacã prevederile din aceastã sec?iune nu precizeazã altceva.

17.6 Aircash nu va percepe un comision suplimentar Utilizatorului pentru utilizarea Cardului digitalizat ?i nici pentru înregistrarea cardului într-un portofel digital.

17.7 Dupã încheierea unui contract cu un furnizor al serviciului respectiv ?i înregistrarea Cardului într-un portofel digital, Utilizatorul poate utiliza cardul digitalizat la puncte de vânzare care acceptã acest tip de instrument de platã. Condi?iile ?i modalitatea de utilizarea a serviciului de portofel digital se supun contractului dintre Utilizator ?i Furnizorul serviciului, contract încheiat atunci când Utilizatorul acceptã direct în aplica?ia Furnizorului serviciului termenii ?i condi?iilor generale ale acestuia.

17.8 Utilizatorul este de acord cu executarea unei tranzac?ii de latã ini?iate prin portofelul digital cu elementele de identificare (creden?ialele) stocate de Utilizator pe Dispozitiv ?i contractate cu Furnizorul serviciului. Elementele de identificare mai sus men?ionate au sensul elementelor de securitate personalizate men?ionate în termenii ?i condi?iile generale. În cazul unei tranzac?ii de platã realizate cu un card digitalizat, contul Aircash al Utilizatorului va fi debitat la fel ca pentru tranzac?iile ini?iate cu cardul pe baza cãruia a fost creat cardul digitalizat.

17.9 În cazul expirãrii Cardului pe care cãruia a fost creat cardul digitalizat (de exemplu, în cazul în care cardul a expirat sau a fost declarat pierdut), noul Card nu va fi înregistrat automat în portofelul digital, iar Utilizator va trebui sã-l înregistreze în portofelul digital dacã va dori sã utilizeze în continuare serviciul respectiv.

17.10 În cazul rezilierii Acordului de utilizare a Cardului, men?ionat în Articolul 14, sau în cazul în care Emitentul va restric?iona utilizarea Cardului din orice motiv, dreptul de utilizare a cardului digitaliza va înceta ?i el simultan. În cazul încetãrii dreptului de utilizare a Cardului ?i/sau al rezilierii/anulãrii Acordului sau al unei restric?ionãri temporare a utilizãri Cardului, obliga?ia Utilizatorului de a achita sau de a alimenta Contul pentru plata tuturor obliga?iilor rezultate din utilizarea Cardului ?i a Cardului digitalizat nu va înceta.

17.11 ?tergerea unui card digitalizat din portofelul digital nu va afecta capacitatea de utilizare a Cardului pe baza cãruia a fost creat cardul digitalizat ?ters. Dacã, dupã ?tergerea din portofelul digital a cardului digitalizat, Utilizatorul dore?te sã-?i reutilizeze Cardul sub formã de card digitalizat, îl poate reînregistra în portofelul digital. ?tergerea cardului digitalizat din portofelul digital al Utilizatorul nu va scuti Utilizatorul de obliga?ia de a-?i achita toate obliga?iile apãrute din utilizarea cardului respectiv înainte de a-l ?terge.

17.12 Aircash va avea dreptul de a bloca permanent sau temporar cardul digitalizat sau de a restric?iona utilizarea acestuia în acela?i mod ?i în acelea?i condi?ii ca pentru Cardul pe baza cãruia a fost creat cardul digitalizat. În cazul blocãrii Cardului, blocarea respectivã va duce ?i la blocarea cardului digitalizat. Blocarea unui card digitalizat nu va însemna neapãrat ?i blocarea Cardului.

17.13 În cazul în care portofelul digital în care a fost generat cardul digitalizat nu va mai fi disponibile pentru tot cardul sau o parte din cardul pe care-l emite, Emitentul va dezactiva utilizarea cardului digitalizat ?i-l va anun?a din timp pe Utilizator cu privire la acest lucru. Aircash nu are nici capacitate, nici obliga?ia de a influen?a Furnizorul serviciului cu privire la disponibilitatea serviciului de portofel digital pentru Utilizator.

17.14 Prin înregistrarea Cardului în portofelul digital de pe un anumit Dispozitiv, Utilizatorul se obligã sã manipuleze Dispozitivul cu aten?ia cuvenitã ?i sã ia mãsuri justificate pentru protejarea ?i pãstrarea confiden?ialitã?ii elementelor de identificare stocate pe Dispozitivul pentru care s-a încheiat un contract cu Furnizorul serviciului în vederea acordãrii consim?ãmântului de executarea a tranzac?iilor de platã ini?iate prin portofelul digital. Obliga?iile referitoare la modul de manipulare a elementelor de securitate personalizate, pe care Utilizatorul ?i le-a asumat conform termenilor ?i condi?iilor generale privind portofelul Aircash ?i conform termenilor ?i condi?iilor generale privind Cardurile Aircash vor fi valabile ?i în cazul Dispozitivului ?i al acestor elemente de identificare.

17.15 Utilizatorul se obligã:

· la crearea de date de identificare (creden?iale) pentru Dispozitiv ?i/sau portofelul digital, sã ac?ioneze cu aten?ia cuvenitã, ceea ce înseamnã cã nu va selecta setãri de securitate pe care un ter? (inclusiv membri ai familiei ?i persoane apropiate) le-ar putea ghici sau le-ar putea asocia cu Utilizatorul.

· pentru accesarea Dispozitivului, sã nu utilizeze acele setãri de securitate (de exemplu, parolã, tipar de deblocare sau acces cu amprentã) care au fost deja dezvãluite, direct sau indirect, unor ter?i ?i sã nu permitã acces la Dispozitivul sãu printr-o amprentã sau un element biometric care nu-i apar?ine.

· sã modifice datele de identificare imediat în cazul suspiciunii cã altcineva ?tie sau ar putea ?ti datele de identificare sau setãrile de securitate în vederea accesãrii Dispozitivului.

· în cazul pierderii sau al furtului Dispozitivului sau al utilizãrii gre?ite suspectate a Dispozitivului sau a elementelor de securitate personalizate, sã notifice imediat Aircash, la numãrul de asisten?ã clien?i sau prin e-mail la [email protected].

17.16 Se va considera cã toate tranzac?iile de platã ini?iate cu cardul digitalizat au fost efectuate de Utilizator, dacã Utilizator nu a informat în prealabil Emitentul despre furtul, pierderea sau utilizarea gre?itã a Dispozitivului sau a datelor sale de identificare pentru Dispozitiv, în modul convenit.

17.17 Prevederilor acestor termeni ?i condi?ii generale referitoare la Card se vor aplica în mod corespunzãtor rãspunderii Emitentului ?i a Utilizatorului pentru tranzac?iile de platã ini?iate cu Cardul digitalizat.

17.18 Aircash nu va distribui informa?iile cu caracter personal al Utilizatorului cãtre Furnizorul serviciului. În perioada de validitate ?i de utilizare a Cardului digitalizat, Aircash va furniza Furnizorului serviciului doar informa?ii nepersonalizate referitoare la tranzac?iile de platã ini?iate prin intermediul Cardului digitalizat în scopul desfã?urãrii contractului dintre Utilizator ?i Furnizorul serviciului. Furnizorul serviciului este un operator independent de date cu caracter personal în legãturã cu datele cu caracter personal ale Utilizatorului cu care serviciul Portofel digital a fost contractat de cãtre Furnizorul serviciului ?i, în aceastã calitate, rãspunde în fa?a Utilizatorului pentru natura legalã a prelucrãrii datelor sale cu caracter personal necesare încheierii ?i desfã?urãrii contractului privind utilizarea serviciului Portofel digital, pe durata contractului ?i la încetarea acestuia. Aircash nu are nicio influen?ã asupra modului în care Furnizorul serviciului prime?te ?i prelucreazã date ?i nici nu rãspunde pentru acesta.

17.19 Contractarea ?i utilizarea serviciului Portofel digital implicã transmisia în condi?ii de securitate a unor informa?ii prin re?ele de comunicare electronice; disponibilitatea acestor re?ele este asiguratã de furnizorii de comunica?ii electronice asupra cãrora Aircash nu are nicio influen?ã, incluzând furnizorul serviciului de comunica?ii electronice folosit de Utilizator. Aircash nu va avea nicio rãspundere cu privire la disponibilitatea ?i func?ionarea acestor servicii, la transferul de date prin intermediul acestor servicii de la Furnizorul serviciului la dispozitivul Utilizatorului ?i invers, sau la stocarea de date pe Dispozitiv.

Dispozi?ii finale

Aceste TCG CA au fost publicate la 26.2.2024 datã de la care se aplicã tuturor raporturilor juridice contractuale încheiate începând cu aceastã datã. Aceste TCG CA se aplicã raporturilor juridice contractuale existente începând cu 26.4.2024

Acordul dintre Emitent ?i Utilizator va fi încheiat în limba croatã. Pentru comunicare se va utiliza limba croatã sau limba englezã, dacã pãr?ile nu se vor pune de acord asupra unei alternative.

Acordul se supune legisla?iei croate, iar toate litigiile rezultate din Acord sau în legãturã cu acesta ?in de competen?a teritorialã a instan?ei din Zagreb.

Solu?ionarea litigiilor:

Dispozi?iile privind solu?ionarea litigiilor din TCG PA se aplicã în mod corespunzãtor acestor TCG CA.