Aircash Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Aircash Skip to main content

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

INTRODUCERE

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare: „Regulamentul general privind protecția datelor“), dar și cu Legea privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor.

Acest document furnizează informații în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor, și anume informații despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, despre cum vă puteți exercita drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și alte informații importante, în conformitate cu reglementările pozitive care reglementează domeniul protecției datelor. Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică oricărui utilizator care a solicitat sau a beneficiat de un serviciu Aircash, precum și tuturor celorlalte persoane fizice care participă la anumite raporturi juridice comerciale directe sau indirecte cu Aircash sau care sunt în vreun fel legate sau vor fi legate în vreun fel de Aircash. Această Politică de confidențialitate se aplică în mod echitabil tuturor utilizatorilor serviciilor Aircash din întreaga lume, inclusiv tuturor utilizatorilor aplicației Aircash și a altor servicii furnizate de Aircash.

Securitatea dvs. este importantă pentru securitatea noastră și, prin urmare, ne străduim să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal într-un mod cât mai legal, mai corect și mai transparent posibil, protejând totodată confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, aplicând măsuri de protecție tehnică, de securitate și organizatorică la nivel înalt.

1. OPERATOR DE DATE

Aircash d.o.o., PIN: 99833713101, cu sediul social la Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, Republica Croația, e-mail: [email protected], tel.: +385 1/4573537 și +385 1/4573538 (denumită în continuare: „Aircash“).

2. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI CUM LE COLECTĂM ȘI LE PRELUCRĂM NOI?

Datele cu caracter personal sunt orice date referitoare la o persoană a cărei identitate a fost stabilită sau poate fi stabilită. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin intermediul unui identificator (de exemplu, prin nume, prenume, număr de identificare, IBAN, date de localizare, identificator online sau pe baza unuia sau mai multor factori specifici identității persoanei respective).

Pentru a stabili un raport juridic comercial cu dumneavoastră și/sau pentru a vă furniza un serviciu financiar, dar și în alte cazuri legate de activitatea și serviciile furnizate de Aircash, colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

a)  În primul rând, datele primite direct de la dumneavoastră în cadrul comunicărilor pe care le aveți cu Aircash (verbal, în scris, prin intermediul canalelor de comunicare digitală). De exemplu, atunci când stabilim un raport juridic comercial cu dumneavoastră și/sau furnizăm serviciile noastre și/sau stabilim și verificăm identitatea dumneavoastră și/sau punem în aplicare măsuri de diligență sau obligațiile juridice ale Aircash (de exemplu, cele prevăzute în Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, în Legea privind moneda electronică sau în Legea privind operațiunile de plată), colectăm datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare de bază: nume și prenume, data și țara de naștere, codul numeric personal (PIN), adresa de domiciliu/de reședință temporară, datele din documentul de identitate, cetățenia. Refuzul de a furniza aceste informații atrage imposibilitatea încheierii unui acord specific cu Aircash sau a stabilirii unui raport comercial.

b) Atunci când utilizați aplicația Aircash, (date despre) alte produse, site-uri web și rețele sociale. De exemplu, Aircash colectează date legate de adresa IP și de geolocalizare a utilizatorilor de servicii. În calitate de utilizator al aplicației Aircash, Aircash vă permite să accesați și să utilizați serviciul de amprentă digitală, cu condiția ca dumneavoastră să fi stocat în prealabil caracteristicile fizice care alcătuiesc amprenta digitală pe dispozitivul dvs. și să vă fi exprimat consimțământul pentru ca Aircash să utilizeze aceste caracteristici în acest scop. Aircash nu stochează aceste informații fizice în sistemul propriu și nu le prelucrează ulterior decât pentru a vă confirma identitatea, o singură dată. De asemenea, Aircash prelucrează datele tehnice ale sistemului, care reprezintă o condiție prealabilă pentru capacitatea dumneavoastră de a utiliza serviciul prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, cum ar fi sistemul de operare pe care îl utilizați, tipul de dispozitiv mobil și/sau de calculator, tipul și versiunea browserului, limba browserului și/sau a dispozitivului mobil și, dacă este necesar, poate prelucra și alte date de acest tip.

c) Categoria de date care rezultă din prelucrarea oricăror date, în timpul furnizării serviciilor Aircash, cum ar fi datele privind tranzacțiile.

d) De la terți, în baza unei obligații juridice sau a unui alt temei juridic, precum și din surse publice, în conformitate cu reglementările aplicabile.

3. ÎN CE SCOPURI PRELUCREAZĂ AIRCASH DATELE DUMNEAVOASTRĂ ȘI PE CE TEMEI JURIDIC?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) Prelucrarea datelor este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale (de exemplu, a obligațiilor instituite de Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului), dar și pentru a lua măsurile prevăzute în actele individuale adoptate de instituțiile competente din Republica Croația sau de alte organisme ale căror ordine Aircash este obligată să le îndeplinească, în virtutea legii sau a altor reglementări. Prelucrarea acestor date cu caracter personal este o obligație legală, iar Aircash poate refuza să încheie un contract sau să furnizeze un serviciu în baza unui contract, adică poate sita raportul juridic comercial existent în cazul în care persoana vizată nu transmite datele prevăzute de lege.

b) Prelucrarea datelor este necesară pentru executarea contractului la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea contractului. Furnizarea datelor cu caracter personal în acest scop este obligatorie. În cazul în care persoana vizată refuză să furnizeze oricare dintre informațiile necesare în scopul încheierii și executării unui contract la care persoana vizată este parte, este posibil ca Aircash să nu fie în măsură să furnizeze anumite servicii și, prin urmare, să refuze să intre într-un raport juridic contractual.

c) Prelucrarea datelor este necesară în scopul îndeplinirii interesului legitim al Aircash sau al unor terțe părți. Interesul legitim include prelucrarea în scopuri precum gestionarea riscurilor operaționale, de reputație și de altă natură ale Aircash, luarea de măsuri pentru a asigura securitatea persoanelor și/sau a bunurilor, prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Aircash, în scopuri administrative interne, și protejarea sistemelor informatice și de comunicații electronice. Atunci când prelucrează datele cu caracter personal ale persoanei vizate pe baza unui interes legitim, Aircash ia întotdeauna în considerare interesele și drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate. Mai precis, ia în considerare faptul că interesele acesteia nu primează asupra intereselor Aircash pe care se bazează prelucrarea datelor cu caracter personal.

d) Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri speciale. Aircash va solicita consimțământul în scopuri precum furnizarea de informații despre ofertele Aircash, caz în care Aircash poate transmite persoanei vizate oferte și beneficii legate de produse și servicii Aircash noi sau deja agreate și în scopuri de marketing direct, pentru a dezvolta un raport juridic comercial cu Aircash, pentru a participa la studii de piață, în urma cărora Aircash îl poate invita pe persoană vizată să își exprime opinia despre Aircash, despre produsele și serviciile Aircash, prin intermediul unor sondaje ocazionale, și să utilizeze serviciul de amprentă digitală pentru a accesa portofelul mobil Aircash.

Consimțământul este voluntar, iar persoana vizată își poate retrage în orice moment consimțământul dat anterior în scopuri de marketing, cercetare de piață și identificare, utilizând un serviciu de amprentă digitală pentru a accesa portofelul mobil Aircash. În acest caz, datele cu caracter personal referitoare la persoană vizată nu vor fi prelucrate în acest scop, ceea ce nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal pe baza consimțământului dat, înainte de retragerea acestuia. Aircash nu poate refuza să încheie sau să aplice un acord în cazul în care persoana vizată refuză sau își retrage consimțământul. Toate consimțămintele de mai sus pot fi revocate, iar pentru orice întrebări, Asistența pentru clienți Aircash vă stă la dispoziție.

4. PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI

În cazul procesului decizional automatizat, inclusiv în cazul creării de profiluri (de exemplu, atunci când se elaborează un model de analiză financiară a riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului), articolul 22 din Regulamentul general privind protecția datelor vă acordă dreptul de a nu respecta o decizie bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazului în care această decizie este necesară pentru încheierea sau executarea unui acord între dvs. și Aircash, permis de legislația din Croația (de exemplu, de Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului) sau de legea unui stat membru al UE care i se aplică Aircash, în calitate de operator, și care se bazează pe consimțământul dumneavoastră.

În cazurile în care prelucrarea automată a datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract și se bazează pe consimțământul expres al persoanei vizate, Aircash, în calitate de operator de date, pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanelor vizate, inclusiv, cel puțin, dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

5. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aircash stochează datele cu caracter personal atât timp cât acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale.

Aircash păstrează datele cu caracter personal atât timp cât este specificat într-un anumit regulament pe care Aircash este obligată să îl aplice în activitatea sa (de exemplu, în Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, Legea privind moneda electronică etc.), adică nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului pentru care sunt prelucrate datele. Aircash, în calitate de instituție financiară, este obligată să aplice Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, care prevede că datele, informațiile și documentația persoanelor vizate colectate în scopul punerii în aplicare a măsurilor, acțiunilor și procedurilor de prevenire și detectare a spălării banilor și a finanțării terorismului sunt păstrate timp de cel puțin 10 ani de la încetarea raportului juridic comercial, adică a relațiilor sau tranzacțiilor stabilite prin Legea aplicabilă privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. În situații excepționale, este posibil ca datele să fie prelucrate pentru o perioadă chiar mai îndelungată atunci când prelucrarea este necesară în alte scopuri legitime (de exemplu, pentru necesitățile instanțelor de judecată și ale altor proceduri judiciare etc.), caz în care perioadele de păstrare a datelor pot fi prelungite.

În situațiile în care nu este prevăzută nicio perioadă de păstrare pentru o anumită prelucrare de date, Aircash, în calitate de operator, definește perioada de păstrare, iar datele sunt întotdeauna păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate.

6. CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Aircash poate furniza informații unor terțe părți pe baza consimțământului persoanei vizate sau a executării unui acord la care persoana vizată este parte contractantă sau a prevederilor unor legi sau regulamente.

Datele cu caracter personal sunt furnizate anumitor părți terțe cărora Aircash este obligată prin lege să le furnizeze date, cum ar fi, de exemplu, Banca Națională a Croației, Ministerul de Finanțe (Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor), Administrația fiscală și alte instituții din Republica Croația și din UE cărora Aircash este autorizată sau obligată să le furnizeze date cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile și alte reglementări relevante care reglementează instituțiile financiare (de exemplu, Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, Legea privind moneda electronică, Legea privind sistemele de plată etc.). Aircash va divulga datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și terților dacă acest lucru este necesar pentru perfectarea tranzacțiilor cu acei terți cu care are încheiat un acord privind protecția datelor, în vederea prestării serviciilor pe care Aircash le furnizează persoanelor vizate sau pentru facilitarea tranzacțiilor viitoare sau pentru completarea [datelor] cu date obținute din surse publice.
Acest lucru se aplică, de exemplu, furnizorilor de servicii poștale, de servicii IT, de servicii de consiliere și de consultanță, de servicii de vânzări și marketing și firmelor de avocatură.

Vă rugăm să rețineți că toate persoanele care, prin natura activității desfășurate împreună cu Aircash sau pentru Aircash, au acces la date cu caracter personal, sunt obligate, la rândul lor, să păstreze aceste date în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, precum și cu alte legi aplicabile și obligatorii și regulamente adoptate pe baza acestora.

În plus, Aircash poate transfera date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a executa comenzile persoanei vizate (de exemplu, serviciile de plată) sau în măsura în care este prevăzut de lege sau în virtutea altor temeiuri juridice opozabile declarate de Aircash.

Datele cu caracter personal pot fi transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, pe baza unei decizii a Comisiei Europene conform căreia țara terță, domeniul de activitate sau unul sau mai multe sectoare specifice din cadrul țării terțe sau al organizației internaționale respective asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Fiecare persoană vizată ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de Aircash, în calitate de operator, are următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la date(în conformitate cu dispozițiile articolului 15 din Regulamentul general privind protecția datelor) – permite persoanei vizate să afle dacă datele sale cu caracter personal sunt prelucrate, adică persoana vizată are dreptul de a obține din partea Aircash o confirmare cu privire la (ne)prelucrarea datelor sale sunt prelucrate, scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari, perioada preconizată pentru stocarea datelor etc.

b) Dreptul la rectificarea datelor (în conformitate cu dispozițiile articolului 16 din Regulamentul general privind protecția datelor) – permite persoanei vizate să solicite rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete referitoare la persoana acesteia.

c) Dreptul la ștergerea datelor(„dreptul de a fi uitat“) (în conformitate cu dispozițiile articolului 17 din Regulamentul general privind protecția datelor) – permite persoanei vizate să solicite ștergerea datelor cu caracter personal, Aircash neputând șterge datele cu caracter personal ale persoanei vizate dacă prelucrarea acestora este necesară (de exemplu, respectarea obligației prevăzute de păstrare a datelor sau în cazul constatării, executării sau apărării unui drept în justiție).

d) Dreptul de restricționare a prelucrării(în conformitate cu dispozițiile articolului 18 din Regulamentul general privind protecția datelor) – permite persoanei vizate să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, de exemplu, în cazul în care aceasta contestă exactitatea datelor cu caracter personal sau consideră că prelucrarea acestora este ilegală.

e) Dreptul la portabilitatea datelor(în conformitate cu dispozițiile articolului 20 din Regulamentul general privind protecția datelor) – permite persoanei vizate să transfere datele către un alt operator. Trebuie remarcat faptul că dreptul la portabilitate se aplică numai datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate furnizate personal către Aircash și atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

f) Dreptul la opoziție(în conformitate cu dispozițiile articolului 21 din Regulamentul general privind protecția datelor) – permite persoanei vizate să se opună prelucrării datelor cu caracter personal dacă aceasta se face în interes public sau dacă este necesară în interesul legitim al Aircash (inclusiv la crearea de profiluri) sau dacă datele persoanei vizate sunt prelucrate în scopuri de marketing direct. Aircash se va abține de la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, cu excepția cazului în care dovedește că există temeiuri legitime și imperative pentru realizarea acesteia (temeiuri a căror importanță depășește interesele, drepturile și libertățile persoanelor vizate) sau dacă prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere(în conformitate cu dispozițiile articolului 77 din Regulamentul general privind protecția datelor) – permite persoanei vizate să contacteze Agenția pentru protecția datelor cu caracter personal, Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Croația.

8. EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE

Pentru a-și exercita drepturile în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, persoanele vizate pot lua legătura cu angajații Aircash din cadrul Asistență pentru clienți și cu responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, care pot fi contactați în scris, la următoarea adresă: Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Republica Croația sau prin e-mail: [email protected].

Aircash vă notifică orice acțiune realizată, fără întârzieri nejustificate și în cel mult o lună de la primirea cererii. În mod excepțional, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, dacă este necesar, ținând cont de complexitatea și de numărul de solicitări, despre care Aircash este obligată să vă informeze.

9. MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Actualizăm în mod regulat politica de confidențialitate pentru a o face exactă și actualizată și ne rezervăm dreptul de a-i modifica conținutul în cazul în care considerăm că acest lucru este necesar. Veți fi informat în timp util cu privire la orice modificare, prin intermediul site-ului nostru web (www.aircash.eu), în conformitate cu principiul transparenței.