Aircash Informacije o obradi osobnih podataka - Aircash Skip to main content

Informacije o obradi osobnih podataka

UVOD

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: „Opća uredba o zaštiti podataka“), kao i u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ovaj dokument pruža informacije sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka odnosno na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke, kako ostvariti svoja prava u vezi s obradom osobnih podataka, kao i druge bitne informacije sukladno pozitivnim propisima koji uređuju područje zaštite podataka. Ove Informacije o obradi osobnih podataka se odnose na svakog korisnika koji je zatražio ili primio uslugu od Aircash, kao i na sve ostale fizičke osobe koje su sudionici određenih izravnih ili neizravnih poslovnih odnosa s Aircashom ili su na bilo koji način povezani ili će biti u vezi s Aircashom. Politika privatnosti se odnosi jednako na sve korisnike Aircash usluga bilo gdje u svijetu, uključujući sve korisnike Aircash aplikacije ili drugih usluga koje Aircash pruža.

Vaša sigurnost je i naša sigurnost stoga nastojimo u najvećoj mogućoj mjeri obrađivati Vaše osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pritom privatnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući visoke tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

  1. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Aircash d.o.o., OIB: 99833713101, sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, e-mail: [email protected], tel.: 01/4573537 ili 01/4573538 (u daljnjem tekstu: „Aircash“).

  1. ŠTO JE TO OSOBNI PODATAK I NA KOJI NAČIN PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE?

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora (npr. ime, prezime, identifikacijski broj, IBAN, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za identitet tog pojedinca.

Kako bismo uspostavili poslovni odnos s Vama i/ili Vam pružili neku financijsku uslugu te u drugim slučajevima povezanim s poslovanjem i uslugama koje Aircash pruža prikupljamo sljedeće kategorije osobnih podataka:

a) ponajprije izravno od Vas u bilo kakvoj komunikaciji s Aircashom (usmeno, pisano, putem digitalnih komunikacijskih kanala). Primjerice prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s Vama i/ili pružanja naših usluga i/ili utvrđivanja i provjere Vašeg identiteta i/ili provođenja mjera dubinske analize ili pravnih obveza Aircasha (npr. po Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonu o elektroničkom novcu ili Zakonu o platnom prometu), prikupljamo Vaše osobne podatke, kao što su osnovni identifikacijski podaci: ime i prezime, datum i država rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa prebivališta/boravišta, podaci o identifikacijskoj ispravi, državljanstvo. Odbijanje pružanja ovih podataka ima za posljedicu nemogućnost sklapanja određenog ugovora s Aircashom ili uspostavljanja poslovnog odnosa.

b) Prilikom korištenja Aircash aplikacije, ostalih proizvoda, internetskih stranica i društvenih mreža. Primjerice, Aircash prikuplja podatke kao što su podaci o IP adresi, geolokaciji korisnika usluge. Aircash Vam, kao korisniku Aircash aplikacije, omogućava pristup i korištenje usluge otiskom prsta, uz uvjet da ste fizička obilježja koja čine otisak prsta prethodno pohranili na svojem uređaju i dali privolu Aircashu da može koristiti ova obilježja u navedenu svrhu. Aircash ove podatke o fizičkim obilježjima ne pohranjuje u svom sustavu niti dalje obrađuje u bilo koju svrhu, osim što jednokratno potvrđuje Vaš identitet. Ujedno, Aircash obrađuje i tehničke podatke sustava koji su preduvjet Vaše mogućnosti korištenja usluge putem sredstava za komuniciranje na daljinu, primjerice operativni sustav koji koristite, vrsta mobilnog uređaja i/ili računala, tip i verzija preglednika, jezik preglednika i/ili mobilnog uređaja, a po potrebi može obrađivati i druge podatke ove vrste.

c) Koji nastanu obradom bilo kojeg podatka tijekom pružanja Aircash usluga, primjerice podatke o transakcijama.

d) Od trećih osoba na temelju zakonske obveze ili po drugoj pravnoj osnovi, kao i iz javno dostupnih izvora, u skladu s važećim propisima.

  1. U KOJE SVRHE AIRCASH OBRAĐUJE VAŠE PODATKE I NA TEMELJU KOJE PRAVNE OSNOVE?

Vaši osobni podaci se obrađuju kada je zadovoljen neki od niže navedenih uvjeta:

a) Obrada je nužna za ispunjenje zakonskih obveza (npr. propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma), kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane relevantnih institucija Republike Hrvatske ili drugih tijela po čijem je nalogu na temelju zakonskih ili drugih propisa Aircash obvezan postupiti. Obrada takvih osobnih podataka zakonska je obveza te Aircash može odbiti stupiti u ugovorni odnos ili pružiti ugovorenu uslugu, odnosno raskinuti postojeći poslovni odnos u slučaju da ispitanik ne dostavi zakonom propisane podatke.

b) Obrada je nužna za izvršavanje ugovorau kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Davanje osobnih podataka u navedenu svrhu obvezno je. Ako ispitanik odbije dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka moguće je da Aircash neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati ugovorni odnos.

c) Obrada je nužna za ispunjenje legitimnog interesa Aircasha ili trećih strana
Pod legitimnim interesom podrazumijevaju se obrade u svrhu kao što je radi upravljanja operativnim, reputacijskim i drugim rizicima Aircasha, poduzimanja mjera radi osiguranja ljudi i/ili imovine, obrade osobnih podataka unutar Aircasha za unutarnje administrativne potrebe te zaštitu računalnih i elektroničkih komunikacijskih sustava. Kada obrađuje osobne podatke ispitanika na temelju legitimnog interesa, Aircash uvijek vodi računa o interesima i temeljnim pravima i slobodama ispitanika te osobito vodi računa o tome da njegovi interesi nisu jači od interesa Aircasha na kojima temelji obradu osobnih podataka.

d) Ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
Aircash će zatražiti privolu u svrhe kao što su primjerice informiranje o ponudama Aircasha u okviru čega Aircash ispitaniku može dostavljati ponude i pogodnosti povezane s novim ili već ugovorenim proizvodima i uslugama Aircasha te u svrhu izravnog marketinga radi razvoja poslovnog odnosa s Aircashom, sudjelovanja u istraživanju tržišta, uslijed čega Aircash može pozvati ispitanika da u povremenim istraživanjima iskaže svoje mišljenje o Aircashu, proizvodima i uslugama Aircasha, korištenja usluge otiskom prsta kako bi pristupili Aircash mobilnom novčaniku.

Privole su dobrovoljne i ispitanik može u svakom trenutku povući prethodno dane u svrhe marketinga, istraživanja tržišta i u svrhu identifikacije korištenjem usluge otiska prsta kako bi pristupili Aircash mobilnom novčaniku. U tom slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće se obrađivati u tu svrhu, što ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka na temelju privole prije njezina povlačenja. Aircash neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovora ako ispitanik uskrati ili povuče privolu. Sve prethodno navedene privole mogu se i opozvati, a za sve upite na raspolaganju Vam je odjel korisničke podrške Aircasha.

  1. AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA, UKLJUČUJUĆI PROFILIRANJE

U slučaju automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje (npr. prilikom izrade modela analize rizika pranja novca i financiranja terorizma) članak 22. Opće uredbe o zaštiti podataka daje Vam pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka, uključujući profiliranje, osim ako je ova odluka nužna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između Vas i Aircasha, dopuštena pravom RH (npr. Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma) ili pravom države članice EU-a kojem podliježe Aircash kao voditelj obrade te koja je temeljena na Vašoj privoli.

U slučajevima kad je automatizirana obrada osobnih podataka nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora te temeljena na izričitoj privoli ispitanika, Aircash kao voditelj obrade provodi odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, uključujući barem pravo na ljudsku intervenciju voditelja obrade, pravo izražavanja vlastitog stajališta te pravo na osporavanje odluke.

  1. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Aircash osobne podatke pohranjuje sve dok je to potrebno za izvršenje ugovornih i zakonskih obveza.

Aircash čuva osobne podatke onoliko dugo koliko je određeno pojedinim propisom koji je Aircash obvezan primijeniti u svojem poslovanju (npr. Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o elektroničkom novcu i dr.), odnosno ne dulje nego što je nužno za postizanje svrhe radi koje se podaci obrađuju. Aircash kao financijska institucija je obveznik primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji propisuje da se podaci, informacije i dokumentacija ispitanika prikupljeni u svrhu provedbe mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma  čuvaju najmanje 10 godina nakon prestanka poslovnog odnosa odnosno obavljanja transakcija definiranih predmetnim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Iznimno je moguće da se podaci obrađuju i dulje kada je to potrebno za druge opravdane svrhe (npr. za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i sl.), pri čemu može doći do produljenja rokova čuvanja podataka.

U situacijama kada nije propisan rok čuvanja za pojedinu obradu podataka, Aircash kao voditelj obrade definira rok čuvanja i podaci se uvijek čuvaju onoliko dugo koliko je minimalno potrebno u svrhe zbog kojih se obrađuju.

  1. KATEGORIJE PRIMATELJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Aircash može dostavljati podatke trećim osobama na temelju privole ispitanika ili izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka ili odredbi zakona i podzakonskih akata.

Osobni podaci bit će dostavljeni određenim trećim osobama za koje je Aircash u pravnoj obvezi dostave podataka, kao što su npr. Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija (Ured za sprječavanje pranja novca), Porezna uprava, ostale institucije u Republici Hrvatskoj i EU kojima je Aircash ovlašten ili obvezan dostaviti osobne podatke sukladno važećim zakonima te drugim relevantnim propisima koji reguliraju poslovanje financijskih institucija (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca, Zakon o elektroničkom novcu, Zakon o platnom prometu, i sl.). Aircash će priopćiti osobne podatke ispitanika i trećim osobama ako je to nužno za obavljanje transakcija i to onim trećim osobama s kojima ima ugovorni odnos o zaštiti podataka, kako bi se izvršile usluge koje Aircash pruža ispitanicima, ili olakšale buduće transakcije ili podaci nadopunili podacima iz javno dostupnih izvora.
To se, primjerice, odnosi na pružatelje poštanskih usluga, informatičkih usluga, savjetodavnih i konzultantskih usluga, usluga prodaje i marketinga, odvjetnička društva.

Napominjemo da su sve osobe koje zbog prirode posla koji obavljaju s Aircashom ili za Aircash imaju pristup osobnim podacima u jednakoj mjeri obvezne čuvati te podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, kao i druge primjenjive i obvezujuće zakone i na temelju njih donesene podzakonske akte.

Dodatno, Aircash može osobne podatke iznijeti izvan Europskog gospodarskog prostora samo u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se izvršili nalozi ispitanika (na primjer, platne usluge plaćanja) ili u mjeri u kojoj je to propisano zakonom ili po drugoj pravnoj osnovi koja obvezuje Aircash.

Osobni podaci mogu se prenijeti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju temeljem odluke Europske komisije da treća zemlja, područje rada ili jedan ili više određenih sektora unutar te treće zemlje ili međunarodna organizacija o kojoj je riječ osigurava primjerenu razinu zaštite osobnih podataka ispitanika.

  1. PRAVA ISPITANIKA

Svaki ispitanik čije osobne podatke Aircash obrađuje kao voditelj obrade ima sljedeća prava:

a) Pravo na pristup podacima(sukladno odredbi članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da sazna obrađuju li se njegovi osobni podaci, odnosno ima pravo zaprimiti potvrdu od Aircasha o tome obrađuju li se njegovi podaci, o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podaci biti pohranjeni i sl.

b) Pravo na ispravak podataka(sukladno odredbi članka 16. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da zatražiti ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega.

c) Pravo na brisanje („pravo na zaborav“ sukladno odredbi članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da zatraži brisanje osobnih podataka, pri čemu Aircash ne smije izbrisati ispitanikove osobne podatke ako je obrada nužna (npr. udovoljenje propisanoj obvezi čuvanja podataka ili u slučaju postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).

d) Pravo na ograničenje obrade (sukladno odredbi članka 18. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da zatraži ograničenje obrade osobnih podataka, primjerice u slučaju da osporava točnost osobnih podataka ili kada smatra da je obrada nezakonita.

e) Pravo na prenosivost podataka (sukladno odredbi članka 20. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku prijenos podataka drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika koje je sam pružio Aircashu i kad je to tehnički izvedivo.

f) Pravo na prigovor (sukladno odredbi članka 21. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da podnese prigovor na obradu osobnih podataka ako se obrada obavlja u javnom interesu ili je nužna u svrhu legitimnog interesa Aircasha (uključujući profiliranje) ili ako se podaci ispitanika obrađuju u svrhu izravnog marketinga. Aircash će se suzdržati od daljnje obrade osobnih podataka ispitanika, osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koje nadilaze interese, prava i slobode ispitanika) ili je obrada potrebna za postavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

g) Pravo na pritužbu nadzornom tijelu(sukladno odredbi članka 77. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da se obrati i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Hrvatska.

  1. OSTVARIVANJE PRAVA ISPITANIKA

Za ostvarivanje svojih prava u svezi sa zaštitom osobnih podataka ispitanicima su na raspolaganju zaposlenici Aircasha iz odjela korisničke podrške i službenik za zaštitu osobnih podataka kojem se moguće obratiti pisanim putem na adresu: Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska ili putem e-adrese: [email protected].

Aircash će Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, obavijestiti o poduzetim radnjama. Iznimno se taj rok može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva, o čemu Vas je Aircash obvezan obavijestiti.

  1. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama bit ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice (www.aircash.eu) u skladu s načelom transparentnosti.