Aircash Информация относно обработката на лични данни - Aircash Skip to main content

Информация относно обработката на лични данни

ВЪВЕДЕНИЕ

Ние събираме и обработваме вашите данни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу:
„Общ регламент относно защитата на данните“), както и в съответствие със Закона за прилагане на Общия регламент относно защитата на данните.

Този документ предоставя информация в съответствие с членове 13 и 14 от Общия регламент относно защитата на данните, т.е. информация за това как обработваме вашите лични данни, как да упражнявате правата си във връзка с обработването на лични данни, както и друга важна информация в съответствие с действащите разпоредби, регулиращи областта на защитата на данните.
Настоящата информация за обработката на лични данни се отнася за всеки потребител, който е поискал или е получил услуга от Aircash, както и за всички други лица, които са участници в определени преки или непреки бизнес отношения с Aircash или по някакъв начин са свързани или ще бъдат свързани с Aircash.
Политиката за поверителност се прилага еднакво за всички потребители на услугите на Aircash навсякъде по света, включително за всички потребители на приложението Aircash и други услуги, предоставяни от Aircash.

Вашата сигурност е от значение за нашата сигурност и затова се стремим да обработваме вашите лични данни по възможно най-законосъобразен, справедлив и прозрачен начин, като същевременно защитаваме неприкосновеността на вашите лични данни от неоторизирано или незаконно обработване, прилагайки стриктни технически мерки, мерки за сигурност и мерки за организационна защита.

1. АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ

Aircash d.o.o., PIN: 99833713101, със седалище на адрес: Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, Република Хърватия, електронна поща: [email protected], tel.: +385 1/4573537 and +385 1/4573538 (наричано по-долу: „Aircash“).

2. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КАК СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Лични данни са всички данни, отнасящи се до физическо лице, чиято самоличност е установена или може да бъде установена.
Подлежащо на идентификация лице е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор (например име, фамилия, идентификационен номер, IBAN, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез един или повече фактори, специфични за самоличността на това лице).

За да установим бизнес отношения с вас и/или да ви предоставим финансова услуга, както и в други случаи, свързани с дейността и услугите, предоставяни от Aircash, ние събираме следните категории лични данни:

a) На първо място – данните, получени директно от вас при всяка комуникация с Aircash (устно, писмено, чрез цифрови комуникационни канали).
Например, когато установяваме бизнес отношения с вас и/или предоставяме нашите услуги и/или установяваме и проверяваме вашата самоличност и/или прилагаме мерки за комплексна проверка или законови задължения на Aircash (например по Закона за предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Закона за електронните пари или Закона за платежните трансакции), ние събираме ваши лични данни, като например основни идентификационни данни: име и фамилия, дата и държава на раждане, личен идентификационен номер, адрес на постоянно/временно пребиваване, данни от документа за самоличност, гражданство.
Отказът да предоставите тази информация води до невъзможност за сключване на конкретно споразумение с Aircash или за установяване на бизнес отношения.

б) При използване на приложението Aircash, на други продукти, уебсайтове и социални мрежи. Aircash например събира данни като информация за IP адреси и геолокация на потребителите на услугата. Aircash ви позволява като потребител на приложението Aircash да имате достъп и да използвате услугата за пръстови отпечатъци, при условие че преди това сте съхранили физическите характеристики, от които се състои пръстовият отпечатък, на вашето устройство и сте дали съгласието си Aircash да използва тези характеристики за тази цел. Aircash не съхранява тази физическа информация в своята система и не я обработва допълнително за други цели, освен за еднократно потвърждаване на самоличността ви.
В същото време Aircash обработва техническите данни на системата, които са предпоставка за възможността да използвате услугата чрез средства за дистанционна комуникация, като например използваната от вас операционна система, вида на мобилното устройство и/или компютъра, вида и версията на браузъра, езика на браузъра и/или мобилното устройство, а при необходимост може да обработва и други данни от този тип.

в) Категорията данни, произтичаща от обработването на всякакви данни по време на предоставянето на услугите на Aircash, като например данни за трансакции.

г) От трети страни въз основа на правно задължение или на друго правно основание, както и от публично достъпни източници, в съответствие с приложимите разпоредби.

3. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ AIRCASH ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ДАННИ И НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ?

Вашите лични данни се обработват, когато е изпълнено едно от следните условия:

а) Обработката на данни е необходима за изпълнение на законови задължения (например задължения, предвидени в Закона за предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма), както и за действия в съответствие с индивидуални закони, приети от съответните институции на Република Хърватия или други органи, чиито нареждания Aircash е длъжен да изпълнява по силата на закон или други разпоредби. Обработката на такива лични данни е законово задължение и Aircash може да откаже да сключи споразумение или да предостави услуга в рамките на споразумение, т.е. може да прекрати съществуващите бизнес отношения, в случай че респондентът не предостави предписаните от закона данни.

б) Обработката на данни е необходима за изпълнението на договора, по който респондентът е страна, или за предприемане на действия по искане на респондента преди сключването на договора. Предоставянето на лични данни за тази цел е задължително. Ако респондентът откаже да предостави която и да е част от информацията, необходима за целите на сключването и изпълнението на договор, по който респондентът е страна, Aircash може да не е в състояние да предостави определени услуги и следователно може да откаже да влезе в договорни отношения.

в) Обработката на данни е необходима, за да се изпълни законният интерес на Aircash или на трети страни. Законният интерес включва обработване за цели като управление на оперативните, репутационните и други рискове на Aircash, предприемане на мерки за защита на хора и/или имущество, обработване на лични данни в рамките на Aircash за вътрешни административни цели и защита на компютърни и електронни комуникационни системи. Когато обработва личните данни на респондента въз основа на законен интерес, Aircash винаги взема предвид интересите и основните права и свободи на респондента, и по-специално взема предвид, че неговите интереси не са по-силни от интересите на Aircash, на които се основава обработката на лични данни.

г) респондентът се е съгласил с обработването на личните му данни за една или повече специални цели. Aircash трябва да поиска съгласие за цели като предоставяне на информация за офертите на Aircash, в който случай Aircash може да предостави на респондента оферти и ползи, свързани с нови или вече договорени продукти и услуги на Aircash, и за целите на директния маркетинг, за да развие бизнес отношения с Aircash или да участва в пазарни проучвания, в резултат на което Aircash може да покани респондента да изрази мнението си за Aircash, продуктите и услугите на Aircash в периодични проучвания, както и използване на услугата за пръстови отпечатъци за достъп до мобилния портфейл Aircash. Съгласието е доброволно и респондентът може по всяко време да оттегли даденото преди това съгласие за целите на маркетинга, пазарните проучвания и идентифицирането чрез услугата за пръстови отпечатъци за достъп до мобилния портфейл Aircash. В този случай личните данни, свързани с респондента, няма да бъдат обработвани за тази цел, което не засяга законосъобразността на обработването на лични данни въз основа на съгласието преди неговото оттегляне. Aircash няма да откаже да сключи или да приложи споразумение, ако респондентът откаже или оттегли съгласието си. Всички горепосочени съгласия могат да бъдат оттеглени, а за всякакви запитвания на ваше разположение е отдел „Обслужване на клиенти“ на Aircash.

4. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛИРАНЕ

В случай на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране (напр. при разработване на модел за анализ на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма), член 22 от Общия регламент за защита на данните ви дава право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирано обработване на вашите лични данни, включително профилиране, освен ако това решение е необходимо за сключването или изпълнението на споразумение между вас и Aircash, разрешено от хърватското законодателство (напр. Закона за предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма) или законодателството на държава членка на ЕС, на което Aircash е подчинен като администратор и което се основава на вашето съгласие.

В случаите, когато автоматизираното обработване на лични данни е необходимо за сключването или изпълнението на споразумение и се основава на изричното съгласие на респондента, Aircash, в качеството си на администратор, прилага подходящи мерки за гарантиране на правата и свободите и законните интереси на респондентите, включително най-малко правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.

5. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Aircash съхранява лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на договорни и законови задължения.

Aircash съхранява лични данни толкова дълго, колкото е посочено в конкретен нормативен акт, който Aircash е длъжен да прилага в своята дейност (например Закона за предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Закон за електронните пари и др.), т.е. не по-дълго, отколкото е необходимо за постигане на целта, за която се обработват данните. Aircash като финансова институция е задължена да прилага Закона за предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, който предвижда, че данните, информацията и документацията на респондентите, събрани с цел прилагане на мерки, действия и процедури за предотвратяване и разкриване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, се съхраняват най-малко 10 години след прекратяване на бизнес отношенията, т.е. отношенията или трансакциите, определени от съответния Закон за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. По изключение е възможно данните да се обработват дори по-дълго, когато това е необходимо за други законни цели (например за нуждите на съдебни и други правни процедури и др.), като периодите на съхранение на данните могат да бъдат удължени.

В ситуации, в които не е предвиден период на съхранение за конкретна обработка на данни, Aircash, в качеството си на администратор, определя периода на съхранение и данните винаги се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които се обработват.

6. КАТЕГОРИИ НА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Aircash може да предоставя информация на трети страни въз основа на съгласието на респондента или в изпълнение на споразумение, по което респондентът е страна, или на разпоредбите на законите и подзаконовите актове.

Личните данни се предоставят на определени трети страни, на които Aircash е законово задължен да предоставя данни, като например Хърватската национална банка, Министерството на финансите (Службата за предотвратяване на изпирането на пари), Данъчната администрация и други институции в Република Хърватия и ЕС, на които Aircash е упълномощен или задължен да предоставя лични данни в съответствие с приложимите закони и други съответни разпоредби, регулиращи финансовите институции (например Закон за предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Закон за електронните пари, Закон за платежните системи и др.). Aircash ще разкрива личните данни на респондентите и на трети страни, ако това е необходимо за извършване на трансакции към тези трети страни, с които има споразумение за защита на данните, с цел извършване на услугите, които Aircash предоставя на респондентите, или за улесняване на бъдещи трансакции, или за допълване на данни от публично достъпни източници. Това се отнася например за доставчиците на пощенски услуги, ИТ услуги, консултантски услуги, услуги по продажби и маркетинг и адвокатски кантори.

Имайте предвид, че всички лица, които поради естеството на работата си със или за Aircash имат достъп до лични данни, имат еднакво задължение да съхраняват тези данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните, както и с други приложими и задължителни закони и подзаконови актове, приети въз основа на тези закони.

Освен това Aircash може да изнася лични данни извън Европейското икономическо пространство само доколкото това е необходимо за изпълнение на поръчките на респондента (например платежни услуги) или доколкото това се изисква от закона или друго правно обвързващо основание на Aircash.

Личните данни могат да бъдат прехвърлени към трета държава или международна организация въз основа на решение на Европейската комисия, че третата държава, областта на дейност или един или повече конкретни сектори в тази трета държава или международна организация осигуряват подходящо ниво на защита на личните данни.

7. ПРАВА НА РЕСПОНДЕНТИТЕ

Всеки респондент, чиито лични данни се обработват от Aircash като администратор, има следните права:

а) Право на достъп до данни (в съответствие с разпоредбите на член 15 от Общия регламент относно защитата на данните) – позволява на респондента да разбере дали се обработват неговите/нейните лични данни, т.е. респондентът има право да получи потвърждение от Aircash дали се обработват неговите/нейните данни, целта на обработката, категориите лични данни, получателите или категориите получатели, предвидения период, в който ще се съхраняват данните, и други.

б) Право на коригиране на данни (в съответствие с разпоредбите на член 16 от Общия регламент относно защитата на данните) – позволява на респондента да поиска коригиране на неточни или непълни лични данни, отнасящи се до него/нея.

в) Право на изтриване („правото да бъдеш забравен“) в съответствие с разпоредбите на член 17 от Общия регламент относно защитата на данните) – позволява на респондента да поиска изтриване на лични данни, като Aircash може да не изтрие личните данни на респондента, ако обработването е необходимо (напр. за спазване на предписаното задължение за съхранение на данни или в случай на установяване, прилагане или защита на правни претенции).

г) Право на ограничаване на обработването (в съответствие с разпоредбите на член 18 от Общия регламент относно защитата на данните) – позволява на респондента да поиска ограничаване на обработката на лични данни, например в случай че респондентът оспорва точността на личните данни или счита, че обработката е незаконна.

д) Право на преносимост на данните (в съответствие с разпоредбите на член 20 от Общия регламент относно защитата на данните) – позволява на респондента да прехвърли данните на друг администратор. Следва да се отбележи, че правото на преносимост се прилага само за личните данни на респондентите, предоставени лично на Aircash, и когато това е технически осъществимо. Aircash се въздържа от по-нататъшно обработване на личните данни на респондентите, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законни основания за обработването (основания, чието значение надхвърля интересите, правата и свободите на респондентите), или ако обработването е необходимо за установяване, прилагане или защита на правни претенции.

е) Право на възражение (в съответствие с разпоредбите на член 21 от Общия регламент относно защитата на данните) – позволява на респондента да възрази срещу обработването на лични данни, ако обработването се извършва в обществен интерес или е необходимо за законния интерес на Aircash (включително профилиране) или ако данните на респондента се обработват за целите на директния маркетинг.

ж) Право на подаване на жалба до надзорния орган (в съответствие с разпоредбите на член 77 от Общия регламент относно защитата на данните) – позволява на респондента да се свърже с Агенцията за защита на личните данни, Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Хърватия..

8. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА РЕСПОНДЕНТИТЕ

За да упражнят правата си във връзка със защитата на личните данни, респондентите могат да се възползват от услугите на служителите на Aircash от отдел „Обслужване на клиенти“ и длъжностното лице по защита на личните данни, с което могат да се свържат писмено на следния адрес: Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Република Хърватия или имейл: [email protected].

Aircash ви уведомява за всяко предприето действие без неоправдано забавяне и най-късно в рамките на един месец от получаването на заявката. По изключение този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако е необходимо, като се вземат предвид сложността и броят на заявките, за които Aircash е длъжен да ви информира.

9. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Актуализираме редовно политиката за поверителност, за да бъде тя точна и актуална, като си запазваме правото да променяме нейното съдържание, ако сметнем това за необходимо.
За всички промени ще бъдете информирани своевременно чрез нашия уебсайт (www.aircash.eu) в съответствие с принципа на прозрачност.