Aircash Informacije o obdelavi osebnih podatkov - Aircash Skip to main content

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

UVOD

Tvoje osebne podatke zbiramo in obdelujemo v skladu določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov“) ter v skladu z Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ta dokument vsebuje informacije v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, tj. informacije o tem, kako obdelujemo tvoje osebne podatke, kako lahko uveljavljaš svoje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in druge pomembne informacije v skladu s pozitivnimi predpisi, ki urejajo področje varstva podatkov. Te informacije o obdelavi osebnih podatkov veljajo za vse uporabnike, ki so od družbe Aircash zahtevali ali prejeli storitev, ter za vse druge posameznike, ki so udeleženci določenih neposrednih ali posrednih poslovnih odnosov z družbo Aircash ali so kakor koli povezani ali bodo povezani z družbo Aircash. Pravilnik o zasebnosti velja enako za vse uporabnike storitev Aircash kjer koli na svetu, vključno z vsemi uporabniki aplikacije Aircash in drugih storitev, ki jih zagotavlja Aircash.

Za našo varnost je pomembna tvoja varnost, zato si prizadevamo tvoje osebne podatke obdelovati čim bolj zakonito, pošteno in pregledno, hkrati pa zasebnost tvojih osebnih podatkov zaščititi pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo z uporabo visokih tehničnih, varnostnih in organizacijskih zaščitnih ukrepov.

1. UPRAVLJAVEC PODATKOV

Aircash d.o.o., PIN: 99833713101, s sedežem na naslovu Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, e-pošta: {1>[zaščitena e-pošta]<1}h.eu, tel.: +385 1/4573537 in +385 1/4573538 (v nadaljevanju: „Aircash“).

2. KAJ SO OSEBNI PODATKI TER KAKO ZBIRAMO IN OBDELUJEMO OSEBNE PODATKE?

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na posameznika, katerega identiteta je ugotovljena ali jo je mogoče ugotoviti. Posameznik, ki ga je mogoče identificirati, je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti z identifikatorjem (npr. z imenom, priimkom, identifikacijsko številko, IBAN, podatki o lokaciji, spletnim identifikatorjem ali z enim ali več dejavniki, značilnimi za identiteto tega posameznika).

Da bi s teboj vzpostavili poslovni odnos in/ali ti zagotovili finančno storitev ter v drugih primerih, povezanih s poslovanjem in storitvami družbe Aircash, zbiramo naslednje kategorije osebnih podatkov:

a)  Najprej podatke, ki jih pridobimo neposredno od tebe v komunikaciji z družbo Aircash (ustno, pisno, prek digitalnih komunikacijskih kanalov). Na primer, pri vzpostavljanju poslovnega odnosa s teboj in/ali zagotavljanju naših storitev in/ali ugotavljanju in preverjanju tvoje identitete in/ali izvajanju ukrepov potrebne skrbnosti ali zakonskih obveznosti družbe Aircash (npr. na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakona o elektronskem denarju ali Zakona o plačilnem prometu), zbiramo tvoje osebne podatke, kot so osnovni identifikacijski podatki: ime in priimek, datum in država rojstva, osebna številka (PIN), naslov stalnega/začasnega prebivališča, podatki v osebnem dokumentu, državljanstvo. Zavrnitev posredovanja teh podatkov ima za posledico nezmožnost sklenitve posebne pogodbe z družbo Aircash ali vzpostavitve poslovnega odnosa.

b) Pri uporabi aplikacije Aircash, drugih izdelkov, spletnih mest in družabnih omrežij. Aircash, na primer, zbira podatke, kot so podatki o naslovu IP in geografski lokaciji uporabnikov storitev. Aircash ti kot uporabniku aplikacije Aircash omogoča dostop do storitve prstnih odtisov in njeno uporabo, če si v svojo napravo predhodno shranil fizične značilnosti, ki sestavljajo prstni odtis, in družbi Aircash dovolil uporabo teh značilnosti v ta namen. Aircash teh fizičnih podatkov ne shranjuje v svojem sistemu in jih ne obdeluje v druge namene, razen za enkratno potrditev tvoje identitete. Hkrati Aircash obdeluje tehnične podatke sistema, ki so predpogoj za to, da lahko uporabljaš storitev prek sredstev komunikacije na daljavo, kot so operacijski sistem, ki ga uporabljaš, vrsta mobilne naprave in/ali računalnika, vrsta in različica brskalnika, jezik brskalnika in/ali mobilne naprave, po potrebi pa lahko obdeluje tudi druge tovrstne podatke.

c) Kategorija podatkov, ki izhajajo iz obdelave katerih koli podatkov med zagotavljanjem storitev Aircash, kot so podatki o transakcijah.

d) Od tretjih oseb na podlagi pravne obveznosti ali druge pravne podlage ter iz javno dostopnih virov v skladu z veljavnimi predpisi.

3. ZA KATERE NAMENE AIRCASH OBDELUJE TVOJE OSEBNE PODATKE IN NA KATERI PRAVNI PODLAGI?

Tvoji osebni podatki se obdelujejo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

a) Obdelava podatkov je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (npr. obveznosti, določenih z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma) ter za delovanje v skladu s posameznimi akti, ki jih sprejmejo ustrezne institucije Republike Hrvaške ali drugi organi, katerih uredbe je Aircash dolžan upoštevati na podlagi zakona ali drugih predpisov. Obdelava teh osebnih podatkov je zakonska obveznost in Aircash lahko zavrne sklenitev pogodbe ali opravljanje storitve na podlagi pogodbe, tj. lahko prekine obstoječe poslovno razmerje, če uporabnik ne predloži zakonsko predpisanih podatkov.

b) Obdelava podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je uporabnik, ali za ukrepanje na zahtevo uporabnika pred sklenitvijo pogodbe. Posredovanje osebnih podatkov za ta namen je obvezno. Če uporabnik zavrne posredovanje podatkov, potrebnih za sklenitev in izvajanje pogodbe, katere stranka je uporabnik, Aircash morda ne bo mogel zagotoviti določenih storitev in zato lahko zavrne sklenitev pogodbenega razmerja.

c) Obdelava podatkov je potrebna za izpolnjevanje zakonitih interesov družbe Aircash ali tretjih oseb. Zakoniti interesi vključujejo obdelavo za namene, kot so upravljanje operativnih tveganj, tveganj za ugled in drugih tveganj družbe Aircash, sprejemanje ukrepov za zaščito ljudi in/ali premoženja, obdelava osebnih podatkov v družbi Aircash za notranje upravne namene ter zaščita računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemov. Aircash pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika na podlagi zakonitega interesa vedno upošteva interese ter temeljne pravice in svoboščine uporabnika, zlasti pa upošteva, da njegovi interesi niso močnejši od interesov družbe Aircash, na katerih temelji obdelava osebnih podatkov.

d) Uporabnik je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov Aircash zahteva privolitev za namene, kot so zagotavljanje informacij o ponudbah družbe Aircash, pri čemer lahko Aircash uporabniku zagotovi ponudbe in ugodnosti v zvezi z novimi ali že dogovorjenimi izdelki in storitvami Aircash, ter za namene neposrednega trženja za razvoj poslovnega odnosa z družbo Aircash, sodelovanje v tržnih raziskavah, na podlagi katerih lahko Aircash uporabnika povabi, da v občasnih raziskavah izrazi svoje mnenje o Aircash, izdelkih in storitvah Aircash, ter uporaba storitve prstnih odtisov za dostop do mobilne denarnice Aircash.

Privolitev je prostovoljna in uporabnik lahko kadar koli prekliče predhodno dano privolitev za namene trženja, tržnih raziskav in identifikacije z uporabo storitve prstnih odtisov za dostop do mobilne denarnice Aircash. V tem primeru se osebni podatki, ki se nanašajo na uporabnika, ne obdelujejo za ta namen, kar ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Aircash ne sme zavrniti sklenitve ali izvrševanja sporazuma, če nasprotna stranka zavrne ali umakne soglasje. Vsa zgoraj navedena soglasja lahko prekličeš, za vsa vprašanja pa vam je na voljo oddelek za podporo strankam Aircash.

4. SAMODEJNO ODLOČANJE, VKLJUČNO S PROFILIRANJEM

V primeru samodejnega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov (npr. pri razvoju modela analize tveganja pranja denarja in financiranja terorizma), ti 22. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov daje pravico, da ne boš predmet odločitve, ki temelji izključno na samodejni obdelavi tvojih osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, razen če je ta odločitev potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med teboj in družbo Aircash, ki jo dovoljuje hrvaška zakonodaja (npr. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma) ali zakonodaja države članice EU, ki velja za Aircash kot upravljavca in ki temelji na tvoji privolitvi.

V primerih, ko je samodejna obdelava osebnih podatkov potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe in temelji na izrecni privolitvi uporabnika, Aircash kot upravljavec izvaja ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov uporabnikov, vključno vsaj s pravico do človeškega posredovanja s strani upravljavca, izražanja svojega stališča in izpodbijanja odločitve.

5. OBDOBJE SHRANJEVANJA OSEBNIH PODATKOV

Aircash hrani osebne podatke tako dolgo, kot je potrebno za izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti.

Aircash hrani osebne podatke tako dolgo, kot je določeno v določenem predpisu, ki ga mora uporabljati pri svojem poslovanju (npr. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o elektronskem denarju itd.), tj. ne dlje, kot je potrebno za dosego namena, za katerega se podatki obdelujejo. Aircash mora kot finančna institucija uporabljati Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki določa, da se podatki, informacije in dokumentacija uporabnikov, zbrani za namen izvajanja ukrepov, dejavnosti in postopkov za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma, hranijo še najmanj 10 let po prenehanju poslovnega razmerja, tj. razmerja ali transakcije, opredeljene z ustreznim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Izjemoma je mogoče podatke obdelovati tudi dlje, če je to potrebno za druge zakonite namene (npr. za potrebe sodnih in drugih pravnih postopkov itd.), pri čemer se lahko obdobja hrambe podatkov podaljšajo.

V primerih, ko za določeno obdelavo podatkov ni predpisano obdobje hrambe, Aircash kot upravljavec določi obdobje hrambe, podatki pa se vedno hranijo tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

6. KATEGORIJE PREJEMNIKOV TVOJIH OSEBNIH PODATKOV

Aircash lahko posreduje podatke tretjim osebam na podlagi soglasja uporabnika ali izvajanja pogodbe, katere pogodbena stranka je uporabnik, ali določb zakonov in drugih predpisov.

Osebni podatki se posredujejo določenim tretjim osebam, ki jim je Aircash po zakonu dolžan posredovati podatke, kot so na primer Hrvaška nacionalna banka, Ministrstvo za finance (Urad za preprečevanje pranja denarja), Davčna uprava in druge institucije v Republiki Hrvaški in EU, za katere je Aircash pooblaščen, da jim oziroma jim je dolžan posredovati osebne podatke v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi ustreznimi predpisi, ki urejajo finančne institucije (na primer Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o elektronskem denarju, Zakon o plačilnem sistemu itd.). Aircash bo razkril osebne podatke uporabnikov in tretjih oseb, če bo to potrebno za izvedbo transakcij tistim tretjim osebam, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o varstvu podatkov, za izvajanje storitev, ki jih Aircash zagotavlja uporabnikom, ali za olajšanje prihodnjih transakcij ali dopolnitev podatkov iz javno dostopnih virov. To velja na primer za ponudnike poštnih storitev, storitev IT, svetovalnih in posvetovalnih storitev, prodajnih in trženjskih storitev ter odvetniških pisarn.

Upoštevaj, da so vse osebe, ki imajo zaradi narave svojega dela z družbo Aircash ali zanjo dostop do osebnih podatkov, enako dolžne te podatke hraniti v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov ter drugimi veljavnimi in zavezujočimi zakoni in podzakonskimi akti, sprejetimi na podlagi teh zakonov.

Poleg tega lahko Aircash prenese osebne podatke iz Evropskega gospodarskega prostora le v obsegu, ki je potreben za izvedbo naročil uporabnika (na primer plačilne storitve), ali v obsegu, ki ga zahteva zakon ali druga pravno zavezujoča podlaga družbe Aircash.

Osebni podatki se lahko prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo na podlagi odločitve Evropske komisije, da tretja država, delovno področje oziroma eden ali več določenih sektorjev v tej tretji državi ali mednarodni organizaciji zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov.

7. PRAVICE UPORABNIKA

Vsak uporabnik, katerega osebne podatke obdeluje Aircash kot upravljavec, ima naslednje pravice:

a) Pravica do dostopa do podatkov (v skladu z določbami 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) − uporabniku omogoča, da ugotovi, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo, tj. uporabnik ima pravico od družbe Aircash dobiti potrditev, ali se njegovi podatki obdelujejo, namen obdelave, kategorije osebnih podatkov, prejemniki ali kategorije prejemnikov, predvideno obdobje, v katerem bodo podatki shranjeni, itd.

b) Pravica do popravka podatkov (v skladu z določbami 16. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) − uporabniku omogoča, da zahteva popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

c) Pravica do izbrisa(„pravica biti pozabljen“ v skladu z določbami 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) − uporabniku omogoča, da zahteva izbris osebnih podatkov, pri čemer Aircash ne sme izbrisati osebnih podatkov uporabnika, če je obdelava potrebna (npr. izpolnjevanje predpisane obveznosti hrambe podatkov ali v primeru vzpostavitve, uveljavljanja ali obrambe pravnih zahtevkov).

d) Pravica do omejitve obdelave(v skladu z določbami 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) − uporabniku omogoča, da zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, na primer, če uporabnik izpodbija točnost osebnih podatkov ali meni, da je obdelava nezakonita.

e) Pravica do prenosljivosti podatkov(v skladu z določbami 20. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) − uporabniku omogoča prenos podatkov k drugemu upravljavcu. Opozoriti je treba, da pravica do prenosljivosti velja le za osebne podatke uporabnikov, ki so jih osebno posredovali družbi Aircash, in kadar je to tehnično izvedljivo.

f) Pravica do ugovora (v skladu z določbami 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) − uporabniku omogoča, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če se obdelava izvaja v javnem interesu ali je potrebna za zakoniti interes družbe Aircash (vključno z oblikovanjem profilov) ali če se podatki uporabnika obdelujejo za namene neposrednega trženja. Aircash se vzdrži nadaljnje obdelave osebnih podatkov uporabnikov, razen če dokaže, da obstajajo nujni zakoniti razlogi za obdelavo (razlogi, katerih pomen presega interese, pravice in svoboščine uporabnikov), ali če je obdelava potrebna za postavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

g) Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu(v skladu z določbami 77. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) − uporabniku omogoča, da se oseba obrne na Agencijo za varstvo osebnih podatkov, Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Hrvaška.

8. UVELJAVLJANJE PRAVIC UPORABNIKA

Za uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov so uporabnikom na voljo uslužbenci družbe Aircash z oddelka za podporo strankam in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, s katero se lahko pisno obrnejo na naslednji naslov: Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Republika Hrvaška ali po e-pošti: [email protected].

Aircash te o vseh sprejetih ukrepih obvesti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Izjemoma se lahko to obdobje podaljša za dodatna dva meseca, če je to potrebno, ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtevkov, o čemer te je Aircash dolžan obvestiti.

9. SPREMEMBE PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI

Pravilnik o zasebnosti redno posodabljamo, da je natančen in posodobljen, in si pridržujemo pravico, da spremenimo njegovo vsebino, če menimo, da je to potrebno. V skladu z načelom preglednosti boš o vseh spremembah pravočasno obveščen prek našega spletnega mesta (www.aircash.eu).