Aircash Informácie o spracúvaní osobných údajov - Aircash Skip to main content

Informácie o spracúvaní osobných údajov

ÚVOD

Tvoje údaje získavame a spracúvame v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“), ako aj v súlade s vykonávacím predpisom k všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov.

Tento dokument poskytuje informácie v súlade s článkami 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, teda informácie o tom, ako tvoje osobné údaje spracúvame, ako si môžeš uplatniť svoje práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie dôležité informácie v súlade s pozitívnymi predpismi upravujúcimi ochranu údajov.
Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov sa vzťahujú na každého používateľa, ktorý požiada o alebo využíva službu spoločnosti Aircash, ako aj na všetky ostatné osoby, ktoré sa podieľajú na niektorých priamych alebo nepriamych obchodných vzťahoch so spoločnosťou Aircash alebo sú či budú akýmkoľvek spôsobom spojené so spoločnosťou Aircash.

Zásady ochrany osobných údajov platia rovnako pre všetkých používateľov služieb Aircash kdekoľvek na svete vrátane všetkých používateľov aplikácie Aircash a iných služieb poskytovaných spoločnosťou Aircash. Na tvojej bezpečnosti nám veľmi záleží, a preto sa snažíme tvoje osobné údaje spracúvať čo najzákonnejšie, najčestnejšie a najtransparentnejšie, a zároveň chrániť ich dôvernosť pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním za použitia prísnych technických, bezpečnostných a organizačných ochranných opatrení.

1. PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV

Aircash d.o.o., PIN: 99833713101, so sídlom na adrese Ulica grada Vukovara 271, 10000 Záhreb, Chorvátska republika, e-mail: [email protected], tel.: (42180) 004-2419 (ďalej ako „Aircash“).

2. ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE A AKO ICH ZÍSKAVAME A SPRACÚVAME?

Osobné údaje sú všetky údaje o osobe, ktorej totožnosť bola alebo môže byť zistená. Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä prostredníctvom identifikátora (napr. meno, priezvisko, identifikačné číslo, IBAN, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jedným či viacerými faktormi osobitnými pre totožnosť tejto osoby).

S cieľom nadviazať obchodný vzťah a/alebo poskytovať ti finančnú službu, ako aj v ďalších prípadoch súvisiacich s obchodnou činnosťou a službami poskytovanými spoločnosťou Aircash, získavame tieto kategórie osobných údajov:

a) Po prvé, údaje z komunikácie, ktorú priamo vedieš so spoločnosťou Aircash (ústne, písomne, prostredníctvom digitálnych komunikačných kanálov). Napríklad pri nadväzovaní nášho obchodného vzťahu, pri poskytovaní našich služieb, pri zisťovaní a overovaní tvojej totožnosti, pri zavádzaní opatrení náležitej starostlivosti alebo pri plnení zákonných povinností spoločnosti Aircash (napr. podľa zákona o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zákona o elektronických peniazoch alebo zákona o platobnom styku) získavame tvoje osobné údaje, ako sú základné identifikačné údaje: meno a priezvisko, dátum a krajina narodenia, osobné identifikačné číslo (IČO), adresa trvalého/prechodného pobytu, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť. Odmietnutie poskytnúť tieto informácie znemožní uzavretie konkrétnej zmluvy so spoločnosťou Aircash alebo nadviazanie obchodného vzťahu.

b) Údaje, keď používaš aplikáciu Aircash, iné produkty, webové stránky a sociálne siete. Spoločnosť Aircash napríklad získava údaje, ako sú údaje o IP adrese a geografickej polohe používateľov služby. Spoločnosť Aircash ti ako používateľovi aplikácie Aircash poskytuje prístup k službe odtlačkov prstov a jej používanie za predpokladu, že si už uložil fyzické prvky, ktoré tvoria odtlačok prsta, do svojho zariadenia a spoločnosti Aircash udelili súhlas na ich používanie na tento účel. Spoločnosť Aircash tieto informácie o fyzických vlastnostiach neukladá do svojho systému ani ich ďalej nespracúva na iný účel ako na jednorazové potvrdenie tvojej totožnosti. Spoločnosť Aircash tiež spracúva technické údaje systému, ktoré sú podmienkou tvojho používania služby prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napríklad tvoj operačný systém, typ mobilného zariadenia a/alebo počítača, typ a verzia prehliadača, jazyk prehliadača a/alebo mobilného zariadenia, prípadne aj ďalšie údaje tohto typu.

c) Kategória údajov vyplývajúca zo spracúvania akýchkoľvek údajov počas poskytovania služieb spoločnosti Aircash, ako sú údaje o transakciách.

d) Údaje od tretích strán na základe zákonnej povinnosti alebo na inom právnom základe, ako aj z verejne dostupných zdrojov v súlade s platnými predpismi.

3. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVA SPOLOČNOSŤ AIRCASH TVOJE ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

Tvoje osobné údaje sa spracúvajú, ak sa splní niektorá z týchto podmienok:

a) Spracúvanie údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností (napr. povinností stanovených zákonom o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu), ako aj na dodržiavanie jednotlivých rozhodnutí prijatých príslušnými inštitúciami Chorvátskej republiky alebo inými orgánmi, ktorých príkazy musí spoločnosť Aircash zo zákona alebo na základe iných predpisov plniť. Spracúvanie takýchto osobných údajov je zákonnou povinnosťou a spoločnosť Aircash môže odmietnuť uzatvoriť zmluvu alebo poskytovať služby na základe zmluvy, teda môže ukončiť existujúci obchodný vzťah, ak dotknutá osoba neposkytne zákonom predpísané údaje.

b) Spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy. Poskytnutie osobných údajov na tento účel je povinné. Ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť niektorý z údajov potrebných na účely uzavretia a plnenia zmluvy, ktorej je zmluvnou stranou, spoločnosť Aircash nemusí vedieť poskytovať určité služby, a preto môže odmietnuť vstúpiť do zmluvného vzťahu.

c) Spracúvanie údajov je nevyhnutné na dosiahnutie oprávneného záujmu spoločnosti Aircash alebo tretích strán. Oprávnený záujem zahŕňa spracúvanie na účely, ako je riadenie rizík spoločnosti Aircash súvisiacich s obchodnou činnosťou, poškodením dobrého mena a iných, prijímanie opatrení na zabezpečenie osôb a/alebo majetku, spracúvanie osobných údajov v rámci spoločnosti Aircash na interné administratívne účely a ochrana počítačových a elektronických komunikačných systémov. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu spoločnosť Aircash vždy zohľadňuje záujmy a základné práva a slobody dotknutej osoby, predovšetkým dbá na to, aby jej záujmy neprevyšovali záujmy spoločnosti Aircash, na ktorých je spracúvanie osobných údajov založené.

d) Dotknutá osoba súhlasila so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero osobitných účelov. Spoločnosť Aircash požiada o súhlas na účely ako poskytovanie informácií o ponukách spoločnosti Aircash, kedy bude môcť spoločnosť Aircash dotknutej osobe poskytovať ponuky a výhody týkajúce sa nových alebo už dohodnutých produktov a služieb Aircash a na účely priameho marketingu na rozvoj obchodného vzťahu so spoločnosťou Aircash, ako aj účasť v prieskume trhu, v dôsledku čoho môže spoločnosť Aircash vyzvať dotknutú osobu, aby vyjadrila svoj názor na spoločnosť Aircash a jej produkty a služby v príležitostných prieskumoch, a používanie služby odtlačku prsta na prístup do mobilnej peňaženky Aircash. Súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba môže svoj súhlas poskytnutý na účely marketingu, prieskumu trhu a identifikácie pomocou služby odtlačkov prstov na prístup k mobilnej peňaženke Aircash kedykoľvek odvolať.

V tomto prípade sa osobné údaje dotknutej osoby na tento účel nebudú spracúvať, čo nevplyvní zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Spoločnosť Aircash neodmietne uzatvoriť ani presadzovať zmluvu, ak dotknutá osoba odmietne alebo odvolá svoj súhlas. Všetky uvedené súhlasy je možné odvolať a v prípade akýchkoľvek otázok máš k dispozícii oddelenie podpory pre zákazníkov spoločnosti Aircash.

4. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

V prípade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (napr. pri vypracovaní modelu analýzy rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu) ti článok 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov udeľuje právo, aby sa na teba rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracúvaní tvojich osobných údajov vrátane profilovania nevzťahovali, pokiaľ takéto rozhodnutie nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi tebou a spoločnosťou Aircash, ktoré povoľujú chorvátske právne predpisy (napr. zákon o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu) alebo právo členského štátu EÚ, ktoré sa vzťahuje na spoločnosť Aircash ako prevádzkovateľa a ktoré je založené na tvojom súhlase.

Ak je automatizované spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy a zakladá sa na výslovnom súhlase dotknutej osoby, spoločnosť Aircash ako prevádzkovateľ prijme primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutých osôb prinajmenšom vrátane práva na ľudské zakročenie zo strany prevádzkovateľa, práva na vyjadrenie stanoviska a práva na napadnutie rozhodnutia.

5. OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Aircash uchováva osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na plnenie zmluvných a zákonných povinností.

Spoločnosť Aircash uchováva osobné údaje tak dlho, ako stanovuje konkrétny predpis, ktorý musí spoločnosť Aircash uplatňovať pri svojej činnosti (napr. zákon o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zákon o elektronických peniazoch atď.), teda nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú. Spoločnosť Aircash musí ako finančná inštitúcia dodržiavať zákon o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý stanovuje, že sa musia údaje, informácie a dokumentácia dotknutých osôb získané na účely zavádzania opatrení, krokov a postupov na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ich odhaľovanie uchovávať najmenej 10 rokov po ukončení obchodného vzťahu, teda vzťahov alebo transakcií vymedzených príslušným zákonom o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Vo výnimočných prípadoch je možné údaje spracúvať aj dlhšie, ak je to potrebné na iné oprávnené účely (napr. pre potreby súdnych a iných právnych konaní atď.), pričom sa môžu obdobia uchovávania údajov predĺžiť.

Ak pre niektoré spracúvanie údajov nie je zákonom stanovené obdobie uchovávania, spoločnosť Aircash ako prevádzkovateľ určí obdobie uchovávania a údaje sa vždy uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na účely ich spracúvania.

6. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV TVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Aircash môže poskytnúť informácie tretím stranám na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe plnenia zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo na základe ustanovení zákonov a iných právnych predpisov.

Osobné údaje sa poskytujú určitým tretím stranám, ktorým spoločnosť Aircash zo zákona musí poskytnúť údaje, napríklad Chorvátskej národnej banke, Ministerstvu financií (Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí), Daňovej správe a iným inštitúciám Chorvátskej republiky a EÚ, ktorým spoločnosť Aircash môže alebo musí poskytnúť osobné údaje v súlade s platnými zákonmi a inými príslušnými predpismi, ktorými sa riadia finančné inštitúcie (napr. zákon o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zákon o elektronických peniazoch, zákon o platobných systémoch a podobne). Spoločnosť Aircash poskytne osobné údaje dotknutých osôb a tretích strán, ak je to potrebné na realizáciu transakcií tým tretím stranám, s ktorými má uzavretú dohodu o ochrane údajov, na účely prevádzkovania služieb, ktoré spoločnosť Aircash poskytuje dotknutým osobám, sprostredkovanie budúcich transakcií alebo doplnenie údajov z verejne dostupných zdrojov. Platí to napríklad pre poskytovateľov poštových služieb, IT služieb, poradenských a konzultačných služieb, predajných a marketingových služieb a advokátskych kancelárií.

Nezabúdaj, že všetky osoby, ktoré majú vzhľadom na povahu svojej práce v spoločnosti Aircash alebo pre ňu prístup k osobným údajom, majú rovnakú povinnosť uchovávať tieto údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov, ako aj ďalšími platnými a záväznými zákonmi a stanovami prijatými na základe týchto zákonov.

Spoločnosť Aircash môže okrem toho prenášať osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru len v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na realizáciu príkazov dotknutej osoby (napríklad platobné služby) alebo aký vyžaduje zákon či iný právne záväzný základ spoločnosti Aircash.

Osobné údaje sa môžu prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany osobných údajov tretej krajiny, oblasti pôsobenia alebo jedného či viacerých konkrétnych sektorov v rámci tejto tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spoločnosť Aircash ako prevádzkovateľ spracúva, má tieto práva:

a) Právo na prístup k údajom (v súlade s ustanoveniami článku 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe zistiť, či dochádza k spracúvaniu jej osobných údajov, a teda dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti Aircash potvrdenie o tom, či sa jej údaje spracúvajú, ako aj informácie o účele spracúvania, kategóriách osobných údajov, ich príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, o plánovanom období uchovávania údajov a podobne.

b) Právo na opravu údajov (v súlade s ustanoveniami článku 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

c) Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“ v súlade s ustanoveniami článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe požiadať o vymazanie jej osobných údajov, pričom spoločnosť Aircash nesmie vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak je spracúvanie nevyhnutné (napr. splnenie zákonnej povinnosti uchovávania údajov alebo v prípade zriadenia, presadzovania alebo obhajoby právnych nárokov).

d) Právo na obmedzenie spracúvania (v súlade s ustanoveniami článku 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, napríklad ak dotknutá osoba spochybní správnosť osobných údajov alebo považuje spracúvanie za nezákonné.

e) Právo na prenosnosť údajov (v súlade s ustanoveniami článku 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe preniesť údaje inému prevádzkovateľovi. Tu treba poznamenať, že právo na prenosnosť sa vzťahuje len na osobné údaje dotknutých osôb, ktoré spoločnosti Aircash osobne poskytli, a len ak je to technicky možné.

f) Právo namietať (v súlade s ustanoveniami článku 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak sa spracúvanie vykonáva vo verejnom záujme, ak je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu spoločnosti Aircash (vrátane profilovania) alebo ak sa údaje dotknutej osobe spracúvajú na účely priameho marketingu. Spoločnosť Aircash sa zdrží ďalšieho spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, pokiaľ nepreukáže, že má presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie (dôvody, ktorých význam prevyšuje záujmy, práva a slobody dotknutých osôb), alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na zriadenie, presadzovanie alebo obhajobu právnych nárokov.

g) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (v súlade s ustanoveniami článku 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe kontaktovať Úrad pre ochranu osobných údajov na adrese Selska cesta 136, 10000 Záhreb, Chorvátsko.

8. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknuté osoby majú na uplatnenie svojich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov k dispozícii zamestnancov spoločnosti Aircash z oddelenia podpory pre zákazníkov a zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorú môžu písomne kontaktovať na adrese:
Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Záhreb, Chorvátska republika alebo e-mailom: [email protected].

Spoločnosť Aircash ťa bude informovať o všetkých prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Vo výnimočných prípadoch môže byť toto obdobie predĺžené o ďalšie dva mesiace, ak je to potrebné vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí, o čom ťa bude spoločnosť Aircash tiež informovať.

9. ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov pravidelne aktualizujeme, aby boli správne a aktuálne, a ich obsah si vyhradzujeme zmeniť, ak to uznáme za potrebné. O všetkých zmenách ťa budeme včas informovať na našej webovej stránke (www.aircash.eu) v súlade so zásadou transparentnosti.