Aircash Informácie o spracúvaní osobných údajov - Aircash Skip to main content

Informácie o spracúvaní osobných údajov

OZNÁMENIE TÝKAJÚCE SA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tento dokument poskytuje informácie týkajúce sa získavania, spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti Aircash d.o.o. (ďalej ako „Aircash“) v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a ďalšími relevantnými právnymi predpismi.

Toto oznámenie sa týka dotknutých osôb, ktorými sú používatelia aplikácie „Aircash“ (ďalej ako „aplikácia“), návštevníci webovej lokality www.aircash.eu, návštevníci oficiálnych priestorov spoločnosti Aircash a všetky ostatné osoby, ktorých údaje spoločnosť Aircash spracúva.

PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV

Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb 

OIB (PIN): 99833713101. Kontaktné údaje: 01/4573537, [email protected], [email protected] 

PRÁVNE ZÁKLADY PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetko spracúvanie osobných údajov musí byť zákonné a získané údaje sa musia používať na presne definované účely spracúvania.

a.      Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností

Na spoločnosť Aircash sa vzťahujú osobitné právne predpisy (napríklad zákon o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zákon o platobných systémoch, zákon o elektronických peniazoch), na základe ktorých musíme získavať konkrétne údaje o dotknutej osobe (používateľ aplikácie). Spoločnosť Aircash môže odmietnuť nadviazanie zmluvného vzťahu alebo poskytnutie služby, ako aj ukončiť existujúci obchodný vzťah, ak jej dotknutá osoba neposkytne údaje vyžadované právnymi predpismi.

b.      Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy

Ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba stranou, spoločnosť Aircash jej nemusí vedieť poskytnúť určité služby, a teda s ňou môže odmietnuť nadviazať zmluvný (obchodný) vzťah.

c.      Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov

Spoločnosť Aircash má na spracúvaní osobných údajov oprávnené záujmy, ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na riadenie rizík, dosahovanie najvyššej úrovne zabezpečenia informácií a ochrany dôverných informácií, fyzických osôb a majetku, ako aj na administratívne a iné odôvodnené obchodné potreby. Pri stanovovaní oprávnených záujmov spoločnosť Aircash vždy zaisťuje, aby tieto záujmy nepotláčali práva a slobody dotknutých osôb.

d.      Podstatný verejný záujem

Spoločnosť Aircash spracúva biometrické údaje (konkrétne spracované snímky tváre), ak je to nevyhnutné na účely jednoznačnej identifikácie používateľa v prípade zmeny alebo straty mobilného telefónu. Spoločnosť Aircash musí predchádzať podvodom a poskytovať podporu používateľom aplikácie, ak sa títo stanú obeťou podvodu.

e.      Spracúvanie založené na súhlase

Na účely zákonnosti spracúvania nie je súhlas potrebný v každom prípade. Dotknutá osoba poskytnutím súhlasu slobodne a dobrovoľne súhlasí so spracúvaním svojich údajov, pričom môže tento súhlas kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V SPOLOČNOSTI AIRCASH

Pre ľahšie pochopenie tohto oznámenia sme zoskupili osobné údaje, ktoré spracúvame, do týchto kategórií:

a.      Identifikačné údaje: meno a priezvisko, dátum a krajina narodenia, osobné identifikačné číslo (OIB), adresa bydliska/sídla, informácie o doklade totožnosti, štátna príslušnosť, snímka tváre.

b.      Biometrické údaje: snímka tváre z osobitného technického spracúvania, ktorá umožňuje alebo potvrdzuje jedinečnú identifikáciu dotknutej osoby.

c.      Kontaktné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

d.      Transakčné údaje: údaje týkajúce sa transakcií súvisiacich s vkladmi, posielaním a/alebo prijímaním peňazí, platbami za služby poskytovanými zmluvnými partnermi, ďalšími platbami a výbermi hotovosti. Tieto údaje zahŕňajú dátum a čas transakcie, sumu, menu, podrobnosti o príjemcovi (právnická alebo fyzická osoba), informácie o obchodníkovi, partnerovi/distribútorovi alebo bankomate spojenom s transakciou, meno odosielateľa a meno príjemcu.

e.      Údaje týkajúce sa technickej konfigurácie systému a používania aplikácie: IP adresa, používaný operačný systém, typ mobilného zariadenia a/alebo počítača, typ a verzia prehliadača, jazyk prehliadača a/alebo jazyk mobilného zariadenia atď.

f.       Geolokácia: približná alebo presná poloha používateľa.

g.      Údaje o používaní webovej lokality: v závislosti od prijatých typov súborov cookie sa tieto údaje vzťahujú na štatistické správy o návštevách webovej lokality, analytické správy o interakcii s webovou lokalitou, možnosti inzercie atď.

Účely a právne základy na spracúvanie osobných údajov objasňuje nasledujúca tabuľka:

Kategória osobných údajov

Účel spracúvania

Právny základ na spracúvanie

Identifikačné údaje

Nadviazanie obchodného (zákazníckeho) vzťahu

Prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy/plnením zmluvy

Určenie a overenie totožnosti používateľa

Prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy/plnením zmluvy 

Zákonná povinnosť

Náležitá starostlivosť

Zákonná povinnosť

Vykonávanie platobných transakcií 

Plnenie zmluvy (poskytovanie služby)

Služby zákazníkom

Plnenie zmluvy (poskytovanie služby)

Riešenie sťažností 

Plnenie zmluvy (poskytovanie služby)

Zákonná povinnosť

Biometrické údaje (snímka tváre) 

Bezpečné overenie používateľa v prípade zmeny mobilného telefónu 

Plnenie zmluvy (poskytovanie služby)

Podstatný verejný záujem

Transakčné údaje

Poskytovanie služby (vykonávanie platobných transakcií)

Plnenie zmluvy

Zákonná povinnosť

Náležitá starostlivosť 

Zákonná povinnosť

Predchádzanie podvodom

Zákonná povinnosť

Oprávnený záujem

Služby zákazníkom

Plnenie zmluvy (poskytovanie služby)

Riešenie sťažností zákazníkov

Plnenie zmluvy (poskytovanie služby)

Zákonná povinnosť

Kontaktné údaje

Bežná komunikácia

Plnenie zmluvy (poskytovanie služby)

Zákonná povinnosť

Služby zákazníkom

Plnenie zmluvy (poskytovanie služby)

Riešenie sťažností zákazníkov

Plnenie zmluvy (poskytovanie služby)    

Zákonná povinnosť

Priamy marketing

Oprávnený záujem

Prieskum spokojnosti používateľov

Oprávnený záujem

Kontaktné údaje („adresár“)

Používanie možnosti „Pozvi priateľa do Aircash“

Pomoc so službou posielania peňazí

Súhlas

Údaje týkajúce sa technickej konfigurácie systému a používania služby

Nevyhnutné na používanie služby

Plnenie zmluvy (poskytovanie služby)

Údaje o používaní webovej lokality

Analýza návštev a zobrazení obsahu, reklamy

Súhlas

Geolokácia

Nájdenie najbližšieho predajného miesta/partnera

Pomoc s úhradou parkovného

Súhlas

Záznamy z kamerových systémov 

Ochrana osôb a majetku v oficiálnych priestoroch

Oprávnený záujem

OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obdobie uchovávania konkrétnych kategórií osobných údajov závisí predovšetkým od zákonných povinností spoločnosti Aircash.                                                                                                                                                 

Spoločnosť Aircash musí podľa zákona o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu uchovávať získané údaje na účely dodržiavania právnych predpisov (ako je overenie totožnosti dotknutých osôb a náležitej starostlivosti o zákazníkov) v období 10 rokov od ukončenia obchodného vzťahu.

Údaje o transakciách vykonaných v aplikácii predstavujú účtovný dokument a uchovávajú sa 11 rokov v súlade so zákonom o účtovníctve.

Ďalšie údaje nevyhnutné na poskytovanie služieb a neprerušené používanie aplikácie sa uchovávajú počas trvania obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Aircash a dotknutou osobou.

Údaje získavané a spracúvané na základe oprávnených záujmov spoločnosti Aircash sa uchovávajú obmedzený čas, výlučne do splnenia účelu, na ktorý sa získavali.

Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, odvolanie súhlasu spôsobí vymazanie údajov, ak neexistuje iný právny základ alebo odôvodnenie na ich ďalšie uchovávanie.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu údaje spracúvať dlhší čas, ak je to potrebné na iné zákonné účely (napríklad na účely súdneho konania).

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa sprístupnia dozorným orgánom na účely vykonávania dohľadu a iných úloh, ktoré spadajú do ich právomocí, napríklad ide o Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí alebo Chorvátsku národnú banku.

Spoločnosť Aircash poskytne vo výnimočných prípadoch na žiadosť vyžiadané údaje ďalším oprávneným orgánom verejnej správy na účely vyšetrovania a ďalšie oficiálne postupy, napríklad ide o Ministerstvo vnútra.

Spoločnosť Aircash spolupracuje pri vykonávaní finančných transakcií s renomovanými partnermi v oblasti spracúvania platobných a kartových transakcií.

Spoločnosť Aircash sa v súvislosti s jej prevádzkovými potrebami tiež opiera o ďalšie základné služby vrátane podpory IT, konzultačných a právnych služieb, poštových služieb a ďalších a v konkrétnych prípadoch môže určité osobné údaje sprístupniť poskytovateľom týchto a podobných služieb.

So všetkými obchodnými partnermi a poskytovateľmi služieb uzavrela spoločnosť Aircash osobitné zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré definujú povinné ochranné mechanizmy zaisťujúce dôvernosť, celistvosť a dostupnosť osobných údajov a ďalších dôverných informácií.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknuté osoby majú v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov nasledujúce práva: 

·        právo na prístup k informáciám o spracúvaní a kópii svojich osobných údajov, 

·        právo na opravu nesprávnych osobných údajov a/alebo právo na doplnenie neúplných osobných údajov, 

·         právo na vymazanie osobných údajov (ak zanikol právny základ pre ich ďalšie spracúvanie alebo uchovávanie). 

V príslušných prípadoch a v závislosti od spôsobu spracúvania osobných údajov a právneho základu majú dotknuté osoby aj tieto práva: 

·        právo na obmedzenie spracúvania, 

·        práva na prenosnosť údajov, 

·        právo namietať proti spracúvaniu založenému na oprávnených záujmoch spoločnosti Aircash, 

·        právo odvolať predtým udelený súhlas so spracúvaním údajov, 

·        právo namietať proti rozhodnutiam založeným výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré majú pre dotknuté osoby značné právne dôsledky.

V rámci aplikácie majú dotknuté osoby možnosť svojvoľne zmeniť alebo aktualizovať svoje osobné údaje.

Na uplatnenie ostatných práv alebo v prípade iných súvisiacich otázok a informácií sa môžu dotknuté osoby obrátiť na zodpovednú osobu na e-mailovej adrese [email protected].

Dotknuté osoby tiež môžu podať sťažnosť chorvátskemu Úradu pre ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Selska cesta 136, Zagreb, e-mail: [email protected] 

MIESTO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Aircash spracúva a uchováva osobné údaje na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  V prípade zákonnej obchodnej potreby preniesť osobné údaje do tretích krajín zaistí spoločnosť Aircash vhodné povinné ochranné mechanizmy, ako ich definuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

VERZIA DOKUMENTU

Dátum najnovšej verzie: 1. júla 2024