Aircash Všeobecné obchodné podmienky - Aircash Skip to main content

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre službu Peňaženka Aircash („všeobecné obchodné podmienky“)

Tieto všeobecné obchodné podmienky si dôkladne prečítaj. Tieto všeobecné obchodné podmienky obsahujú dôležité informácie o tvojich právach a povinnostiach týkajúcich sa služby Peňaženka Aircash. Pri registrácii musíš tieto všeobecné obchodné podmienky prijať a službu musíš používať v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Službu Peňaženka Aircash poskytuje spoločnosť Aircash d.o.o., so sídlom na adrese Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, OIB: HR99833713101 (ďalej ako „my“, „vydavateľ“, „poskytovateľ platobných služieb“ alebo „Aircash“), ktorá vydáva elektronické peniaze v súlade so súhlasom Chorvátskej národnej banky (ďalej ako „ChNB“), orgán dohľadu pre vydávanie elektronických peňazí, číslo: 251-020/10-19/BV z 3. októbra 2019. Vydavateľ je zapísaný do registra platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA).

1.2. Peňaženka Aircash je služba v rámci mobilnej aplikácie Aircash (ďalej ako „aplikácia Aircash“), v ktorej používateľ služby drží elektronické peniaze na účely transakcií a/alebo nákupu tovaru a služieb (ďalej ako „účet“). V zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok je používateľ osoba, ktorá si založila účet a v rámci zmluvného vzťahu prijala tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „používateľ“).

1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú všetko, čo súvisí so službou Peňaženka Aircash, a teda založenie, používanie a zrušenie účtu, ako aj vydávanie a vyplácanie elektronických peňazí z účtu. Všeobecné obchodné podmienky tiež predstavujú zmluvu medzi nami ako vydavateľom elektronických peňazí a poskytovateľom účtu na jednej strane a používateľom na druhej strane (ďalej ako „zmluva“).

1.4. Kontaktné údaje vydavateľa:

e-mail: [email protected]

telefón: (42180) 004-2419

1.5. Registrácia používateľa a používanie účtu sa realizuje v aplikácii Aircash vydavateľa, v ktorej používateľ pred použitím služby potvrdí, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a súhlasí s nimi.

Aktuálna verzia týchto všeobecných obchodných podmienok je k dispozícii na našej webovej stránke https://aircash.eu (ďalej ako „webová stránka“) v časti „Všeobecné obchodné podmienky – Peňaženka Aircash“.

1.6. Ak sa peňaženka Aircash používa na služby A-bon, niektoré práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami vydávania elektronických peňazí A-bon (k dispozícii na adrese: https://abon.cash/Ak plánuješ používať A-bon, nezabudni si tieto podmienky prečítať). V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecnými obchodnými podmienkami vydávania elektronických peňazí A-bon majú v súvislosti s právami a povinnosťami týkajúcimi sa účtu prednosť tieto všeobecné obchodné podmienky.

1.7. Práva duševného vlastníctva týkajúce sa aplikácie Aircash, ako aj celého IKT riešenia (ďalej ako „softvér“) sú majetkom vydavateľa a/alebo jeho dodávateľov. Každá kópia celého softvéru alebo jeho časti, ktorú môže vytvoriť tretia strana, či už oprávnená alebo neoprávnená, je tiež majetkom vydavateľa a/alebo jeho dodávateľov.

1.8. Vydavateľ povoľuje používanie softvéru len v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Vydavateľ si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky udeľujú používateľom právo používať softvér, neposkytujú im však vlastnícke práva k softvéru. Používateľ nesmie takéto neoprávnené kópie vytvárať.

2. Účet

2.1. Účet je elektronická peňaženka v aplikácii Aircash, ktorá drží elektronické peniaze v digitálnej forme. Účet predovšetkým slúži na držanie elektronických peňazí, posielanie a prijímanie peňazí, ako aj používanie účtu inými spôsobmi stanovenými vydavateľom.

2.2. Elektronické peniaze držané na účte sú elektronické peniaze v zmysle chorvátskeho zákona o elektronických peniazoch v platnom znení (ďalej ako „zákon o elektronických peniazoch“).

2.3. Práva držiteľa elektronických peňazí a právo používať účet patria výlučne používateľovi, ktorý účet založil.

2.4. Elektronické peniaze na účte majú neobmedzenú platnosť a používateľ nimi môže disponovať, kým je účet aktívny. Používatelia nemajú nárok na úrok z elektronických peňazí držaných na účte.

2.5. Účet nie je bankový účet a finančné prostriedky na ňom nie sú zahrnuté do systémov ochrany vkladov, na ktoré sa vzťahujú predpisy o právach vkladateľov finančných prostriedkov. Prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok berieš na vedomie, že sa na účet nevzťahuje zákon o systémoch ochrany vkladov v platnom znení, ako ani iné zákony a predpisy Chorvátskej republiky a/alebo iných krajín a/ani legislatíva EÚ upravujúca poistenie vkladov v úverových inštitúciách. Finančné prostriedky na účte sú chránené v súlade so zákonom o elektronických peniazoch.

2.6. Tvoj účet je denominovaný v mene, ktorú si vyberieš alebo ktorá prislúcha oblasti používania služby. Ak príjemca platby alebo platobné miesto vykoná transakciu v inej mene, ako je mena na faktúre, mena sa konvertuje podľa pravidiel príjemcu platby alebo platobného miesta, na ktoré vydavateľ nemá vplyv a za ktoré nenesie zodpovednosť.

2.7. Používateľ má právo v primeranej lehote získať od vydavateľa všetky dostupné informácie o vykonaných transakciách počas zmluvného vzťahu, ako aj o zostatku na účte, dátume prijatia alebo prevodu (dátum odpísania alebo valuty), účtovaných poplatkoch a prípadne aj použitom výmennom kurze. Vydavateľ s týmto cieľom použije históriu transakcií, ktorá je k dispozícii v časti účtu Informácie o používateľovi.

3. Podmienky

3.1. Používateľ svojou registráciou na používanie účtu zaručuje a potvrdzuje, že je na to oprávnený a že registráciou na používanie účtu neporušuje predpisy a/ani iné rozhodnutia kompetentných orgánov štátu, ktorého zákony upravujú jeho práva a povinnosti. V opačnom prípade nesie používateľ zodpovednosť za škody, ktoré môžu v dôsledku neoprávneného používania služby vzniknúť.

3.2. Pri zakladaní účtu v aplikácii Aircash vydavateľ overí a preverí totožnosť používateľa a môže používateľa požiadať o poskytnutie platných dokladov totožnosti a údaje, ako aj vykonať ďalšie kontroly používateľa a účtu v súlade s príslušnými predpismi a internými zásadami.

3.3. Používateľ musí pri registrácii na používanie služby Peňaženka Aircash predložiť príslušné platné doklady totožnosti vydané kompetentným orgánom, ktoré potom vydavateľ prijme. Doklady sa predkladajú vo forme záznamu v rámci procesu elektronickej identifikácie na diaľku, ktorý vydavateľ vykonáva priamo prostredníctvom aplikácie Aircash. Okrem toho vydavateľ v rámci procesu identifikácie na diaľku elektronicky overuje totožnosť používateľa na základe predložených dokladov totožnosti.

3.4. Používateľ prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok súhlasí s účasťou na procese elektronickej identifikácie na diaľku a ďalej súhlasí s tým, aby vydavateľ vytváral a uchovával záznamy vyhotovené počas procesu videoidentifikácie, a to všetko na účely ochrany integrity používateľa a jeho elektronických peňazí a zabezpečenia platobných operácií, ako aj dodržiavania ďalších príslušných predpisov. Používateľ týmto potvrdzuje, že si uvedomuje potrebu postupov identifikácie a overenia totožnosti na účely dodržiavania predpisov a postupov na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

3.5. Používateľ sa zaväzuje, že v procese zisťovania a overenia svojej totožnosti vydavateľovi poskytne len správne, platné a dôveryhodné údaje a osobné doklady, a potvrdzuje svoje pochopenie toho, že akékoľvek iné konanie je v rozpore so zákonom.

3.6. Vydavateľ môže kedykoľvek pred registráciou, v jej procese a/alebo po úspešnej registrácii od používateľa požadovať dodatočné informácie a dokumenty, pričom odmietnutie predložiť požadované informácie zo strany používateľa je dôvod na ukončenie registrácie alebo mimoriadne vypovedanie tejto zmluvy.

3.7. Používateľ musí mať smartfón s prístupom na internet, ktorý podporuje inštaláciu aplikácie Aircash a prijímanie oznámení a SMS správ (táto možnosť môže byť v mobilnom telefóne vypnutá, používateľ ju musí zapnúť, aby zaistil plnú funkčnosť aplikácie) a používa operačný systém iOS alebo Android. Táto zmluva sa nevzťahuje na poskytovanie mobilných telefónnych služieb (ktoré môžu byť spoplatnené). Vydavateľ nezodpovedá za chyby vo fungovaní aplikácie Aircash, ktoré môžu byť dôsledkom používania iných a nevhodných mobilných zariadení a operačných systémov.

3.8. Používateľ si môže založiť len jeden účet, ktorý musí viesť na svoje meno a používať výlučne na osobné potreby. Používateľ nesmie založiť účet pod svojím menom pre tretiu stranu a/alebo založiť účet, ktorý sa bude používať pre potreby tretej strany. Používateľ nemôže previesť svoj účet na tretiu stranu ani umožniť tretej strane akýmkoľvek spôsobom účet používať, pričom sa bude akékoľvek konanie v rozpore s týmto ustanovením považovať za zneužitie, pri ktorom je používateľ zodpovedný voči vydavateľovi za všetky škody a vydavateľ si vyhradzuje právo na dočasné alebo trvalé zablokovanie účtu alebo mimoriadne vypovedanie zmluvy.

3.9. Používateľ nesmie používať účet na nezákonné účely vrátane realizácie transakcií a/alebo platieb za tovar a/alebo služby, ktoré sú zákonom označené ako trestný čin a/alebo priestupok na území krajiny, ktorej je používateľ občanom, v ktorej sa nachádza v čase transakcie a/alebo do ktorej transakcia smeruje. Používateľ nesie v prípade nezákonného používania účtu výslovnú zodpovednosť.

4. Registrácia, používanie a zrušenie účtu

4.1. Ak chceš využívať službu Účet, musíš si najprv stiahnuť aplikáciu Aircash a prejsť registráciou v súlade s čl. 3 týchto všeobecných obchodných podmienok. Používateľ musí pri registrácii potvrdiť, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a že s nimi súhlasí, a tým neodvolateľne podáva elektronickú žiadosť o založenie účtu a nadviazanie obchodného vzťahu.

4.2. Používateľ bude počas registrácie požiadaný aj o výber ochranných bezpečnostných údajov na založenie a používanie účtu v aplikácii Aircash a zabezpečený prístup k účtu. Všetky pokyny týkajúce sa registrácie sa zobrazia v aplikácii Aircash počas registrácie a overenia údajov používateľa.

4.3. Obchodný vzťah medzi používateľom a vydavateľom sa považuje za uzavretý po potvrdení prijatých údajov a úspešnom overení totožnosti používateľa, čo umožňuje úplné fungovanie aplikácie Aircash a používanie účtu. Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať postup overenia profilu a uzavretia obchodného vzťahu a/alebo obmedziť fungovanie služby pre používateľa na základe povinností uložených zákonom alebo osobitných okolností prípadu.

4.4. Bez ohľadu na splnenie podmienok uvedených v tomto článku si vydavateľ vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odmietnuť založiť účet a uzavrieť dohodu s osobou, ktorá podala žiadosť o založenie účtu, pričom toto rozhodnutie nemusí odôvodniť.

4.5. Inštaláciou a používaním aplikácie Aircash používateľ súhlasí: že aplikácia Aircash pristupuje k údajom mobilného zariadenia, telefónnemu zoznamu, fotoaparátu a mikrofónu, a to všetko na uľahčenie používania používateľom, že aplikácia pristupuje ku geolokačným službám smartfónu, a to všetko na uľahčenie používania používateľom, že bude príležitostne dostávať oznámenia od vydavateľa a/alebo jeho partnerov, a to všetko v dobrej viere prostredníctvom aplikácie Aircash, SMS správy a/alebo e-mailu, ako aj s prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok. Vydavateľ nepredáva, neprenajíma a nepožičiava ani inak neposkytuje zoznam používateľov aplikácie Aircash tretím stranám.

4.6. Do 14 dní odo dňa založenia účtu môžeš účet bezplatne zrušiť tak, že sa spojíš so službami zákazníkom vydavateľa (ďalej ako „služby zákazníkom“). Ak máš však na účte elektronické peniaze, musíš požiadať o ich spätné poukázanie v plnej výške. Transakcie a poplatky za transakcie realizované pred zrušením účtu (vrátane transakcií začatých, ale neukončených pred zrušením účtu) sa nezrušia a musíš ich vyrovnať.

5. Vklad na účet

5.1. Po založení účtu naň môžeš vkladať peniaze všetkými dostupnými spôsobmi:

5.1.1. Platbou v hotovosti u distribútora elektronických peňazí vydavateľa.

Po potvrdení platobnej transakcie bude mať používateľ na účte k dispozícii elektronické peniaze vo výške prijatej peňažnej hodnoty.

5.1.2. Platbou kreditnou alebo debetnou kartou priamo v aplikácii Aircash.

Po potvrdení platobnej transakcie bude mať používateľ na účte k dispozícii elektronické peniaze vo výške prijatej peňažnej hodnoty.

K účtu môžeš priradiť len tie karty, ktoré máš právo používať. Realizáciou platby kreditnou/debetnou kartou zaručuješ, že máš právo kartu používať, v opačnom prípade budeš niesť zodpovednosť za všetky škody, ktoré môžu v dôsledku neoprávneného použitia karty vzniknúť.

5.1.3. Platba priamym bankovým prevodom

Pri vklade na účet prostredníctvom platby bankovým prevodom je používateľ pri zadávaní platobného príkazu zodpovedný za správne a úplné zadanie všetkých platobných pokynov uvedených v aplikácii Aircash (IBAN, model a referenčné číslo platby). Ak nie sú všetky údaje zadané správne, vydavateľ nebude môcť dobiť účet používateľa. Príkaz zadaný používateľom realizuje banka, v ktorej má používateľ bankový účet, pričom poukázanie sumy na účet môže určitý čas trvať. Spôsob a termíny realizácie platobných príkazov stanovuje banka používateľa. Realizácia takéhoto príkazu sa môže v závislosti od banky používateľa oneskoriť o niekoľko minút, hodín alebo dokonca dní, pričom to závisí výlučne od banky používateľa. Vydavateľ nedokáže ovplyvniť postup, spôsob ani dynamiku platieb zo strany banky. Uhradené finančné prostriedky budú na účte používateľa k dispozícii najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí týchto prostriedkov so správnymi a úplnými údajmi zo strany vydavateľa. V prípade prijatia finančných prostriedkov s neúplnými alebo nesprávnymi údajmi, na základe ktorých nie je možné účet používateľa identifikovať, vydavateľ vráti finančné prostriedky platiteľovi, pokiaľ sa používateľ do 14 dní od prijatia nespojí s vydavateľom a nedoplní údaje platobného príkazu. Vydavateľ si vyhradzuje právo účtovať a odpočítať od prijatej sumy všetky bankové poplatky a náklady uložené vydavateľovi v súvislosti s príslušnou platbou a vrátením.

5.2. Vydavateľ stanovuje počiatočné limity a vyhradzuje si právo spravovať limity platieb na účte a udržiavať ich v súlade s predpismi upravujúcimi platobné transakcie, predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj s ďalšími príslušnými predpismi. Vydavateľ nemusí používateľovi vysvetľovať spôsob správy limitov. Súvisiace transakcie sa tiež monitorujú, pričom si vyhradzujeme právo vykonávať dodatočné kontroly, výzvy a zadržať realizáciu platobných transakcií na účte.

5.3. Vydavateľ monitoruje priemerný hotovostný zostatok na účte a priemerné hodnoty transakcií a v prípade zistenia odchýlky v zostatku na účte si vyhradzuje právo kontaktovať používateľa v súvislosti s vykonaním dodatočných kontrol, ako aj právo dočasne zablokovať účet až do vykonania všetkých potrebných kontrol na účely ochrany finančných prostriedkov a dodržiavania právnych predpisov.

5.4. Vydavateľ si vyhradzuje právo rozšíriť možnosti doplnenia finančných prostriedkov na účte a o všetkých zmenách bude používateľa vhodne informovať prostredníctvom niektorého z otvorených komunikačných kanálov.

6. Vyplatenie

6.1. Používateľ môže kedykoľvek požiadať o vyplatenie elektronických peňazí na účte v nominálnej hodnote, a to úplne alebo čiastočne, ak o spätné odkúpenie požiada pred vypovedaním zmluvy.

6.2. Ak chce používateľ vyplatiť finančné prostriedky z účtu, musí poslať e-mail na e-mailovú adresu [email protected] a požiadať o vyplatenie z účtu alebo zaslať písomnú žiadosť na adresu vydavateľa doporučenou poštou.Spolu so žiadosťou musí používateľ priložiť sken platného dokladu totožnosti alebo cestovného pasu a kontaktné telefónne číslo, ako aj číslo účtu vedeného v úverovej inštitúcii v Chorvátskej republike alebo Európskej únii, na ktorý budú vyplatené finančné prostriedky, spolu s IBAN a BIC. Vyplatenie sa realizuje výlučne na bankový účet vedený na meno používateľa. V záujme splnenia našich zákonných povinností môžeme pred vyplatením používateľa požiadať o ďalšie informácie. Vyplatenie zostávajúcej sumy sa realizuje po predložení všetkých požadovaných údajov, ako aj po splnení ďalších zákonných podmienok pre platby. Poplatok za vyplatenie je stanovený v cenníku a účtuje sa v týchto prípadoch:

 1. ak je v zmluve stanovená lehota platnosti zmluvy a používateľ zmluvu vypovie pred uplynutím tejto lehoty,
 2. ak sa vyplatenie požaduje pred skončením platnosti zmluvy okrem prípadu uvedeného v bode 1 tohto odseku alebo
 3. ak sa vyplatenie požaduje po uplynutí jedného roka odo dňa vypovedania zmluvy.

7. Realizácia platby

7.1. Používateľ môže používať elektronické peniaze na účte na platby v online obchodoch a/alebo na predajných miestach (ďalej ako „obchody“), ktoré prijímajú platby elektronickými peniazmi Aircash vydanými vydavateľom. Na platbu sa vzťahujú podmienky obchodu, ktorý prijíma platbu, ako sa uvádza na webovej stránke týchto obchodov. Platby môžeš vykonať len vtedy, ak máš na účte dostatočnú sumu na realizáciu transakcie.

7.2. Platby môžu byť obmedzené v závislosti od obchodu, veku používateľa a stavu účtu. Vydavateľ nezaručuje, že bude účet ako platobná metóda vždy dostupný pre všetky obchody.

7.3. Používateľ môže realizovať platbu v obchodoch, ktoré prijímajú platby z účtu:

a) priamym iniciovaním objednávky z aplikácie Aircash alebo výberom možnosti „Platba s Aircash“ na webovej stránke obchodu a

b) na fyzickom predajnom mieste s upovedomením pokladníka, že sa platba uskutoční prostredníctvom peňaženky Aircash.

7.4. V prípade bodu 7.3. písmena a) používateľ vyberie obchod v aplikácii Aircash a potom sumu platby, na webovej stránke obchodu naskenuje cez aplikáciu Aircash zobrazený QR kód alebo na webovej stránke obchodu vyberie spôsob platby Aircash. V každom prípade sa používateľovi v aplikácii Aircash otvorí platobný príkaz, ktorý používateľ schváli, čím poskytne súhlas na vykonanie platobnej transakcie a digitálne podpíše príkaz na účely preukázania neodvolateľnosti platby. Vydavateľ realizuje platbu okamžite po prijatí platobného príkazu, čo znamená, že po potvrdení príkazu ho už viac nemôžeš zrušiť.

7.5. V prípade bodu 7.3. písmena b) používateľ upovedomí pokladníka na predajnom mieste, že platbu vykoná prostredníctvom aplikácie Aircash, a pokladníkovi ukáže QR kód na obrazovke svojho mobilného telefónu, ktorý pokladník naskenuje. Vyplnený platobný príkaz sa otvorí používateľovi a používateľ ho schváli rovnakým spôsobom ako v bode 7.4.

7.6. Vydavateľ môže zaviesť ďalšie bezpečnostné opatrenia na potvrdenie platby, aby ochránil účet pred neoprávnenými transakciami. Používateľ musí dodržiavať bezpečnostné postupy nariadené vydavateľom.

7.7. Odmietnutie platobného príkazu: Vydavateľ odmietne realizovať platbu v týchto prípadoch:

 1. realizácia transakcie porušuje ustanovenia vnútroštátneho alebo medzinárodného práva, prípadne príkazu vydaného kompetentným správnym alebo súdnym orgánom, existuje dôvodné podozrenie, že sa bude realizácia transakcie považovať za priestupok alebo trestný čin a/alebo transakcia je zakázaná z iných dôvodov,
 2. s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,
 3. ak nie sú poskytnuté prístupové údaje a/alebo bezpečnostné parametre alebo ak sú poskytnuté parametre neúplné,
 4. ak je účet zablokovaný alebo
 5. ak na účte nie je dostatok prostriedkov na realizáciu transakcie.

7.8. V prípade zamietnutia transakcie bude používateľ v aplikácii Aircash okamžite informovaný.

8. Neuhradené alebo nepravidelné platby

8.1. Ak spoločnosť Aircash realizuje transakciu, ku ktorej nám používateľ dal platný pokyn, oneskorene, používateľ môže požiadať, aby sme sa skontaktovali s poskytovateľom platobných služieb príjemcu platby a požiadali ho o vystavenie platby v takom čase, ako keby bola prijatá v správny deň.

8.2. Ak vydavateľ podľa zákona nesie zodpovednosť za realizáciu platobnej operácie iniciovanej používateľom v úlohe platiteľa, používateľovi musí bezodkladne vrátiť sumu nerealizovanej alebo nesprávne realizovanej platobnej operácie, a ak bola suma z účtu používateľa už stiahnutá, obnoviť zostatok na účte na výšku, aká by na ňom bola, ak by nedošlo k nesprávnej platbe, pokiaľ nepreukáže, že poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby sumu danej platobnej operácie prijal.

8.3. Vydavateľ nezodpovedá za nerealizovanie alebo nesprávnu realizáciu platobnej transakcie, ak platobný príkaz zadá v súlade s jedinečným identifikátorom príjemcu platby, ktorý poskytne používateľ (napr. výber čísla mobilného telefónu príjemcu platby).

8.4. Používateľ má právo požiadať o vrátenie účtovaných alebo z jeho účtu odpočítaných poplatkov súvisiacich s potvrdenou transakciou, ktorá nebola realizovaná alebo bola realizovaná nesprávne.

8.5. Keď sa používateľ dozvie o nerealizovaní, nesprávnej realizácii alebo oneskorenej realizácii platobnej transakcie, musí o tom bezodkladne informovať vydavateľa.

9. Externí poskytovatelia služieb

9.1. Používateľ môže:

 1. inštruovať externého poskytovateľa služieb, aby získal prístup k informáciám na jeho účte alebo
 2. ak vydavateľ poskytuje používateľom možnosť zadávať platobné príkazy z účtu používateľa, realizovať platby zo svojho účtu.

9.2. Všetky pokyny od externého poskytovateľa služieb považuje vydavateľ za pokyny od používateľa. Používateľ nesmie poskytnúť svoje bezpečnostné údaje tretej strane.

9.3. Ak má vydavateľ podozrenie z neoprávneného alebo podvodného prístupu k účtu používateľa externým poskytovateľom služieb alebo takýto hrozí, vydavateľ môže tomuto externému poskytovateľovi služieb prístup zamietnuť. Skôr ako tak vydavateľ urobí, bude informovať používateľa a vysvetlí mu dôvody pre toto zamietnutie. Pokiaľ to nie je splniteľné, vydavateľ bude o svojom rozhodnutí informovať používateľa čím skôr. V každom prípade bude vydavateľ používateľa informovať spôsobom, ktorý je podľa neho za daných okolností najvhodnejší. Vydavateľ nebude používateľa informovať o dôvodoch, ak by to mohlo oslabiť primerané bezpečnostné opatrenia alebo by to bolo inak nezákonné.

9.4. Vydavateľ môže externému poskytovateľovi služieb poskytnúť špecifický spôsob prístupu k účtu používateľa. Ak sa externý poskytovateľ služieb v takomto prípade pokúsi získať prístup k účtu iným spôsobom, vydavateľ má právo tento prístup znemožniť.

9.5. Ak sa používateľ domnieva, že bola niektorá platba nesprávna alebo neoprávnená, musí čo najskôr informovať vydavateľa, a to aj keď využíva externého poskytovateľa služieb.

10. Prijímanie platieb

10.1. Obchody môžu ponúkať možnosť realizácie platby na účet používateľa. Používateľ začne transakciu výberom možnosti platby „Peňaženka Aircash“ na webovej stránke obchodu, pričom v tomto prípade platia platobné podmienky obchodu. Hneď ako obchod realizuje platbu, uhradená suma sa prevedie na účet používateľa (prípadne po odpočítaní poplatkov obchodu).
Platby prijaté z obchodu sa zobrazia v histórii transakcií na účte používateľa spolu s dátumom prijatia (dátum platby), účtovanými poplatkami a prípadne použitým výmenným kurzom.
Každá transakcia má jedinečné ID transakcie a zobrazuje sa v histórii transakcií. Vydavateľ nemení údaje zobrazené v histórii transakcií. Vďaka tomu si môžeš kedykoľvek skontrolovať prijaté platby oproti záznamom.

10.2. Platba sa nedá prijať v týchto prípadoch:

 1. účet používateľa je zablokovaný alebo nemá stav potrebný na prijímanie platieb,
 2. obchod nie je oprávnený realizovať platby na účet používateľa.

10.3. V prípade zamietnutia žiadosti o platbu v obchode bude používateľ okamžite informovaný v aplikácii Aircash.

10.4. Každá transakcia má jedinečné ID transakcie a zobrazuje sa v histórii transakcií. Keď s nami budete komunikovať o konkrétnej transakcii, uveďte toto ID transakcie. Pravidelne kontrolujte svoj zostatok na účte. Všetky nezrovnalosti oznámte službám zákazníkov, ktoré vám tiež pomôžu nájsť odpovede na vaše otázky.

11. Úhrada faktúr z peňaženky Aircash

11.1. Peňaženka Aircash používateľovi umožňuje uhrádzať faktúry, ktoré obsahujú 2D kód, elektronickými peniazmi. Platobné príkazy sa vystavujú naskenovaním 2D kódu na faktúre/doklade na úhradu. Používateľ sa zaväzuje túto službu používať výlučne na platné a zákonné platby v súlade s príslušnými predpismi a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

11.2. Používateľ dostane v aplikácii Aircash po realizácii platobného príkazu na úhradu faktúry potvrdenie o platbe vo forme dokumentu vo formáte PDF, ktorý si môže v aplikácii Aircash kedykoľvek stiahnuť. Poskytovateľ platobných služieb realizuje platbu v prospech príjemcu platby v súlade s pokynmi platiteľa (používateľa). Poskytovateľ platobných služieb sa zaväzuje schváliť príjemcu platby v ten istý pracovný deň alebo najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa, počítajúc prijatím platobného príkazu, teda realizáciou platby v aplikácii Aircash. Ak príkaz nie je možné realizovať, používateľ o tom dostane v aplikácii Aircash oznámenie a neúspešná transakcia bude v zozname transakcií príslušne označená.

11.3. Za úhradu faktúry z peňaženky Aircash si vydavateľ účtuje poplatok za použitie tejto služby, pričom sa tento stiahne priamo a v plnej výške z účtu v deň transakcie, teda schválenia transakcie, a disponibilný zostatok na účte sa zníži o sumu poplatku. Výška tohto poplatku je uvedená v Cenníku.

12. Výbery hotovosti

12.1. Vydavateľ umožňuje výbery hotovosti elektronických peňazí držaných na účte. Výbery hotovosti je možné uskutočniť v bankomatoch alebo iných samoobslužných zariadeniach spravovaných úverovou inštitúciou, ktorá s vydavateľom uzatvorila zmluvu. Zoznam úverových inštitúcií, ktorých samoobslužné zariadenia je možné na výber hotovosti použiť, nájdeš na webovej stránke vydavateľa.

12.2. Okrem bankomatov a iných samoobslužných zariadení je možné výbery hotovosti z účtu uskutočniť aj na platobných miestach zmluvných partnerov/distribútorov, ktorí s vydavateľom uzatvorili zmluvu. Zoznam zmluvných partnerov nájdeš na webovej stránke vydavateľa.

12.3. Vydavateľ stanovuje počiatočné limity a vyhradzuje si právo spravovať limity pre výbery z účtu a udržiavať ich v súlade s predpismi upravujúcimi platobné transakcie, predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj s ďalšími príslušnými predpismi. Vydavateľ nemusí používateľovi vysvetľovať spôsob správy limitov. Súvisiace transakcie sa tiež monitorujú, pričom si vyhradzujeme právo vykonávať dodatočné kontroly, výzvy a zadržať realizáciu platobných transakcií z účtu.

12.4. Za výbery hotovosti z bankomatov alebo na platobných miestach zmluvných partnerov si vydavateľ účtuje poplatok za využitie tejto služby, pričom sa tento účtuje priamo a v plnej výške z účtu v deň realizácie transakcie, teda schválenia, a odpočíta sa z disponibilného zostatku na účte. Výška tohto poplatku je uvedená v Cenníku.

12.4. Postup výberu: Používateľ môže využiť službu výberu hotovosti zadaním príkazu vydavateľovi v aplikácii Aircash. Keď používateľ zadá vydavateľovi príkaz na výber hotovosti v určitej výške, vydavateľ preverí zostatok na účte a to, či sú na účte dostatočné finančné prostriedky na pokrytie požadovanej sumy a súvisiaceho poplatku. Používateľ dostane následne v aplikácii okamžite oznámenie vo forme QR kódu alebo čiarového kódu, v prípade bankomatu vo forme jednorazového 6-číselného krátkodobého kódu, ktorý používateľ zadá v bankomate alebo inom samoobslužnom zariadení, ktoré umožňuje výbery hotovosti. Finančné prostriedky budú k dispozícii na výber okamžite po prijatí 6-číselného kódu alebo QR/čiarového kódu.

12.5. Ak sa výber uskutočňuje na platobných miestach zmluvných partnerov, QR/čiarový kód sa zobrazí zamestnancovi zmluvného partnera na platobnom mieste. Tento zamestnanec ťa môže okrem QR/čiarového kódu požiadať aj o predloženie dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Ak na žiadosť zamestnanca doklad totožnosti nepredložíš, zamestnanec transakciu zamietne.

12.6. Transakcia výberu, ktorú používateľ iniciuje použitím prijatého QR/čiarového/6-číselného kódu, sa považuje za schválenú po zadaní kódu v bankomate alebo jeho predložení na platobnom mieste.

12.7. Výber nie je možný, ak bankomat a/alebo distribútor nemá bankovky v sume, o ktorú sa žiada. Vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, ak bankomat alebo platobné miesto nedisponuje bankovkami v sume, o výber ktorej používateľ požiadal, či už ide o nadmerne vysokú sumu alebo sumu, ktorú nie je možné vyplatiť pre nedostatok bankoviek v príslušnej hodnote. Vydavateľ nenesie zodpovednosť ani za dostupnosť a riadne fungovanie bankomatov, samoobslužných zariadení a platobných miest.

13. Platba na bankový účet

13.1. Používateľ môže použiť elektronické peniaze držané na účte na platby na bankový účet, ktorého údaje zadá do aplikácie Aircash.

13.2. Vydavateľ stanovuje počiatočné limity a vyhradzuje si právo spravovať platby na bankový účet a udržiavať ich v súlade s predpismi upravujúcimi platobné transakcie, predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj s ďalšími príslušnými predpismi. Vydavateľ nemusí používateľovi vysvetľovať spôsob správy limitov. Súvisiace transakcie sa tiež monitorujú, pričom si vyhradzujeme právo vykonávať dodatočné kontroly, výzvy a zadržať realizáciu platobných transakcií na bankový účet.

13.3. Za platby z peňaženky Aircash na bankový účet si vydavateľ účtuje poplatok za použitie tejto služby, pričom sa tento stiahne priamo a v plnej výške z účtu v deň transakcie, teda schválenia transakcie disponibilný zostatok na účte sa zníži o sumu poplatku. Výška tohto poplatku je uvedená v Cenníku.

13.4. Proces platby: Používateľ musí v aplikácii Aircash najprv zadať IBAN, teda číslo bankového účtu, na ktorý sa platba vystaví. Používateľ potom v ďalšom úkone v mobilnej aplikácii iniciuje transakciu elektronicky zadaním sumy platby v rámci dostupných limitov a potvrdením realizácie transakcie.

13.5. Príkaz, ktorý používateľ zadá, realizuje banka, v ktorej vydavateľ vedie bankový účet. Vydavateľ zadá po prijatí platobného príkazu od používateľa platobný príkaz na rovnakú sumu v banke, v ktorej vedie používateľ účet. Spôsob a termíny realizácie platobného príkazu stanovuje banka vydavateľa. Realizácia takéhoto príkazu sa môže v závislosti od banky vydavateľa oneskoriť o niekoľko minút, hodín a dokonca aj dní, pričom to závisí výlučne od banky vydavateľa. Vydavateľ nedokáže ovplyvniť postup, spôsob ani dynamiku platieb zo strany banky. Vydavateľ realizuje príkazy používateľa každý deň počas pracovných dní.

14. Nastavenia zabezpečenia účtu

14.1. Používateľ musí zaistiť, aby boli údaje uložené v súvislosti s jeho účtom vždy správne a aktuálne. Používateľ môže kontaktné údaje, predovšetkým e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu, meniť v profile účtu. Používateľ musí vydavateľa včas informovať o všetkým zmenách jeho osobných údajov alebo údajov v dokumentoch, ktoré poskytol vydavateľovi. Používateľ nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku porušenia tohto ustanovenia všeobecných obchodných podmienok.

14.2. Vydavateľ má právo kedykoľvek overiť správnosť a aktuálnosť osobných údajov uložených v súvislosti s používateľom vrátane požiadania používateľa o predloženie platných dôkazov.

14.3. V záujme zachovania úrovne zabezpečenia účtu má vydavateľ právo spojiť sa s používateľom zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu uloženú v časti používateľa alebo textovej správy či iným spôsobom na uložené číslo mobilného telefónu.

14.4. V záujme zabránenia neoprávnenému použitiu účtu musí používateľ zaistiť, aby boli uložená e-mailová adresa aj číslo mobilného telefónu prístupné, a tiež bezodkladne stiahnuť a prečítať každú správu od vydavateľa.

14.5. Ak sa vydavateľ domnieva, že v súvislosti s účtom používateľa alebo celkovým zabezpečením služby Aircash vzniká riziko podvodu alebo bezpečnostná hrozba, najrýchlejším a najbezpečnejším spôsobom sa spojí s používateľom prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré používateľ poskytol, a bude ho informovať o ďalšom postupe pri odstraňovaní tohto rizika.

14.6. Použitie účtu sa obmedzuje na sumu, ktorá je k dispozícii na účte v čase potvrdenia transakcie po odpočítaní príslušných poplatkov.

15. Zodpovednosť používateľa za zachovanie dôvernosti údajov a opatrenia, ktoré treba vykonať v prípade straty, odcudzenia alebo zneužitia

15.1. Používateľ musí chrániť svoj mobilný telefón s aplikáciou Aircash, ako aj svoje údaje na prístup k aplikácii (PIN kód) pred neoprávneným použitím tretími stranami, pretože predstavujú základ pre dvojfaktorové overenie a možnosť používať účet. Používateľ nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nedostatočnej opatrnosti v súvislosti s ochranou mobilného telefónu s aplikáciou Aircash a číslom PIN kódu, ako aj za porušenie ustanovení tohto článku a ďalších ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

15.2. Minimálne povinnosti používateľa týkajúce sa bezpečnosti:

15.2.1. Používateľ musí venovať zvýšenú pozornosť ochrane prístupu k mobilnému zariadeniu s aplikáciou Aircash, ako aj prístupu k samotnej mobilnej aplikácii Aircash pomocou dôverného hesla, ktoré pozná len používateľ.

– Používateľ musí venovať zvýšenú pozornosť pri prijímaní opatrení na ochranu pridelených alebo vybraných vlastných bezpečnostných poverení s cieľom zabrániť ich strate, odcudzeniu, zneužitiu alebo neoprávnenému zverejneniu.

Napríklad dobrovoľné zverejnenie alebo sprístupnenie pridelených alebo vybraných vlastných bezpečnostných poverení tretej strane sa považuje za konanie v rozpore s povinnosťou náležitej starostlivosti a používateľ znáša riziko a vzniknutú škodu a nesie aj zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť spoločnosti.

15.2.2. Používateľ nesmie za žiadnych okolností prenášať ani inak sprístupňovať vlastné bezpečnostné poverenia prostredníctvom e-mailu, webových stránok ani žiadnym iným spôsobom a tiež nesmie otvárať, preposielať ani odpovedať na elektronické správy (e-maily) a textové správy, ktoré zdanlivo pochádzajú od spoločnosti Aircash.
Používateľ potvrdzuje svoje pochopenie, že každá e-mailová správa od spoločnosti Aircash bude zaslaná výlučne z oficiálnej e-mailovej adresy spoločnosti Aircash končiacej na @aircash.eu a že zamestnanci spoločnosti Aircash používateľa nikdy nepožiadajú o zverejnenie alebo poskytnutie (ústne alebo písomné) žiadnych poverení vrátane PIN kódov, aktivačných kódov a podobne.

15.2.3. Používateľ nesmie otvárať elektronické správy (e-maily), prílohy ani hypertextové prepojenia (odkazy) z nedôveryhodných správ ani správy, ktoré z domény aircash.eu neočakáva.

15.2.4. Používateľ musí zohľadniť webové stránky, na ktoré zo zariadení s prístupom k aplikácii Aircash pristupuje, keďže prístup na niektoré webové stránky predstavuje vyššie riziko napadnutia počítačov, mobilných a iných zariadení malvérom.

15.2.5. Používateľ nesmie vykonávať neoprávnené úpravy zariadení používaných na identifikáciu/overenie a/ani mobilných zariadení (napríklad rooting, jailbreaking).

15.2.6. Ak používateľ vo svojom zariadení, ktoré používa na identifikáciu/overenie, aktivuje používanie biometrického overenia, musí zaistiť, že sú v tomto zariadení, ktoré používa na identifikáciu/overenie, uložené výlučne biometrické údaje používateľa, pretože sa každé prihlásenie prostredníctvom akejkoľvek metódy biometrického overenia považuje za prihlásenie používateľa. To platí pre všetky príkazy zadané po prihlásení pomocou takýchto metód. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky škody, ktoré z takéhoto konania vyplývajú.

15.3. Všetky informácie o používateľovi a bezpečnostné informácie na prístup k aplikácii Aircash alebo účtu sú vo vzťahu k používateľovi dôverné, v dôsledku čoho sa nemôžu poskytnúť tretím stranám. Informácie o transakciách sa automaticky synchronizujú s mobilnými aplikáciami používateľa a vydavateľ nezodpovedá za neoprávnené poskytnutie týchto informácií tretím stranám ani za odcudzenie a stratu mobilných telefónov používateľa. Používatelia v takomto prípade musia okamžite kontaktovať služby zákazníkom vydavateľa, ktoré účet používateľa následne a bezodkladne zablokujú. Vydavateľ môže v takýchto prípadoch podľa vlastného uváženia umožniť týmto používateľom opätovnú registráciu na používanie služby účtu.

15.4. Vo chvíli, keď sa používateľ dozvie alebo by sa mal dozvedieť (telefónne číslo používateľa je na webovej stránke) o strate, odcudzení, zneužití alebo inom neoprávnenom použití svojich prístupových údajov alebo bezpečnostných parametrov, musí bezodkladne kontaktovať vydavateľa telefonicky alebo online, aby zablokoval svoj účet (ďalej ako „oznámenie zablokovania“).
Každé oneskorenie v informovaní vydavateľa môže ovplyvniť zabezpečenie účtu používateľa a viesť k zodpovednosti používateľa za prípadné straty, ak k oneskoreniu v informovaní vydavateľa došlo úmyselne alebo pre hrubú nedbanlivosť. Ak má používateľ podozrenie z neoprávneného prístupu k jeho účtu alebo z iného zneužitia, musí bezodkladne kontaktovať políciu.

15.5. Vydavateľ nezaručuje dodanie ani vhodnosť žiadneho tovaru a služieb uhradených prostredníctvom účtu. Vydavateľ nemá právo ani sa nebude nepodieľať na rokovaniach, priebehu a/alebo sporoch v obchodných vzťahoch medzi obchodníkmi a používateľmi. Vydavateľ umožňuje platby elektronickými peniazmi a má povinnosť platby umožniť v súlade s povinnosťami stanovenými zákonom a inými predpismi. Používatelia majú právo určovať povahu svojho obchodného vzťahu, na základe ktorého sa transakcia pripravuje a uhrádza. Ak má používateľ podozrenie zo zneužitia alebo iných nezákonných okolností, musí o tom informovať kompetentné inštitúcie a začať príslušné postupy. Vydavateľ je k dispozícii všetkým príslušným inštitúciám.

16. Poplatky a výmenné kurzy

16.1. Vydavateľ nespoplatňuje založenie a aktiváciu účtu ani overovane zostatku na účte.

16.2. V prípade zmeny držiteľa vydaných elektronických peňazí na žiadosť ich držiteľa po tom, ako vydavateľ vydá elektronické peniaze vo výške zodpovedajúcej prijatej peňažnej hodnote, vydavateľ môže účtovať poplatok za zmenu držiteľa už vydaných elektronických peňazí.

16.3. Vydavateľ môže účtovať poplatky za platby z účtu niektorým obchodom. Tieto poplatky sa používateľovi zobrazia ešte pred potvrdením platby. Obchody majú právo účtovať poplatok za tento spôsob platby, ide však o priamy obchodný vzťah medzi používateľom a obchodom, ktorý nijak nesúvisí s poplatkami zo strany vydavateľa.

16.4. Vydavateľ určí za niektoré služby poplatky v súlade s Cenníkom.
Cenník nájdeš na webovej stránke spoločnosti pod názvom “Poplatky.

16.5. Vydavateľ bude používateľov riadne a včas informovať o akýchkoľvek zmenách sumy alebo uplatnenia niektorých poplatkov súvisiacich s účtom po tom, ako tieto všeobecné obchodné podmienky vstúpia do platnosti.

16.6. Na prepočet meny finančných prostriedkov, ktorý používateľ vykoná v peňaženke Aircash, sa použije výmenný kurz vydavateľa, ktorý je v čase prepočtu uvedený na webovej stránke vydavateľa aj priamo v aplikácii Aircash.

17. Zablokovanie účtu

17.1 Vydavateľ môže zablokovať účet používateľa a inak obmedziť jeho používanie z dôvodov súvisiacich okrem iného so zabezpečením účtu alebo niektorého z jeho prvkov zabezpečenia alebo ak má dôvodné podozrenie, že došlo k neoprávnenému alebo podvodnému použitiu účtu používateľa alebo k narušeniu ktoréhokoľvek z prvkov zabezpečenia účtu Aircash alebo služby Aircash ako takej, ako aj v prípade porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok a/alebo príslušných predpisov.

17.2 O zablokovaní alebo obmedzení používania účtu bude používateľ informovaný vždy, keď je to možné. Vydavateľ nemá povinnosť vysvetľovať dôvody zablokovania alebo obmedzenia používania účtu, ak sa odôvodnene domnieva, že by to mohlo ovplyvniť bezpečnostné záujmy vydavateľa alebo používateľa alebo zavádzanie opatrení a rozhodnutí kompetentných orgánov.

18. Zodpovednosť vydavateľa

18.1. Vydavateľ nezaručuje, že obchody prijmú platbu z účtu alebo že vydavateľ schváli konkrétnu transakciu. Môže k tomu dôjsť v dôsledku okolností na strane systému vydavateľa alebo tretej strany, okolností, pri ktorých sa nemôže rozumne predpokladať, že ich dokáže vydavateľ ovplyvniť, alebo podozrenia vydavateľa zo zneužitia účtu.

18.2. Vydavateľ nenesie zodpovednosť, ak obchod odmietne prijať platbu z účtu alebo ak vydavateľ odmietne schváliť transakciu či zruší alebo pozastaví používanie účtu v rozsahu povolenom týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonom.

18.3. Ak zákon neustanovuje inak, vydavateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu priamu ani nepriamu stratu alebo škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku úplného alebo čiastočného používania účtu, nemožnosti jeho používania alebo jeho používania treťou stranou. Vydavateľ tiež nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani náklady, ktoré používateľovi vzniknú a vyplývajú z dodržiavania zákonných a regulačných požiadaviek zo strany vydavateľa.

18.4. Ak používateľ účet nepoužíva v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo ak vydavateľ zistí, že používateľ účet používa neoprávnene, vydavateľ má právo účtovať používateľovi všetky primerané náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prijatím opatrení na zastavenie používania účtu zo strany používateľa a vrátenie všetkých finančných prostriedkov v dôsledku konania používateľa.

19. Zodpovednosť používateľa

19.1. Používateľ musí bezodkladne informovať vydavateľa, ak si všimne realizáciu neoprávnenej alebo neúplnej platby na svojom účte alebo vo svojej mobilnej aplikácii. Nároky a námietky týkajúce sa neoprávnenej a neúplnej platby sú vylúčené, ak o tom používateľ vydavateľa neinformuje do 13 (trinástich) mesiacov od dátumu nesprávnej platby.

19.2. Ak používateľ vie alebo podozrieva, prípadne sa dá odôvodnene predpokladať, že vie alebo podozrieva, že sú jeho účet, mobilný telefón, prístupové údaje alebo akýkoľvek iný bezpečnostný parameter stratené, odcudzené, zneužité a/alebo iným spôsobom ohrozené, používateľ musí bezodkladne informovať vydavateľa o strate alebo odcudzení prístupových údajov, zneužití alebo neoprávnenom použití prístupových údajov a bezpečnostných parametrov.

19.3. Vydavateľ v prípade neoprávnenej alebo nesprávne realizovanej platby pre pochybenie vydavateľa čo najskôr vráti uhradenú sumu vrátane všetkých poplatkov. To neplatí pre tieto situácie:

 1. Ak dôjde k neoprávnenej platbe, pretože používateľ neuplatňoval náležitú starostlivosť a svoj mobilný telefón a/alebo prístupové údaje neuchovával v bezpečí alebo sa dopustil iného zneužitia alebo podvodného konania, kedy zostáva za celkovú sumu transakcií zodpovedný používateľ.
 2. Ak požívateľ neinformuje vydavateľa o strate mobilného telefónu a/alebo prístupových údajov či inej udalosti, pri ktorej sa dá dôvodne predpokladať, že ohrozí bezpečnosť účtu používateľa, okamžite po tom, ako sa o nej používateľ dozvie alebo sa dá dôvodne predpokladať, že sa o nej dozvie, kedy nesie zodpovednosť za všetky straty používateľ, a to až do informovania vydavateľa o tejto udalosti.
 3. Ak bola transakcia neoprávnená, no používateľ sa dopustil podvodu alebo ohrozil bezpečnosť účtu, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, kedy nesie výhradnú zodpovednosť za všetky straty používateľ.
 4. Ak používateľ nevznesie námietku voči transakcii a/alebo neupozorní vydavateľa na neoprávnenú alebo nesprávne realizovanú transakciu do 13 (trinástich) mesiacov odo dňa transakcie.

19.4. Predchádzajúci odsek sa s výnimkou prípadu, kedy sa používateľ dopustí podvodu, nevzťahuje na transakcie realizované po tom, ako používateľ informuje vydavateľa, ak vydavateľ používateľovi neposkytol vhodné prostriedky na oznámenie alebo ak vydavateľ mal použiť, no nepoužil účinné prostriedky na overenie. V takomto prípade nesie zodpovednosť vydavateľ a používateľovi čo najskôr vráti všetky sumy týkajúce sa neoprávnenej transakcie.

19.5. Bez ovplyvnenia vyššie uvedeného ustanovenia sa používateľ zaväzuje zohľadňovať bezpečnosť údajov, pravidelne a často preverovať históriu transakcií na účte a so všetkými otázkami alebo obavami bezodkladne kontaktovať služby zákazníkom vydavateľa.

19.6. Vydavateľ prijme v prípade akýchkoľvek chybných alebo nesprávne poukázaných platieb primerané a zákonné opatrenia, aby používateľovi pomohol pri hľadaní a vrátení súm takýchto platieb.

19.7. Vydavateľ v súlade s uvedeným ustanovením nenesie zodpovednosť za žiadnu chybu vo fungovaní jeho služby a/ani za chybu vo fungovaní sprostredkovateľských služieb, na ktoré sa pri plnení svojich povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok spolieha, za predpokladu, že takáto chyba vznikla v dôsledku mimoriadnych a nepredvídateľných okolností mimo primeranej kontroly vydavateľa alebo príslušného sprostredkovateľa.

20. Ochrana osobných údajov

20.1. Vydavateľ môže na zaistenie fungovania služieb v aplikácii Aircash vrátane používania peňaženky Aircash získavať osobné údaje používateľa, ako sú meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa a kópie osobných a iných dokladov (ďalej ako „osobné údaje“). Vydavateľ získava a používa osobné údaje na účely zachovania fungovania služby, zaistenia zabezpečenia účtov a platieb a poskytovania služieb používateľom, pričom musí zachovávať dôvernosť vo vzťahu k týmto používateľom a ich údajom. Vydavateľ chráni osobné údaje používateľa pred neoprávneným prístupom, použitím a zverejnením. Informácie v počítačových serveroch sú uložené v kontrolovanom a zabezpečenom prostredí a chránené pred neoprávneným prístupom, použitím a zverejnením. Používateľ vydavateľovi výslovne povoľuje prístup k všetkým údajom, ktoré používateľ poskytne, ako aj ich spracovanie a uchovávanie na účely poskytovania platobných služieb používateľovi. Neovplyvňuje to však príslušné práva vydavateľa a používateľa ani zákonné povinnosti týkajúce sa ochrany údajov. Používateľ môže svoj súhlas zrušením účtu odvolať.
Ak používateľ svoj súhlas odvolá, vydavateľ prestane používať údaje o používateľovi na tento účel, ale údaje môže naďalej spracúvať na iné účely, na ktoré má vydavateľ iný právny základ, napríklad ak má vydavateľ zákonnú povinnosť uchovávať údaje a záznamy o transakciách.

20.2. Osobné údaje používateľa sa spracúvajú v súlade s platnými predpismi.
Osobné údaje používateľa prevádzkuje vydavateľ a používa ich na základe potreby poskytovania služby.
Vydavateľ okrem toho používa osobné údaje používateľa spolu s ďalšími údajmi, ktoré počas vzťahu používateľa s vydavateľom získa alebo vytvorí, napríklad údaje o transakciách, história transakcií a podobne, aby mohol používateľom poskytovať požadované služby (okrem iného vrátane účelov ako správa, služby zákazníkom, overenie totožnosti používateľa, prevencia podvodov a rozvoj produktov a podnikania). Prečítaj si Informácie o spracúvaní osobných údajov, na webovej stránke, v ktorých nájdeš ďalšie informácie o ochrane údajov.

20.3. Vydavateľ poskytne osobné údaje používateľa tretím stranám, len ak je to nevyhnutné na spracovanie transakcií a len tým tretím stranám, s ktorými má uzavretý zmluvný vzťah o ochrane údajov, a to na účely plnenia služieb, ktoré vydavateľ používateľom poskytuje, na sprostredkovanie budúcich transakcií alebo na doplnenie údajov o údaje z verejne dostupných zdrojov. Vydavateľovi to tiež pomáha pochopiť a zlepšovať svoju ponuku produktov a služieb. Vydavateľ tiež môže poskytnúť osobné údaje používateľa tretím stranám, ak je to odôvodnene nevyhnutné, na účely prevencie trestným činom a ich odhaľovania alebo ak to vyžaduje zákon. Vydavateľ uchováva údaje, marketingové voľby a históriu transakcií používateľa v súlade s plánom uchovávania, nie však dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré boli údaje získané, a v súlade s platnými predpismi.

20.4. Používateľ má právo na prístup k svojim údajom, vyžiadanie ich kópie a opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania údajov, ktoré sú neúplné, nesprávne alebo neaktuálne, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Tiež môže kedykoľvek namietať proti spôsobu získavania, spracúvania alebo používania svojich údajov, najmä keď nie je spracúvanie nevyhnutné na plnenie služieb alebo keď toto právo vyplýva zo zákona alebo predpisu.

20.5. Vydavateľ nesie zodpovednosť za zodpovedné a právne odôvodnené uchovávanie osobných údajov používateľa a neoprávnené alebo nezákonné použitie osobných údajov používateľa zo strany vydavateľa a všetkých ostatných osôb, ktorým vydavateľ tieto údaje bez riadneho povolenia sprístupnil. Používateľ výslovne súhlasí, aby si vydavateľ s tretími stranami alebo obchodmi vymieňal tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu služby, ktorú používateľ využíva a v rámci ktorej vydavateľ angažuje služby tretej strany alebo obchodu.

20.6. Vydavateľ bude používateľov pravidelne informovať o účte, ochrane údajov a iných dôležitých udalostiach. Prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok používateľ súhlasí s prijímaním takýchto informácií prostredníctvom e-mailu, textovej správy alebo aplikácie Aircash. Vydavateľ bude používateľa informovať aj o propagačných akciách, špeciálnych podmienkach a podobne, ak používateľ s prijímaním takýchto informácií súhlasil.

21. Trvanie a vypovedanie zmluvy

21.1. Zmluva o používaní účtu medzi vydavateľom a používateľom sa uzatvára na dobu neurčitú.

21.2. Používateľ môže túto zmluvu kedykoľvek vypovedať zaslaním e-mailu vydavateľovi alebo prostredníctvom aplikácie Aircash.

21.3. Vydavateľ má právo ukončiť tento zmluvný vzťah zaslaním oznámenia s 2-mesačnou (dvojmesačnou) výpovednou lehotou na e-mailovú adresu uvedenú používateľom.

21.4. V prípade vážneho dôvodu môže vydavateľ zmluvný vzťah s používateľom ukončiť kedykoľvek a s okamžitou platnosťou zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu poskytnutú používateľom bez ohľadu na ostatné ustanovenia (mimoriadne ukončenie). Medzi dôležité dôvody na vypovedanie zmluvy s okamžitou platnosťou bez výpovednej lehoty patria okrem iného tieto situácie:

 1. Používateľ neposkytol správne a/alebo úplné informácie o svojej totožnosti alebo zatajil iné podstatné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie vydavateľa nadviazať s ním obchodný vzťah.
 1. Používateľ porušil ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. Existuje podozrenie, že sa používateľ dopustil priestupku alebo trestného činu alebo porušil ustanovenia predpisov v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
 3. Používateľ používa účet nezákonným a/alebo protiprávnym spôsobom a/alebo na nezákonné a/alebo protiprávne účely.
 4. Existuje podozrenie z ohrozenia bezpečnostných záujmov.
 5. Vydavateľ musí zrušiť zmluvu bez výpovednej lehoty z právnych dôvodov.

21.5. V okamihu, keď nadobudne vypovedanie zmluvy platnosť, bude účet používateľa zablokovaný. Vydavateľ používateľovi vyplatí sumu na jeho účte v čase zablokovania po odpočte všetkých splatných platieb a poplatkov. V prípade vypovedania zmluvy musí používateľ dodržiavať ustanovenia týkajúce sa vyplatenia. Po 6 (šiestich) rokoch od vypovedania zmluvy nebude možné požiadať o vyplatenie elektronických peňazí z účtu používateľa.

22. Zmeny a doplnenia všeobecných obchodných podmienok

22.1. Vydavateľ má právo tieto všeobecné obchodné podmienky upraviť za predpokladu, že o zamýšľanej zmene informuje používateľa aspoň 2 (dva) mesiace pred dátumom vstúpenia zmien do platnosti.

22.2. Vydavateľ bude používateľa o plánovaných zmenách všeobecných podmienok informovať v písomnej forme aspoň 2 (dva) mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti. Oznámenie odošle na e-mailovú adresu používateľa zaregistrovanú v rámci účtu.

22.3. S výnimkou prípadu, kedy používateľ podal písomnú sťažnosť pred dátumom vstúpenia zmien a doplnení všeobecných obchodných podmienok do platnosti, sa bude predpokladať, že používateľ s týmito zmenami a doplneniami súhlasí, a tieto zmeny a doplnenia sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy s používateľom. Ak používateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, zmluvu môže vypovedať, pričom sa na toto zrušenie nebudú vzťahovať žiadne poplatky, a to k akémukoľvek dátumu pred dátumom vstúpenia zmien všeobecných obchodných podmienok do platnosti. Vydavateľ používateľa v oznámení o zmenách upozorní na dôsledky nepodania námietky proti zmenám a právo používateľa vypovedať zmluvu bez pokuty a výpovednej lehoty.

22.4. Zlepšenie fungovania služby, na ktorú sa tieto všeobecné obchodné podmienky vzťahujú, zavedenie novej služby alebo zmena spôsobu platby a/alebo obchodov, ktorá nemá podstatný vplyv na práva používateľa a/alebo ktorá je v prospech používateľa, sa nebude považovať za zmenu a doplnenie týchto všeobecných obchodných podmienok.

23. Prevod zmluvného záväzku

23.1. Vydavateľ má právo kedykoľvek previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok na tretiu osobu.
Takýto prevod neovplyvní práva používateľa.

23.2. Vydavateľ bude používateľa o zamýšľanom prevode zmluvy informovať e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu používateľa zaregistrovanú v rámci účtu aspoň 2 (dva) mesiace vopred.
Používateľ má právo zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou pred dátumom plánovaného prevodu.

23.3. Pokiaľ vydavateľ neurčí inak, používateľ nemá právo previesť nároky voči vydavateľovi na tretiu osobu ani takéto vzniesť okrem iného vrátane nárokov na sumu z účtu.

24. Oznámenia odoslané používateľom

Vydavateľ zasiela používateľom oznámenia (vrátane právnych a obchodných oznámení) prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré používateľ vydavateľovi poskytol. Používateľ musí vydavateľa bezodkladne informovať o každej zmene adresy, telefónneho čísla, čísla mobilného telefónu alebo e-mailovej adresy. Používateľ tak môže spraviť buď zmenou informácií na svojom účte v časti „Môj profil“, alebo kontaktovaním služieb zákazníkom. Vydavateľ nenesie zodpovednosť, ak ho používateľ o zmene svojich kontaktných údajov neinformuje.

25. Riešenie sporov

25.1. Sťažnosť je každé vyjadrenie nespokojnosti, ktoré bývalý alebo súčasný používateľ poskytne vydavateľovi v súvislosti s poskytovaním služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky. Sťažnosti je možné podať týmito spôsobmi:

 1. e-mailom: [email protected]
 2. poštou: Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Záhreb

25.2. Sťažnosť musí obsahovať aspoň:

 1. osobné údaje používateľa,
 2. podrobný opis udalosti/situácie alebo okolností, ktoré vyvolali nespokojnosť a ktoré sú predmetom sťažnosti, a dôkaz o odôvodnení sťažnosti,
 3. adresu alebo e-mailovú adresu na doručenie odpovede na sťažnosť.

25.3. Spoločnosť Aircash nereaguje na anonymné sťažnosti.

25.4. Vydavateľ poskytne používateľovi potvrdenie o prijatí sťažnosti v súlade s platnými predpismi. Otázky predložené ústne (telefonicky) sa za sťažnosť nepovažujú a ak je to možné, riešia sa okamžite po prijatí. Ak sťažnosť nie je možné vyriešiť okamžite po prijatí, predloží sa organizačnej jednotke vydavateľa poverenej riešením sťažnosti, a to v závislosti od oblasti podnikania.
Ak sťažnosť neobsahuje všetky informácie potrebné na jej vybavenie, používateľa, ktorý sťažnosť podal, požiadame o jej doplnenie. Vydavateľ spravidla poskytne odpoveď na sťažnosť spôsobom, akým mu bola sťažnosť doručená, alebo spôsobom či na adresu, ktorú používateľ podávajúci sťažnosť uviedol v sťažnosti.

25.5. Odpoveď na písomnú sťažnosť sa zašle v písomnej forme. Vydavateľ na sťažnosť odpovie do 10 (desiatich) dní odo dňa jej prijatia v súlade s platnými predpismi. Výnimočne, ak vydavateľ nemôže na sťažnosť odpovedať do 10 (desiatich) dní odo dňa jej prijatia z dôvodov, ktoré nedokáže ovplyvniť, v tejto lehote poskytne používateľovi predbežnú odpoveď, v ktorej uvedie dôvody oneskorenia odpovede na sťažnosť a termín, do ktorého používateľ dostane konečnú odpoveď, ktorý však nepresiahne 35 (tridsaťpäť) dní odo dňa prijatia sťažnosti. V konečnej odpovedi na sťažnosť ťa tiež budeme informovať o možnosti podať sťažnosť na ChNB.

25.6. Záznam o sťažnosti sa vedie v elektronickej forme a obsahuje informácie o používateľovi, ktorý sťažnosť podal, obsahu a dátume sťažnosti, prípadných zmenách a doplneniach sťažnosti a dátume odpovede.

25.7. Ak sa domnievaš alebo ak sa domnieva iná dotknutá osoba, že sme porušili naše povinnosti podľa hlavy II a/alebo III zákona o platobných systémoch alebo zákona o elektronických peniazoch alebo že sme konali v rozpore s nariadením (EÚ) 2015/751 a/alebo článkom 5, ods. 2, 3 a 4 vykonávacieho predpisu k nariadeniam EÚ upravujúcich platobné systémy, môžeš podať sťažnosť na ChNB ako kompetentný orgán.

25.8. Okrem podania sťažnosti na ChNB tiež môžeš podať návrh na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu. Svoj návrh môžeš podať v Zmierovacom centre Chorvátskej obchodnej komory na adrese Rooseveltov trg 2, Záhreb (www.hgk.hr/centar-za-mirenje). Na takto začatom procese alternatívneho riešenia sporov sa musíme podieľať.

25.9. Ak s nami ako spotrebiteľ uzavrieš zmluvu o online predaji alebo poskytovaní služieb, máš právo podať sťažnosť na platforme EÚ riešenia sporov online (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

25.10. Komunikácia bude prebiehať v chorvátskom alebo anglickom jazyku.

Vstúpenie do platnosti

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 23. apríla 2023. Vstúpením týchto všeobecných obchodných podmienok do platnosti sa rušia všeobecné obchodné podmienky z 15. januára 2023.

V Záhrebe 23. februára 2023

Aircash d.o.o.