Aircash Všeobecné obchodné podmienky - Aircash Skip to main content

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre službu Peňaženka Aircash („všeobecné obchodné podmienky“)

Tieto všeobecné obchodné podmienky si dôkladne prečítaj. Tieto všeobecné obchodné podmienky obsahujú dôležité informácie o tvojich právach a povinnostiach týkajúcich sa aplikácie Aircash a služby Peňaženka Aircash, ako aj súvisiacich služieb. Pri registrácii a nadväzovaní obchodného vzťahu musíš tieto všeobecné obchodné podmienky prijať a službu musíš používať v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Službu Peňaženka Aircash a súvisiace služby poskytuje spoločnosť Aircash d.o.o., so sídlom na adrese Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, OIB: HR99833713101 (ďalej ako „my“, „vydavateľ“, „poskytovateľ platobných služieb“ alebo „Aircash“), ktorá vydáva elektronické peniaze v súlade so súhlasom Chorvátskej národnej banky (ďalej ako „ChNB“), orgán dohľadu pre vydávanie elektronických peňazí. Vydavateľ je zapísaný do registra platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí Chorvátskej národnej banky a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) pod číslom IEN116.

1.2 Peňaženka Aircash je služba poskytovaná v rámci aplikácie Aircash (ďalej ako „aplikácia Aircash“), ktorá používateľovi umožňuje viesť elektronické peniaze a vykonávať transakcie z elektronického peňažného účtu (ďalej ako „účet“). Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa pojmom „používateľ“ označuje osoba, ktorá súhlasila s dodržiavaním týchto všeobecných obchodných podmienok a nadviazala obchodný vzťah s vydavateľom alebo si založila účet (ďalej ako „používateľ“).

1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú všetky záležitosti, ktoré súvisia so službou Peňaženka Aircash a súvisiacimi službami, a teda založenie, používanie a zrušenie účtu, ako aj vydávanie a vyplácanie elektronických peňazí z účtu. Všeobecné obchodné podmienky tiež predstavujú zmluvu medzi nami ako vydavateľom elektronických peňazí a poskytovateľom účtu na jednej strane a používateľom na druhej strane (ďalej ako „zmluva“).

1.4 Kontaktné údaje vydavateľa:

e-mail: [email protected]

telefón: (42180) 004-2419

1.5 Registrácia používateľa a používanie účtu sa realizuje výhradne v aplikácii Aircash vydavateľa, v ktorej používateľ pred použitím služby potvrdí, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a súhlasí s nimi. Aktuálna verzia týchto všeobecných obchodných podmienok je k dispozícii na našej webovej lokalite https://aircash.eu (ďalej ako „webová lokalita“) v časti „Všeobecné obchodné podmienky – Peňaženka Aircash“.

1.6 Ak sa peňaženka Aircash používa na služby A-bon, niektoré práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami vydávania elektronických peňazí A-bon (k dispozícii na adrese: https://abon.cash/ – Ak plánuješ používať A-bon, nezabudni si tieto podmienky prečítať). V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecnými obchodnými podmienkami vydávania elektronických peňazí A-bon majú v súvislosti s právami a povinnosťami týkajúcimi sa účtu prednosť tieto všeobecné obchodné podmienky.

1.7 Práva duševného vlastníctva týkajúce sa aplikácie Aircash, ako aj celého IKT riešenia (ďalej ako „softvér“) sú majetkom vydavateľa a/alebo jeho dodávateľov. Každá kópia, úprava alebo finalizácia celého softvéru alebo jeho časti, ktorú môže vytvoriť tretia strana, či už oprávnená alebo neoprávnená, je tiež majetkom vydavateľa a/alebo jeho dodávateľov.

1.8 Vydavateľ povoľuje používanie softvéru len v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Vydavateľ si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky udeľujú používateľom právo používať softvér, neposkytujú im však vlastnícke práva k softvéru ani niektorým častiam softvéru. Používateľ nesmie takéto neoprávnené kópie vytvárať ani používať softvér v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.9 Na používanie Peňaženky Aircash musí mať používateľ smartfón s prístupom na internet, ktorý podporuje inštaláciu najnovšej verzie aplikácie Aircash a prijímanie oznámení a SMS správ (táto možnosť môže byť v smartfóne vypnutá, používateľ ju musí zapnúť, aby zaistil plnú funkčnosť aplikácie), a ktorý používa operačný systém iOS alebo Android. Táto zmluva sa nevzťahuje na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb (ktoré môžu byť spoplatnené). Vydavateľ nenesie zodpovednosť za chyby vo fungovaní aplikácie Aircash, ktoré môžu byť dôsledkom používania iných alebo nevhodných mobilných zariadení a operačných systémov, ani za žiadne poplatky súvisiace s mobilnými telekomunikačnými službami.

1.10 Funkcie aplikácie Aircash a dostupné služby sa môžu odlišovať v závislosti od lokality používateľa alebo oblasti používania. Aktuálny zoznam dostupných funkcií podľa krajiny je zverejnený na webovej lokalite vydavateľa na adrese: https://aircash.eu/aircash-features/. Spoločnosť Aircash si vyhradzuje právo vykonávať jednostranné zmeny, ako aj zrušiť poskytovanie určitých funkcií a/alebo služieb vo všetkých alebo niektorých oblastiach, v ktorých spoločnosť Aircash poskytuje služby.

2 Účet

2.1 Účet je dostupný na použitie prostredníctvom aplikácie Aircash. Účet slúži na držanie elektronických peňazí, realizáciu platieb, posielanie a prijímanie prostriedkov, ako aj používanie účtu inými spôsobmi stanovenými vydavateľom. Elektronické peniaze držané na účte predstavujú elektronické peniaze v zmysle chorvátskeho zákona o elektronických peniazoch v platnom znení (ďalej ako „zákon o elektronických peniazoch“).

2.2 Práva držiteľa elektronických peňazí a právo používať účet patria výlučne používateľovi, ktorý účet založil.

2.3 Elektronické peniaze vedené na účte majú neobmedzenú platnosť a používateľ nimi môže nakladať, kým je účet aktívny. 

2.4 Účet v žiadnom prípade nepredstavuje bankový účet. Používatelia nemajú nárok na úrok z elektronických peňazí držaných na účte. Prostriedky na účte nie sú kryté systémom poistenia vkladov, ktorého fungovanie upravujú právne predpisy o právach vkladateľov peňažných prostriedkov. Prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok potvrdzuješ, že sa na účet nevzťahuje zákon o systéme poistenia vkladov v platnom znení ani iné zákony a právne predpisy Chorvátskej republiky a/alebo iných krajín a/ani legislatívne akty Európskej únie upravujúce vkladové poistenie v úverových inštitúciách. Prostriedky na účte sú zabezpečené v súlade s ustanoveniami zákona o elektronických peniazoch.

2.5 Účet je denominovaný v jednej z dostupných mien v závislosti od vybranej meny alebo priradenej oblasti poskytovania služby. Ak príjemca platby alebo miesto výberu vykoná transakciu v inej mene, ako je mena účtu, mena sa konvertuje podľa pravidiel príjemcu platby alebo miesta výberu, na ktoré vydavateľ nemá vplyv a za ktoré nenesie zodpovednosť.

2.6 Používateľ má v primeranej lehote nasledujúcej po podanej žiadosti a aspoň raz mesačne právo bezplatne získať od vydavateľa všetky dostupné informácie o vykonaných transakciách. Tieto zahŕňajú sumu transakcie v mene, v ktorej došlo k stiahnutiu z účtu, alebo v mene použitej v platobnom príkaze, celkové transakčné poplatky uhradené platiteľom, dátum prijatia alebo prevodu a prípadne informácie týkajúce sa príjemcu platby, zostatku na účte a prípadnom výmennom kurze. Používateľ má časovo neobmedzený prístup k vyššie uvedeným údajom vo svojej aplikácii Aircash.

3 Podmienka založenia a používania účtu

3.1 Používateľ svojou registráciou na používanie účtu zaručuje a potvrdzuje, že dosiahol zákonný vek a je na to oprávnený a že registráciou na používanie účtu neporušuje predpisy a/ani iné rozhodnutia kompetentných orgánov štátu, ktorého zákony upravujú jeho práva a povinnosti. V opačnom prípade nesie používateľ zodpovednosť za škody, ktoré môžu v dôsledku neoprávneného používania služby vzniknúť.

3.2 Pri zakladaní účtu v aplikácii Aircash vydavateľ overí a preverí totožnosť používateľa a môže používateľa požiadať o poskytnutie platných dokladov totožnosti a údaje, ako aj vykonať ďalšie kontroly používateľa a účtu v súlade s príslušnými predpismi a internými zásadami.

3.3 Používateľ musí v rámci procesu identifikácie na používanie služby Peňaženka Aircash predložiť príslušné platné doklady totožnosti s fotografiou vydané kompetentným orgánom, ktoré potom vydavateľ prijme. Doklady sa predkladajú vo forme záznamu v rámci procesu elektronickej identifikácie na diaľku, ktorý vydavateľ vykonáva priamo prostredníctvom aplikácie Aircash. Okrem toho vydavateľ v rámci procesu identifikácie na diaľku elektronicky overuje totožnosť používateľa na základe predložených dokladov totožnosti.

3.4 Používateľ prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok súhlasí s účasťou na procese elektronickej identifikácie na diaľku a ďalej súhlasí s tým, aby vydavateľ vytváral a uchovával záznamy vyhotovené počas procesu identifikácie na diaľku. Používateľ týmto potvrdzuje, že si uvedomuje potrebu postupov identifikácie a overenia totožnosti na účely dodržiavania predpisov a postupov na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

3.5 Používateľ sa zaväzuje, že v procese zisťovania a overenia svojej totožnosti vydavateľovi poskytne len správne, platné a dôveryhodné údaje a osobné doklady, a potvrdzuje svoje pochopenie toho, že akékoľvek iné konanie je v rozpore so zákonom. Používateľ má povinnosť bezodkladne informovať vydavateľa o všetkých zmenách svojich osobných údajov alebo zmene dokladu totožnosti a na požiadanie predložiť nový doklad totožnosti na preskúmanie a zopakovať overenie totožnosti.

3.6 Vydavateľ má právo kedykoľvek pred nadviazaním obchodného vzťahu alebo počas jeho trvania od používateľa požadovať dodatočné informácie a dokumenty, pričom odmietnutie predložiť požadované informácie zo strany používateľa predstavuje dôvod na obmedzenie používania zmluvných služieb a ukončenie procesu nadviazania obchodného vzťahu, prípadne mimoriadne vypovedanie tejto zmluvy.

3.7 Používateľ si môže založiť len jeden účet, ktorý musí viesť na svoje meno a používať výlučne na osobné potreby. Používateľ nesmie založiť účet pod svojím menom pre tretiu stranu a/alebo založiť účet, ktorý sa bude používať pre potreby tretej strany. Používateľ nemôže previesť svoj účet na tretiu stranu ani umožniť tretej strane akýmkoľvek spôsobom účet používať, pričom sa bude akékoľvek konanie v rozpore s týmto ustanovením považovať za zneužitie, pri ktorom je používateľ zodpovedný voči vydavateľovi za všetky škody a vydavateľ si vyhradzuje právo na dočasné alebo trvalé zablokovanie účtu alebo za mimoriadnych okolností aj vypovedanie zmluvy.

3.8 Používateľ nesmie používať účet na nezákonné účely vrátane realizácie transakcií a/alebo platieb za tovar a/alebo služby, ktoré sú zákonom označené ako trestný čin a/alebo priestupok na území krajiny, ktorej je používateľ občanom, v ktorej sa nachádza v čase transakcie a/alebo do ktorej transakcia smeruje. Používateľ nesie v prípade nezákonného používania účtu výslovnú zodpovednosť.

4 Registrácia, používanie a zrušenie účtu

4.1 Ak chceš využívať službu účtu, musíš si najprv stiahnuť aplikáciu Aircash a prejsť registráciou v súlade s čl. 3 týchto všeobecných obchodných podmienok. Používateľ musí pri registrácii potvrdiť, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a že s nimi súhlasí, čím podáva elektronickú žiadosť o založenie účtu a nadviazanie obchodného vzťahu.

4.2 Používateľ bude počas registrácie požiadaný aj o výber ochranných bezpečnostných údajov na založenie a používanie účtu v aplikácii Aircash a zabezpečený prístup k účtu. Všetky pokyny týkajúce sa registrácie sa zobrazia v aplikácii Aircash počas registrácie a overenia údajov používateľa.

4.3 Obchodný vzťah medzi používateľom a vydavateľom sa považuje za uzavretý po potvrdení prijatých údajov a úspešnom overení totožnosti používateľa, čo umožňuje úplné fungovanie aplikácie Aircash a používanie účtu. Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať postup overenia totožnosti používateľa a uzavretia obchodného vzťahu a/alebo obmedziť fungovanie služby pre používateľa na základe povinností uložených zákonom alebo osobitných okolností prípadu.

4.4 Bez ohľadu na splnenie podmienok uvedených v tomto článku si vydavateľ vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odmietnuť založiť účet a uzavrieť dohodu s osobou, ktorá podala žiadosť o založenie účtu, pričom toto rozhodnutie nemusí odôvodniť.

4.5 Inštaláciou a používaním aplikácie Aircash používateľ súhlasí: že aplikácia Aircash pristupuje k údajom mobilného zariadenia, telefónnemu zoznamu, fotoaparátu a mikrofónu, že aplikácia používa geolokačné služby smartfónu, že bude príležitostne dostávať oznámenia od vydavateľa a/alebo jeho partnerov, a to prostredníctvom aplikácie Aircash, SMS správy a/alebo e-mailu.

4.6 Do 14 dní odo dňa založenia účtu máš právo účet bezplatne zrušiť tak, že sa spojíš so službami zákazníkom vydavateľa (ďalej ako „služby zákazníkom“) poslaním žiadosti e-mailom alebo poštou na adresu vydavateľa. Ak máš však na účte uložené elektronické peniaze, musíš požiadať o ich spätné poukázanie v plnej výške prostredníctvom jednej z metód uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach a v súlade s pokynmi vydavateľa. Transakcie a poplatky za transakcie realizované pred zrušením účtu (vrátane transakcií začatých, ale neukončených pred zrušením účtu) sa nezrušia a musíš ich vyrovnať.

5 Vklady na účet

5.1 Po založení účtu naň môžeš vkladať peniaze:

5.1.1 vložením hotovosti u distribútora elektronických peňazí vydavateľa prostredníctvom žiadosti zadanej v aplikácii Aircash. 

Zoznam miest, na ktorých je možné vykonať vklady hotovosti, nájdeš v aplikácii Aircash.

Elektronické peniaze sa vydávajú okamžite po prijatí potvrdenia o úspešnom vykonaní transakcie u distribútora.

5.1.2 priamym vkladom pomocou platobnej karty v aplikácii Aircash. 

K účtu môžeš priradiť a používať v ňom len karty, ktoré máš právo používať. Realizáciou platby vkladom z karty zaručuješ, že máš právo kartu používať, v opačnom prípade budeš niesť zodpovednosť za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku neoprávneného použitia karty.

Po prijatí potvrdenia o úspešnom vykonaní transakcie u poskytovateľa služby prijímajúceho platby kartou sa elektronické peniaze okamžite vydajú.

5.1.3 vykonaním vkladu na účet pomocou prevodu z bankového účtu. 

Pri zadávaní platobného príkazu na vklad na účet pomocou bankového prevodu nesie používateľ zodpovednosť za zadanie správnych a úplných informácií o platbe zobrazených používateľovi v aplikácii Aircash (IBAN, model a referenčné číslo). Bez správneho zadania všetkých údajov vydavateľ nedokáže vydať elektronické peniaze v prospech účtu používateľa.

Zadaný platobný príkaz realizuje banka, v ktorej má používateľ bankový účet, pričom poukázanie sumy na účet môže určitý čas trvať. Spôsoby a časové rámce realizácie platobných príkazov závisia od poskytovateľa platobných služieb platiteľa. Vydavateľ nemá na tieto spôsoby a časové rámce žiadny vplyv. V závislosti od poskytovateľa platobných služieb platiteľa a použitého platobného systému sa prostriedky za štandardnej realizácie služby v Európskej únii pripíšu na účet vydavateľa najneskôr na ďalší pracovný deň po realizácii platobného príkazu. Vydavateľ nemá žiadnu kontrolu nad postupom, spôsobom ani časovým rámcom platieb vykonaných poskytovateľom platobných služieb platiteľa ani za ne nie je zodpovedný. 

V prípade prostriedkov, ktoré vydavateľ príjme z banky platiteľa do 21:00 (SEČ) so správnymi a úplnými informáciami na účely vykonania platby na účet používateľa (model a referenčné číslo), sa vyplatené prostriedky schvália ako elektronické peniaze na účte používateľa do konca dňa, najneskôr na ďalší pracovný deň. Ak transakcia neobsahuje správne a úplné informácie na poukázanie platby na účet používateľa (model a referenčné číslo) a vydavateľ nedokáže identifikovať účet používateľa, vydavateľ zadá príkaz na vrátenie prostriedkov na bankový účet platiteľa do 10 pracovných dní.

Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť alebo doložiť vydanie elektronických peňazí na základe prijatých prostriedkov, okrem iného ak účet používateľa nemá oprávnené stavy (napr. kontroly v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, limity výdavkov, dočasné alebo trvalé zablokovanie účtu atď.). Ak sa prostriedky odôvodnene nepripíšu ako elektronické peniaze na účet používateľa, tieto prostriedky sa vrátia platiteľovi do maximálne 10 pracovných dní.

Vydavateľ si vyhradzuje právo účtovať a odpočítať od prijatej sumy všetky bankové poplatky a náklady v súvislosti s príslušnou platbou a vrátením.

5.2 Vydavateľ stanovuje počiatočné limity a vyhradzuje si právo spravovať limity platieb na účte a udržiavať ich v súlade s predpismi upravujúcimi platobné transakcie, predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj s ďalšími príslušnými predpismi a internými zásadami. Vydavateľ nemusí používateľovi vysvetľovať spôsob správy limitov. Súvisiace transakcie sa tiež monitorujú, pričom si vyhradzujeme právo vykonávať dodatočné kontroly, výzvy a zadržať realizáciu platobných transakcií na účte.

5.3 Vydavateľ monitoruje priemerný hotovostný zostatok na účte a priemerné hodnoty transakcií a v prípade zistenia odchýlky v zostatku na účte si vyhradzuje právo kontaktovať používateľa v súvislosti s vykonaním dodatočných kontrol, ako aj právo dočasne zablokovať účet alebo obmedziť jeho používanie až do vykonania všetkých potrebných kontrol na účely ochrany používateľov, poskytovania bezpečného platobného systému a dodržiavania právnych predpisov. Vydavateľ bude o týchto úkonoch a obmedzeniach informovať používateľa v súlade s platnými právnymi predpismi a v závislosti od konkrétnej situácie.

5.4 Vydavateľ si vyhradzuje právo rozšíriť možnosti doplnenia finančných prostriedkov na účte a o všetkých zmenách bude používateľa vhodne informovať prostredníctvom niektorého z otvorených komunikačných kanálov.

6 Vyplatenie

6.1 Používateľ môže kedykoľvek požiadať o vyplatenie elektronických peňazí na účte v nominálnej hodnote, a to úplne alebo čiastočne, ak o spätné odkúpenie požiada pred vypovedaním zmluvy. Vyplatenie označuje žiadosť používateľa predloženú vydavateľovi prostredníctvom jednej z metód stanovených v tomto odseku, ktorej cieľom je vybrať elektronické peňažné prostriedky z účtu na bankový účet používateľa alebo v hotovosti. Poplatok za vyplatenie je stanovený v cenníku a uplatňuje sa v týchto prípadoch:

1.      ak používateľ vypovie zmluvu pred jej dátumom uplynutia platnosti,

2.      ak používateľ požiada o vyplatenie pred vypovedaním zmluvy okrem prípadu uvedeného v bode 1 tohto odseku alebo

3.      ak sa žiadosť o vyplatenie podá jeden rok po dátume vypovedania zmluvy.

6.2 Vyplatenie mimo aplikácie Aircash môže používateľ iniciovať prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej e-mailom na adresu [email protected] alebo doručenou poštou na adresu vydavateľa. Pri predkladaní písomnej žiadosti o vyplatenie musí používateľ poskytnúť kópiu platného úradného dokladu totožnosti vydaného príslušným orgánom, kontaktné telefónne číslo a údaje bankového účtu (IBAN, SWIFT) vedeného v mene používateľa v úverovej inštitúcii so sídlom v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru. S cieľom dodržania zákonných požiadaviek si vyhradzujeme právo požiadať používateľa o ďalšie informácie pred samotným spracovaním vyplatenia. Vyplatenie sa spracuje po poskytnutí všetkých požadovaných informácií, ako aj po splnení ďalších zákonných požiadaviek. Tento typ vyplatenia sa vykonáva nezávisle od stavu aplikácie Aircash a limitov výdavkov a neuplatňuje sa zaň žiadny poplatok. Napriek tomu sa naň môžu vzťahovať obmedzenia súvisiace s predpismi o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a/alebo inými platnými zákonmi.

6.3 Používateľ má v aplikácii Aircash možnosť priamo požiadať o vyplatenie hotovosti z účtu na autorizovaných miestach výberu prevádzkovaných obchodnými partnermi vydavateľa. Zoznam týchto miest je dostupný prostredníctvom webovej lokality vydavateľa a v aplikácii Aircash (ak sa uplatňuje), a to za týchto podmienok:

6.3.1 Používateľ predloží žiadosť o výber hotovosti zaslaním platobného príkazu vydavateľovi priamo v aplikácii Aircash a vydavateľ následne overí zostatok a stav účtu. Žiadosť sa schváli len v prípade, ak sú na účte dostatočné prostriedky na pokrytie požadovanej sumy a súvisiacich poplatkov a ak má účet schválený stav (napríklad limity výdavkov). Ak sa príkaz zadá správne a splnia sa podmienky týkajúce sa stavu účtu, vydavateľ používateľovi prostredníctvom aplikácie okamžite po prijatí príkazu odošle oznámenie vo forme 6-číselného kódu alebo QR/čiarového kódu. Prostriedky budú dostupné na výber na predajnom mieste distribútora okamžite po prijatí 6-číselného kódu alebo QR/čiarového kódu. Používateľ následne prijatý kód ukáže zamestnancovi na predajnom mieste obchodného partnera vydavateľa, a teda na mieste výberu. Zamestnanec môže používateľa okrem kódu požiadať aj o predloženie svojho dokladu totožnosti (občianskeho preukazu alebo pasu) a/alebo o ďalšie informácie, ako si to vyžadujú príslušné právne predpisy. Ak odmietneš predložiť svoj doklad totožnosti na žiadosť zamestnanca, výber bude zamietnutý.

6.3.2 Transakcia výberu, ktorú používateľ iniciuje použitím prijatého QR/čiarového/6-číselného kódu, sa považuje za schválenú po ukázaní kódu na mieste výberu.

6.3.3 Výber nie je možný, ak distribútor nemá k dispozícii hotovosť v sume, o výplatu ktorej sa žiada. Vydavateľ nenesie zodpovednosť, ak na mieste výberu nie je k dispozícii hotovosť v sume, o výplatu ktorej sa žiada, ani nepreberá zodpovednosť za dostupnosť a riadne fungovanie miest výberu.

6.3.4 Vydavateľ stanovuje počiatočné limity a vyhradzuje si právo spravovať limity výberu z účtu a udržiavať ich v súlade s predpismi upravujúcimi platobné systémy, boj proti praniu špinavých peňazí, boj proti financovaniu terorizmu, ako aj s ďalšími príslušnými predpismi. Vydavateľ nemusí používateľovi vysvetľovať spôsob správy limitov. Súvisiace transakcie sa tiež monitorujú, pričom si vyhradzujeme právo vykonávať dodatočné kontroly, výzvy a zadržať realizáciu transakcií výberu z účtu.

7 Realizácia elektronických peňažných platieb

7.1 Používateľ môže používať elektronické peniaze na účte na platby v online obchodoch a/alebo na predajných miestach (ďalej ako „obchody“), ktoré prijímajú platby elektronickými peniazmi Aircash vydanými vydavateľom. Na platbu sa vzťahujú podmienky obchodu týkajúce sa prijatia platieb, ako sa uvádza na webovej lokalite týchto obchodov. Platby môžeš iniciovať, len ak máš na účte dostatočný zostatok na realizáciu transakcie.

7.2 Platby môžu byť obmedzené v závislosti od obchodu a stavu účtu. Vydavateľ nezaručuje, že bude účet ako spôsob platby vždy dostupný pre všetky obchody.

7.3 Používateľ môže realizovať platbu v obchodoch, ktoré prijímajú platby z účtu:

a) online priamym iniciovaním objednávky z aplikácie Aircash alebo výberom možnosti „Platba s Aircash“ na webovej lokalite obchodu a

b) na fyzickom predajnom mieste podporujúcom elektronické peňažné platby Aircash využitím možnosti platby v aplikácii Aircash.

7.4 V prípade písm. a) a b) sa používateľovi v aplikácii Aircash otvorí určitý formulár platobného príkazu, ktorý používateľ schváli, čím poskytne súhlas na vykonanie platobnej transakcie a digitálne podpíše príkaz na účely preukázania neodvolateľnosti platby. 

Vydavateľ realizuje platbu okamžite po prijatí správneho platobného príkazu a po splnení požiadaviek týkajúcich sa stavu účtu, čo znamená, že po potvrdení transakcie viac nemôžeš príkaz zrušiť.

7.5 V prípade bodu 7.3 písm. b) používateľ upovedomí pokladníka na predajnom mieste, že platbu vykoná prostredníctvom aplikácie Aircash, a pokladníkovi ukáže QR kód na obrazovke svojho mobilného telefónu, ktorý pokladník naskenuje. V tomto bode sa používateľovi vygeneruje vopred vyplnený platobný príkaz, ktorý používateľ schváli rovnako ako v časti 7.4.

7.6 Vydavateľ môže zaviesť ďalšie bezpečnostné opatrenia na potvrdenie platby, aby ochránil účet pred neoprávnenými transakciami. Používateľ musí dodržiavať bezpečnostné postupy stanovené vydavateľom.

7.7 Odmietnutie platobných príkazov: Vydavateľ odmietne realizovať platbu v týchto prípadoch:

1.      ak realizácia transakcie porušuje ustanovenia vnútroštátneho alebo medzinárodného práva, prípadne príkazu vydaného kompetentným správnym alebo súdnym orgánom, ak existuje dôvodné podozrenie, že sa bude realizácia transakcie považovať za priestupok alebo trestný čin a/alebo ak je transakcia zakázaná z iných dôvodov,

2.      s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a/alebo ak existuje podozrenie z podvodného a/alebo nezákonného správania,

3.      ak nie sú poskytnuté prístupové údaje a/alebo bezpečnostné parametre alebo ak sú poskytnuté parametre neúplné,

4.      ak je účet zablokovaný a/alebo sa dosiahli limity, prípadne

5.      ak na účte nie je dostatok prostriedkov na realizáciu transakcie.

7.8 V prípade zamietnutia transakcie bude používateľ v aplikácii Aircash okamžite informovaný.

8 Nerealizované alebo nepravidelné platby

8.1 Ak vydavateľ podľa zákona nesie zodpovednosť za realizáciu platobnej operácie iniciovanej používateľom v úlohe platiteľa, používateľovi musí bezodkladne vrátiť sumu nerealizovanej alebo nesprávne realizovanej platobnej operácie, a ak bola suma z účtu používateľa už stiahnutá, obnoviť zostatok na účte na výšku, aká by na ňom bola, ak by nedošlo k nesprávnej platbe, pokiaľ nepreukáže, že poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby sumu danej platobnej operácie prijal.

8.2 Vydavateľ nezodpovedá za nerealizovanie alebo nesprávnu realizáciu platobnej transakcie, ak platobný príkaz zadá v súlade s jedinečným identifikátorom príjemcu platby, ktorý poskytne používateľ (napr. výber čísla mobilného telefónu príjemcu platby).

8.3 Používateľ má právo požiadať o vrátenie účtovaných alebo z jeho účtu odpočítaných poplatkov súvisiacich s potvrdenou transakciou, ktorá nebola realizovaná alebo bola realizovaná nesprávne.

8.4 Keď sa používateľ dozvie o nerealizovaní, nesprávnej realizácii alebo oneskorenej realizácii platobnej transakcie, musí o tom bezodkladne informovať vydavateľa.

9 Externí poskytovatelia služieb

9.1 Používateľ môže:

1.      používať platobnú službu s informáciami o účte a na účely realizácie inštruovať externého poskytovateľa služieb, aby získal prístup k informáciám na jeho účte, alebo

2.      používať službu iniciovania platby a na účely realizácie inštruovať externého poskytovateľa služieb, aby získal prístup k informáciám na jeho účte.

9.2 Všetky pokyny od externého poskytovateľa služieb považuje vydavateľ za pokyny od používateľa. Používateľ nesmie poskytnúť svoje bezpečnostné údaje tretej strane.

9.3 Ak má vydavateľ podozrenie z neoprávneného alebo podvodného prístupu k účtu používateľa externým poskytovateľom služieb alebo takýto hrozí, vydavateľ môže tomuto externému poskytovateľovi služieb prístup zamietnuť. Skôr ako tak vydavateľ spraví, dohodnutým spôsobom bude informovať používateľa ešte pred takouto deaktiváciou alebo okamžite po nej, hneď ako to bude objektívne možné. V oboch prípadoch bude vydavateľ používateľa informovať spôsobom, ktorý je podľa neho za daných okolností najvhodnejší. Vydavateľ používateľovi neoznámi dôvody, ak by to mohlo narušiť primerané bezpečnostné opatrenia alebo zákon.

9.4 Vydavateľ môže externému poskytovateľovi služieb poskytnúť špecifický spôsob prístupu k účtu používateľa. Ak sa externý poskytovateľ služieb v takomto prípade pokúsi získať prístup k účtu iným spôsobom, vydavateľ má právo tento prístup znemožniť.

9.5 Ak sa používateľ domnieva, že bola niektorá platba nesprávna alebo neoprávnená, musí čo najskôr informovať vydavateľa, a to aj keď využíva externého poskytovateľa služieb.

9.6 Vydavateľ si vyhradzuje právo zavádzať akékoľvek bezpečnostné opatrenia vrátane spoľahlivého overovania používateľov pre všetky služby súvisiace s účtom, ku ktorým má používateľ prístup prostredníctvom externých poskytovateľov služieb.

9.7 Vydavateľ nie je stranou v zmluvnom vzťahu medzi externými poskytovateľmi služieb a používateľom, v dôsledku čoho nepreberá žiadnu zodpovednosť za povinnosti vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu.

10 Prijímanie platieb z obchodov

10.1 Obchody môžu ponúkať možnosť realizácie platby na účet používateľa. Používateľ začne transakciu výberom možnosti platby Peňaženka Aircash na webovej lokalite obchodu, pričom v tomto prípade platia platobné podmienky obchodu. Hneď ako obchod realizuje platbu, uhradená suma sa prevedie na účet používateľa (prípadne po odpočítaní poplatkov obchodu). Platby prijaté z obchodu sa zobrazia v histórii transakcií na účte používateľa spolu s dátumom prijatia (dátum platby), účtovanými poplatkami a prípadne použitým výmenným kurzom. Každá transakcia má jedinečné ID transakcie a zobrazuje sa v histórii transakcií. Vydavateľ nemení údaje zobrazené v histórii transakcií. Vďaka tomu si môžeš kedykoľvek skontrolovať prijaté platby oproti záznamom.

10.2 Platba sa nedá prijať v týchto prípadoch:

1.      účet používateľa je zablokovaný alebo nemá stav potrebný na prijímanie platieb alebo

2.      obchod nie je oprávnený realizovať platby na účet používateľa.

10.3 V prípade zamietnutia žiadosti o platbu v obchode bude používateľ okamžite informovaný v aplikácii Aircash.

10.4 Každá transakcia má jedinečné ID transakcie a zobrazuje sa v histórii transakcií. Keď s nami budete komunikovať o konkrétnej transakcii, uveďte toto ID transakcie. Pravidelne kontrolujte svoj zostatok na účte. Všetky nezrovnalosti oznámte službám zákazníkov, ktoré vám tiež pomôžu nájsť odpovede na vaše otázky.

11 Úhrada faktúr z peňaženky Aircash

11.1 Používateľ má možnosť uhrádzať faktúry, ktoré obsahujú 2D kód, elektronickými peniazmi. Zadanie platobného príkazu sa vykonáva naskenovaním 2D kódu na faktúre/platobnom doklade a realizuje sa na základe IBAN poskytovateľa služieb so sídlom v krajine EÚ, aktuálny zoznam ktorých vždy nájdeš na adrese https://aircash.eu/aircash-features/ 

11.2 Používateľ sa zaväzuje túto službu používať výlučne na platné a zákonné platby v súlade s príslušnými predpismi a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

11.3 Časové rámce realizácie: Uvedené časové rámce sa vzťahujú na platné a schválené príkazy:

·        Pre príkazy zadané do 13:00 (SEČ) pracovného dňa sa transakcia realizuje v rovnaký pracovný deň a deň valuty je rovnaký deň. Pre príkazy zadané po 13:00 (SEČ) pracovného dňa sa transakcia realizuje s dňom valuty na ďalší pracovný deň (koniec daného dňa).

11.4 Ak príkaz nie je možné realizovať, používateľ o tom dostane v aplikácii Aircash oznámenie a neúspešná transakcia bude v zozname transakcií príslušne označená. Ak poskytovateľ platobnej služby príjemcu platby nedokáže alebo odmietne pripísať sumu na účet príjemcu platby z dôvodov mimo kontroly vydavateľa, vrátené prostriedky sa automaticky pripíšu vo forme elektronických peňazí na účet používateľa do konca dňa, kedy boli vrátené vydavateľovi.

11.5 Po realizácii platobného príkazu dostane používateľ v aplikácii Aircash potvrdenie o platbe vo forme dokumentu vo formáte PDF, ktorý si môže z aplikácie Aircash podľa potreby stiahnuť. 

11.6 Vydavateľ si účtuje poplatok za používanie služby úhrady faktúry z Peňaženky Aircash, ktorého suma je stanovená v cenníku. Poplatok sa účtuje priamo a v plnej výške z účtu v deň transakcie, t. j. schválenia transakcie, a dostupný zostatok na účte sa zníži o sumu poplatku.

12 Výbery hotovosti z bankomatov pomocou aplikácie Aircash

12.1 Vydavateľ podporuje možnosť výberu elektronických peňazí vedených na účte z bankomatov alebo iných samoobslužných termináloch prevádzkovaných poskytovateľom služby na základe zmluvy s vydavateľom. Zoznam poskytovateľov služby, ktorých bankomaty alebo iné samoobslužné terminály umožňujú výber hotovosti, je k dispozícii na webovej lokalite vydavateľa.

12.2 Za službu výberu hotovosti z bankomatov si vydavateľ účtuje poplatok za použitie v sume stanovenej v cenníku. Poplatok sa účtuje priamo a v plnej výške z účtu v deň transakcie, t. j. schválenia transakcie, a dostupný zostatok na účte sa zníži o sumu poplatku.

12.3 Používateľ predloží žiadosť o výber hotovosti priamo vydavateľovi prostredníctvom aplikácie Aircash a vydavateľ následne overí zostatok a stav účtu. Žiadosť sa schváli len v prípade, ak sú na účte dostatočné prostriedky na pokrytie požadovanej sumy a súvisiacich poplatkov a ak má účet schválený stav (napríklad limity výdavkov). Ak sa príkaz zadá správne a splnia sa podmienky týkajúce sa stavu účtu, vydavateľ používateľovi prostredníctvom aplikácie okamžite odošle oznámenie vo forme 6-číselného krátkodobého kódu, ktorý používateľ zadá v bankomate alebo inom samoobslužnom zariadení na vykonanie výberu hotovosti. Prostriedky budú dostupné na výber na predajnom mieste distribútora okamžite po prijatí 6-číselného kódu.

12.4 Transakcia výberu, ktorú používateľ iniciuje použitím prijatého 6-číselného kódu, sa považuje za schválenú po zadaní kódu v bankomate.

12.5 Ak v bankomate nie je dostatok hotovosti na výber požadovanej sumy, výber sa nebude realizovať. Vydavateľ nenesie zodpovednosť v prípade, ak v bankomate alebo na mieste výberu hotovosti nie sú bankovky v sume požadovanej používateľom, či už pre nadmernú sumu alebo sumu, ktorú nie je možné rozdeliť pre nedostatok bankoviek primeranej denominácie, a nenesie zodpovednosť za dostupnosť a riadne fungovanie bankomatov a samoobslužných terminálov. 

12.6 Vydavateľ stanovuje počiatočné limity a vyhradzuje si právo spravovať limity pre výbery z účtu a udržiavať ich v súlade s predpismi upravujúcimi platobné transakcie, boj proti praniu špinavých peňazí, boj proti financovaniu terorizmu, ako aj s ďalšími príslušnými predpismi a internými zásadami. Vydavateľ nemusí používateľovi vysvetľovať spôsob správy limitov. Súvisiace transakcie sa tiež monitorujú, pričom si vyhradzujeme právo vykonávať dodatočné kontroly, výzvy a zadržať realizáciu transakcií výberu z účtu.

13 Platba na bankový účet

13.1 Používateľ môže použiť elektronické peniaze držané na účte na platby na bankový účet, ktorého údaje zadá do aplikácie Aircash. Platby na bankový účet sú možné v prospech príjemcov v oprávnených oblastiach https://aircash.eu/aircash-features/.

13.2 Používateľ musí v aplikácii Aircash najprv zadať IBAN, teda číslo bankového účtu, na ktorý sa platba vystaví, ako aj ďalšie požadované údaje o platbe. Používateľ potom v ďalšom úkone v mobilnej aplikácii iniciuje transakciu elektronicky zadaním sumy platby v rámci dostupných limitov a potvrdením realizácie transakcie.

13.3 Za platby z peňaženky Aircash na bankový účet si vydavateľ účtuje poplatok za použitie tejto služby, pričom sa tento stiahne priamo a v plnej výške z účtu v deň transakcie, teda schválenia transakcie, a disponibilný zostatok na účte sa zníži o sumu poplatku. Výška tohto poplatku je uvedená v cenníku.

13.4 Časové rámce realizácie: Uvedené časové rámce sa vzťahujú na platné a schválené príkazy

Pre príkazy zadané do 13:00 (SEČ) pracovného dňa sa transakcia realizuje v rovnaký pracovný deň a deň valuty je rovnaký deň. Pre príkazy zadané po 13:00 (SEČ) pracovného dňa sa transakcia realizuje s dňom valuty na ďalší pracovný deň (koniec daného dňa).

13.5 Ak príkaz nie je možné realizovať, používateľ o tom dostane v aplikácii Aircash oznámenie a neúspešná transakcia bude v zozname transakcií príslušne označená. Ak poskytovateľ platobnej služby príjemcu platby nedokáže alebo odmietne pripísať sumu na účet príjemcu platby z dôvodov mimo kontroly a rozsahu zodpovednosti vydavateľa, vrátené prostriedky sa automaticky pripíšu vo forme elektronických peňazí na účet používateľa do konca dňa, kedy boli vrátené vydavateľovi.

13.6 Vydavateľ stanovuje počiatočné limity a vyhradzuje si právo spravovať platby na bankový účet a udržiavať ich v súlade s predpismi upravujúcimi platobné transakcie, boj proti praniu špinavých peňazí, boj proti financovaniu terorizmu, ako aj s ďalšími príslušnými predpismi. Vydavateľ nemusí používateľovi vysvetľovať spôsob správy limitov. Súvisiace transakcie sa tiež monitorujú, pričom si vyhradzujeme právo vykonávať dodatočné kontroly, výzvy a zadržať realizáciu platobných transakcií na bankové účty.

14 Nastavenia zabezpečenia účtu

14.1 Používateľ musí zaistiť, aby boli údaje uložené v súvislosti s jeho účtom vždy správne a aktuálne. Používateľ môže kontaktné údaje, predovšetkým e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu, meniť v profile účtu. Používateľ musí vydavateľa včas informovať o všetkým zmenách jeho osobných údajov alebo údajov v dokumentoch, ktoré poskytol vydavateľovi. Používateľ nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku porušenia tohto ustanovenia všeobecných obchodných podmienok.

14.2 Vydavateľ má právo kedykoľvek overiť správnosť a aktuálnosť osobných údajov uložených v súvislosti s používateľom vrátane požiadania používateľa o predloženie platných dôkazov.

14.3 V záujme zachovania úrovne zabezpečenia účtu má vydavateľ právo spojiť sa s používateľom zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu registrovanú a uloženú v časti používateľa alebo textovej správy či iným spôsobom na uložené číslo mobilného telefónu.

14.4 V záujme zabránenia neoprávnenému použitiu účtu musí používateľ zaistiť, aby boli uložená e-mailová adresa aj číslo mobilného telefónu prístupné a pod jeho kontrolou, a tiež bezodkladne stiahnuť a prečítať každú správu od vydavateľa.

14.5 Ak sa vydavateľ domnieva, že v súvislosti s účtom používateľa alebo celkovým zabezpečením služby Aircash vzniká riziko podvodu alebo bezpečnostná hrozba, najrýchlejším a najbezpečnejším spôsobom sa spojí s používateľom prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré používateľ poskytol, a bude ho informovať o ďalšom postupe pri odstraňovaní tohto rizika.

14.6 Použitie účtu sa obmedzuje na sumu, ktorá je k dispozícii na účte v čase potvrdenia transakcie po odpočítaní príslušných poplatkov. Vydavateľ stanovuje počiatočné limity a vyhradzuje si právo spravovať limity účtu používateľa a udržiavať ich v súlade s predpismi upravujúcimi platobné systémy, boj proti praniu špinavých peňazí, boj proti financovaniu terorizmu, ako aj s ďalšími príslušnými predpismi. Vydavateľ nemusí používateľovi vysvetľovať spôsob správy limitov. Súvisiace transakcie sa tiež monitorujú, pričom si vyhradzujeme právo vykonávať dodatočné kontroly, výzvy a zadržať realizáciu platobných transakcií.

15 Zodpovednosť používateľa za zachovanie dôvernosti údajov a opatrenia, ktoré treba vykonať v prípade straty, odcudzenia alebo zneužitia

15.1 Používateľ musí chrániť svoj mobilný telefón s aplikáciou Aircash, ako aj svoje údaje na prístup k aplikácii (PIN kód) pred neoprávneným použitím tretími stranami, pretože predstavujú základ pre dvojfaktorové overenie a možnosť používať účet. Používateľ nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nedostatočnej opatrnosti v súvislosti s ochranou mobilného telefónu s aplikáciou Aircash a číslom PIN kódu, ako aj za porušenie ustanovení tohto článku a ďalších ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

15.2 Minimálne povinnosti používateľa týkajúce sa bezpečnosti:

·        Používateľ musí venovať osobitnú pozornosť ochrane prístupu k mobilnému zariadeniu s aplikáciou Aircash, ako aj prístupu k samotnej aplikácii Aircash pomocou dôverného hesla, ktoré pozná len používateľ.

·        Používateľ musí venovať osobitnú pozornosť pri prijímaní opatrení na ochranu pridelených alebo vybraných vlastných bezpečnostných poverení s cieľom zabrániť ich strate, odcudzeniu, zneužitiu alebo neoprávnenému zverejneniu.

Napríklad dobrovoľné zverejnenie alebo sprístupnenie pridelených alebo vybraných vlastných bezpečnostných poverení tretej strane sa považuje za konanie v rozpore s povinnosťou náležitej starostlivosti a používateľ znáša riziko a vzniknutú škodu a nesie aj zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť spoločnosti.

·        Používateľ nesmie za žiadnych okolností prenášať ani inak sprístupňovať vlastné bezpečnostné poverenia prostredníctvom e-mailu, webových lokalít ani žiadnym iným spôsobom a tiež nesmie otvárať, preposielať ani odpovedať na elektronické správy (e-maily) a textové správy, ktoré zdanlivo pochádzajú od spoločnosti Aircash. Používateľ potvrdzuje svoje pochopenie, že každá e-mailová správa od spoločnosti Aircash bude zaslaná výlučne z oficiálnej e-mailovej adresy spoločnosti Aircash končiacej na @aircash.eu a že zamestnanci spoločnosti Aircash používateľa nikdy nepožiadajú o zverejnenie alebo poskytnutie (ústne alebo písomné) žiadnych poverení vrátane PIN kódov, aktivačných kódov a podobne.

·        Používateľ nesmie otvárať elektronické správy (e-maily), prílohy ani hypertextové prepojenia (odkazy) z nedôveryhodných správ ani správy, ktoré nepochádzajú z domény aircash.eu.

·        Používateľ musí zohľadniť webové lokality, na ktoré zo zariadení s prístupom k aplikácii Aircash pristupuje, keďže prístup na niektoré webové lokality predstavuje vyššie riziko napadnutia počítačov, mobilných a iných zariadení malvérom.

·        Používateľ nesmie vykonávať neoprávnené úpravy zariadení používaných na identifikáciu/overenie a/ani mobilných zariadení (napríklad rooting, jailbreaking).

·        Ak používateľ vo svojom zariadení, ktoré používa na identifikáciu/overenie/schválenie, aktivuje používanie biometrického overenia, musí zaistiť, že sú v tomto zariadení, ktoré používa na identifikáciu/overenie/schválenie, uložené výlučne biometrické údaje používateľa, pretože sa každé prihlásenie prostredníctvom akejkoľvek metódy biometrického overenia považuje za prihlásenie používateľa. To platí pre všetky príkazy zadané po prihlásení pomocou takýchto metód. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky škody, ktoré z takéhoto konania vyplývajú.

15.3 Všetky informácie o používateľovi a bezpečnostné informácie na prístup k aplikácii Aircash alebo účtu sú vo vzťahu k používateľovi dôverné, v dôsledku čoho sa nemôžu poskytnúť tretím stranám. Informácie o transakciách sa automaticky synchronizujú s mobilnými aplikáciami používateľa a vydavateľ nezodpovedá za neoprávnené poskytnutie týchto informácií tretím stranám ani za odcudzenie a stratu mobilných telefónov používateľa. Používateľ v takomto prípade musí okamžite kontaktovať služby zákazníkom vydavateľa, ktoré účet používateľa následne a bezodkladne zablokujú a/alebo obmedzia. Vydavateľ môže v takýchto prípadoch podľa vlastného uváženia umožniť tomuto používateľovi opätovnú registráciu a/alebo overenie totožnosti na používanie služby účtu.

15.4 Vo chvíli, keď sa používateľ dozvie alebo by sa mal dozvedieť o strate, odcudzení, zneužití alebo inom neoprávnenom použití svojich prístupových údajov alebo bezpečnostných parametrov, musí bezodkladne kontaktovať vydavateľa telefonicky (telefónne číslo na tím služieb zákazníkom je na webovej lokalite), online alebo e-mailom (kontaktná adresa vydavateľa je uvedená na webovej lokalite), aby zablokoval svoj účet (ďalej ako „oznámenie zablokovania“). Každé oneskorenie v informovaní vydavateľa môže ovplyvniť zabezpečenie účtu používateľa a viesť k zodpovednosti používateľa za prípadné straty, ak k oneskoreniu v informovaní vydavateľa došlo úmyselne alebo pre hrubú nedbanlivosť. Ak má používateľ podozrenie z neoprávneného prístupu k jeho účtu alebo z iného zneužitia, musí bezodkladne kontaktovať políciu.

15.5 Vydavateľ neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa dodania alebo vhodnosti akéhokoľvek tovaru alebo služieb uhradených prostredníctvom účtu. Vydavateľ nemá právo ani sa nebude nepodieľať na rokovaniach, priebehu a/alebo sporoch v obchodných vzťahoch medzi obchodníkmi a používateľmi. Vydavateľ umožňuje elektronické peňažné platby a je zodpovedný za realizáciu platieb v súlade s povinnosťami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Používatelia majú právo definovať povahu svojho obchodného vzťahu, ktorý slúži ako základ na prípravu a realizáciu transakcie. Ak má používateľ podozrenie zo zneužitia alebo iných nezákonných okolností, musí o tom informovať kompetentné orgány a začať príslušné postupy. Vydavateľ je k dispozícii všetkým príslušným orgánom.

16 Poplatky a výmenné kurzy

16.1 Vydavateľ nespoplatňuje založenie, aktiváciu a vedenie účtu ani overovane zostatku na účte.

16.2 Ak vlastník požiada o zmenu držiteľa predtým poukázaných elektronických peňazí neskôr, vydavateľ môže túto službu spoplatniť v súlade s poplatkami uvedenými v cenníku.

16.3 Vydavateľ si vyhradzuje právo účtovať poplatky za platby poukázané z účtu v prospech konkrétnych obchodov, a to v súlade s poplatkami uvedenými v cenníku. Tieto poplatky sa používateľovi zobrazia ešte pred potvrdením platby. Obchody majú právo účtovať poplatok za tento spôsob platby, ide však o priamy obchodný vzťah medzi používateľom a obchodom, ktorý nijak nesúvisí s poplatkami zo strany vydavateľa a za ktorý vydavateľ nenesie zodpovednosť.

16.4 Vydavateľ určí za svoje služby poplatky v súlade s cenníkom. Cenník nájdeš na webovej stránke spoločnosti pod názvom „Poplatky“.

16.5 Vydavateľ bude používateľov riadne a včas informovať o akýchkoľvek zmenách sumy alebo uplatnenia niektorých poplatkov súvisiacich s účtom po tom, ako tieto všeobecné obchodné podmienky vstúpia do platnosti.

16.6 Na prepočet meny finančných prostriedkov, ktorý používateľ vykoná v peňaženke Aircash, sa použije výmenný kurz vydavateľa, ktorý je v čase prepočtu uvedený na webovej lokalite vydavateľa aj priamo v aplikácii Aircash. Odkaz: https://aircash.eu/aircash-currency-exchange-rates/.

17 Zablokovanie účtu

17.1. Vydavateľ môže zablokovať účet používateľa a inak obmedziť jeho používanie z dôvodov súvisiacich okrem iného so zabezpečením účtu alebo niektorého z jeho prvkov zabezpečenia alebo ak má dôvodné podozrenie, že došlo k neoprávnenému alebo podvodnému použitiu účtu používateľa alebo k narušeniu ktoréhokoľvek z prvkov zabezpečenia účtu Aircash alebo služby Aircash ako takej, ako aj v prípade porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok a/alebo príslušných predpisov.

17.2 Ak je to splniteľné, používateľ bude informovaný o každom zablokovaní alebo obmedzení používania jeho účtu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v závislosti od okolností prípadu. Vydavateľ nemá žiadnu povinnosť odôvodniť dôvody zablokovania alebo obmedzenia používania účtu, ak sa odôvodnene domnieva, že by to mohlo ovplyvniť bezpečnostné záujmy vydavateľa alebo používateľa alebo narušiť presadzovanie opatrení a rozhodnutí kompetentných orgánov.

18 Zodpovednosť vydavateľa

18.1 Vydavateľ nezaručuje, že obchody prijmú platbu z účtu alebo že vydavateľ schváli konkrétnu transakciu. Môže k tomu dôjsť v dôsledku okolností na strane systému vydavateľa alebo tretej strany, okolností, pri ktorých sa nemôže rozumne predpokladať, že ich dokáže vydavateľ ovplyvniť, alebo podozrenia vydavateľa zo zneužitia účtu.

18.2 Vydavateľ nenesie zodpovednosť, ak obchod odmietne prijať platbu z účtu alebo ak vydavateľ odmietne schváliť transakciu či zruší alebo pozastaví používanie účtu v rozsahu povolenom týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonom.

18.3 Ak zákon neustanovuje inak, vydavateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu priamu ani nepriamu stratu alebo škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku úplného alebo čiastočného používania účtu, nemožnosti jeho používania alebo jeho používania treťou stranou. Vydavateľ tiež nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani náklady, ktoré používateľovi vzniknú a vyplývajú z dodržiavania zákonných a regulačných požiadaviek zo strany vydavateľa.

18.4 Ak používateľ účet nepoužíva v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo ak vydavateľ zistí, že používateľ účet používa neoprávnene, vydavateľ má právo účtovať používateľovi všetky primerané náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prijatím opatrení na zastavenie nevhodného, neoprávneného a/alebo nezákonného používania účtu zo strany používateľa a vrátenie všetkých finančných prostriedkov v dôsledku konania používateľa.

19 Zodpovednosť používateľa

19.1 Používateľ musí bezodkladne informovať vydavateľa, ak si všimne realizáciu neoprávnenej alebo neúplnej platby na svojom účte alebo vo svojej aplikácii. Nároky a námietky týkajúce sa neoprávnenej a neúplnej platby sú vylúčené, ak o tom používateľ vydavateľa neinformuje do 13 (trinástich) mesiacov od dátumu nesprávnej platby.

19.2 Ak používateľ vie alebo podozrieva, prípadne sa dá odôvodnene predpokladať, že vie alebo podozrieva, že sú jeho účet, mobilný telefón, prístupové údaje alebo akýkoľvek iný bezpečnostný parameter stratené, odcudzené, zneužité a/alebo iným spôsobom ohrozené, používateľ musí bezodkladne informovať vydavateľa o strate alebo odcudzení prístupových údajov, zneužití alebo neoprávnenom použití prístupových údajov a bezpečnostných parametrov.

19.3 Vydavateľ v prípade neoprávnenej alebo nesprávne realizovanej platby pre pochybenie vydavateľa čo najskôr vráti uhradenú sumu vrátane všetkých poplatkov. To neplatí pre tieto situácie:

1.      Ak dôjde k neoprávnenej platbe, pretože používateľ neuplatňoval náležitú starostlivosť a svoj mobilný telefón a/alebo prístupové údaje neuchovával v bezpečí alebo sa dopustil iného zneužitia alebo podvodného konania, kedy zostáva za celkovú sumu transakcií zodpovedný používateľ.

2.      Ak požívateľ neinformuje vydavateľa o strate mobilného telefónu a/alebo prístupových údajov či inej udalosti, pri ktorej sa dá dôvodne predpokladať, že ohrozí bezpečnosť účtu používateľa, okamžite po tom, ako sa o nej používateľ dozvie alebo sa dá dôvodne predpokladať, že sa o nej dozvie, kedy nesie zodpovednosť za všetky straty používateľ, a to až do informovania vydavateľa o tejto udalosti.

3.      Ak bola transakcia neoprávnená, no používateľ sa dopustil podvodu alebo ohrozil bezpečnosť účtu, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, kedy nesie výhradnú zodpovednosť za všetky straty používateľ.

4.      Ak používateľ nevznesie námietku voči transakcii a/alebo neupozorní vydavateľa na neoprávnenú alebo nesprávne realizovanú transakciu do 13 (trinástich) mesiacov odo dňa transakcie.

5.      V ostatných prípadoch podľa platných právnych predpisov.

19.4 Predchádzajúci odsek sa s výnimkou prípadu, kedy sa používateľ dopustí podvodu, nevzťahuje na transakcie realizované po tom, ako používateľ informuje vydavateľa, ak vydavateľ používateľovi neposkytol vhodné prostriedky na oznámenie alebo ak vydavateľ mal použiť, no nepoužil účinné prostriedky na overenie. V takomto prípade nesie zodpovednosť vydavateľ a používateľovi čo najskôr vráti všetky sumy týkajúce sa neoprávnenej transakcie.

19.5 Bez ovplyvnenia vyššie uvedeného ustanovenia sa používateľ zaväzuje priorizovať bezpečnosť údajov, pravidelne a často preverovať históriu transakcií na účte a so všetkými otázkami alebo obavami bezodkladne kontaktovať služby zákazníkom vydavateľa.

19.6 Vydavateľ prijme v prípade akýchkoľvek chybných alebo nesprávne poukázaných platieb primerané a zákonné opatrenia, aby používateľovi pomohol pri hľadaní a vrátení súm takýchto platieb.

19.7 Vydavateľ v súlade s uvedeným ustanovením nenesie zodpovednosť za žiadnu chybu vo fungovaní jeho služby a/ani za chybu vo fungovaní sprostredkovateľských služieb, na ktoré sa pri plnení svojich povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok spolieha, za predpokladu, že takáto chyba vznikla v dôsledku mimoriadnych a nepredvídateľných okolností mimo primeranej kontroly vydavateľa alebo príslušného sprostredkovateľa.

20 Ochrana osobných údajov

20.1 V rozsahu poskytovania služby Peňaženka Aircash je vydavateľ prevádzkovateľom údajov na účely spracúvania osobných údajov. Osobné údaje používateľa sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).  Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdeš v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov na webovej lokalite vydavateľa.

21 Trvanie a vypovedanie zmluvy

21.1 Zmluva o používaní účtu medzi vydavateľom a používateľom sa uzatvára na dobu neurčitú.

21.2 Používateľ môže túto zmluvu kedykoľvek vypovedať zaslaním e-mailu vydavateľovi alebo prostredníctvom aplikácie Aircash, prípadne zaslaním písomnej žiadosti na adresu vydavateľa.

21.3 Vydavateľ má právo ukončiť tento zmluvný vzťah zaslaním oznámenia s 2-mesačnou (dvojmesačnou) výpovednou lehotou vopred e-mailom na registrovanú e-mailovú adresu poskytnutú používateľom alebo zaslaním písomnej žiadosti na registrovanú adresu používateľa.

21.4 V prípade vážneho dôvodu môže vydavateľ zmluvný vzťah s používateľom ukončiť kedykoľvek a s okamžitou platnosťou zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu poskytnutú používateľom alebo zaslaním písomnej žiadosti na registrovanú adresu používateľa bez ohľadu na ostatné ustanovenia (mimoriadne ukončenie). Medzi dôležité dôvody na vypovedanie zmluvy s okamžitou platnosťou bez výpovednej lehoty patria okrem iného tieto situácie:

1.      Používateľ neposkytol správne a/alebo úplné informácie o svojej totožnosti alebo zatajil iné podstatné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie vydavateľa nadviazať s ním obchodný vzťah.

2.      Používateľ porušil ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok.

3.      Existuje podozrenie, že sa používateľ dopustil priestupku alebo trestného činu alebo porušil ustanovenia predpisov v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

4.      Používateľ používa účet nezákonným a/alebo protiprávnym spôsobom a/alebo na nezákonné a/alebo protiprávne účely.

5.      Existuje podozrenie z ohrozenia bezpečnostných záujmov.

6.      Vydavateľ musí vypovedať zmluvu bez výpovednej lehoty z právnych dôvodov.

21.5 V okamihu, keď nadobudne vypovedanie zmluvy platnosť, bude účet používateľa zablokovaný. Vydavateľ používateľovi vyplatí sumu na jeho účte v čase zablokovania po odpočte všetkých splatných platieb a poplatkov. V prípade vypovedania zmluvy musí používateľ dodržiavať ustanovenia týkajúce sa vyplatenia. Po 6 (šiestich) rokoch od vypovedania zmluvy nebude možné požiadať o vyplatenie elektronických peňazí z účtu používateľa.

22 Zmeny a doplnenia všeobecných obchodných podmienok

22.1 Vydavateľ má právo tieto všeobecné obchodné podmienky upraviť za predpokladu, že o zamýšľanej zmene informuje používateľa aspoň 2 (dva) mesiace pred dátumom vstúpenia zmien do platnosti.

22.2 Vydavateľ bude používateľa o plánovaných zmenách všeobecných obchodných podmienok informovať v písomnej forme aspoň 2 (dva) mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti. Oznámenie odošle na e-mailovú adresu používateľa zaregistrovanú v rámci účtu a/alebo formou písomnej žiadosti na registrovanú adresu používateľa.

22.3 S výnimkou prípadu, kedy používateľ podal písomnú sťažnosť pred dátumom vstúpenia zmien a doplnení všeobecných obchodných podmienok do platnosti, sa bude predpokladať, že používateľ s týmito zmenami a doplneniami súhlasí, a tieto zmeny a doplnenia sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy s používateľom. Ak dôjde k zmene týchto všeobecných obchodných podmienok a používateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, zmluvu môže bez náhrady vypovedať k akémukoľvek dátumu pred dátumom vstúpenia zmien všeobecných obchodných podmienok do platnosti. Vydavateľ používateľa v oznámení o zmenách upozorní na dôsledky nepodania námietky proti zmenám a právo používateľa vypovedať zmluvu bez pokuty a výpovednej lehoty.

22.4 Zlepšenie fungovania služby, na ktorú sa tieto všeobecné obchodné podmienky vzťahujú, zavedenie novej služby alebo zmena spôsobu platby a/alebo obchodov, ktorá nemá podstatný vplyv na práva používateľa a/alebo ktorá je v prospech používateľa, sa nebude považovať za zmenu a doplnenie týchto všeobecných obchodných podmienok.

23 Prevod zmluvného záväzku

23.1 Vydavateľ má právo kedykoľvek previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok na tretiu osobu. Takýto prevod neovplyvní práva používateľa.

23.2 Vydavateľ bude používateľa o zamýšľanom prevode zmluvy informovať e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu používateľa zaregistrovanú v rámci účtu aspoň 2 (dva) mesiace vopred. Používateľ má právo zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou pred dátumom plánovaného prevodu.

23.3 Pokiaľ vydavateľ neurčí inak, používateľ nemá právo previesť nároky voči vydavateľovi na tretiu osobu ani takéto vzniesť okrem iného vrátane nárokov na prostriedky z účtu.

24 Oznámenia odoslané používateľom

24.1 Vydavateľ zasiela používateľom oznámenia (vrátane právnych a obchodných oznámení) prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré používateľ vydavateľovi poskytol. Používateľ musí vydavateľa bezodkladne informovať o každej zmene adresy, telefónneho čísla, čísla mobilného telefónu alebo e-mailovej adresy. Používateľ tak môže spraviť buď zmenou informácií na svojom účte v časti „Môj profil“, alebo kontaktovaním služieb zákazníkom prostredníctvom oficiálnych a verejne oznámených kontaktných informácií vydavateľa. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z toho, že ho používateľ neinformuje o zmene svojich kontaktných údajov.

25 Riešenie sporov

25.1 Sťažnosť je každé vyjadrenie nespokojnosti, ktoré bývalý alebo súčasný používateľ poskytne vydavateľovi v súvislosti s poskytovaním služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, ako to stanovujú príslušné právne predpisy upravujúce služby vydávania elektronických peňazí a poskytovania platobných služieb. Sťažnosti je možné podať týmito spôsobmi:

1.      e-mailom: [email protected]

2.      poštou: Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

25.2 Sťažnosť musí obsahovať aspoň:

1.      osobné údaje používateľa,

2.      podrobný opis udalosti/situácie alebo okolností, ktoré vyvolali nespokojnosť a ktoré sú predmetom sťažnosti, a dôkaz o odôvodnení sťažnosti,

3.      registrovanú adresu alebo e-mailovú adresu na doručenie odpovede na sťažnosť.

25.3 Spoločnosť Aircash nereaguje na anonymné sťažnosti ani na sťažnosti prijaté z neregistrovaných e-mailových adries alebo adries nepriradených ku konkrétnemu používateľovi.

25.4 Vydavateľ poskytne používateľovi potvrdenie o prijatí sťažnosti v súlade s platnými predpismi. Otázky predložené ústne (telefonicky) sa za sťažnosť nepovažujú a ak je to možné, riešia sa okamžite po prijatí. Ak sťažnosť nie je možné vyriešiť okamžite po prijatí, predloží sa organizačnej jednotke vydavateľa poverenej riešením sťažnosti, a to v závislosti od oblasti podnikania. Ak sťažnosť neobsahuje všetky informácie potrebné na jej vybavenie, používateľa/osobu, ktorá sťažnosť podala, požiadame o jej doplnenie. Vydavateľ spravidla poskytne odpoveď na sťažnosť spôsobom, akým mu bola sťažnosť doručená, alebo spôsobom či na adresu, ktorú používateľ podávajúci sťažnosť uviedol v sťažnosti.

25.5 Odpoveď na písomnú sťažnosť sa zašle v písomnej forme. Vydavateľ na sťažnosť odpovie do 10 (desiatich) dní odo dňa jej prijatia v súlade s platnými predpismi. Výnimočne, ak vydavateľ nemôže na sťažnosť odpovedať do 10 (desiatich) dní odo dňa jej prijatia z dôvodov, ktoré nedokáže ovplyvniť, v tejto lehote poskytne používateľovi predbežnú odpoveď, v ktorej uvedie dôvody oneskorenia odpovede na sťažnosť a termín, do ktorého používateľ dostane konečnú odpoveď, ktorý však nepresiahne 35 (tridsaťpäť) dní odo dňa prijatia sťažnosti. V konečnej odpovedi na sťažnosť ťa tiež budeme informovať o možnosti podať sťažnosť Chorvátskej národnej banke (ChNB) a možnosti podať sťažnosť orgánom zodpovedným za alternatívne riešenie sporov.

25.6 Záznam o sťažnosti sa vedie v elektronickej forme a obsahuje informácie o používateľovi, ktorý sťažnosť podal, obsahu a dátume sťažnosti, prípadných zmenách a doplneniach sťažnosti a dátume odpovede.

25.7 Ak sa domnievaš, že sme porušili naše povinnosti podľa hlavy II zákona o platobných systémoch alebo hlavy II zákona o elektronických peniazoch alebo že sme konali v rozpore s nariadením (EÚ) 2015/751 a/alebo článkom 5, odseky 2, 3 a 4 vykonávacieho predpisu k nariadeniam EÚ upravujúcich platobné systémy, môžeš podať sťažnosť na ChNB ako kompetentný orgán. Okrem toho ak sa domnievaš alebo ak sa domnieva iná osoba s právnym záujmom, že sme porušili ustanovenia hlavy II a III zákona o platobných systémoch alebo hlavy II zákona o elektronických peniazoch, môžeš podať sťažnosť Chorvátskej národnej banke (ChNB) ako kompetentnému orgánu.

25.8 Okrem podania sťažnosti Chorvátskej národnej banke tiež môžeš podať návrh na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu. Svoj návrh môžeš podať na Mediačné centrum Chorvátskej hospodárskej komory na adrese Rooseveltov trg 2, Zagreb (https://www.hgk.hr/english). Na takto začatom procese alternatívneho riešenia sporov sa musíme podieľať.

25.9 Ak s nami ako spotrebiteľ uzavrieš zmluvu o online predaji alebo poskytovaní služieb, máš právo podať sťažnosť na platforme EÚ riešenia sporov online (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

25.10 Komunikácia medzi vydavateľom a používateľom bude prebiehať v chorvátskom alebo anglickom jazyku.

Vstúpenie do platnosti

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. septembra 2024. Po vstúpení týchto všeobecných obchodných podmienok do platnosti sa zrušia všeobecné obchodné podmienky z 23. februára 2023.

Zagreb, 1. júla 2024.

Aircash d.o.o.