Aircash GUIDELINES FOR POLITICALLY EXPOSED PERSONS - Aircash Skip to main content

AIRCASH Ltd.
ULICA GRADA VUKOVARA 271, HR-10000 ZÁHREB

USMERNENIA PRE POLITICKY EXPONOVANÉ OSOBY

Podľa zákona o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej len „zákon“), ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2018, je spoločnosť Aircash povinná pri uzatváraní obchodného vzťahu určiť, či sú príjemcovia politicky exponovanými osobami.

Podľa tohto zákona je definícia politicky exponovanej osoby nasledovná:

Politicky exponovanou osobou je každá fyzická osoba, ktorá pôsobila alebo pôsobí vo významnej verejnej funkcii v členskom štáte alebo v tretej krajine za posledných 12 mesiacov vrátane jej najbližších rodinných príslušníkov a osôb, o ktorých je známe, že sú blízkymi spolupracovníkmi politicky exponovanej osoby.

Blízkymi rodinnými príslušníkmi sú manžel/manželka alebo osoba, s ktorou je politicky exponovaná osoba v mimomanželskom zväzku, deti a ich manželia/manželky alebo osoby, s ktorými sú deti politicky exponovanej osoby v mimomanželskom zväzku, a rodičia politicky exponovanej osoby.

Blízkym spolupracovníkom je každá fyzická osoba, o ktorej je známe, že je spoluvlastníkom právnickej osoby alebo subjektu alebo má akýkoľvek iný blízky obchodný vzťah s politicky exponovanou osobou, alebo ktorá je jediným skutočným vlastníkom požitkov právnickej osoby alebo subjektu, o ktorej(-om) je známe, že bola/bol zriadená(-ý) v prospech politicky exponovanej osoby.

Fyzické osoby, ktoré pôsobia alebo pôsobili vo významnej verejnej funkcii, sú:

 • prezident štátu,
 • predseda vlády,
 • minister, tajomník ministra, asistent ministra, štátny tajomník,
 • zvolený člen zákonodarného zboru,
 • člen riadiaceho orgánu politickej strany,
 • sudca najvyššieho alebo ústavného súdu alebo iný súdny úradník, proti ktorého rozhodnutiam nie je možné okrem výnimočných prípadov použiť opravné prostriedky,
 • sudca Dvora audítorov,
 • člen rady centrálnej banky,
 • veľvyslanec, chargé d’affaires,
 • vysokopostavený dôstojník ozbrojených síl,
 • člen správnych a dozorných rád právnických subjektov, ktorých vlastníkom alebo väčšinovým vlastníkom je štát,
 • riaditeľ, zástupca riaditeľa, člen predstavenstva a osoba vykonávajúca zodpovedajúce funkcie v medzinárodnej organizácii,
 • starosta obce, primátor a ich zástupcovia zvolení na základe zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Ak patríš do jednej z nasledujúcich kategórií:

 • pôsobím vo verejnej funkcii,
 • som členom najbližšej rodiny osoby vykonávajúcej verejnú službu,
 • som blízkym spolupracovníkom osoby, ktorá vykonáva verejnú funkciu,

pošli svoje osobné údaje, konkrétne: adresu, dátum narodenia, sken občianskeho preukazu, na adresu [email protected] a opíš, do ktorej kategórie politicky exponovaných osôb sa radíš, a/alebo v akej pozícii si s politicky exponovanou osobou spojený(-á). Uveď aj zdroj finančných prostriedkov, ktoré budeš používať na transakcie v službe Aircash v jednej z nasledujúcich kategórií.

 • Mzdy a iné príjmy
 • Úspory
 • Predaj finančných aktív
 • Nehnuteľnosti na predaj
 • Kompenzácie, náhrady
 • Vrátenie kapitálu zo zahraničia
 • Dedičstvo, darcovstvo
 • Iné

Po odoslaní požadovaných informácií ťa budú kontaktovať naši zástupcovia s cieľom dokončiť proces registrácie.

Ďakujeme za pochopenie!