Aircash Všeobecné obchodní podmínky - Aircash Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro službu Peněženka Aircash (dále jen jako „všeobecné obchodní podmínky“)

Pročti si prosím tyto všeobecné obchodní podmínky pozorně. Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují důležité informace o tvých právech a povinnostech s ohledem na službu Peněženka Aircash. Při registraci musíš vyjádřit souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a máš povinnost používat službu v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

1. Obecná ustanovení

1.1. Službu Peněženka Aircash poskytuje společnost Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, číslo OIB: HR99833713101 (dále jen jako “my”nebo “emitent” nebo “poskytovatel platebních služeb” nebo “Aircash“) , která vydává elektronické peníze v souladu se souhlasem dozorového úřadu, Chorvatské národní banky (dále jen jako “CNB“), k vydávání elektronických peněz číslo: 251-020/10-19/BV ze dne 3. října 2019. Emitent je zapsán v rejstříku platebních institucí a institucí elektronických peněz Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)..

1.2. Peněženka Aircash je služba v rámci mobilní aplikace Aircash (dále jen jako “aplikace Aircash”), do které uživatel služby ukládá elektronické peníze pro transakce a/nebo nákup zboží a služeb (dále jen jako “účet”). Z hlediska těchto všeobecných obchodních podmínek je uživatelem osoba, která si otevřela účet a která v rámci smluvního vztahu přijala tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako “uživatel”).

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré aspekty související se službou Peněženka Aircash, tj. zřízení, používání a zrušení účtu, stejně jako vydávání a proplacení elektronických peněz z účtu. Tyto všeobecné podmínky jsou zároveň smlouvou mezi námi jako emitentem elektronických peněz a poskytovatelem účtu na jedné straně a uživatelem na straně druhé (dále jen jako “smlouva”).

1.4. Kontaktní údaje emitenta:

e-mail: [email protected]

telefon: (42080) 081-0207

1.5. Registrace uživatele a používání účtu probíhá v aplikaci Aircash emitenta, kde uživatel před použitím služby potvrdí, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a že je přijímá.

Aktuální znění těchto všeobecných obchodních podmínek je k dispozici na našich webových stránkách https://aircash.eu (dále jen jako “webová stránka”) v části “Všeobecné obchodní podmínky – Peněženka Aircash”.

1.6. V případech, kdy je peněženka Aircash využívána pro služby Abon, se některá práva a povinnosti neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami řídí všeobecnými podmínkami pro vydávání elektronických peněz Abon (které jsou k dispozici na stránce: https://abon.cash/ – nezapomeň si prosím tyto podmínky přečíst, pokud chceš Abon využívat). Pokud jde o práva a povinnosti spojené s účtem, pak v případě rozporu mezi těmito všeobecnými obchodními podmínkami a všeobecnými obchodními podmínkami pro vydávání elektronických peněz Abon mají přednost tyto všeobecné obchodními podmínky.

1.7. Práva duševního vlastnictví související s aplikací Aircash i s celým řešením ICT (dále jen jako “software“) jsou majetkem emitenta a/nebo jeho dodavatelů. Jakákoli kopie celého softwaru nebo jeho části, která může být vytvořena třetí stranou, ať už oprávněnou nebo neoprávněnou, je také majetkem emitenta a/nebo jeho dodavatelů.

1.8. Emitent dovoluje používání softwaru pouze v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Emitent si vyhrazuje veškerá práva, která mu nejsou výslovně přiznána všeobecnými obchodními podmínkami. Všeobecné obchodní podmínky přiznávají uživatelům právo používat software, ale nezískávají k němu vlastnická práva. Uživatel nesmí pořizovat žádné takové neoprávněné kopie.

2. Účet

2.1. Účet je elektronická peněženka v aplikaci Aircash, kde jsou uloženy elektronické peníze v digitální podobě. Hlavním účelem účtu je ukládání elektronických peněz, odesílání a přijímání peněz, stejně jako používání účtu dalšími způsoby stanovenými emitentem.

2.2. Elektronické peníze uložené na účtu jsou elektronickými penězi ve smyslu chorvatského zákona o elektronických penězích, který může být příležitostně novelizován (dále jen jako „zákon o elektronických penězích“).

2.3. Práva držitele elektronických peněz a právo používat účet má jedině uživateli, který účet zřídil.

2.4. Elektronické peníze na účtu mají neomezenou platnost a uživatel s nimi může nakládat, dokud je účet aktivní. Uživatelé nemají nárok na žádný úrok z elektronických peněz na účtu.

2.5. Účet není bankovním účtem a peněžní prostředky na účty nejsou předmětem systému pojištění vkladů stanovených předpisy o právech vkladatelů peněžních prostředků. Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek bereš na vědomí, že se na účet nevztahuje zákon o systémech pojištění vkladů v platném znění, ani jiné zákony a předpisy Chorvatské republiky a/nebo jiných zemí a/nebo legislativa EU upravující pojištění vkladů u úvěrových institucí. Peněžní prostředky na účtu jsou chráněny v souladu se zákonem o elektronických penězích.

2.6. Tvůj účet je denominován v měně podle zvolené měny nebo přiřazené oblasti použití služby. Pokud příjemce platby nebo platební místo provede transakci v jiné měně, než je měna faktury, bude měna přepočtena podle pravidel příjemce nebo platebního místa. Emitent na toto nemá žádný vliv ani za to neodpovídá.

2.7. Uživatel má právo v přiměřené lhůtě získat od emitenta veškeré dostupné informace o provedených transakcích ze smluvního vztahu, stejně jako zůstatek na účtu, datum přijetí nebo převodu (datum stržení z účtu nebo valuty), účtované poplatky a případně použitý směnný kurz. Emitent k tomu použije historii transakcí, která je k dispozici v části účtu s názvem Informace o uživateli.

3. Podmínky

3.1. Registrací k používání účtu uživatel zaručuje a stvrzuje, že je k takovému jednání oprávněný a že registrací k používání účtu neporušuje předpisy ani jiná nařízení příslušných úřadů státu, jehož zákony upravují jeho práva a povinnosti. V opačném případě je uživatel odpovědný za škody, které mohou vzniknout v důsledku neoprávněného používání služby.

3.2. Při vytváření účtu v aplikaci Aircash emitent ověřuje a kontroluje totožnost uživatele a má právo požadovat od uživatele platné doklady totožnosti a údaje a provádět další kontroly uživatele a účtu v souladu s příslušnými předpisy a interními zásadami.

3.3. Při procesu registrace kvůli využívání služby Peněženka Aircash musí uživatel předložit příslušné platné doklady totožnosti vydané příslušným úřadem, které budou následně přijaty emitentem. Doklady se předkládají jejich záznamem v rámci procesu identifikace na dálku elektronickými prostředky, který provádí emitent přímo pomocí aplikace Aircash. V rámci procesu identifikace na dálku navíc emitent elektronickými prostředky ověří totožnost uživatele na základě předložených dokladů totožnosti.

3.4. Přijetím těchto všeobecných podmínek vyjadřuje uživatel svůj souhlas s účastí na procesu identifikace na dálku elektronickými prostředky a tím, že emitent vytvoří a bude uchovávat záznamy pořízené v rámci procesu identifikace prostřednictvím videa, a to vše za účelem ochrany integrity uživatele a jeho elektronických peněz a bezpečnosti platebních operací, ale i za účelem dodržování dalších příslušných předpisů. Uživatel tímto potvrzuje, že si je vědom toho, že postupy pro identifikaci a ověření totožnosti jsou nezbytné pro dodržení předpisů a postupů boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

3.5. Uživatel se zavazuje, že při zjišťování a ověřování své totožnosti poskytne emitentovi pouze přesné, platné a důvěryhodné údaje a osobní doklady, a stvrzuje, že si je vědom, že jakékoli jiné jednání je v rozporu se zákonem.

3.6. Emitent má právo kdykoli před úspěšnou registrací, v jejím průběhu a/nebo po ní požadovat od uživatele dodatečné informace a dokumenty, přičemž odmítnutí uživatele předložit požadované dokumenty představuje důvod k ukončení registrace nebo k mimořádnému ukončení této smlouvy.

3.7. Uživatel musí mít chytrý telefon s přístupem k internetu, který podporuje instalaci aplikace Aircash, přijímání oznámení a SMS zpráv (tuto možnost lze na mobilním telefonu vypnout, uživatel ji musí zapnout, aby byla zajištěna plná funkčnost aplikace) a tento telefon musí používat operační systém iOS nebo Android. Poskytování mobilních telefonních služeb (které mohou být zpoplatněny) není předmětem této smlouvy. Emitent neodpovídá za chyby ve fungování aplikace Aircash, které mohou být důsledkem používání různých a nevhodných mobilních zařízení a operačních systémů.

3.8. Uživatel si může založit pouze jeden účet, který musí být veden na jeho jméno a smí být používán výhradně pro jeho osobní potřeby. Uživatel nesmí založit účet pod svým jménem pro třetí osobu a/nebo založit účet, který bude používán pro potřeby třetí osoby. Uživatel není oprávněn převést účet na třetí osobu, ani umožnit třetí osobě účet jakýmkoli způsobem využívat. Jakékoliv jednání v rozporu s tímto ustanovením bude považováno za zneužití, přičemž uživatel odpovídá emitentovi za veškerou škodu a emitent si vyhrazuje právo účet dočasně nebo trvale zablokovat nebo přistoupit k mimořádnému ukončení této smlouvy.

3.9. Uživatel nesmí používat účet k nezákonným účelům, včetně provádění transakcí a/nebo placení za zboží a/nebo služby, které jsou zákonem označeny za trestný čin a/nebo přestupek na území země, jejímž je občanem a/nebo v níž se nachází v době transakce a/nebo do níž transakce směřuje. V případě nezákonného použití účtu nese veškerou odpovědnost uživatel.

4. Registrace, používání a uzavření účtu

4.1. Aby mohl uživatel využívat službu účtu, musí si nejprve stáhnout aplikaci Aircash a provést registraci podle čl. 3 těchto všeobecných podmínek stanoveno jinak. V rámci registračního procesu musí uživatel potvrdit, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a tím neodvolatelně podává elektronickou žádost o otevření účtu a navázání obchodního vztahu.

4.2. Při registraci bude uživatel vyzván, aby si zvolil také bezpečnostní údaje sloužící k ochraně při otevírání a používání aplikace Aircash a zabezpečenému přístupu k účtu. Veškeré pokyny k registraci se zobrazí v aplikaci Aircash během procesu registrace a ověřování údajů uživatele.

4.3. Obchodní vztah mezi uživatelem a emitentem se považuje za navázaný po potvrzení přijatých údajů a úspěšném ověření totožnosti uživatele, na základě kterého budou zpřístupněny veškeré funkce aplikace Aircash a umožněno používání účtu. Emitent si vyhrazuje právo odmítnout provést ověření profilu a navázání obchodního vztahu a/nebo omezit funkčnost služby pro uživatele na základě povinností stanovených zákonem nebo zvláštních okolností případu.

4.4. Bez ohledu na splnění podmínek uvedených v tomto článku si emitent vyhrazuje právo podle svého uvážení odmítnout otevřít účet a uzavřít smlouvu s osobou, která podala žádost o otevření účtu, a nemá povinnost takové své rozhodnutí jakkoli odůvodňovat.

4.5. Instalací a používáním aplikace Aircash uživatel souhlasil s tím, že: aplikace Aircash přistupuje k datům mobilního zařízení, telefonnímu seznamu, fotoaparátu a mikrofonu, to vše za účelem usnadnění používání pro uživatele; že aplikace využívá přístup ke geolokačním službám chytrého telefonu, to vše za účelem usnadnění používání pro uživatele; že bude od emitenta a/nebo jeho partnerů dostávat příležitostná oznámení, to vše v dobré víře prostřednictvím aplikace Aircash, SMS a/nebo e-mailu; a že přijímá tyto všeobecné obchodní podmínky. Emitent neprodává, nepronajímá, nepůjčuje ani jinak nezpřístupňuje seznam uživatelů Aircash třetím stranám.

4.6. Do 14 dnů od data otevření účtu můžeš účet bezplatně zrušit tak, že se obrátíš na zákaznickou podporu emitenta (dále jen jako“zákaznická podpora“). Pokud jsou však na účtu uloženy elektronické peníze, musíš požádat o proplacení těchto elektronických peněz v plné výši. Transakce a poplatky za transakce provedené před zrušením účtu (včetně transakcí zahájených, ale nedokončených před zrušením účtu) nebudou zrušeny a máš povinnost je uhradit.

5. Vklad na účet

5.1. Po otevření účtu můžeš na svůj účet vkládat peníze všemi způsoby, které jsou k dispozici:

5.1.1. Platba v hotovosti u distributora elektronických peněz emitenta.

Jakmile bude platební transakce potvrzena, bude mít uživatel na účtu k dispozici elektronické peníze ve výši přijaté peněžní hodnoty.

5.1.2. Platba kreditní nebo debetní kartou přímo v aplikaci Aircash.

Jakmile bude platební transakce potvrzena, bude mít uživatel na účtu k dispozici elektronické peníze ve výši přijaté peněžní hodnoty.

K účtu můžeš přidružit pouze ty karty, které máš oprávnění používat. Provedením platby kreditní/debetní kartou zaručuješ, že máš oprávnění kartu používat. V opačném případě neseš odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout v důsledku neautorizovaného použití karty.

5.1.3. Platba přímým bankovním převodem

Při vkladu na účet prostřednictvím bankovního převodu je uživatel při zadávání platebního příkazu odpovědný za správné a úplné zadání veškerých platebních pokynů tak, jak jsou uvedeny v aplikaci Aircash (IBAN, model a referenční číslo platby). Pokud nejsou veškeré údaje zadané správně, emitent nebude schopen dobít účet uživatele. Příkaz zadaný uživatelem provede banka, u které má uživatel bankovní účet, a může nějakou dobu trvat, než se částka objeví na účtu. Způsob a termíny provádění platebních příkazů určuje banka uživatele. V závislosti na bance uživatele může mít provedení tohoto příkazu časové zpoždění několik minut, hodin nebo dokonce několik dní a je závislé výhradně na bance uživatele. Emitent nemůže nijak ovlivnit postup, způsob a rychlost plateb ze strany banky. Vyplacené prostředky budou na účtu uživatele k dispozici nejpozději následující pracovní den poté, co emitent obdržel prostředky se správnými a úplnými údaji. V případě, že budou peněžní prostředky přijaty s neúplnými nebo nesprávnými údaji, s pomocí kterých není možné identifikovat účet uživatele, vrátí emitent peněžní prostředky plátci, pokud uživatel do 14 dnů od jejich přijetí emitenta nekontaktuje a údaje platebního příkazu nedoplní. Emitent si vyhrazuje právo účtovat a odečíst od přijaté částky veškeré bankovní poplatky a náklady hrazené emitentem v souvislosti s takovou platbou a vrácením.

5.2. Emitent stanoví počáteční limity a vyhrazuje si právo spravovat limity plateb na účet a zachovávat jejich soulad s předpisy upravujícími platební transakce, boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, ale i dalšími příslušnými předpisy. Emitent nemá povinnost správu limitů uživateli vysvětlovat. Související transakce jsou sledovány také a vyhrazujeme si právo provádět další kontroly, výzvy a pozdržet provedení platebních transakcí na účtu.

5.3. Emitent sleduje průměrný zůstatek hotovosti na účtu, průměrné hodnoty transakcí a v případě zjištění odchylky v zůstatku na účtu si vyhrazuje právo kontaktovat uživatele za účelem dodatečné kontroly. Stejně tak si vyhrazuje právo účet dočasně zablokovat do doby, než budou provedeny veškeré nezbytné kontroly za účelem ochrany finančních prostředků a dodržování právních předpisů.

5.4. Emitent si vyhrazuje právo rozšířit možnosti dobíjení účtu a o všech změnách bude uživatele odpovídajícím způsobem informovat prostřednictvím některého z komunikačních kanálů.

6. Proplacení

6.1. Uživatel může kdykoli požádat o proplacení elektronických peněz na účtu v nominální hodnotě, a to celé částky nebo její části, pokud o proplacení požádá před ukončením smlouvy.

6.2. Pokud chce uživatel proplatit peněžní prostředky z účtu, je nutné zaslat e-mail na e-mailovou adresu [email protected] a požádat o výplatu z účtu nebo podat písemnou žádost na adresu emitenta doporučeným dopisem. Spolu s žádostí musí uživatel přiložit naskenovaný platný občanský průkaz nebo cestovní pas a kontaktní telefonní číslo, ale i číslo účtu otevřeného u úvěrové instituce v Chorvatské republice nebo Evropské unii, na který budou vyplácené prostředky vyplaceny, spolu s IBAN a BIC. Proplacení se provádí výhradně na bankovní účet zřízený na jméno uživatele. Od uživatele si můžeme před proplacením vyžádat další informace z důvodu vyhovění zákonným povinnostem. Proplacení zbývající částky bude provedeno po předložení všech požadovaných údajů a po splnění dalších zákonných podmínek pro výplatu. Poplatek za proplacení je stanoven v ceníku a je účtován v následujících případech:

 1. pokud je ve smlouvě stanovena doba platnosti smlouvy a uživatel smlouvu vypoví před uplynutím této doby platnosti.
 2. pokud je požadováno proplacení před ukončením smlouvy, s výjimkou případu uvedeného v bodě 1 tohoto odstavce.
 3. pokud je výplata požadována po uplynutí jednoho roku od data ukončení smlouvy.

7. Provedení platby 

7.1. Uživatel může elektronické peníze na účtu používat k platbám v internetových obchodech a/nebo na prodejních místech (dále jen jako “„obchody”) , které přijímají platby elektronickými penězi Aircash vydanými emitentem. Platba se řídí podmínkami obchodu přijímajícího platby, které jsou uvedeny na webových stránkách těchto obchodů. Platby můžeš provádět pouze v případě, že máš na účtu dostatečnou částku k provedení transakce.

7.2. Platby mohou být omezeny v závislosti na obchodech, věku uživatele a stavu účtu. Emitent nezaručuje, že účet bude vždy ve všech obchodech dostupný jako způsob platby.

7.3. Uživatel může zahájit platbu v obchodech, které přijímají platby z účtu:

a) přímým zahájením objednávky z aplikace Aircash nebo výběrem možnosti „Platba Aircash“ na webových stránkách obchodu a

b) na fyzickém prodejním místě upozorněním pokladníka, že platba bude provedena prostřednictvím peněženky Aircash.

7.4. V případě bodu 7.3. písm. a) vybere uživatel obchod v aplikaci Aircash a zvolí částku platby nebo se na webové stránce obchodu zobrazí QR kód, který uživatel naskenuje ve své aplikaci Aircash, popřípadě vybere na webové stránce obchodu jako způsob platby Aircash. V obou případech se uživateli v aplikaci Aircash otevře platební příkaz, který uživatel autorizuje. Tím dává souhlas s provedením platební transakce a digitálně podepisuje příkaz za účelem prokázání neodvolatelnosti platby. Emitent provede platbu okamžitě po obdržení platebního příkazu, což znamená, že po jeho potvrzení již není možné příkaz zrušit.

7.5. V případě bodu 7.3. písm. b) uživatel na prodejním místě sdělí pokladnímu, že chce platit prostřednictvím aplikace Aircash, a zobrazí pokladnímu QR kód na displeji svého mobilního telefonu. Ten si pokladní naskenuje. Poté se uživateli otevře vyplněný platební příkaz a uživatel jej autorizuje stejným způsobem jako v bodě 7.4.

7.6. Emitent může zavést další bezpečnostní opatření za účelem potvrzení platby, aby ochránil účet před neautorizovanými transakcemi. Uživatel musí postupovat v souladu s bezpečnostními postupy nařízenými emitentem.

7.7. Odmítnutí platebního příkazu:: Emitent odmítne platbu provést v následujících případech:

 1. provedení transakce představuje porušení ustanovení vnitrostátního nebo mezinárodního práva nebo příkazu vydaného příslušným správním nebo soudním orgánem, nebo existuje důvodné podezření, že provedení transakce bude představovat porušení nebo trestný čin a/nebo je transakce zakázána z jiných důvodů.
 2. důvodu boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
 3. pokud nebyly poskytnuty přístupové informace a/nebo bezpečnostní parametry nebo jsou poskytnuté parametry neúplné.
 4. pokud je účet zablokován.
 5. pokud na účtu není dostatek prostředků k dokončení transakce.

7.8. Pokud je transakce zamítnuta, je o tom uživatel neprodleně informován prostřednictvím aplikace Aircash.

8. Neprovedené nebo nesprávně provedené platby

8.1. Pokud se společnost Aircash opozdí s dokončením transakce, k níž jí uživatel dal platný pokyn, může uživatel společnost Aircash požádat, aby kontaktovala poskytovatele platebních služeb příjemce platby a požádala ho, aby měl za to, že platba byla přijata ve správný den.

8.2. Pokud je emitent v souladu s právními předpisy odpovědný za provedení platební transakce zahájené uživatelem jakožto plátcem, je povinen neprodleně vrátit uživateli částku neuhrazené nebo nesprávně provedené platební transakce, a pokud bude z účtu uživatele částka odečtena, obnovit zůstatek na účtu tak, jako by byl, kdyby k nesprávné platbě nedošlo, pokud neprokáže, že poskytovatel platebních služeb příjemce platby částku dané platební transakce obdržel.

8.3. Emitent neodpovídá za neprovedení nebo nesprávné provedení platební transakce, pokud je platební příkaz proveden v souladu s jedinečným identifikátorem příjemce platby zadaným uživatelem (např. výběr čísla mobilního telefonu příjemce platby).

8.4. Uživatel má právo požádat o vrácení poplatků inkasovaných nebo odečtených z účtu, které souvisejí s potvrzenou transakcí, jež nebyla provedena nebo byla provedena nesprávně.

8.5. Uživatel je povinen informovat emitenta o neprovedení, nesprávném provedení nebo opožděném provedení platební transakce neprodleně, jakmile se o této skutečnosti dozví.

9. Externí poskytovatelé služeb

9.1. Uživatel může:

 1. pověřit externího poskytovatele služeb přístupem k informacím na svém účtu.
 2. v případě, že emitent poskytuje uživatelům možnost zadávat platební příkazy z účtu uživatele, provádět platby z jeho účtu.

9.2. Veškeré pokyny přijaté od externího poskytovatele služeb považuje Emitent za pokyny přijaté od uživatele. Uživatel nesmí poskytnout své bezpečnostní údaje třetí straně.

9.3. Emitent může externímu poskytovateli služeb odmítnout přístup k účtu uživatele v případě podezření nebo nebezpečí neoprávněného nebo podvodného přístupu ze strany tohoto externího poskytovatele služeb. Dříve než tak emitent učiní, oznámí tuto skutečnost uživateli a vysvětlí mu důvody, pokud to není nemožné, V takovém případě emitent neprodleně informuje uživatele. V obou případech o tom emitent informuje uživatele způsobem, který považuje za daných okolností za nejvhodnější. Emitent nesdělí uživateli důvody, pokud by takové sdělení mohlo ohrozit přiměřená bezpečnostní opatření nebo být jinak protiprávní.

9.4. Emitent může externímu poskytovateli služeb dát konkrétní způsob přístupu k účtu uživatele. Pokud tak učiní a pokud se externí poskytovatel služeb pokusí získat přístup k účtu jiným způsobem, může emitent tento přístup zakázat.

9.5. Pokud se uživatel domnívá, že platba byla nesprávná nebo neautorizovaná, musí o tom co nejdříve informovat emitenta, a to i v případě, že uživatel využívá externího poskytovatele služeb.

10. Přijímání plateb

10.1. Obchody mohou nabídnout možnost provést platbu na účet uživatele. Uživatel může zahájit transakci výběrem možnosti platby „Peněženka Aircash“ na webových stránkách obchodu. V takovém případě platí platební podmínky obchodu. Jakmile obchod platbu provede, bude zaplacená částka převedena na účet uživatele (případně po odečtení poplatků obchodu). Platby přijaté z obchodu se zobrazí v historii transakcí na účtu uživatele spolu s datem přijetí (datem platby), účtovanými poplatky a případně použitým směnným kurzem. Každá transakce má jedinečné ID transakce a zobrazuje se v historii transakcí. Emitent údaje zobrazené v historii transakcí nemění. Příchozí platby budeš moci pravidelně porovnávat se svými záznamy.

10.2. Platbu není možné přijmout, pokud:

 1. Je účet uživatele zablokovaný nebo nemá požadovaný stav, který by umožnil přijímání plateb.
 2. Obchody nemají autorizaci provádět platby na účet uživatele.

10.3. Pokud bude žádost o platbu v obchodě zamítnuta, bude o tom uživatel neprodleně informován prostřednictvím aplikace Aircash.

10.4. Každá transakce má jedinečné ID transakce a zobrazuje se v historii transakcí. Toto ID transakce nám prosím sděl, pokud s námi budeš komunikovat ohledně konkrétní transakce. Pravidelně kontroluj zůstatek na účtu. Jakékoli nesrovnalosti nebo dotazy nahlas co nejdříve oddělení zákaznické podpory.

11. Platba faktur z peněženky Aircash

11.1. V peněžence Aircash má uživatel možnost platit faktury s 2D kódem elektronickými penězi. Platební příkazy se vystavují naskenováním 2D kódu na faktuře / běžném dokladu. Uživatel se zavazuje používat tuto službu výhradně k platným a zákonným platbám v souladu s příslušnými předpisy a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

11.2. Po provedením platebního příkazu se uživateli v aplikaci Aircash zobrazí potvrzení o platbě ve formě dokumentu .pdf, který si může v aplikaci Aircash kdykoli stáhnout. Poskytovatel platebních služeb provede platbu příjemci platby v souladu s pokyny plátce (uživatele). Poskytovatel platebních služeb se zavazuje schválit příjemce platby ještě ten samý pracovní den nebo nejpozději do konce následujícího pracovního dne, počítáno od okamžiku přijetí platebního příkazu, tj. provedení platby v aplikaci Aircash. V případě, že příkaz nelze provést, zobrazí se uživateli v aplikaci Aircash oznámení o této skutečnosti a transakce bude uvedena v seznamu transakcí jako neúspěšná.

11.3. Za úhradu faktury z peněženky Aircash účtuje emitent poplatek za využití této služby ve výši stanovené ceníkem. Tento poplatek je účtován v den provedení transakce, tj. autorizace transakce, přímo a v plné výši z účtu a tuto částku poplatku je snížen disponibilní zůstatek na účtu.

12. Výběry hotovosti

12.1. Emitent umožňuje hotovostní výběry elektronických peněz uložených na účtu. Výběry hotovosti lze provádět v bankomatech nebo jiných samoobslužných zařízeních spravovaných úvěrovou institucí, která má s emitentem uzavřenou smlouvu. Seznam úvěrových institucí, jejichž samoobslužná zařízení lze použít pro výběr hotovosti, je k dispozici na internetových stránkách emitenta.

12.2. Kromě bankomatů nebo jiných samoobslužných zařízení lze hotovost z účtu vybírat také na platebních místech smluvních partnerů / distributorů, kteří mají s emitentem uzavřenou smlouvu. Seznam smluvních partnerů je k dispozici na internetových stránkách emitenta.

12.3. Emitent stanoví počáteční limity a vyhrazuje si právo spravovat limity výběrů z účtu a zachovávat jejich soulad s předpisy upravujícími platební transakce, boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, ale i dalšími příslušnými předpisy. Emitent nemá povinnost správu limitů uživateli vysvětlovat. Související transakce jsou sledovány také a vyhrazujeme si právo provádět další kontroly, výzvy a pozdržet provedení platebních transakcí z účtu.

12.4. Za výběr hotovosti v bankomatech nebo na platebních místech smluvních partnerů účtuje emitent za využití této služby poplatek ve výši stanovené ceníkem. Tento poplatek je účtován přímo a v plné výši z účtu v den provedení, tj. autorizace transakce. Výše poplatku se odečítá od disponibilního zůstatku na účtu.

12.4. Proces výběru: Uživatel může službu výběru hotovosti využít zasláním příkazu emitentovi prostřednictvím aplikace Aircash. Poté, co uživatel odešle emitentovi příkaz k výběru hotovosti v určité výši, emitent zkontroluje zůstatek na účtu, a pokud je na účtu dostatek prostředků k pokrytí požadované částky a souvisejícího poplatku, uživatel okamžitě obdrží v aplikaci oznámení ve formě QR kódu nebo čárového kódu, popřípadě v případě bankomatu ve formě jednorázového šestimístného dočasného kódu, který může uživatel zadat v bankomatu nebo jiném samoobslužném zařízení, ve kterém se provádí výběry hotovosti. Prostředky budou k dispozici k výběru okamžitě po obdržení šestimístného kódu nebo QR kódu / čárového kódu.

12.5. Pokud je výběr proveden na místech pro výběr smluvních partnerů, zobrazí se QR kód / čárový kód zaměstnanci smluvního partnera na platebním místě. Kromě QR kódu / čárového kódu může zaměstnanec požádat také o předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo pasu). Pokud doklad totožnosti na žádost zaměstnance uživatel nepředloží, zaměstnanec výplatu hotovosti odmítne.

12.6. Transakce výběru zahájená uživatelem pomocí přijatého QR kódu / čárového kódu / šestimístného kódu se považuje za autorizovanou po zadání kódu v bankomatu nebo po jeho předložení na místě pro výběr.

12.7. V případě, že bankomat a/nebo distributor nemá k dispozici bankovky v částce, o kterou uživatel žádá, nebude výběr možný. Emitent nenese odpovědnost za případy, kdy bankomat nebo platební místo nedisponuje bankovkami v částce, o jejíž výběr uživatel požádal, ať už jde o nadměrnou částku nebo částku, kterou nelze vyplatit z důvodu nedostatku bankovek v odpovídající hodnotě. Stejně tak nenese odpovědnost za dostupnost a řádný provoz bankomatů, samoobslužných zařízení nebo výplatních míst.

13. Platba na bankovní účet

13.1. Uživatel může elektronické peníze uložené na účtu použít k provádění plateb na bankovní účet, jehož údaje zadal do aplikace Aircash.

13.2. Emitent stanoví počáteční limity a vyhrazuje si právo spravovat platby na bankovním účtu a zachovávat jejich soulad s předpisy upravujícími platební transakce, boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, ale i dalšími příslušnými předpisy. Emitent nemá povinnost správu limitů uživateli vysvětlovat. Související transakce jsou sledovány také a vyhrazujeme si právo provádět další kontroly, výzvy a pozdržet provedení platebních transakcí na bankovní účet.

13.3. Za platby z peněženky Aircash na bankovní účet účtuje emitent poplatek za využití této služby ve výši stanovené ceníkem. Tento poplatek je účtován v den provedení transakce, tj. autorizace transakce, přímo a v plné výši z účtu a tuto částku poplatku je snížen disponibilní zůstatek na účtu.

13.4. Proces platby: V aplikaci Aircash musí uživatel nejprve zadat IBAN, tj. číslo bankovního účtu, na který bude platba provedena. Pak uživatel nezávisle zahájí transakci elektronicky z mobilní aplikace tím, že určí částku platby v rámci dostupných limitů a potvrdí provedení transakce.

13.5. Příkaz zadaný uživatelem provede banka, u které má emitent otevřený bankovní účet. Po přijetí platebního příkazu uživatelem vystaví emitent platební příkaz bance, u které má uživatel účet, a to na stejnou částku. Způsob a termíny provádění platebního příkazu určuje banka emitenta. V závislosti na bance emitent může mít provedení tohoto příkazu časové zpoždění několik minut, ale také několik dní a je závislé výhradně na bance emitenta. Emitent nemůže nijak ovlivnit postup, způsob a rychlost plateb ze strany banky. V pracovní dny provádí emitent provádí příkazy uživatele denně.

14. Nastavení zabezpečení účtu

14.1. Uživatel je povinen zajistit, aby údaje uchovávané v souvislosti s účtem byly vždy přesné a aktuální. Uživatel provede změny kontaktních údajů, zejména e-mailové adresy nebo čísla mobilního telefonu, v části profilu na účtu. Uživatel je povinen včas informovat emitenta o jakékoli změně osobních údajů nebo změně údajů v dokumentech, které dříve emitentovi poskytl. Uživatel nese odpovědnost za veškeré škody, které mohou vzniknout v důsledku porušení tohoto ustanovení všeobecných obchodních podmínek.

14.2. Emitent je oprávněn kdykoli ověřit, zda jsou osobní údaje uchovávané v souvislosti s uživatelem přesné a aktuální, a to i tím, že požádá uživatele o předložení platných dokladů.

14.3. V zájmu zachování úrovně bezpečnosti účtu má emitent právo kontaktovat uživatele zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uloženou v uživatelské části nebo prostřednictvím textových zpráv či jiným způsobem na uchovávané číslo mobilního telefonu.

14.4. Uživatel je povinen zajistit, aby uchovávaná e-mailová adresa i číslo mobilního telefonu byly přístupné, a musí si neprodleně stáhnout a přečíst každou zprávu zaslanou emitentem, aby tak bylo možné zabránit neoprávněnému použití účtu.

14.5. Pokud se emitent domnívá, že existuje riziko podvodu nebo hrozba pro bezpečnost účtu uživatele nebo bezpečnosti služby Aircash obecně, použije emitent nejrychlejší a nejbezpečnější způsob, jak kontaktovat uživatele pomocí kontaktních údajů uvedených uživatelem, aby mu sdělil, co má udělat, aby pomohl tato rizika vyřešit.

14.6. Použití účtu je omezeno na částku, která je na účtu k dispozici v okamžiku potvrzení transakce, poníženou o příslušné poplatky.

15. Odpovědnost uživatele za zachování důvěrnosti údajů a kroky, které je nutné podniknout v případě ztráty, krádeže nebo zneužití

15.1. Uživatel je povinen chránit svůj mobilní telefon s aplikací Aircash a přístupové údaje k aplikaci (PIN) před neoprávněným použitím třetími osobami, protože představují základ pro dvojí ověření a možnost používat účet. Uživatel odpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku nedostatečné péče v souvislosti s ochranou mobilního telefonu s aplikací Aircash a PIN, a za porušení ustanovení tohoto článku a dalších ustanovení všeobecných obchodních podmínek.

15.2. Povinnosti uživatele v oblasti bezpečnosti jsou přinejmenším následující:

15.2.1. Věnovat zvýšenou péči ochraně přístupu k mobilnímu zařízení, na kterém je mobilní aplikace Aircash nainstalována, a přístupu k samotné mobilní aplikaci Aircash pomocí důvěrného hesla, které zná pouze uživatel.

– věnovat zvýšenou péči opatřením na ochranu přidělených nebo vybraných personalizovaných zabezpečených přihlašovacích údajů, aby zabránil jejich ztrátě, krádeži, zneužití nebo neoprávněnému zpřístupnění.

Například dobrovolné sdělení nebo zpřístupnění přidělených nebo vybraných personalizovaných zabezpečených přihlašovacích údajů třetí osobě se považuje za jednání v rozporu s povinností náležité péče a v takovém případě nese uživatel riziko a vzniklou škodu a odpovídá také za škodu, která může vzniknout společnosti.

15.2.2. Uživatel nesmí za žádných okolností předávat nebo jinak zpřístupňovat osobní zabezpečené přihlašovací údaje prostřednictvím e-mailu, webových stránek nebo jakýmkoli jiným způsobem, ani otevírat, přeposílat nebo odpovídat na zprávy elektronické pošty (e-maily) nebo textové zprávy, které vzbuzují dojem, že pocházejí od společnosti Aircash. Uživatel potvrzuje, že si je vědom toho, že každá e-mailová zpráva pocházející od společnosti Aircash bude zasílána výhradně z oficiální e-mailové adresy společnosti Aircash končící @aircash.eu a že zaměstnanci společnosti Aircash nikdy nebudou uživatele žádat o zpřístupnění nebo poskytnutí (ústně nebo písemně) jakýchkoli přihlašovacích údajů, včetně PIN, aktivačních kódů a podobně.;

15.2.3. Uživatel nesmí otevírat zprávy elektronické pošty (e-mail), přílohy nebo hypertextové odkazy (linky) z nedůvěryhodných zpráv nebo zpráv, které neočekává z domény aircash.eu.

15.2.4. Uživatel musí brát ohled na to, na které internetové stránky přistupuje ze zařízení, která přistupují k aplikaci Aircash, protože přístup na některé internetové stránky představuje vyšší riziko s ohledem na infikování počítačů, mobilních a jiných zařízení malwarem.

15.2.5. Uživatel nesmí provádět neoprávněné úpravy zařízení používaných jako prostředek identifikace/autorizace a/nebo mobilního zařízení (například rootování, jailbreak).

15.2.6. V případě, že uživatel aktivoval používání biometrického ověřování ve svém zařízení, které používá jako prostředek identifikace/ověření, je povinen zajistit, aby v tomto zařízení, které je používáno jako prostředek identifikace/ověření, byly vždy uloženy pouze biometrické údaje uživatele, protože jakékoli přihlášení prostřednictvím jakékoli metody biometrického ověření se považuje za ověření, které provedl uživatel. To platí i pro všechny objednávky, které mohly být dokončeny po přihlášení pomocí těchto metod, a uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré škody z toho vyplývající.

15.3. Všechny informace o uživateli a zabezpečení pro přístup k aplikaci Aircash nebo k účtu jsou pro uživatele důvěrné a jako takové by neměly být sdělovány třetím stranám. Informace o transakcích jsou automaticky synchronizovány s mobilními aplikacemi uživatele a emitent nenese odpovědnost za neoprávněné zpřístupnění těchto informací třetím stranám ani za krádež nebo ztrátu mobilních telefonů uživatele. V takovém případě jsou uživatelé povinni neprodleně kontaktovat zákaznickou podporu emitenta, který účet uživatele okamžitě zablokuje. V takových případech může emitent takovým uživatelům z jejich podnětu umožnit opětovnou registraci k používání služby účtu.

15.4. V případě, že došlo ke ztrátě, krádeži, zneužití nebo jinému neoprávněnému použití přístupových údajů nebo bezpečnostních parametrů, je uživatel povinen neprodleně kontaktovat emitenta telefonicky ve chvíli, kdy se o této skutečnosti dozvěděl nebo se měl dozvědět (telefonní číslo uživatele je na webových stránkách), nebo online za účelem zablokování svého účtu (dále jen jako „oznámení zablokování“). Jakákoli prodleva v oznámení takové skutečnosti emitentovi může mít vliv na bezpečnost účtu uživatele a vést k odpovědnosti uživatele za případné ztráty, pokud k takové prodlevě v oznámení emitentovi došlo úmyslně nebo v důsledků hrubé nedbalosti. Pokud má uživatel podezření, že se k jeho účtu přistupoval někdo jiný, nebo pokud má podezření na jiné zneužití, měl by neprodleně kontaktovat policii.

15.5. Emitent neručí za dodání ani vhodnost jakéhokoli zboží nebo služeb placených prostřednictvím účtu. Emitent není oprávněn se účastnit, ani se neúčastní jednání, průběhu a/nebo sporů v obchodních vztazích mezi obchodníky a uživateli. Emitent umožňuje platby elektronickými penězi a je jeho povinností umožnit platby v souladu s povinnostmi stanovenými zákonem a dalšími předpisy. Uživatelé mají právo definovat povahu svého obchodního vztahu, na jehož základě se transakce připravuje a je placena. Pokud má uživatel podezření na zneužití nebo jiné nezákonné okolnosti, měl by tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a podniknout příslušné kroky. Emitent je k dispozici všem příslušným institucím.

16. Poplatky a směnné kurzy

16.1. Emitent neúčtuje poplatky za zřízení a aktivaci účtu ani za kontrolu zůstatku na účtu.

16.2. Po vydání elektronických peněz jejich emitentem v hodnotě, která se rovná přijaté peněžní hodnotě, může emitent v případě změny držitele již vydaných elektronických peněz na žádost jejich držitele účtovat poplatek za změnu držitele již vydaných elektronických peněz.

16.3. Emitent může účtovat poplatek za platby z účtu některým obchodům. Tyto poplatky se uživateli zobrazí před potvrzením platby. Obchody jsou oprávněny účtovat za tuto formu platby poplatek, jde však o přímý obchodní vztah mezi uživatelem a obchodem, který nemá nic společného s poplatky účtovanými emitentem.

16.4. Za některé služby stanoví emitent poplatky v souladu s ceníkem.
Ceník je k dispozici na internetových stránkách společnosti pod názvem “Poplatky.

16.5. V případě, že po nabytí účinnosti těchto všeobecných obchodních podmínek dojde ke změně výše nebo uplatnění některých poplatků souvisejících s účtem, bude emitent uživatele řádně a včas informovat.

16.6. Při konverzi měn, kterou uživatel provede v rámci peněženky Aircash, se použije směnný kurz emitenta, který je k dispozici na internetových stránkách emitenta a přímo v aplikaci Aircash.

17. Zablokování účtu

17.1 Emitent může zablokovat účet uživatele nebo jinak omezit jeho používání z důvodů souvisejících mimo jiné s bezpečností účtu nebo některého z jeho bezpečnostních prvků nebo v případě, že má důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému nebo podvodnému použití účtu uživatele nebo že byl ohrožen některý z bezpečnostních prvků účtu Aircash nebo služby Aircash obecně. Stejně tak i v případě porušení některého z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek a/nebo příslušných předpisů.

17.2 Pokud je to možné, bude uživatel o zablokování nebo omezení používání účtu informován. Emitent není povinen vysvětlovat důvody zablokování nebo omezení používání účtu, pokud má důvod se domnívat, že by tím mohly být dotčeny bezpečnostní zájmy emitenta nebo uživatele nebo pokud by to mohlo ovlivnit provádění opatření a úkonů příslušných orgánů.

18. Odpovědnost emitenta

18.1. Emitent nezaručuje, že obchody přijmou platbu z účtu nebo že emitent autorizuje konkrétní transakci. Důvodem mohou být okolnosti na straně systému emitenta nebo třetí strany, něco, co emitent nemůže ovlivnit, nebo podezření emitenta na zneužití účtu.

18.2. Emitent nenese odpovědnost v případě, že obchod odmítne přijmout platbu z účtu, že emitent odmítne schválit transakci nebo že zruší či pozastaví používání účtu v rozsahu povoleném těmito všeobecnými obchodními podmínkami a právními předpisy.

18.3. Pokud není zákonem stanoveno jinak, neodpovídá emitent za žádnou přímou ani nepřímou ztrátu nebo škodu, která může uživateli vzniknout v důsledku úplného nebo částečného používání nebo nemožnosti používat účet ani za jeho používání třetí stranou. Emitent také neodpovídá za žádné ztráty ani náklady, které uživateli vzniknou v souvislosti s dodržováním právních a zákonných požadavků emitenta.

18.4. V případě, že uživatel nepoužívá účet v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo pokud emitent zjistí, že uživatel používá účet neoprávněně, má emitent právo účtovat uživateli veškeré přiměřené náklady, které emitentovi vzniknou v souvislosti s přijetím opatření k zastavení používání účtu uživatelem, a vrátit veškeré finanční prostředky v důsledku činnosti uživatele.

19. Odpovědnost uživatele

19.1. Uživatel je povinen neprodleně informovat emitenta, pokud zjistí, že prostřednictvím jeho účtu a mobilní aplikace byla provedena neautorizovaná nebo neúplná platba. Ke stížnostem a námitkám ohledně neautorizované a neúplné platby nebude přihlíženo, pokud je uživatel neoznámí emitentovi do 13 (třinácti) měsíců od data nesprávné platby.

19.2. V případě, že uživatel ví nebo lze důvodně předpokládat, že ví či má podezření, že došlo ke ztrátě, krádeži nebo zneužití jeho účtu, mobilního telefonu, přístupových údajů nebo jakýchkoli jiných bezpečnostních parametrů, je uživatel povinen neprodleně informovat emitenta o ztrátě nebo krádeži přístupových údajů, zneužití nebo neoprávněném použití přístupových údajů a bezpečnostních parametrů.

19.3. V případě neautorizované platby nebo platby, která byla provedena nesprávně v důsledku omylu emitenta, emitent co nejdříve vrátí zaplacenou částku včetně případných poplatků. Výše uvedené neplatí pro následující situace:

 1. Pokud je neautorizovaná platba důsledkem toho, že uživatel nepoužil náležitou péči a nezabezpečil svůj mobilní telefon a/nebo přístupové údaje, nebo důsledkem jiného zneužití či podvodného jednání ze strany uživatele, je uživatel odpovědný za celou částku transakcí.
 2. Pokud uživatel neprodleně neoznámí emitentovi ztrátu mobilního telefonu a/nebo přístupových údajů nebo jinou událost, u které lze důvodně předpokládat, že by mohla ohrozit bezpečnost uživatelova účtu poté, co se uživatel o takové události dozvěděl nebo měl dozvědět, je uživatel dpovědný za veškeré ztráty až do oznámení takové události emitentovi.
 3. Pokud transakce nebyla autorizována, ale uživatel jednal podvodně či ohrozil bezpečnost účtu úmyslně nebo z nedbalosti, nese v takovém případě uživatel výhradní odpovědnost za veškeré ztráty.
 4. Pokud uživatel transakci nezpochybní a/nebo neupozorní emitenta na neautorizovanou nebo chybně provedenou transakci do 13 (třinácti) měsíců ode dne transakce.

19.4. S výjimkou podvodného jednání uživatele se předchozí odstavec nevztahuje na transakce provedené poté, co uživatel emitenta informoval, pokud emitent neposkytl uživateli odpovídající prostředky pro oznámení nebo pokud měl emitent použít silné prostředky pro ověření, ale neučinil tak, pak v takovém případě nese odpovědnost emitent a vrátí uživateli co nejdříve veškeré částky v souvislosti s neautorizovanou transakcí.

19.5. Bez dotčený výše uvedeného platí, že uživatel se zavazuje dbát na bezpečnost údajů, pravidelně a často kontrolovat historii transakcí na účtu a neprodleně se obracet na zákaznickou podporu emitenta s jakýmikoliv dotazy nebo obavami.

19.6. V případě jakýchkoli chybných nebo nesprávně směřovaných plateb podnikne emitent v souladu s právními předpisy přiměřené kroky, aby uživateli pomohl při hledání a vymáhání částek, které jsou předmětem takových plateb.

19.7. V souladu s výše uvedeným emitent neodpovídá za jakékoli vady při fungování svých služeb a/nebo za vady ve fungování zprostředkovatelských služeb, na které se spoléhá při plnění svých povinností podle těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud je taková vada způsobena mimořádnými a nepředvídatelnými okolnostmi, které jsou mimo přiměřenou kontrolu emitenta nebo kontrolu případného zprostředkovatele.

20. Ochrana osobních údajů

20.1. Za účelem zajištění funkčnosti služeb v rámci aplikace Aircash, včetně používání peněženky Aircash, může emitent shromažďovat osobní údaje uživatele, jako je jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa, a kopie osobních a jiných dokladů (dále jen jako „osobní údaje“). Emitent shromažďuje a používá osobní údaje za účelem zachování fungování služby, zajištění bezpečnosti účtů a plateb a poskytování služeb uživatelům, přičemž má vůči těmto uživatelům a jejich údajům povinnost mlčenlivosti. Emitent chrání osobní údaje uživatele před neoprávněným přístupem, použitím nebo zpřístupněním. Informace na počítačových serverech jsou uloženy v kontrolovaném a zabezpečeném prostředí, chráněném před neoprávněným přístupem, použitím nebo zpřístupněním. Uživatel výslovně dovoluje emitentovi přístup ke všem informacím poskytnutým uživatelem, jejich zpracování a uchovávání za účelem poskytování platebních služeb uživateli. Tím nejsou dotčena příslušná práva emitenta a uživatele a zákonné povinnosti v oblasti ochrany údajů. Uživatel může souhlas odvolat zrušením účtu. Pokud uživatel takový souhlas odvolá, emitent přestane údaje o uživateli pro tento účel používat, ale může je nadále zpracovávat pro jiné účely, pro které má emitent jiné právní základy, například pokud je emitent ze zákona povinen uchovávat údaje a záznamy o transakcích.

20.2. Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány v souladu s platnými předpisy.
Osobní údaje uživatele jsou kontrolovány emitentem a používány v souladu s potřebou poskytování služby.
Emitent dále používá osobní údaje uživatele spolu s dalšími údaji shromážděnými nebo vytvořenými během vztahu uživatele s emitentem, jako jsou údaje o transakcích, historie transakcí a podobně, aby mohl uživatelům poskytovat požadované služby (mimo jiné pro účely, jako je správa, zákaznická podpora, ověření totožnosti uživatele, předcházení podvodům a rozvoj produktů a podnikání). O ochraně osobních údajů si můžeš přečíst víc v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách.

20.3. Emitent zpřístupní osobní údaje uživatele třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro zpracování transakcí, a pouze takovým třetím stranám, se kterými má smluvní vztah upravující ochranu osobních údajů, za účelem plnění služeb, které emitent poskytuje uživatelům, nebo za účelem usnadnění budoucích transakcí či doplnění údajů o údaje z veřejně dostupných zdrojů. Takové činnosti také emitentovi pomáhají pochopit a zlepšit jeho nabídku produktů a služeb. Emitent může osobní údaje uživatele zpřístupnit třetím stranám i v případech, kdy je to přiměřeně nutné, za účelem předcházení a odhalování trestných činů nebo pokud je to vyžadováno ze zákona. Emitent uchovává informace, marketingové volby a historii transakcí uživatele na základě harmonogramu uchovávání po dobu, která není delší, než je nezbytné pro účely, pro které byly údaje shromážděny, a v souladu s platnými předpisy.

20.4. Uživatel má právo na přístup ke svým údajům a právo vyžádat si jejich kopii, stejně tak může opravit, vymazat nebo zablokovat údaje, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé, pokud zákon nestanoví jinak. Může také kdykoli vznést námitku proti způsobu, jakým jsou jeho údaje shromažďovány, zpracovávány nebo používány, a to zejména v případech, kdy zpracování není nezbytné pro poskytování služby nebo kdy toto právo vyplývá ze zákona nebo nařízení.

20.5. Emitent je odpovědný za odpovědné a právně odůvodněné uchovávání osobních údajů uživatele a za neoprávněné nebo nezákonné použití jeho osobních údajů emitentem a veškerými dalšími osobami, kterým emitent tyto údaje bez řádného oprávnění zpřístupnil. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby si emitent s třetími stranami nebo obchody vyměňoval tyto osobní údaje, které jsou nezbytné pro realizaci služby, kterou uživatel využívá s pomocí třetích stran nebo obchodů prostřednictvím služeb emitenta.

20.6. Emitent bude uživatele pravidelně informovat o účtu, ochraně údajů a dalších důležitých událostech. Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek uživatel souhlasí se zasíláním těchto informací e-mailem, textovou zprávou nebo prostřednictvím aplikace Aircash. Emitent bude také informovat uživatele o propagačních akcích, zvláštních podmínkách atd., pokud uživatel souhlasil se zasíláním takových informací.

21. Trvání a ukončení smlouvy

21.1. Smlouva mezi emitentem a uživatelem o používání účtu se uzavírá na dobu neurčitou.

21.2. Uživatel může tuto smlouvu kdykoli vypovědět zasláním e-mailu emitentovi nebo prostřednictvím aplikace Aircash.

21.3. Emitent je oprávněn ukončit smluvní vztah výpovědí s výpovědní lhůtou 2 (dva) měsíce, kterou předem zašle uživateli e-mailem na jím uvedenou e-mailovou adresu.

21.4. V případě závažného důvodu může emitent kdykoli s okamžitou platností ukončit smluvní vztah s uživatelem, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou uživatel uvedl, bez ohledu na další ustanovení (akutní ukončení). Mezi důležité důvody pro ukončení smlouvy s okamžitou platností bez výpovědní lhůty patří mimo jiné následující situace:

 1. Uživatel neposkytl přesné a/nebo úplné údaje o své totožnosti nebo zatajil jiné podstatné skutečnosti, které by mohly ovlivnit rozhodnutí emitenta navázat obchodní vztah.
 1. Uživatel porušil ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.
 2. Existuje podezření, že uživatel spáchal přestupek nebo trestný čin nebo porušil ustanovení předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
 3. Uživatel používá účet nezákonným a/nebo protiprávním způsobem a/nebo k nezákonným a/nebo protiprávním účelům.
 4. Existuje podezření na ohrožení bezpečnostních zájmů.
 5. Emitent je povinen ze zákonných důvodů odstoupit od smlouvy bez výpovědní lhůty.

21.5. Okamžikem, kdy ukončení smlouvy nabude účinnosti, bude účet uživatele zablokován. Emitent vyplatí uživateli částku, která je v okamžiku zablokování na jeho účtu, poníženou o nevyřízené platby a poplatky. V případě ukončení smlouvy je uživatel povinen dodržet ustanovení o proplacení. Po uplynutí 6(šesti) let od ukončení smlouvy nebude možné požádat o proplacení elektronických peněz z účtu uživatele.

22. Změny všeobecných obchodních podmínek

22.1. Emitent je oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky změnit za předpokladu, že o zamýšlené změně informuje uživatele nejméně 2 (dva) měsíce před datem nabytí účinnosti změn.

22.2. Emitent písemně oznámí uživateli zamýšlené změny všeobecných obchodních podmínek nejméně 2 (dva) měsíce před jejich vstupem v platnost. Oznámení bude zasláno na e-mailovou adresu uživatele registrovanou v účtu.

22.3. S výjimkou případu písemné stížnosti uživatele před datem nabytí účinnosti změn všeobecných obchodních podmínek se má za to, že uživatel s těmito změnami souhlasí a změny se stávají nedílnou součástí smlouvy s uživatelem. Pokud uživatel navrhované změny nepřijme, má právo smlouvu bezplatně vypovědět s účinky takového odstoupení k jakémukoli datu před dnem nabytí účinnosti změn všeobecných obchodních podmínek. V oznámení o změnách emitent upozorní uživatele na důsledky nevznesení námitek proti změnám a na právo uživatele vypovědět smlouvu bez náhrady a výpovědní lhůty.

22.4. Zlepšení funkčnosti služby, na kterou se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, zavedení nové služby nebo změna způsobu platby a/nebo obchodů, která nemá podstatný význam pro práva uživatele a/nebo je ve prospěch uživatele, se nepovažuje za změnu všeobecných obchodních podmínek.

23. Postoupení smluvního závazku

23.1. Emitent je oprávněn kdykoli postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek třetí osobě. Takové postoupení nemá vliv na práva uživatele.

23.2. Emitent oznámí uživateli zamýšlené postoupení smlouvy nejméně 2 (dva) měsíce předem e-mailem na e-mailovou adresu uživatele registrovanou v účtu. Uživatel může smlouvu vypovědět s okamžitou platností před datem plánovaného postoupení.

23.3. Pokud emitent nestanoví jinak, není uživatel oprávněn postupovat pohledávky vůči emitentovi na třetí osobu ani je zastavovat, včetně mimo jiné pohledávek na částku z účtu.

24. Oznámení zasílaná uživatelům

Emitent zasílá uživatelům oznámení (včetně právních a obchodních oznámení) s využitím kontaktních údajů, které uživatel poskytl emitentovi. Uživatel je povinen neprodleně informovat emitenta o jakékoli změně adresy, telefonního čísla, čísla mobilního telefonu nebo e-mailové adresy. Uživatel tak může učinit buď změnou údajů v části „Můj profil“ svého účtu, nebo kontaktováním zákaznické podpory. Emitent neodpovídá za to, že mu uživatel neoznámí změny svých kontaktních údajů.

25. Řešení sporů

25.1. Stížnost je jakékoli vyjádření nespokojenosti, které bývalý nebo současný uživatel zašle emitentovi v souvislosti s poskytováním služeb, které upravují tyto všeobecné obchodní podmínky. Stížnost je možné zasílat jedním z následujících způsobů:

 1. e-mailem: [email protected]
 2. poštou: Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

25.2. Stížnost by měla obsahovat alespoň následující informace:

 1. osobní údaje uživatele.
 2. podrobný popis události/situace nebo okolností, které způsobily nespokojenost, jež je předmětem stížnosti, a důkaz k odůvodnění stížnosti.
 3. adresu nebo e-mailovou adresu pro zaslání reakce na stížnost.

25.3. Společnost Aircash na anonymní stížnosti nebude reagovat.

25.4. Emitent v souladu s platnými předpisy vydá uživateli potvrzení o přijetí stížnosti. Dotazy podané ústně (telefonicky) se nepovažují za stížnosti, a pokud je to možné, jsou vyřešeny ihned po obdržení. Pokud není možné stížnost vyřešit ihned po jejím obdržení, je předána po obdržení organizační jednotce emitenta, která je odpovědná za řešení stížnosti v závislosti na oblasti podnikání. V případě, že stížnost neobsahuje veškeré informace potřebné k jejímu vyřízení, bude stěžovatel vyzván k doplnění. Emitent zpravidla odešle odpověď na stížnost způsobem, jakým mu byla stížnost adresována, nebo způsobem či s využitím adresy, které stěžovatel ve stížnosti uvedl.

25.5. Odpověď na písemnou stížnost je zasílána písemně. Emitent v souladu s platnými předpisy odpoví na stížnost do 10 (deseti) dnů ode dne přijetí stížnosti. Ve výjimečných případech, kdy není schopen odpovědět do 10 (deseti) dnů ode dne přijetí stížnosti z důvodů, které nemůže ovlivnit, dá uživateli v této lhůtě předběžnou odpověď, ve které uvede důvody prodlení s odpovědí na stížnost a lhůtu, do které uživatel obdrží konečnou odpověď. Tato lhůta nesmí být delší než 35 (třicet pět) dnů ode dne přijetí stížnosti. V závěrečné odpovědi na stížnost tě také odkážeme na možnost podání stížnosti k CNB.

25.6. Záznam o stížnosti je veden v elektronické podobě a obsahuje informace o stěžovateli, obsahu a datu stížnosti, případných změnách stížnosti a datu odpovědi.

25.7. Pokud se domníváš, nebo pokud se jiná osoba s právním zájmem domnívá, že jsme porušili naše povinnosti podle hlavy II a/nebo III zákona o platebním styku nebo zákona o elektronických penězích, nebo že jsme jednali v rozporu s nařízením (EU) 2015/751 a/nebo čl. 5 odst. 2, 3 a 4 zákona o provádění předpisů EU upravujících platební styk, můžeš podat stížnost u CNB jakožto příslušného orgánu.

25.8. Kromě podání stížnosti k CNB můžeš podat také návrh na alternativní řešení spotřebitelského sporu. Svůj návrh můžeš podat Mediačnímu centru Chorvatské hospodářské komory, Rooseveltov trg 2 (www.hgk.hr/centar-za-mirenje). Jsme povinni účastnit se takto zahájeného procesu alternativního řešení sporů.

25.9. Pokud máš s námi jako spotřebitel uzavřenou smlouvu o prodeji nebo poskytování služeb online, máš právo podat stížnost prostřednictvím platformy EU pro řešení sporů online (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

25.10. Jazykem komunikace je chorvatština nebo angličtina.

Vstup v platnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost 23. dubna 2023. Vstupem těchto všeobecných obchodních podmínek v platnost se ruší všeobecné obchodní podmínky ze dne 15. ledna 2023.

V Záhřebu, 23. února 2023

Aircash d.o.o.

Všeobecné obchodní podmínky – Archiv