Aircash Общи условия - Aircash Skip to main content

Общи условия

Общи условия

Общи условия на Услугата за портфейл Aircash („Общи условия“)

Прочетете внимателно настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия съдържат важна информация за вашите права и задължения по отношение на услугата за портфейл Aircash.
Трябва да приемете настоящите Общи условия в процеса на регистрация и сте длъжни да използвате услугата в съответствие с настоящите Общи условия.

1. Общи разпоредби

1.1. Услугата за портфейл Aircash се предоставя от дружеството Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, OIB: HR99833713101 (наричано по-долу „ние“„Емитент“ „Доставчик на платежни услуги“ „Aircash“), което емитира електронни пари в съответствие с одобрението на надзорния орган – Хърватската национална банка (“ХНБ“) за емитиране на електронни пари, номер: 251-020/10-19/BV от 3 октомври 2019 г. Емитентът е вписан в регистъра на платежните институции и институциите за електронни пари на Европейския банков орган (ЕБО).

1.2. Портфейлът Aircash е услуга в рамките на мобилното приложение Aircash („приложение Aircash“), в която потребителят на услугата съхранява електронни пари за трансакции и/или закупуване на стоки и услуги (наричана по-долу „Сметка“). По смисъла на настоящите Общи условия Потребителят е лицето, което е открило Сметката и което е приело настоящите Общи условия в рамките на договорните отношения („Потребител“).

1.3. Настоящите Общи условия уреждат всичко, свързано с услугата за портфейл Aircash, т.е. откриването, използването и закриването на Сметката, както и емитирането и обратното изкупуване на електронни пари от Сметката. Общите условия също така представляват споразумение между нас като Емитент на електронни пари и Доставчик на сметка, от една страна, и Потребителя, от друга страна („Споразумението“).

1.4. Информация за контакт с Емитента:

имейл: [email protected]

телефон: +385 1 457 3537 / +385 1 457 3538

1.5. Регистрацията на Потребителя и използването на Сметката се извършва в приложението Aircash на Емитента, където Потребителят потвърждава, че е прочел и приема настоящите Общи условия, преди да използва услугата.

Актуалната версия на настоящите Общи условия е достъпна на нашия уебсайт https://aircash.eu („Уеб страница“) в раздел „Общи условия – портфейл Aircash“.

1.6. В случаите, когато портфейлът Aircash се използва за услуги Abon, някои права и задължения, които не са уредени в настоящите Общи условия, се подчиняват на Общите условия за емитиране на електронни пари Abon (достъпни на адрес: https://abon.cash/ – Не забравяйте да прочетете тези общи условия, ако възнамерявате да използвате Abon). В случай на несъответствие между настоящите Общи условия и Общите условия за емитиране на електронни пари Abon, настоящите Общи условия ще имат предимство по отношение на правата и задълженията, свързани със Сметката.

1.7. Правата на интелектуална собственост, свързани с приложението Aircash, както и с цялостното ИКТ решение („Софтуер“), са собственост на Емитента и/или неговите доставчици.
Всяко копие на целия Софтуер или на част от него, което може да бъде направено от трета страна, оторизирано или неоторизирано, също е собственост на Емитента и/или неговите доставчици.

1.8. Емитентът разрешава използването на Софтуера единствено в съответствие с настоящите Общи условия. Емитентът си запазва всички права, които не са изрично предоставени съгласно Общите условия. Общите условия предоставят на потребителите правото да използват Софтуера, но те не придобиват правото на собственост върху Софтуера. Потребителят няма право да прави такива неоторизирани копия.

2. Сметка

2.1. Сметката е електронен портфейл в рамките на приложението Aircash, в който се съхраняват електронни пари в цифров формат. Основното предназначение на Сметката е да съхранява електронни пари, да изпраща и получава пари, както и да използва Сметката по други начини, определени от Емитента.

2.2. Електронните пари, съхранявани по Сметката, представляват електронни пари съгласно определението в хърватския Закон за електронните пари, който може да бъде изменян периодично (наричан по-долу „Закон за електронните пари“).

2.3. Правата на притежател на електронни пари и правото на използване на Сметката принадлежат изключително на Потребителя, който е открил Сметката.

2.4. Електронните пари в Сметката са с неограничена валидност и Потребителят може да ги управлява, докато Сметката е активна. Потребителите нямат право на лихви върху електронните пари в Сметката.

2.5. Сметката не е банкова сметка и средствата по Сметката не са включени в схемите за гарантиране на депозитите, определени в нормативните актове относно правата на вложителите на средства. С приемането на настоящите Общи условия вие потвърждавате, че Законът за схемите за гарантиране на депозитите, както може да бъде изменян периодично, както и други законови и подзаконови актове на Република Хърватия и/или други държави и/или законодателни актове на ЕС, уреждащи застраховането на депозити в кредитни институции, не се прилагат за Сметката. Средствата по Сметката са защитени в съответствие със Закона за електронните пари.

2.6. Сметката ви е във валутата, която сте избрали, или която се използва в посочената област на използване на услугата. Ако получателят или мястото на плащане извърши трансакция във валута, различна от валутата на Фактурата, валутата ще бъде конвертирана съгласно правилата на получателя или мястото на плащане, върху които Емитентът няма влияние и за които не носи отговорност.

2.7. В рамките на разумен период от време Потребителят има право да получи от Емитента цялата налична информация за извършените трансакции от договорните отношения, както и салдото по Сметката, датата на получаване или прехвърляне (дата на дебитиране или вальор), начислените такси и, когато е приложимо, използвания обменен курс. За тази цел Емитентът ще използва историята на трансакциите, налична в раздела „Информация за потребителя“ на Сметката.

3. Условия

3.1. Регистрирайки се за използване на Сметката, Потребителят гарантира и потвърждава, че е упълномощен за това и че с регистрацията си за използване на Сметката не нарушава разпоредби и/или други нареждания на компетентните органи на държавата, чието законодателство се прилага по отношение на неговите права и задължения. В противен случай Потребителят носи отговорност за вреди, които могат да възникнат поради неоторизирано използване на услугата.

3.2. Когато създава Сметката в приложението Aircash, Емитентът проверява и удостоверява самоличността на Потребителя и има право да изисква от Потребителя валидни документи за самоличност и данни, както и да извършва допълнителни проверки на Потребителя и Сметката в съответствие с приложимите разпоредби и вътрешни политики.

3.3. В процеса на регистрация за използване на услугата за портфейл Aircash Потребителят трябва да представи съответните валидни документи за самоличност, издадени от компетентния орган, които след това се приемат от Емитента. Документите се представят под формата на запис като част от процеса на дистанционна идентификация по електронен път, който Емитентът извършва директно чрез приложението Aircash. Освен това, като част от процеса на дистанционна идентификация, Емитентът проверява самоличността на Потребителя чрез представените документи за самоличност по електронен път.

3.4. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да участва в процеса на дистанционна идентификация по електронен път и се съгласява, че Емитентът създава и съхранява записи, направени в процеса на видео идентификация, с цел защита на неприкосновеността на Потребителя и неговите електронни пари и сигурността на платежните трансакции, както и с цел спазване на други приложими разпоредби. С настоящото потребителят потвърждава, че е наясно, че процедурите за идентификация и проверка на самоличността са необходими, за да се спазят разпоредбите и процедурите за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

3.5. Потребителят се задължава да предостави на Емитента само точни, валидни и достоверни данни и лични документи в процеса на установяване и потвърждаване на самоличността си и потвърждава, че е наясно, че всяко друго действие противоречи на законодателството.

3.6. Емитентът има право по всяко време, преди, по време на и/или след успешна регистрация, да поиска допълнителна информация и документи от Потребителя, като отказът на Потребителя да предостави исканите документи е причина за прекратяване на регистрацията или извънредно прекратяване на настоящото Споразумение.

3.7. Потребителят трябва да разполага със смартфон, който има достъп до интернет и поддържа инсталирането на приложението Aircash, получаването на известия и SMS съобщения (тази опция може да бъде изключена на мобилния телефон, а Потребителят трябва да я включи, за да осигури пълна функционалност на приложението), като може да се използва операционна система iOS или Android. Предоставянето на мобилни телефонни услуги (които могат да бъдат платени) не е предмет на настоящото Споразумение. Емитентът не носи отговорност за евентуални грешки в работата на приложението Aircash, които могат да са резултат от използването на различни и неподходящи мобилни устройства и операционни системи.

3.8. Потребителят може да открие само една Сметка, която трябва да бъде на негово име и може да се използва единствено за личните нужди на Потребителя. Потребителят няма право да открива Сметка на свое име в полза на трета страна и/или да открива Сметка, която ще се използва за нуждите на трета страна. Потребителят няма право да прехвърля Сметката на трета страна, нито да позволява на трета страна да използва Сметката по какъвто и да е начин, като всяко действие, противоречащо на тази разпоредба, ще се счита за злоупотреба, при което Потребителят носи отговорност пред Емитента за всички вреди, а Емитентът си запазва правото временно или постоянно да блокира Сметката или извънредно да прекрати Споразумението.

3.9. Потребителят няма право да използва Сметката за незаконни цели, включително за извършване на трансакции и/или плащане на стоки и/или услуги, които са определени от закона като престъпление и/или нарушение на територията на държавата, чийто гражданин е Потребителят и/или в която се намира по време на трансакцията и/или към която е насочена трансакцията. Потребителят носи цялата отговорност в случай на незаконно използване на Сметката.

4. Регистрация, използване и закриване на Сметката

4.1. За да можете да използвате услугата за Сметката, първо трябва да изтеглите приложението Aircash и да извършите процедурата по регистрация в съответствие с член
3 от настоящите Общи условия. Като част от процеса на регистрация Потребителят трябва да потвърди, че е прочел и приема настоящите Общи условия и по този начин неотменимо подава електронна заявка за откриване на Сметка и установяване на бизнес отношения.

4.2. По време на регистрацията Потребителят също така ще бъде помолен да избере данни за сигурност за отваряне и използване на приложението Aircash и за сигурен достъп до Сметката. Всички инструкции за това как да се регистрирате се показват в приложението Aircash по време на процеса на регистрация и проверка на данните на Потребителя.

4.3. Бизнес отношенията между Потребителя и Емитента се считат за установени след потвърждаване на получените данни и успешна проверка на самоличността на Потребителя, което позволява пълноценното функциониране на приложението Aircash и използването на Сметката. Емитентът си запазва правото да откаже извършването на процедурата по проверка на профила и установяването на бизнес отношения и/или да ограничи функционалността на услугата за Потребителя въз основа на задължения, предвидени в закона, или специални обстоятелства по случая.

4.4. Независимо от изпълнението на условията, посочени в настоящия член, Емитентът си запазва правото по своя преценка да откаже откриването на Сметка и да не сключи споразумение с лицето, подало заявката за откриване на сметка, като не е длъжен да обосновава такова решение.

4.5. С инсталирането и използването на приложението Aircash Потребителят се съгласява: че приложението Aircash осъществява достъп до данните на мобилното устройство, телефонния указател, камерата и микрофона, всичко това с цел улесняване на използването му от Потребителя; че приложението използва достъп до услугите за геолокация на смартфона, всичко това с цел улесняване на използването му от Потребителя; да получава периодични известия от Емитента и/или негови партньори, всичко това добросъвестно чрез приложението Aircash, SMS съобщения и/или имейл; и да приеме настоящите Общи условия. Емитентът не продава, отдава под наем, заема или предоставя по друг начин списъка с Потребителите на Aircash на трети страни.

4.6. В срок от 14 дни от датата на откриване на Сметката можете да закриете Сметката безплатно, като се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на Емитента („Обслужване на клиенти“). Въпреки това, ако в Сметката се съхраняват електронни пари, ще трябва да поискате обратно изкупуване на електронните пари в пълен размер. Трансакциите и таксите за трансакции, извършени преди закриването на Сметката (включително трансакции, които са започнати, но не са завършени преди закриването на Сметката), няма да бъдат отменени и от вас се изисква да ги извършите.

5. Внасяне на пари в Сметката

5.1. След откриването на Сметката можете да внасяте пари в нея по всички начини на разположение:

5.1.1. Чрез плащане в брой при дистрибутор на електронни пари на Емитента.

Когато платежната трансакция бъде потвърдена, Потребителят разполага с електронни пари в Сметката в размер, който е равен на получената парична стойност.

5.1.2. Чрез извършване на плащане с кредитна или дебитна карта директно в приложението Aircash.

Когато платежната трансакция бъде потвърдена, Потребителят разполага с електронни пари в Сметката в размер, който е равен на получената парична стойност.

Можете да свързвате със Сметката само онези карти, които сте оторизирани да използвате; извършвайки плащане с кредитна/дебитна карта, вие гарантирате, че сте упълномощени да използвате картата, в противен случай носите отговорност за всички щети, които могат да възникнат в резултат на неоторизирано използване на картата.

5.1.3. Плащане чрез директен банков превод

При внасяне на средства в Сметката чрез плащане с банков превод Потребителят е отговорен за правилното и пълно въвеждане на всички инструкции за плащането, както е показано в приложението Aircash при извършване на платежното нареждане (IBAN, модел и референтен номер на плащането). Ако не всички данни са въведени правилно, Емитентът няма да може да зареди средства в Сметката на потребителя. Нареждането, дадено от Потребителя, се изпълнява от банката, в която Потребителят има банкова сметка, като може да мине известно време, докато сумата стане налична в Сметката. Начинът и сроковете за изпълнение на платежните нареждания се определят от банката на Потребителя. В зависимост от банката на Потребителя изпълнението на това нареждане може се забави с няколко минути, часове или дори няколко дни и зависи изцяло от банката на Потребителя.
Емитентът не може да повлияе върху процедурата, метода и динамиката на плащане от страна на банката. Наредените средства ще бъдат налични в Сметката на потребителя най-късно на следващия работен ден, след като Емитентът е получил средствата с точни и пълни данни. В случай че средствата са получени с непълни или неточни данни, въз основа на които не е възможно да се идентифицира Сметката на потребителя, Емитентът ще върне средствата на платеца, освен ако Потребителят не се свърже с Емитента в рамките на 14 дни от получаването и не допълни данните на платежното нареждане. Емитентът си запазва правото да начисли и приспадне от получената сума всякакви банкови такси и разходи, начислени на Емитента във връзка със съответното плащане и връщане.

5.2. Емитентът определя първоначалните лимити и си запазва правото да управлява лимитите на плащанията към Сметката, като ги поддържа в съответствие с нормативните актове, уреждащи платежните трансакции, предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и с други приложими разпоредби. Емитентът няма задължение да обяснява на Потребителя как се управляват лимитите. Свързаните трансакции също се наблюдават и ние си запазваме правото да извършваме допълнителни проверки, обаждания и да задържаме изпълнението на платежни трансакции към Сметката.

5.3. Емитентът следи средното парично салдо по Сметката, средните стойности на трансакциите и при забелязване на отклонение в салдото по Сметката си запазва правото да се свърже с Потребителя за допълнителни проверки и си запазва правото временно да блокира Сметката до извършване на всички необходими проверки с цел защита на средствата и спазване на законодателството.

5.4. Емитентът си запазва правото да разширява възможностите за зареждане със средства на Сметката и ще уведоми Потребителя за всички промени по подходящ начин чрез един от отворените канали за комуникация.

6. Обратно изкупуване

6.1. Потребителят може по всяко време да поиска обратно изкупуване на електронните пари в Сметката по номинална стойност, изцяло или частично, ако заяви обратно изкупуване преди прекратяването на договора.

6.2. Ако желае да изтегли средства от Сметката, Потребителят трябва да изпрати имейл на адрес [email protected] и да поиска обратно изкупуване от Сметката или да подаде писмена заявка на адреса на Емитента с препоръчана поща. Заедно със заявката Потребителят трябва да приложи сканирана валидна лична карта или паспорт и телефонен номер за връзка, както и номера на сметка, открита в кредитна институция в Република Хърватия или Европейския съюз, по която ще бъдат изплатени възстановените средства, заедно с IBAN и BIC.
Обратното изкупуване се извършва единствено по банкова сметка, открита на името на Потребителя. За да изпълним законовите си задължения, можем да поискаме друга информация от Потребителя, преди да извършим обратно изкупуване. Обратното изкупуване на остатъка от сумата ще бъде извършено след представяне на всички необходими данни, както и след изпълнение на други законови условия за плащане. Таксата за обратно изкупуване се определя от Ценовата листа и се начислява в следните случаи:

 1. ако в Споразумението е предвиден срок на валидност на Споразумението и Потребителят прекрати Споразумението преди изтичането на този срок на валидност;
 2. ако се изисква обратно изкупуване преди прекратяване на Споразумението, освен в случая, посочен в точка 1 от настоящия параграф; или
 3. ако обратното изкупуване се изисква след изтичането на една година от датата на прекратяване на Споразумението.

7. Извършване на плащане

7.1. Потребителят може да използва електронните пари в Сметката, за да извършва плащания в онлайн магазини и/или места за продажба („Магазини“), които приемат плащания с електронни пари Aircash, емитирани от Емитента. Плащането се извършва според условията на Магазина, приемащ плащания, посочени на уебсайта на въпросните Магазини.
Можете да извършвате плащания само ако в Сметката ви има достатъчна сума за извършване на трансакцията.

7.2. Плащанията могат да бъдат ограничени в зависимост от Магазините, възрастта на Потребителя и статуса на Сметката. Емитентът не гарантира, че Сметката ще бъде достъпна като метод за плащане във всички Магазини във всеки един момент.

7.3. Потребителят може да инициира плащане в Магазините, които приемат плащане от Сметката:

a) като директно инициира поръчка от приложението Aircash или като избере опцията „Плащане с Aircash“ на уебсайта на Магазина; и

б) на физическо място за продажба, като съобщи на касиера, че плащането ще се извърши чрез портфейл Aircash.

7.4. В случай 7.3., буква а) Потребителят ще избере Магазина в приложението Aircash и ще избере сумата за плащане или на уебсайта на Магазина ще се появи QR код, който Потребителят ще сканира от своето приложение Aircash, или ще избере метода за плащане Aircash на уебсайта на Магазина. И в двата случая на Потребителя се открива платежно нареждане в приложението Aircash, което Потребителят упълномощава и по този начин дава съгласието си за изпълнение на платежната трансакция и подписва цифрово нареждането с цел доказване на неотменимостта на плащането. Емитентът ще извърши плащането незабавно след получаване на платежното нареждане, което означава, че вече не можете да отмените нареждането, след като то е било потвърдено.

7.5. В случай 7.3., буква б) Потребителят съобщава на касиера на мястото за продажба, че ще извърши плащането чрез приложението Aircash, и показва на касиера QR код от екрана на мобилния си телефон, който касиерът сканира. След това попълненото платежно нареждане се отваря за Потребителя и той го оторизира по същия начин както в точка 7.4.

7.6. Емитентът може да въведе допълнителни мерки за сигурност за потвърждаване на плащането, за да защити Сметката от неоторизирани трансакции. Потребителят е длъжен да действа в съответствие с разпоредените от Емитента процедури за сигурност.

7.7. Отказ на платежно нареждане: Емитентът ще откаже да извърши плащане в следните случаи:

 1. изпълнението на трансакция представлява нарушение на разпоредба на националното или международното право или на заповед, издадена от компетентен административен или съдебен орган, или има основателно подозрение, че изпълнението на трансакцията ще представлява нарушение или престъпление, и/или трансакцията е забранена на друго основание;
 2. за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 3. ако не е предоставена информация за достъп и/или параметри за сигурност или предоставените параметри са непълни;
 4. ако Сметката е блокирана; или
 5. ако по Сметката няма достатъчно средства за извършване на трансакцията.

7.8. Ако трансакцията бъде отказана, Потребителят ще бъде незабавно уведомен чрез приложението Aircash.

8. Просрочени или нередовни плащания

8.1. Ако Aircash закъснее с изпълнението на трансакция, за която Потребителят ни е дал валидна инструкция, Потребителят може да поиска да се свържем с доставчика на платежни услуги на получателя и да поискаме плащането да бъде извършено така, сякаш плащането е било получено в правилния ден.

8.2. Ако Емитентът е отговорен в съответствие със законодателството за изпълнението на платежна трансакция, инициирана от Потребителя като платец, той е длъжен незабавно да върне на Потребителя сумата на неизпълнената или нередовно изпълнена платежна трансакция, а ако по Сметката на потребителя има задължение, да възстанови салдото по Сметката, каквото би било, ако не е имало неправилно плащане, освен ако не докаже, че доставчикът на платежни услуги на получателя е получил сумата на дадената платежна трансакция.

8.3. Емитентът не носи отговорност за неизпълнението или нередовното изпълнение на платежна трансакция, ако платежното нареждане е изпълнено в съответствие с уникалния идентификатор на получателя, посочен от Потребителя (напр. избор на номера на мобилния телефон на получателя).

8.4. Потребителят има право да поиска възстановяване на таксите, събрани или удържани от Сметката, които са свързани с потвърдена трансакция, която не е била изпълнена или е била изпълнена неправилно.

8.5. Потребителят е длъжен да уведоми Емитента за неизпълнената, нередовно изпълнената или забавената платежна трансакция незабавно, веднага след като е разбрал за това.

9. Трети лица доставчици на услуги

9.1. Потребителят може:

 1. да инструктира трета страна доставчик на услуги да получи достъп до информацията в неговата Сметка; или
 2. в случай че Емитентът предоставя на Потребителите възможност да извършват платежни нареждания от Сметката на потребителя, да извършват плащания от неговата Сметка.

9.2. Всички инструкции, получени от трета страна доставчик на услуги, се считат от Емитента за получени от Потребителя. Потребителят не трябва да предоставя данните си за сигурност на трета страна.

9.3. Емитентът може да откаже достъп на трета страна доставчик на услуги до Сметката на потребителя в случай на подозрение или опасност от неоторизиран или измамен достъп от страна на тази трета страна доставчик на услуги. Преди Емитентът да направи това, той ще уведоми Потребителя, за да му обясни причините за това, освен ако това не е практически невъзможно, като в този случай Емитентът незабавно ще уведоми Потребителя. И в двата случая Емитентът ще съобщи това на потребителя по начина, който счита за най-подходящ при дадените обстоятелства. Емитентът не трябва да съобщава на Потребителя причините, ако това би могло да застраши разумните мерки за сигурност или по друг начин да бъде незаконно.

9.4. Емитентът може да предостави на трета страна доставчик на услуги специфичен метод за достъп до Сметката на потребителя. Ако направи това и ако третата страна доставчик на услуги се опита да получи достъп до Сметката по друг начин, Емитентът може да забрани този достъп.

9.5. Ако Потребителят счита, че плащането е било неправилно или неоторизирано, той трябва да уведоми Емитента възможно най-скоро, дори когато Потребителят използва трета страна доставчик на услуги.

10. Получаване на плащания

10.1. Магазините могат да предложат възможност за извършване на плащане в Сметката на потребителя. Потребителят може да започне трансакцията, като избере опцията за плащане „портфейл Aircash“ на уебсайта на Магазина, като в този случай се прилагат условията за плащане на Магазина. Веднага след като Магазинът извърши плащането, платената сума ще бъде прехвърлена в Сметката на потребителя (като се извадят таксите на Търговеца, ако е приложимо). Плащанията, получени от Магазина, се показват в историята на трансакциите в Сметката на потребителя заедно с датата на получаване (датата на плащане), начислените такси и, ако е приложимо, използвания обменен курс. Всяка трансакция има уникален идентификатор на трансакция и се показва в историята на трансакциите. Емитентът не променя данните, които се показват в историята на трансакциите. Редовно ще можете да сверявате входящите плащания с вашите записи.

10.2. Няма да е възможно да получите плащане, ако:

 1. Сметката на потребителя е блокирана или няма необходимия статус, който да позволява получаването на плащания;
 2. Магазинът не е оторизиран да извършва плащания към Сметката на потребителя.

10.3. Ако заявката за плащане от Магазина бъде отхвърлена, Потребителят ще бъде уведомен незабавно чрез приложението Aircash.

10.4. Всяка трансакция има уникален идентификатор на трансакция и се показва в историята на трансакциите. Посочете този идентификационен номер на трансакцията, когато се свързвате с нас относно конкретна трансакция. Проверявайте редовно баланса по вашата Сметка. Съобщавайте за всякакви нередности или изяснявайте въпроси, които може да имате, чрез отдел „Обслужване на клиенти“ възможно най-скоро.

11. Плащане на фактури от портфейла Aircash

11.1. В рамките на портфейла Aircash Потребителят има възможност да заплаща фактурите, които имат 2D код, чрез електронни пари. Платежните нареждания се издават чрез сканиране на 2D кода върху фактурата/общата платежна бележка. Потребителят се задължава да използва тази услуга единствено за валидни и законни плащания в съответствие с приложимите разпоредби и настоящите Общи условия.

11.2. С изпълнението на нареждането за плащане Потребителят получава разписка за плащане в приложението Aircash под формата на PDF документ, който може да изтегли по всяко време в приложението Aircash. Доставчикът на платежни услуги ще извърши плащането към получателя в съответствие с инструкциите на платеца (Потребителя). Доставчикът на платежни услуги се задължава да одобри получателя на плащането в същия работен ден или най-късно до края на следващия работен ден, считано от момента на получаване на платежното нареждане, т.е. от момента на извършване на плащането в приложението Aircash. В случай че поръчката не може да бъде изпълнена, Потребителят ще получи уведомление за това в приложението Aircash и индикация за неуспешна трансакция в списъка с трансакции.

11.3. За заплащане на фактурата от портфейла Aircash Емитентът начислява такса за използване на тази услуга в размер, определен в Ценовата листа, която се начислява директно и изцяло от Сметката в деня на трансакцията, т.е. при оторизация на трансакцията, а наличното салдо по Сметката се намалява със сумата на таксата.

12. Теглене на пари в брой

12.1. Емитентът дава възможност за теглене в брой на електронните пари, съхранявани в Сметката. Тегленето на пари в брой може да се извършва на банкомати или други устройства на самообслужване, управлявани от кредитна институция, която има договор с Емитента. Списъкът на кредитните институции, чиито устройства на самообслужване могат да се използват за теглене на пари в брой, е достъпен на уебсайта на Емитента.

12.2. В допълнение към банкоматите или други устройства на самообслужване, тегленето на пари в брой от Сметката може да се извършва и в пунктове за плащане на договорни партньори/дистрибутори, които имат договор с Емитента. Списъкът на договорните партньори е достъпен на уебсайта на Емитента.

12.3. Емитентът определя първоначалните лимити и си запазва правото да управлява лимитите за теглене от Сметката, като ги поддържа в съответствие с разпоредбите, уреждащи платежните трансакции, предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и с други приложими разпоредби. Емитентът не е длъжен да обяснява на Потребителя как се управляват лимитите. Свързаните трансакции също се наблюдават и ние си запазваме правото да извършваме допълнителни проверки, да се обаждаме и да забавяме изпълнението на платежни трансакции от Сметката.

12.4. При теглене на пари в брой на банкомати или пунктове за плащане на договорни партньори Емитентът начислява такса за използването на тази услуга в размер, определен в Ценовата листа, която се начислява директно и изцяло от Сметката в деня, в който трансакцията е извършена, т.е. оторизирана; сумата на таксата се приспада от наличното салдо по Сметката.

12.4. Процес на теглене:
Потребителят може да се възползва от услугата за теглене на пари в брой, като изпрати нареждане до Емитента чрез приложението Aircash. След като Потребителят изпрати на Емитента нареждане за теглене на пари в брой на определена сума, Емитентът проверява салдото по Сметката и ако по Сметката има достатъчно средства за покриване на заявената сума и свързаната с нея такса, Потребителят незабавно получава известие в рамките на приложението под формата на QR код или баркод, а в случай на банкомат – под формата на еднократен 6-цифрен краткосрочен код, който Потребителят може да въведе на банкомата или друго устройство на самообслужване, което позволява теглене на пари в брой. Средствата ще бъдат на разположение за теглене веднага след получаване на 6-цифрения код или QR код/баркод.

12.5. Ако тегленето се извършва в пунктовете за теглене на договорните партньори, QR кодът/баркодът се показва на служителя на договорния партньор в пункта за плащане.
В допълнение към QR кода/баркода служителят може да поиска да види и документ за самоличност (лична карта или паспорт). Ако не предоставите документа за самоличност при поискване от страна на служителя, той ще откаже плащането.

12.6. Трансакция за теглене, инициирана от Потребителя с помощта на получения QR код/баркод/6-цифрен код, се счита за оторизирана, след като кодът бъде въведен на банкомата или представен на пункта за теглене.

12.7. В случай че банкоматът и/или дистрибуторът не разполагат с наличните банкноти за сумата, за която е заявено плащането, тегленето няма да бъде възможно. Емитентът не носи отговорност, ако банкоматът или пунктът за плащане не разполага с банкноти за сумата, за която Потребителят е поискал теглене, независимо дали става въпрос за прекалено голяма сума или за сума, която не може да бъде изплатена поради липса на банкноти в съответния размер, и не носи отговорност за наличността и правилното функциониране на банкоматите, устройствата за самообслужване или местата на плащане.

13. Плащане към банкова сметка

13.1. Потребителят може да използва електронните пари, съхранявани в Сметката, за да извършва плащания по банковата сметка, чиито данни е въвел в приложението Aircash.

13.2. Емитентът определя първоначалните лимити и си запазва правото да управлява плащанията към банковата сметка, като ги поддържа в съответствие с нормативните актове, уреждащи платежните трансакции, предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и с други приложими разпоредби. Емитентът не е длъжен да обяснява на Потребителя как се управляват лимитите. Свързаните трансакции също се наблюдават и ние си запазваме правото да извършваме допълнителни проверки, да се обаждаме и да забавяме изпълнението на платежни трансакции към банковата сметка.

13.3. За плащанията от портфейла Aircash към банкова сметка Емитентът начислява такса за използването на тази услуга в размер, определен в Ценовата листа, която се начислява директно и изцяло от Сметката в деня на трансакцията, т.е. при оторизация на трансакцията, а наличното салдо по Сметката се намалява с размера на таксата.

13.4. Процес на плащане: В приложението Aircash Потребителят трябва първо да въведе IBAN, т.е. номера на банковата сметка, по която ще се извърши плащането. След това Потребителят самостоятелно инициира трансакцията по електронен път от мобилното приложение, като определя сумата на плащането в рамките на наличните лимити и потвърждава извършването на трансакцията.

13.5. Поръчката, направена от Потребителя, се изпълнява от банката, в която Емитентът има открита банкова сметка. Когато получи платежното нареждане от Потребителя, Емитентът издава платежно нареждане за същата сума на банката, в която Потребителят има сметка. Начинът и сроковете за изпълнение на платежното нареждане се определят от банката на Емитента. В зависимост от банката на Емитента изпълнението на това нареждане може да се забави с няколко минути, часове, но и с няколко дни и зависи изцяло от банката на Емитента. Емитентът не може да повлияе върху процедурата, метода и динамиката на плащане от страна на банката. Емитентът изпълнява нарежданията на Потребителя ежедневно, в работни дни.

14. Настройки за сигурност на Сметката

14.1. Отговорност на потребителя е да гарантира, че данните, съхранявани във връзка със Сметката, са винаги точни и актуални. Потребителят ще прави промени в информацията за контакт, по-специално в имейл адреса или мобилния номер, в раздела с профила на Сметката. Потребителят е длъжен да информира своевременно Емитента за всяка промяна в личните данни или промяна в данните на документите, които е предоставил преди това на Емитента. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които могат да произтекат от нарушаването на тази разпоредба от Общите условия.

14.2. Емитентът има право да проверява по всяко време дали личните данни, съхранявани във връзка с Потребителя, са точни и актуални, включително като изисква от Потребителя да представи валидни доказателства.

14.3. С цел поддържане на нивото на сигурност на Сметката Емитентът е упълномощен да се свърже с Потребителя чрез изпращане на съобщение на имейл адреса, записан в раздела с данни на потребителя, както и чрез текстови съобщения или по друг начин на записания номер на мобилен телефон.

14.4. Потребителят е длъжен да осигури достъп до записания имейл адрес, както и до номера на мобилния телефон, и трябва незабавно да изтегли и прочете всяко съобщение, изпратено от Емитента, за да предотврати неоторизирано използване на Сметката.

14.5. Ако Емитентът счита, че съществува риск от измама или заплаха за сигурността на Сметката на потребителя или за сигурността на услугата Aircash като цяло, Емитентът ще използва най-бързия и сигурен начин да се свърже с Потребителя, като използва предоставените от него данни за контакт, за да му съобщи какво трябва да направи, за да помогне за предотвратяването на тези рискове.

14.6. Използването на Сметката е ограничено до наличната в Сметката сума в момента на потвърждаване на трансакцията, като се извади сумата на приложимите такси.

15. Отговорност на Потребителя за запазване на поверителността на данните и действия, които трябва да се предприемат в случай на загуба, кражба или злоупотреба

15.1. Потребителят е длъжен да защитава мобилния си телефон с приложението Aircash и информацията за достъп до приложението (ПИН код) от неоторизирано използване от трети страни, тъй като чрез тях се извършва двойно удостоверяване и се дава възможност за използване на Сметката. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които могат да възникнат поради липса на дължимата грижа във връзка със защитата на мобилния телефон с приложението Aircash и ПИН кода, както и за нарушаване на разпоредбите на този член и други разпоредби на Общите условия.

15.2. Задълженията за сигурност на Потребителя са най-малко следните:

15.2.1. Да полага повече грижи за защита на достъпа до мобилното устройство, на което е разположено мобилното приложение Aircash, и на достъпа до самото мобилно приложение Aircash с поверителна парола, известна само на Потребителя;

– -Да полага повече грижи при предприемането на мерки за защита на зададените или избраните персонализирани идентификационни данни за сигурност, за да предотврати тяхната загуба, кражба, злоупотреба или неоторизирано разкриване.

Например доброволното разкриване или предоставяне на трета страна на зададените или избраните персонализирани идентификационни данни за сигурност се счита за действие, противоречащо на задължението за полагане на дължимата грижа, като в такъв случай Потребителят поема риска и произтичащите от това вреди, както и носи отговорност за вредите, които може да претърпи Дружеството.

15.2.2. При никакви обстоятелства Потребителят не може да предава или по друг начин да предоставя персонализирани идентификационни данни за сигурност чрез имейл, уебсайтове или по какъвто и да е друг начин, нито да отваря, препраща или отговаря на съобщения от електронна поща (имейли) или текстови съобщения, които създават впечатление, че идват от Aircash.
Потребителят потвърждава, че е наясно, че всяко имейл съобщение от Aircash ще бъде изпратено единствено от официалния имейл адрес на Aircash, завършващ на @aircash.eu, както и че служителите на Aircash никога няма да поискат от Потребителя да разкрие или предостави (устно или писмено) каквито и да било идентификационни данни, включително ПИН кодове, кодове за активиране и други подобни;

15.2.3. Потребителят не трябва да отваря съобщения от електронна поща (имейл), прикачени файлове или хипервръзки (линкове) от ненадеждни съобщения или съобщения, които не очаква от домейна aircash.eu;

15.2.4. Потребителят трябва да вземе предвид кои интернет сайтове се посещават от устройствата, които имат достъп до приложението Aircash, тъй като достъпът до някои сайтове е свързан с повишен риск от заразяване на компютри, мобилни и други устройства със злонамерен софтуер;

15.2.5. Потребителят не трябва да прави неоторизирани промени на устройствата, използвани като средство за идентификация/оторизация, и/или в мобилното устройство (например да ги хаква чрез „root“ или „jailbreak“);

15.2.6. В случай че Потребителят е активирал използването на биометрично удостоверяване в своето Устройство, което използва като Средство за идентификация/удостоверяване, Потребителят трябва да гарантира, че по всяко време единствено биометричните данни на Потребителя се съхраняват в същото Устройство, което се използва като Средство за идентификация/удостоверяване, тъй като всяко влизане в системата чрез какъвто и да е метод за биометрично удостоверяване се счита за извършено от Потребителя, включително всички поръчки, които може да са били изпълнени след влизане в системата чрез такива методи, и Потребителят носи пълна отговорност за всички произтичащи от това щети.

15.3. Цялата информация за Потребителя и информацията за сигурност за достъп до приложението Aircash или до Сметката са поверителни за Потребителите и като такива не трябва да се разкриват на трети страни. Информацията за трансакциите се синхронизира автоматично с мобилните приложения на Потребителя и Емитентът не носи отговорност за неоторизирано разкриване на тази информация на трети страни и за кражба или загуба на мобилните телефони на Потребителя. В този случай Потребителите са длъжни незабавно да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на Емитента, който незабавно ще блокира Сметката на потребителя. В такива случаи Емитентът може да даде възможност за повторна регистрация за използване на услугата за Сметката на тези Потребители по тяхна инициатива.

15.4. В случай че данните за достъп или параметрите за сигурност са били изгубени, откраднати, използвани неправомерно или по друг неоторизиран начин, Потребителят трябва незабавно да се свърже с Емитента по телефона от момента, в който е узнал или е трябвало да узнае (телефонният номер е посочен на уебсайта) или онлайн, за да бъде блокирана неговата Сметка („Уведомление за блокиране“). Всяко забавяне на уведомяването на Емитента може да засегне сигурността на Сметката на потребителя и да доведе до отговорност на Потребителя за евентуални загуби, ако забавянето на уведомяването на Емитента е резултат от умисъл или груба небрежност. Ако Потребителят подозира, че някой друг е получил достъп до неговата Сметка, или ако подозира друга злоупотреба, той трябва незабавно да се свърже с полицията.

15.5. Емитентът не гарантира доставката или пригодността на стоки или услуги, платени чрез Сметката. Емитентът не е упълномощен и няма да участва в преговори, процеси и/или спорове в бизнес отношенията между търговци и потребители. Емитентът дава възможност за извършване на плащания с електронни пари и е негово задължение да дава възможност за извършване на плащания в съответствие със задълженията, предвидени в законодателството и други нормативни актове. Потребителите имат право да определят характера на своите търговски взаимоотношения, въз основа на които се изготвя и заплаща трансакцията. Ако Потребителят има съмнения за злоупотреба или друго незаконно обстоятелство, той трябва да съобщи на компетентните институции и да започне съответните процедури. Емитентът е на разположение на всички компетентни институции.

16. Такси и обменни курсове

16.1. Емитентът не начислява такси за откриване и активиране на Сметката, както и за проверка на баланса по Сметката.

16.2. След като електронните пари бъдат емитирани от техния емитент в размер, равен на получената парична стойност, в случай на смяна на титуляря на вече емитираните електронни пари по искане на техния титуляр, Емитентът може да начисли такса за смяната на титуляря на вече емитираните електронни пари.

16.3. Емитентът може да начислява такса за плащания от Сметката към определени Магазини. Тези такси ще бъдат показани на Потребителя преди потвърждаване на плащането.
Магазините имат право да начисляват такса за тази форма на плащане, но това е пряко бизнес отношение между Потребителя и Магазина и няма нищо общо с таксите, начислявани от Емитента.

16.4. За някои от услугите Емитентът определя такси в съответствие с Ценовата листа.
Ценовата листа може да бъде открита на уебсайта на дружеството под заглавието “Такси.

16.5. В случай че след влизането в сила на настоящите Общи условия настъпи промяна в размера или прилагането на определени такси, свързани със Сметката, Емитентът информира Потребителите по подходящ начин и своевременно.

16.6. Валутният курс на Емитента, наличен на уебсайта на Емитента и директно в приложението Aircash по време на конвертирането, се прилага за конвертирането на средства във валута, извършено от Потребителя в рамките на портфейла Aircash.

17. Блокиране на Сметка

17.1 Емитентът може да блокира Сметката на потребителя или по друг начин да ограничи нейното използване по причини, свързани, но не ограничени до сигурността на Сметката или на някоя от нейните свързани със сигурността характеристики, или ако има основателни съмнения, че е налице неоторизирано или измамно използване на Сметката на потребителя или че някоя от свързаните със сигурността характеристики на сметката в Aircash или на услугата Aircash като цяло е била компрометирана, както и в случай на нарушение на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия и/или на други приложими разпоредби.

17.2 Когато е възможно, Потребителят ще бъде уведомен за блокирането или ограничаването на използването на Сметката. Емитентът не е длъжен да обяснява причините за блокиране или ограничаване на използването на Сметката, ако има основание да смята, че това може да засегне интересите за сигурност на Емитента или на Потребителя или може да повлияе на прилагането на мерки и действия от страна на компетентни органи.

18. Отговорност на Емитента

18.1. Емитентът не гарантира, че Магазините ще приемат плащане от Сметката или че Емитентът ще оторизира конкретна трансакция. Това може да се дължи на обстоятелства от страна на системата на Емитента или на трета страна, на нещо извън разумния контрол на Емитента или защото Емитентът подозира злоупотреба със Сметката.

18.2. Емитентът не носи отговорност, ако Магазинът откаже да приеме плащане от Сметката или Емитентът откаже да одобри трансакцията, или отмени или спре използването на Сметката, доколкото това е позволено от настоящите Общи условия и законодателството.

18.3. Освен ако не е предвидено друго от законодателството, Емитентът не носи отговорност за никакви преки или косвени загуби или вреди, които Потребителят може да претърпи в резултат на пълното или частично използване или невъзможност за използване на Сметката, или използването ѝ от трета страна. Емитентът също така не носи отговорност за каквито и да било загуби или разходи, направени от Потребителя, произтичащи от спазването на законовите и регулаторните изисквания на Емитента.

18.4. В случай че Потребителят не използва Сметката в съответствие с настоящите Общи условия или ако Емитентът установи, че Потребителят използва Сметката без да е упълномощен, Емитентът има право да начисли на Потребителя всички разумни разходи, направени от Емитента за предприемане на действия за спиране на използването на Сметката от Потребителя и за възстановяване на всички средства, дължими поради дейностите на Потребителя.

19. Отговорност на Потребителя

19.1. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Емитента, ако той/тя забележи, че е извършено неоторизирано или непълно плащане чрез неговата/нейната Сметка и мобилно приложение. Претенции и възражения, свързани с неоторизирано и непълно плащане, се изключват, ако Потребителят не уведоми Емитента в срок от 13 (тринадесет) месеца от датата на неточното плащане.

19.2. В случай че Потребителят знае или може основателно да се предположи, че знае или подозира, че неговата Сметка, мобилен телефон, данни за достъп или друг параметър за сигурност са били изгубени, откраднати, използвани неправомерно и/или компрометирани по някакъв друг начин, Потребителят трябва незабавно да информира Емитента за загубата или кражбата на данни за достъп, злоупотребата или неоторизираното използване на данни за достъп и параметри за сигурност.

19.3. В случай на неоторизирано плащане или плащане, което е било неправилно извършено поради наша грешка, Емитентът ще възстанови платената сума, включително всички такси, във възможно най-кратък срок. Това не се отнася за следните ситуации:

 1. Ако неоторизираното плащане е резултат от това, че Потребителят не е положил дължимата грижа и не е опазил мобилния си телефон и/или данните за достъп, или от друга злоупотреба или измамно поведение от страна на Потребителя, в този случай Потребителят остава отговорен за общата сума на трансакциите;
 2. Ако Потребителят не уведоми незабавно Емитента за загуба на мобилен телефон и/или данни за достъп или за друго събитие, за което може разумно да се очаква, че ще застраши сигурността на Сметката на потребителя, след като Потребителят е узнал или разумно се очаква да узнае за такова събитие, в този случай Потребителят остава отговорен за всички загуби до момента, в който Емитентът бъде уведомен за такова събитие;
 3. Ако трансакцията не е била оторизирана, но Потребителят е действал с измама или е компрометирал сигурността на Сметката умишлено или поради небрежност, като в този случай Потребителят носи цялата отговорност за всички загуби; или
 4. Ако Потребителят не оспори трансакцията и/или не предупреди Емитента за неоторизирана или погрешно извършена трансакция в срок от 13 (тринадесет) месеца от деня на трансакцията.

19.4. Освен в случай на измамно поведение на Потребителя, предходният параграф не се прилага за трансакции, извършени след като Потребителят е уведомил Емитента, ако Емитентът не е предоставил на Потребителя подходящи средства за уведомяване или ако Емитентът е трябвало да използва задълбочени средства за установяване на самоличността, но не го е направил, като в този случай Емитентът носи отговорност и връща на Потребителя във възможно най-кратък срок всички суми, свързани с неоторизираната трансакция.

19.5. Без да се засяга горното, Потребителят се задължава да се грижи за сигурността на данните, редовно и често да преглежда историята на трансакциите по Сметката и незабавно да се свързва с отдел „Обслужване на клиенти“ на Емитента при всякакви въпроси или притеснения.

19.6. В случай на грешни или неправилно насочени плащания Емитентът ще предприеме разумни стъпки в съответствие със законодателството, за да помогне на Потребителя да потърси и възстанови сумите, които са предмет на такива плащания.

19.7. В съответствие с горепосоченото, Емитентът не носи отговорност за дефект в работата на своята услуга и/или за дефект в работата на посредническите услуги, на които се разчита за изпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия, при условие че този дефект се дължи на извънредни и непредвидени обстоятелства извън разумния контрол на Емитента или контрола на посредника, за когото това се отнася.

20. Защита на личната информация

20.1. За да осигури функционалността на услугите в рамките на приложението Aircash, включително използването на портфейла Aircash, Емитентът може да събира лични данни на Потребителя, като например име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес, както и копия на лични и други документи („Лични данни“).
Емитентът събира и използва лични данни, за да поддържа функционалността на услугата, да гарантира сигурността на Сметките и плащанията и да предоставя услуги на Потребителите, като има задължение за поверителност по отношение на същите Потребители и техните данни.
Емитентът защитава личната информация на Потребителя от неоторизиран достъп, използване или разкриване.
Информацията на компютърните сървъри се съхранява в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване.
Потребителят изрично разрешава на Емитента да осъществява достъп, да обработва и да съхранява цялата информация, предоставена от Потребителя, с цел предоставяне на платежни услуги на Потребителя.
Това не засяга съответните права на Емитента и Потребителя, както и законовите задължения по отношение на защитата на информацията.
Потребителят може да оттегли съгласието си, като закрие Сметката си.
Ако Потребителят оттегли това съгласие, Емитентът ще спре да използва информацията за Потребителя за тази цел, но може да продължи да обработва информацията за други цели, за които Емитентът има други правни основания, като например когато Емитентът е законово задължен да съхранява данни и записи за трансакции.

20.2. Личната информация на Потребителя се обработва в съответствие с приложимите разпоредби.
Личната информация на Потребителя се контролира от Емитента и се използва в съответствие с необходимостта от предоставяне на услугата.
Освен това Емитентът използва личните данни на Потребителя, заедно с други данни, събрани или генерирани по време на взаимоотношението на Потребителя с Емитента, като например данни за трансакции, история на трансакциите и други подобни, за да може да предостави исканите услуги на Потребителите (включително, наред с другото, за цели като администриране, обслужване на клиенти, проверка на самоличността на Потребителя, предотвратяване на измами, както и разработване на продукти и бизнес развитие).
Прочетете и научете повече за защитата на данните от Информацията за обработката на лични данни, която е достъпна на Уебсайта.

20.3. Емитентът разкрива личните данни на Потребителя на трети страни само ако това е необходимо за обработката на трансакциите и само на тези трети страни, с които има договорни отношения за защита на данните, за да изпълни услугите, които Емитентът предоставя на Потребителите, или за да улесни бъдещи трансакции, или за да допълни данните с информация от публично достъпни източници. Това също така помага на Емитента да разбере и подобри предлаганите от него продукти и услуги. Емитентът може също така да разкрие личната информация на Потребителя на трети страни в случаите, когато това е разумно необходимо, за целите на предотвратяването и разкриването на криминални престъпления или когато това се изисква от законодателството. Емитентът съхранява информацията, маркетинговите предпочитания и историята на трансакциите на Потребителя въз основа на график за съхранение за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които е събрана информацията, и в съответствие с приложимите разпоредби.

20.4. Потребителят има право на достъп и да поиска копие от своята информация и може да коригира, изтрие или блокира информация, която е непълна, неточна или остаряла, освен ако законодателството не предвижда друго. Той може също така да възрази по всяко време срещу начина, по който се събира, обработва или използва неговата информация, особено в случаите, когато обработката не е необходима за извършване на услугата или когато правото произтича от закон или подзаконов акт.

20.5. Емитентът носи отговорност за отговорното и законово обосновано съхраняване на личната информация на Потребителя и за неоторизирано или незаконно използване на личната му информация от Емитента и всички други лица, на които Емитентът е разкрил тази информация без надлежно оторизиране. Потребителят изрично се съгласява Емитентът да обменя такава лична информация с трети страни или Магазини, които са необходими за изпълнението на услугата, която Потребителят използва с помощта на трети страни или Магазини чрез услугите на Емитента.

20.6. Емитентът ще информира редовно Потребителите относно Сметката, защитата на информацията и други важни събития. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава такава информация по имейл, чрез текстово съобщение или чрез приложението Aircash. Също така Емитентът ще информира Потребителя за промоционални кампании, специални условия и т.н., ако Потребителят се е съгласил да получава такава информация.

21. Продължителност и прекратяване на Споразумението

21.1. Споразумението между Емитента и Потребителя относно използването на Сметката се сключва за неопределен период от време.

21.2. Потребителят може да прекрати настоящото Споразумение по всяко време, като изпрати имейл до Емитента или чрез приложението Aircash.

21.3. Емитентът има право да прекрати договорните отношения с 2-месечно (двумесечно) предизвестие, изпратено чрез съобщение на предоставения от Потребителя имейл адрес.

21.4. В случай на важна причина Емитентът може да прекрати договорните отношения с Потребителя с незабавно действие по всяко време, като изпрати имейл на предоставения от Потребителя имейл адрес, независимо от други разпоредби (извънредно прекратяване). Важните причини за прекратяване на Споразумението с незабавно действие без предизвестие включват, но не се ограничават до следните ситуации:

 1. Потребителят не е предоставил точна и/или пълна информация за своята самоличност или е укрил други съществени факти, които биха повлияли на решението на Емитента да установи бизнес отношения;
 1. Потребителят е нарушил разпоредбите на настоящите Общи условия;
 2. Налице е съмнение, че Потребителят е извършил нарушение или криминално престъпление или е нарушил разпоредбите на нормативните актове в областта на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 3. Потребителят използва Сметката по незаконен и/или противозаконен начин и/или за незаконни и/или противозаконни цели;
 4. Налице е съмнение за заплаха за интересите на сигурността; или
 5. Емитентът е длъжен да прекрати договора без предизвестие по законови причини.

21.5. В момента, в който прекратяването на Споразумението влезе в сила, Сметката на потребителя ще бъде блокирана. Емитентът изплаща на Потребителя сумата по Сметката му в момента на блокирането, като приспада всички дължими плащания и такси. В случай на прекратяване на Споразумението, Потребителят трябва да спазва разпоредбите за Обратно изкупуване. След изтичане на 6 (шест) години от прекратяването на Споразумението няма да е възможно да се заяви обратно изкупуване на електронни пари от Сметката на потребителя.

22. Промени в Общите условия

22.1. Емитентът има право да променя настоящите Общи условия, при условие че е уведомил Потребителя за планираната промяна най-малко 2 (два) месеца преди датата на влизане в сила на промените.

22.2. Емитентът уведомява писмено Потребителя за предвидените изменения на Общите условия най-малко 2 (два) месеца преди влизането им в сила. Уведомлението трябва да бъде изпратено на имейл адреса на Потребителя, така както е регистриран в Сметката.

22.3. Освен в случай на писмена жалба от страна на Потребителя преди датата на влизане в сила на измененията на Общите условия, ще се счита, че Потребителят се е съгласил с тези изменения и измененията ще станат неразделна част от Споразумението с Потребителя. Ако Потребителят не приеме предложените промени, той има правото да прекрати Споразумението безплатно по всяко време преди датата на влизане в сила на промените в Общите условия. В съобщението за промените Емитентът ще предупреди Потребителя за последиците от липсата на възражение срещу промените и за правото на Потребителя да прекрати Споразумението без обезщетение и срок на предизвестие.

22.4. Подобряването на функционалността на услугата, предмет на настоящите Общи условия, въвеждането на нова услуга или промяната на начина на плащане и/или Магазините, което не е от съществено значение за правата на Потребителя и/или в полза на Потребителя, няма да се счита за изменение на Общите условия.

23. Прехвърляне на договорно задължение

23.1. Емитентът има право по всяко време да прехвърли правата и задълженията си по Споразумението и настоящите Общи условия на трета страна. Такова прехвърляне няма да засегне правата на Потребителя.

23.2. Емитентът ще уведоми Потребителя за планираното прехвърляне на Споразумението най-малко 2 (два) месеца предварително чрез съобщение на имейл адреса на Потребителя, така както е регистриран в Сметката. Потребителят може да прекрати Споразумението с незабавно действие преди датата на планираното прехвърляне.

23.3. Потребителят няма право да прехвърля искове към Емитента на трета страна, нито да ги залага, включително, но не само, искове за сумата от Сметката, освен ако Емитентът не определи друго.

24. Известия, изпратени до Потребителите

Емитентът изпраща известия (включително правни и бизнес известия) на Потребителите чрез информацията за контакт, предоставена от Потребителя на Емитента.
Потребителят е длъжен да информира незабавно Емитента за всякакви промени в адреса, телефонния номер, мобилния номер или имейл адреса. Потребителят може да направи това, като промени информацията в раздел „Моят профил“ в своята Сметка или като се свърже с отдел „Обслужване на клиенти“. Емитентът не носи отговорност, ако Потребителят не го уведоми за промени в информацията му за контакт.

25. Разрешаване на спорове

25.1. Жалба е всяка декларация за неудовлетвореност, отправена до Емитента от бивш или настоящ Потребител във връзка с предоставянето на услуги, които са предмет на настоящите Общи условия. Жалбите могат да се подават по един от следните начини:

 1. имейл: [email protected]
 2. по пощата: Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

25.2. Жалбата трябва да съдържа поне:

 1. лични данни на Потребителя;
 2. подробно описание на събитието/ситуацията или обстоятелствата, които са предизвикали неудовлетвореност и са предмет на жалбата, както и доказателство за основателността на жалбата;
 3. адрес или имейл адрес за подаване на отговор на жалбата.

25.3. Aircash не отговаря на анонимни жалби.

25.4. В съответствие с действащите разпоредби Емитентът издава на Потребителя потвърждение за получаване на жалбата. Запитванията, подадени устно (по телефона), не се считат за жалби и, ако е възможно, се разрешават незабавно след получаването им. Ако не е възможно жалбата да бъде разрешена веднага след получаването ѝ, след нейното получаване тя се подава до организационното звено на Емитента, което отговаря за разрешаването на жалбата, в зависимост от сферата на дейност. В случай че жалбата не съдържа цялата информация, необходима за предприемане на действия по нея, жалбоподателят ще бъде помолен да я допълни. По правило Емитентът представя отговора на жалбата по начина, по който тя е била адресирана до него, или по начина или на адреса, посочени от жалбоподателя в жалбата.

25.5. Отговорът на писмената жалба се изпраща в писмена форма.
В съответствие с приложимите разпоредби Емитентът отговаря на жалбата в срок от 10 (десет) дни от датата на получаване на жалбата и по изключение, ако Емитентът не може да отговори в срок от 10 (десет) дни от датата на получаване по независещи от него причини, ще предостави на Потребителя предварителен отговор в рамките на този срок, като посочва причините за забавянето на отговора на жалбата и крайния срок, в който Потребителят ще получи окончателен отговор, който не трябва да надвишава 35 (тридесет и пет) дни от датата на получаване на жалбата. В окончателния отговор на жалбата ще ви насочим и към възможността да подадете жалба до ХНБ.

25.6. Жалбата се съхранява в електронен вид и съдържа информация за жалбоподателя, съдържанието и датата на жалбата, всички изменения на жалбата, както и датата на отговора.

25.7. Ако смятате или ако друго лице с правен интерес смята, че сме нарушили задълженията си по раздел(и) II и/или III от Закона за платежните системи или Закона за електронните пари, или че сме действали в противоречие с Регламент (ЕС) 2015/751 и/или член 5, параграфи 2, 3 и 4 от Закона за прилагане на регламентите на ЕС в областта на платежните системи, можете да подадете жалба до ХНБ като компетентен орган.

25.8. Освен че можете да подадете жалба до ХНБ, можете да подадете и предложение за алтернативно разрешаване на потребителски спорове. Можете да подадете предложението си в Центъра за разрешаване на спорове на Хърватската търговска камара, Zagreb, Rooseveltov trg 2 (www.hgk.hr/centar-za-mirenje). Ние сме длъжни да участваме в инициирания по този начин процес на алтернативно разрешаване на спорове.

25.9. Също така, ако сте сключили споразумение за онлайн продажба или услуга с нас като потребител, имате право да подадете жалба чрез платформата на ЕС за онлайн разрешаване на спорове (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

25.10. За комуникация ще се използва хърватски или английски език

Влизане в сила

Настоящите Общи условия влизат в сила на 23 април 2023 г. С влизането в сила на настоящите Общи условия предишните Общи условия от 15 януари 2023 г. ще бъдат отменени.

Загреб, 23 февруари 2023 г.

Aircash d.o.o.Download Terms & Conditions as PDF