Aircash Všeobecné obchodní podmínky pro karty Aircash Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky pro karty Aircash

Všeobecné obchodní podmínky pro karty Aircash

 1. Obecná ustanovení

Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, číslo OIB: HR99833713101 (dále jen jako „Aircash“, „my“ nebo „emitent“) je institucí elektronických peněz registrovanou pod číslem IES 116 na základě rozhodnutí Chorvatské národní banky ze dne 3. října 2019, číslo rozhodnutí 251-020 / 10-19 / BV. Emitent vydává elektronické peníze na základě uvedené licence platné v celém Evropském hospodářském prostoru, a to na základě zápisu v registru platebních institucí a institucí elektronických peněz Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA): https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/view/PSD_EMI/HR_HNB!IEN116.

Kontaktní údaje:
e-mail: [email protected]
telefon: (42080) 081-0207.

Každý uživatel peněženky Aircash, který si přeje dodatečně používat kartu Aircash (dále jen jako „karta“, jak je definováno ve slovníčku pojmů níže) pro platby elektronickými penězi Aircash, se musí seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro karty Aircash (dále jen jako VOP KA), ale také s platnými všeobecnými obchodními podmínkami peněženky Aircash (dále jen jako VOP PA), jež dále upravují práva a povinnosti emitenta a uživatele, který kartu používá. Tyto VOP KA se vztahují pouze na uživatele karty.

Odesláním žádosti o vydání karty nebo aktivací karty zakoupené u partnera Aircash se má za to, že ses seznámil/a s těmito VOP KA a že sis je přečetl/a a souhlasíš s nimi.

 1. Slovníček pojmů

Mobilní aplikace Aircash – softwarové řešení, které umožňuje používat služby peněženky Aircash a kartu.

Autorizace – platební transakce se považuje za autorizovanou, pokud uživatel karty udělil souhlas s provedením platební transakce nebo pokud uživatel karty udělil souhlas s provedením série platebních transakcí, jejichž součástí je tato platební transakce.

Dynamická konverze měny – (DCC) – služba, při které si uživatel může při výplatě hotovosti nebo platbě za zboží a/nebo služby na přijímajících místech v zahraničí, pokud je mu to nabídnuto na obrazovce zařízení, zvolit částku odepsanou z účtu v domovské měně. Platný kurz pro dynamickou konverzi měny a případný poplatek za službu se zobrazí na obrazovce zařízení a v potvrzení transakce.

Terminál EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) – elektronické zařízení na prodejním nebo platebním místě určené k provádění platebních transakcí při platbě za zboží a/nebo služby nebo při výběru hotovosti, které v závislosti na systému může vyžadovat autorizaci transakce ze strany uživatele, a to způsobem, který určí zařízení EFTPOS, a karty (žádná identifikace, identifikace pomocí PIN nebo podpisu na doklad).

Karta – karta vydaná uživateli společností Aircash na základě žádosti o vydání karty podané v rámci mobilní aplikace Aircash nebo zakoupená v provozovně partnera Aircash, která byla v rámci procesu aktivace propojena s peněženkou Aircash registrovanou na uživatele a která umožňuje uživateli spolu s mobilní aplikací platit elektronickými penězi. Karta umožňuje uživateli platit za zboží a/nebo služby Aircash přímo elektronickými penězi prostřednictvím přijímajícího zařízení nebo na dálku, vybírat hotovost a využívat další služby v bankomatu nebo jiném samoobslužném zařízení.

Karta je nedílnou součástí peněženky Aircash a umožňuje uživateli platit výhradně prostředky, které má k dispozici v peněžence Aircash ve formě elektronických peněz.

Uživatel – uživatel peněženky Aircash, který úspěšně aktivoval kartu a přijal tyto VOP KA se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto smluvního vztahu.

PIN karty (Personal Identification Number) – tajné osobní identifikační číslo sloužící k identifikaci uživatele a/nebo autorizaci platebních transakcí (dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách jen jako „PIN“). PIN je jednoznačným důkazem totožnosti uživatele, který provedl určitou transakci pomocí PIN v případech, kdy je takové ověření vyžadováno podmínkami. Je nutno podotknout, že PIN karty je jedinečný, pojí se výhradně s danou kartou a liší se od PIN používaného pro přístup do mobilní aplikace peněženky Aircash.

Silné ověření zákazníka (SCA) – ověření založené na použití dvou nebo více prvků, které patří do kategorie znalostí (něco, co ví pouze uživatel), vlastnictví (něco, co má pouze uživatel) a vlastností (něco, co uživatel je), které jsou na sobě nezávislé. V souladu se zákonem o platebním styku a směrnicí (EU) 2015/2366.

Námitka proti uzavřenému obchodu – vyjádření nespokojenosti uživatele v souvislosti se službou v případě, kdy se domnívá, že bylo v obchodním vztahu s emitentem porušeno jeho právo. Představuje námitku proti transakcím provedeným kartou.

Prodejní místo – místo, kde podnikatelské subjekty a fyzické osoby přijímají kartu jako bezhotovostní platební prostředek při prodeji zboží a/nebo služeb.

Náhradní karta – karta vydaná jako náhrada za ztracenou, odcizenou nebo poškozenou kartu nebo v případě změny jména a/nebo příjmení uživatele.

 1. Vydání karty

O vydání nebo aktivaci karty může požádat kterýkoli dospělý uživatel – fyzická osoba, která:

– má ověřený profil peněženky Aircash.

– přijala tyto VOP KA.

– úspěšně absolvovala proces určení a ověření totožnosti uživatele provedený emitentem.

V rámci postupu určení a ověření totožnosti uživatele si může emitent od uživatele vyžádat kromě předepsaných dokladů i další doklady, kterými se zjišťují osobní údaje. Stejně tak může provést další ověření za účelem splnění zákonných povinností, včetně povinností stanovených předpisy upravujícími praní špinavých peněz a financování terorismu.

Bez ohledu na splnění předepsaných podmínek pro vydání/aktivaci karty si emitent vyhrazuje právo odmítnout dle svého uvážení vydání nebo aktivaci karty uživateli, není povinen sdělit uživateli vysvětlení ani jiné informace o důvodu odmítnutí a nenese vůči němu žádnou odpovědnost.

Zpracování a uchovávání osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů v platném znění a dalšími předpisy. Více informací o zpracování a uchovávání osobních údajů nalezneš v dokumentu „Informace o ochraně osobních údajů“ na webových stránkách emitenta.

Společnost Aircash na území jednotlivých členských států EU a EHP nabízí uživateli jednu nebo obě možnosti, jak kartu získat. Uživatel, který splňuje podmínky uvedené v tomto článku, může:

– zakoupit kartu u partnera Aircash a aktivovat ji prostřednictvím aplikace Aircash. Zakoupením karty od partnera se má za to, že uživatel zaplatil poplatek za vydání karty Aircash.

– požádat o vydání a doručení karty prostřednictvím aplikace Aircash. Uživatel může kdykoli až do doručení karty odstoupit od žádosti o vydání karty, nicméně vzniká mu tím povinnost uhradit emitentovi veškeré náklady na vydání karty a zároveň souhlasí s tím, že poplatky, které mu budou účtovány za tímto účelem, mu nebudou vráceny.

Poplatky a náklady spojené s vydáním a používáním karty jsou uvedeny na webových stránkách emitenta: https://aircash.eu/en/fees/. Úhrada poplatků se provádí okamžitě v mobilní aplikaci Aircash, a to ponížením částky elektronických peněz v peněžence Aircash uživatele.

Vydaná karta je vlastnictvím emitenta a není přenosná na jiného uživatele.

Zakoupené nebo doručené karty nejsou aktivované. Uživatel aktivuje kartu prostřednictvím mobilní aplikace Aircash, kde si může zkontrolovat nebo změnit PIN karty.

Uživatel je povinen aktivovat neaktivní kartu prostřednictvím mobilní aplikace Aircash a/nebo v případě co-brandingové karty postupovat podle pokynů co-brandingového partnera, a to po dodržení všech bezpečnostních postupů a standardů stanovených emitentem.

 1. Datum vypršení platnosti karty a obnovení karty

Datum vypršení platnosti karty je uvedeno na samotné kartě a karta je platná až do uplynutí posledního dne měsíce uvedeného na kartě nebo do okamžiku aktivace obdržené obnovené karty, podle toho, co nastane dříve.

Pokud uživatel nechce používat obnovenou kartu se stejným číslem karty po datu vypršení platnosti stávající karty, ale s novým datem vypršení platnosti karty, je nutné, aby 2 (dva) měsíce před datem vypršení platnosti stávající karty obnovu karty zrušil, a to písemně na e-mailovou adresu emitenta [email protected].

Poplatek za vydání nové karty po vypršení platnosti stávající karty je uveden v ceníku zveřejněném na adrese https://aircash.eu/en/fees/.

Emitent si vyhrazuje právo podle svého obchodního rozhodnutí nezávisle vydat novou kartu se stejnými nebo lepšími podmínkami a funkcemi, ale s jiným názvem, a to i před vypršením platnosti stávající karty, např. z důvodu zdokonalení bezpečnostních mechanismů karty, využití nových technologií nebo bezpečnostních standardů karetního odvětví a v dalších případech podmíněných obchodními důvody. V takovém případě je stávající karta platná až do dne, který emitent oznámí uživateli a kdy bude nahrazena novou kartou.

Po vypršení platnosti karty nesmí uživatel kartu dále používat k žádnému účelu a musí ji zničit tím, že přestřihne magnetický proužek na zadní straně a čip.

 1. Limit výdajů

Při platbě kartou má uživatel k dispozici pouze prostředky v peněžence Aircash, a to v elektronické podobě. Pokud se v důsledku pravidel karetních společností a/nebo opožděných transakcí dostane účet uživatele do záporného zůstatku, je uživatel povinen uhradit rozdíl v zůstatku peněženky Aircash. Pokud tak uživatel neučiní do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od vzniku záporného zůstatku, vyhrazuje si emitent právo získat tento rozdíl jiným způsobem. Emitent si toto právo ponechává i po ukončení používání karty, tedy i po ukončení smlouvy.

Emitent stanoví a spravuje denní a měsíční limity výdajů na kartě pro různé typy transakcí.

Emitent stanoví a spravuje limity výdajů v podobě objemu a počtu transakcí, které je možné provést.

Základní limity jsou uživateli k dispozici k nahlédnutí v peněžence Aircash a jejich částka se může snížit nebo zvýšit v závislosti na vyhodnocení rizik a obchodních rozhodnutí emitenta.

 1. Používání karty

V případě zneužití odpovídá uživatel emitentovi za škodu a emitent má právo ukončit smlouvu s uživatelem, zablokovat kartu, odepřít další používání karty a/nebo peněženky Aircash.

Uživatel nesmí kartu používat k nezákonným účelům, včetně plateb za zboží a/nebo služby, které jsou na území země, v níž se v době transakce nachází, zakázány ze zákona. V případě nezákonné platby kartou nese veškerou odpovědnost uživatel.

Kartu lze použít k bezhotovostním platbám při placení za zboží a/nebo služby na prodejních místech označených symbolem přijímání karet Mastercard, k nákupům bez přítomnosti karty, k výběrům hotovosti v bankomatech a na platebních místech v Chorvatské republice a v zahraničí označených symbolem přijímání karet Mastercard a dalším výhodám poskytovaným uživatelům.

Při placení nesmí uživatel kartu spustit z dohledu, a pokud tak učiní, činí tak na vlastní riziko a za případné zneužití karty je odpovědný on sám.

Vydáním karty je uživateli umožněno její bezkontaktní používání. Pokud si uživatel přeje tuto možnost dočasně nebo trvale deaktivovat, může o ukončení bezkontaktní funkce požádat tím, že zašle písemnou žádost. Po zrušení funkce bezkontaktních transakcí může uživatel nadále používat vydanou kartu, přestože je na ní přítomný/vytištěný symbol pro bezkontaktní platby. Použitím karty se symbolem pro bezkontaktní platby, u které uživatel zrušil možnost bezkontaktních plateb, se uživatel rozhodl používat kartu pouze na kontaktních terminálech, tj. vložením nebo zasunutím karty do terminálu EFTPOS. Uživatel se zavazuje o této skutečnosti informovat prodejní místo. Uživatel může opětovně písemně požádat o poskytnutí bezkontaktních plateb s tím, že emitent může takovou žádost odmítnout, aniž by uživatele informoval o důvodech.

V případě použití karty v rozporu s účelem stanoveným těmito VOP, zákony a/nebo jinými předpisy, ale i v případě podezření na zneužití, může emitent zabránit dalšímu používání karty.

Při používání karty musí uživatel dodržovat všechna níže uvedená pravidla:

– musí uchovávat v tajnosti PIN karty a veškeré údaje uvedené na kartě, jako je její číslo, datum vypršení platnosti a třímístné kontrolní číslo vytištěné na zadní straně. PIN nesmí být nikdy sdělován jiným osobám, včetně emitenta, jeho zaměstnanců, policie, soudních orgánů a prodejních míst na internetu.

– PIN karty nesmí být zapsán na kartě ani na jiných dokumentech či jiných nosičích nebo na počítači, mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení.

– PIN karty je nutné si zapamatovat. Upozorňujeme ale, že PIN si uživatel může zkontrolovat v mobilní aplikaci Aircash,

– při platbě za zboží a/nebo služby na prodejních místech musí uživatel obdržet potvrzení o transakci, a pokud jej prodávající nevydá, má uživatel právo a povinnost si takové potvrzení vyžádat.

– uživatel je povinen zkontrolovat částku transakce uvedenou na tomto potvrzení ihned po obdržení potvrzení o provedené transakci.

– v případě neprovedení transakce nebo neúspěšné autorizace platební transakce musí uživatel od prodejního místa obdržet potvrzení o neprovedené transakci nebo potvrzení o neúspěšné autorizaci, a pokud jej prodejní místo nevydá, má uživatel právo a povinnost si takové potvrzení vyžádat.

– uživatel je povinen uchovávat potvrzení o provedených autorizovaných, neautorizovaných nebo neprovedených transakcích.

– v případě platby za zboží a/nebo služby přes internet se musí uživatel vyhnout platbám na neověřených webových stránkách a musí zajistit, aby platba byla provedena výhradně prostřednictvím počítače, který má odpovídající ochranu proti počítačovým virům nebo jiným škodlivým programům.

Platební transakce iniciovaná uživatelem pomocí karty se považuje za autorizovanou, pokud:

Uživatel udělil souhlas s provedením platební transakce jedním z následujících způsobů:

– předáním nebo přiložením karty na prodejním místě při nákupu zboží a/nebo služeb a zadáním PIN na terminálu EFTPOS nebo podepsáním dokladu o zaplacení vygenerovaného terminálem EFTPOS, pokud terminál EFTPOS nepodporuje přijímání EMV karet (čipových).

– předáním nebo přiložením karty na výstupním platebním místě pro výběr hotovosti a zadáním PIN na terminálu EFTPOS na výstupním platebním místě nebo podepsáním potvrzení o transakci výběru hotovosti z terminálu EFTPOS na výstupním platebním místě, pokud terminál EFTPOS nepodporuje přijímání EMV karet (čipových).

– vložením karty do bankomatu a zadáním PIN do bankomatu.

– při nákupu zboží a/nebo služeb přes internet probíhá identifikace uživatele a autorizace platební transakce zadáním čísla karty, data vypršení platnosti karty, třímístného kontrolního čísla vytištěného na zadní straně karty a potvrzením na mobilním zařízení v mobilní aplikaci Aircash, která může generovat notifikace.

– poskytnutím informací o kartě na přijímajícím místě, pokud jde o katalogový prodej nebo prodej po telefonu.

– vložením nebo přiložením karty k samoobslužnému zařízení nebo manipulací s kartou způsobem, kterým samoobslužné zařízení podmiňuje autorizaci (v případě bezkontaktní platby kartou, platby mýtného a v dalších podobných případech, kdy platební transakce není autorizována jedním z výše popsaných způsobů).

– pro bezkontaktní platby jsou zákonem stanoveny limity částky transakce, do které lze platbu provést bez autorizace podpisem nebo PIN. Tyto limity se mohou na různých trzích nebo v různých zemích lišit. Z bezpečnostních důvodů je někdy nutné autorizovat transakce bezkontaktní kartou, které nepřesahují předepsaný limit, pomocí PIN nebo podpisu, kterým se stvrzuje, že kartu vlastní oprávněný uživatel, jež zná pouze správný PIN nebo jehož podpis je pravý. Zadání PIN nebo vyžadování podpisu u podlimitních transakcí bezkontaktní kartou může být podmíněno parametry určenými emitentem, které jsou nastaveny v závislosti na částce a počtu dříve provedených bezkontaktních transakcí v souladu s právními předpisy a riziky.

– právní předpisy a pravidla upravující platební karty umožňují provádět určité transakce na pokladních zařízeních nebo na internetu bez spolehlivého ověření uživatele. V takových případech nebude uživatel muset zadávat PIN ani potvrzovat transakci prostřednictvím notifikace v mobilní aplikaci Aircash.

Souhlas s provedením platební transakce udělený jedním ze způsobů uvedených v předchozím odstavci tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek pro platební karty (VOP KA) nelze odvolat, s výjimkou výjimečných případů, kdy dojde k dohodě mezi uživatelem a/nebo emitentem a/nebo prodejním místem.

Elektronická data o platební transakci, která emitent obdrží z prodejního místa, představují platební příkaz. Okamžikem přijetí platebního příkazu se rozumí jakýkoli okamžik, kdy emitent obdrží elektronická data o platební transakci z prodejního místa. Emitent odečte z účtu uživatele karty částku platební transakce iniciované použitím karty nebo údajů o kartě ihned po obdržení platebního příkazu.

Uživatel je povinen uschovat si originál daňového dokladu pro uživatele, tj. potvrzení o neprovedení platební transakce, které obdrží z prodejního místa, a ten je povinen předložit emitentovi v případě stížnosti. Uživatel karty je povinen zkontrolovat částku platební transakce uvedenou na dokladu ihned po provedení platební transakce. V případě, že dané prodejní místo, kde poskytovatel platebních služeb příjemci platby s důvodu urychlení transakcí nebo technologických předpokladů a u částek do maximální částky definované systémem platebních karet nevydává doklad automaticky (například u kontaktních plateb, plateb mýtného atd.), může uživatel karty požádat o vydání potvrzení o provedené platební transakci na přijímacím místě.

Transakce se provádějí podle pravidel karetních společností a v závislosti na výši transakce probíhá autorizace transakce přiložením karty nebo jejím vložením do platebního zařízení či bankomatu. Zařízení může vyžadovat o autorizaci transakce zadáním PIN.

Transakce na dálku se provádí s využitím údajů z karty, kdy je uživatele možné ověřit prostřednictvím mobilní aplikace Aircash.

Emitent má právo omezit používání karet na určitých prodejních místech na základě posouzení rizik, regulačních nebo zákonných povinností a v případě, kdy existují bezpečnostní důvody nebo kdy je takové rozhodnutí opodstatněno jinými okolnostmi případu. Emitent si vyhrazuje právo spravovat funkce karty.

 1. Platební podmínky

Karta čerpá prostředky přímo z peněženky Aircash uživatele a platební transakce provedené kartou snižují dostupný zůstatek v peněžence Aircash uživatele ihned po jejich provedení. Pokud v peněžence Aircash uživatele není dostatek prostředků na provedení platební transakce, bude transakce zamítnuta.

Opakované platby: Uživatel se může využít pravidelné platby, pokud internetová prodejní místa tuto možnost nabízí. Výši platby a její frekvenci určuje prodejní místo.

Emitent není smluvní stranou dohody o pravidelných platbách mezi uživatelem a prodejním místem a tyto platby se řídí obchodními podmínkami prodejního místa. Emitent nesmí tyto platby zrušit nebo změnit. Žádost o změnu nebo zrušení pravidelných plateb by měla být podána přímo na prodejním místě.

Emitent neodpovídá za zajištění dostatečného množství finančních prostředků v peněžence Aircash pro provedení pravidelných plateb a není povinen upozornit uživatele v případě pravděpodobnosti, že provedením pravidelné platby dojde k zápornému zůstatku v peněžence Aircash. Pokud bude zůstatek v peněžence Aircash uživatele záporný, uplatní se podmínky uvedené v paragrafu 5.

Pokud existuje podezření na podvodné jednání uživatele nebo jiné okolnosti, které mohou mít za následek záporný zůstatek na účtu peněženky Aircash ve známé nebo neznámé výši, a současně hrozí riziko nemožnosti tento dluh inkasovat ze strany emitenta, uživatel přijetím těchto VOP KA výslovně a neodvolatelně souhlasí s tím, že má emitent právo ponechat peněžní prostředky v uživatelově peněžence Aircash zablokované pro inkaso, aby mohl v přiměřené lhůtě zajistit inkaso takových pohledávek. Po uplynutí této lhůty může uživatel zbývající část prostředků použít nebo uplatnit v souladu s VOP PA.

Emitent si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout jakoukoli transakci. Emitent nenese odpovědnost v případě, kdy prodejní místo odmítne přijmout kartu uživatele nebo kdy emitent neschválí transakci nebo zruší či pozastaví používání karty v souladu s těmito VOP KA.

 1. Poplatky, náklady a směnné kurzy

Veškeré níže uvedené poplatky jsou účtovány z prostředků, které má uživatel k dispozici v peněžence Aircash, a uživatel je povinen zajistit prostředky v peněžence Aircash. Pokud není možné určité poplatky strhnout, je možné, že karta nebude vydána, obnovena nebo na ní nebudou k dispozici všechny funkce. Pokud stržením poplatku vznikne v peněžence Aircash záporný zůstatek, bude vyrovnán proti první následující platbě do peněženky Aircash.

Poplatky a náklady jsou účtovány podle ceníku zveřejněného na stránce https://aircash.eu/en/fees/, který je nedílnou součástí těchto VOP KA.

Emitent účtuje náklady na vydání karty ve výši stanovené ceníkem platným v den podání žádosti o vydání karty.

Uživatel může písemnou žádostí požádat o vydání náhradní karty za poškozenou kartu nebo v případě změny jména a/nebo příjmení uživatele, pokud bylo jméno na kartě vytištěno. Náklady na vydání náhradní karty jsou uvedeny v ceníku.

Měsíční poplatek za používání karty se účtuje v souladu s ceníkem z dostupných prostředků v peněžence Aircash.

Za transakce výběru hotovosti v bankomatech a na terminálech EFTPOS účtuje emitent poplatek za výběr hotovosti, kterým se snižuje dostupný zůstatek v peněžence Aircash. Poplatek je účtován v plné výši v den provedení transakce nebo její autorizace.

Za ostatní typy transakcí mohou být účtovány poplatky, které jsou transparentně uvedeny v ceníku.

Při platbě kartou jsou prostředky vybírány přímo z uživatelovy peněženky Aircash. Pokud v peněžence Aircash není dostatek prostředků na zaplacení požadované částky hotovosti nebo na provedení transakce navýšené o poplatek, transakci není možné provést.

Pro transakce výběru hotovosti v bankomatech a transakce platby za zboží a/nebo služby na prodejním místě v zahraničí mohou zahraniční banky uživateli karty nabídnout službu dynamické konverze měny a volbu částky transakce odepsané z účtu v měně bydliště. Výši příslušného směnného kurzu a/nebo poplatku účtovaného uživateli určuje zahraniční banka a zobrazí se na displeji zařízení před transakcí, proto emitent nenese odpovědnost za směnný kurz a/nebo poplatky účtované při využití této služby.

Pokud uživatel přijme službu dynamické konverze měny, bude na potvrzení o úspěšně dokončené transakci zahraniční bankou vytištěna částka platného směnného kurzu a/nebo účtovaného poplatku. Služba dynamické konverze měny může být pro držitele karty méně výhodná než možnost volby odečtení částky z účtu v měně země, kde je karta používána.

V případě, že je platební transakce provedená kartou v jiné měně, než je měna uživatelovy peněženky Aircash, je transakce v závislosti na měně transakce převedena na měnu karty podle směnného kurzu Aircash odpovídajícího směnnému kurzu Mastercard dostupnému na odkazu https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html platnému v den zpracování transakce. Další přepočet na měnu karty se provádí podle kurzu Aircash odpovídajícího kurzu Mastercard platnému v den zaúčtování transakce a následně se částka přepočítá na částku odečtenou z účtu uživatele v peněžence Aircash.

Vzhledem k opakovaným změnám kurzů mezinárodních systémů v průběhu dne je možné, že se kurzy pro transakce provedené během téhož dne mohou lišit.

Emitent bude inkasovat své případné pohledávky vůči uživateli z důvodu kurzových rozdílů při použití karty k úhradě zboží a/nebo služeb v zahraničí nebo vzniklé z titulu odečtení neautorizovaných transakcí, včetně pohledávek z poplatků, jedním z následujících způsobů:

 • z uživatelovy peněženky Aircash bude stržena částka pohledávky, s čímž uživatel výslovně a neodvolatelně souhlasí přijetím těchto VOP KA,
 • částka pohledávky bude inkasována při prvním následném přijetí prostředků do peněženky Aircash, s čímž uživatel přijetím těchto VOP KA výslovně a neodvolatelně souhlasí.
 1. Opatření pro zajištění ochrany

Uživatel může kartu dočasně zablokovat prostřednictvím mobilní aplikace Aircash. Kartu pak může odblokovat později. Uživatel může také písemně požádat o trvalou blokaci, po které již nebude možné kartu používat.

Uživatel je povinen neprodleně informovat emitenta o zmizení (ztrátě nebo odcizení), zneužití či neobdržení karty. Musí jej také informovat o podezření, že se informace o kartě (včetně PIN) dozvěděla jiná osoba. Kromě informování emitenta má uživatel povinnost až do vyřešení situace deaktivovat používání karty v mobilní aplikaci Aircash.

Odcizením karty se kromě jejího fyzického odcizení rozumí i možnost odcizení či zneužití údajů o kartě.

Uživatel je povinen tyto skutečnosti neprodleně oznámit na telefonním čísle (42080) 081-0207 nebo na e-mailové adrese [email protected]. Po přijetí takového oznámení emitent kartu dočasně nebo trvale zablokuje, aby zabránil jejímu dalšímu používání.

Na základě oznámení o zmizení nebo odcizení karty a trvalé blokace bude uživateli vydána náhradní karta. Náklady na vydání nese uživatel.

Pokud uživatel kartu poté, co ji nahlásil jako zmizelou, a trvale ji zablokovat, najde, nesmí ji použít, ale musí ji zničit, přestřihnout čip i magnetický pásek.

Náklady vzniklé v souvislosti s neplatnou kartou nese v plné výši uživatel.

Emitent je oprávněn kartu zablokovat a/nebo znemožnit její používání na základě žádosti uživatele, ale také v následujících případech bez předchozího oznámení uživateli nebo jeho žádosti:

– pokud uživatel jedná v rozporu s těmito VOP KA.

– pokud uživatel opakovaně zadá špatný PIN na fyzickém prodejním místě nebo nesprávné údaje o kartě při platbě online.

– poté, co se emitent dozví o úmrtí uživatele.

– pokud existují důvody související s bezpečností karty.

– pokud existují důvody související s podezřením na neoprávněné použití nebo použití karty s úmyslem podvodu nebo zneužití.

Emitent na základě svědomitého posouzení všech okolností určí, zda byla splněna některá z podmínek z předchozího odstavce pro dočasnou nebo trvalou blokaci karty.

Emitent písemně oznámí uživateli na registrovanou e-mailovou adresu záměr a důvody pro zablokování karty, a pokud to není možné, učiní tak neprodleně po zablokování karty. Emitent není povinen informovat uživatele o zablokování a důvodech zablokování karty, pokud by takové oznámení bylo v rozporu s objektivně odůvodněnými bezpečnostními důvody nebo v rozporu se zákonem. Emitent není povinen informovat uživatele o zablokování karty ani v případě, že uživatel opakovaně zadá nesprávný PIN nebo nesprávné údaje o kartě při platbě na internetu. Takové dočasné zablokování může být časově omezené a uživatel bude moci kartu znovu používat následující kalendářní den.

Poté, co důvody pro dočasné zablokování karty zaniknou, emitent na žádost uživatele kartu odblokuje a/nebo mu vydá novou kartu s novými bezpečnostními prvky. Pokud byla karta zablokována bez předchozího oznámení nebo žádosti uživatele, emitent ji odblokuje neprodleně poté, co důvody pro dočasné zablokování karty zaniknou.

Z důvodu ochrany majetkových zájmů uživatele si emitent vyhrazuje právo vyloučit možnost používání karty v některých zemích a na některých prodejních místech v tuzemsku i zahraničí nebo na některých prodejních místech na internetu, pokud dle jeho vlastního odborného uvážení nejsou zajištěny potřebné bezpečnostní standardy karetního obchodu a pokud existuje vyšší riziko podvodu nebo trestných činů v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, kdy to nejsou jediné důvody pro takové jednání emitenta.

Bezpečnost finančních prostředků uživatele je důležitá, a proto může být zablokování karty nebo odmítnutí provedení transakce provedeno automaticky ICT systémem emitenta v případě, kdy systém zjistí potenciální hrozby a podezřelé transakce. Pokud při pokusu o provedení rizikové transakce dojde k popsané situaci, může uživatel kontaktovat oddělení zákaznické podpory, které provede nezbytná opatření pro identifikaci a pomůže s provedením transakce.

 1. Co-branding

Pokud uživatel požádal o vydání karty prostřednictvím společnosti, se kterou emitent spolupracuje (dále jen jako „co-brandingový partner“), bude taková karta vydána s názvem této společnosti nebo jiným obchodním názvem.

Přijetím těchto VOP KA uživatel souhlasí s následujícím:

– co-brandingový partner může vyžadovat přijetí svých všeobecných podmínek, kterými se řídí používání karty, tj. může stanovit určitá omezení nebo přidat zvláštní funkce.

– co-brandingový partner má právo kontrolovat zůstatek v peněžence Aircash a transakce s cílem povolit další funkce a výkon práv, která má uživatel u co-brandingového partnera,

– co-brandingový partner může požádat o jednostranné ukončení této smlouvy upravené VOP a o deaktivaci/zablokování karty uživatele s tím, že emitent bude jednat na příkaz co-brandingového partnera okamžitě, aniž by o tom musel uživatele předem informovat.

– souhlasí s poplatky souvisejícími s co-brandingovou kartou uvedené v ceníku.

– pokud dojde ke změně ve spolupráci emitenta a co-brandingového partnera, informuje o této skutečnosti emitent pouze uživatele z tohoto co-brandingového programu.

 1. Stížnosti a námitky, alternativní řešení sporů a odpovědnost

Uživatel je povinen neprodleně, nejpozději do 13 (třinácti) měsíců ode dne odepsání částky z karty, oznámit emitentovi neautorizovanou transakci, resp. neprovedené nebo nesprávně provedené transakce. V opačném případě ztrácí nárok na náhradu škody a další práva, která mu v souvislosti s tím náleží podle příslušných předpisů a těchto VOP KA.

V případě neautorizované platební transakce kvůli použití ztracené nebo odcizené karty nebo jiného zneužití karty nese uživatel náklady a škody vzniklé takovým použitím karty až do okamžiku deaktivace karty v mobilní aplikaci Aircash a oznámení emitentovi. Uživatel je odpovědný do výše částky stanovené zákonem v zemi bydliště uživatele, s výjimkou zvláštních případů stanovených zákonem, na jejichž základě je uživatel za tyto transakce plně odpovědný.

Stížnost ohledně nákladů uhrazených kartou nezbavuje uživatele povinnosti tyto náklady uhradit.

V případě stížnosti uživatele z důvodu nesprávně provedené nebo neautorizované platební transakce emitent neprodleně vrátí uživateli částku platební transakce, a to nejpozději do konce prvního pracovního dne od obdržení stížnosti, pokud nemá emitent podezření na podvodné jednání ze strany uživatele karty. V takovém případě emitent prošetří oprávněnost stížnosti, a v případě její oprávněnosti bude postupovat v souladu s požadavkem uživatele a právními předpisy, nebo vrátí částku transakce. V případě neoprávněné stížnosti uvede důvody pro odmítnutí vrácení peněz.

Uživatel souhlasí s tím, že emitent je oprávněn předložit k odbornému posudku potvrzení o provedené autorizované, resp. neprovedené nebo neautorizované transakci za účelem ověření oprávněnosti námitky/stížnosti.

V případě ostatních stížností emitent prošetří oprávněnost stížnosti a v případě jejich oprávněnosti bude postupovat v souladu s požadavkem uživatele a právními předpisy, případně provede požadovanou transakci nebo vrátí částku nesprávně provedené transakce.

V každém případě, kdy by byla stanovena odpovědnost emitenta za neprovedení a/nebo nesprávné provedení a/nebo za opožděné provedení platební transakce a/nebo za provedení neautorizované platební transakce, bude uživateli bezodkladně vrácena částka neprovedené, nesprávně provedené, opožděné nebo neautorizované platební transakce a všechny účtované poplatky, na které má uživatel nárok.

Pokud emitent vrátí částku neoprávněně provedené transakce a v průběhu řešení stížnosti bude určeno, že za transakci, která byla předmětem reklamace, je odpovědný uživatel, pak uživatel souhlasí s tím, že emitent následně zaúčtuje vrácenou částku transakce na jeho kartu. Souhlas uživatele od tohoto okamžiku platí až do konečného vyřešení písemné stížnosti, tj. do dne následujícího po odečtení částky z jeho karty.

Uživatel neodvolatelně souhlasí s tím, že emitent může v tomto případě z jeho karty strhnout veškeré náklady vzniklé v procesu prokazování odpovědnosti uživatele.

Veškeré stížnosti týkající se kvality zboží a/nebo služeb placených kartou řeší uživatel výhradně s prodejním místem.

Emitent nenese žádnou odpovědnost za nepřijetí karty prodejním místem.

Emitent není odpovědný za nemožnost použití karty, za neprovedené nebo nesprávně provedené či provedené neautorizované transakce v případě:

– že existují objektivní rušivé vlivy mimo kontrolu emitenta, jejichž vznik nemohl emitent ovlivnit ani jim zabránit, včetně mimo jiné války, nepokojů, teroristických činů, stávek, přerušení telekomunikačního spojení a přerušení dodávek elektřiny.

– že existují povinnosti vyplývající pro emitenta z jiných předpisů.

– podvodu uživatele.

 1. Změna osobních údajů

Uživatel je povinen prostřednictvím mobilní aplikace Aircash pravidelně zajišťovat přesnost a správnost svých osobních údajů, včetně změny adresy, jména a/nebo příjmení a všech dalších údajů, které mohou mít vliv na právo používat kartu, a to bezodkladně, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne změny, a současně předložit emitentovi příslušné doklady prokazující tuto změnu.

Pokud uživatel nesplní povinnost z předchozího odstavce, může emitent uživateli odepřít právo kartu používat, zrušit ji a účtovat náklady spojené s jejím zrušením.

Emitent neodpovídá za škodu, která uživateli vznikne v důsledku oznámení změn osobních údajů, které neproběhlo včas nebo řádným způsobem.

 1. Změny všeobecných obchodních podmínek, poplatků a směnného kurzu

Emitent oznámí uživateli změny a dodatky těchto VOP KA nejméně 2 (dva) měsíce před datem nabytí účinnosti těchto změn na e-mailovou adresu, kterou uživatel uvedl při zakládání peněženky Aircash.

Pokud uživatel nepředloží emitentovi písemné oznámení o nesouhlasu do navrhovaného data nabytí účinnosti změn, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí.

Uživatel, který nesouhlasí s navrhovanými změnami těchto VOP KA, může smlouvu vypovědět až do navrhovaného data nabytí účinnosti změn. Emitent proto zablokuje kartu v den oznámení ukončení smluvních závazků upravených těmito VOP KA nebo nejpozději v den nabytí účinnosti nových VOP KA. Emitent nebude uživatele o provedené blokaci výslovně informovat.

Změny použitého směnného kurzu vyplývající ze změny referenčního směnného kurzu, stejně jako změny směnného kurzu nebo poplatků, které jsou pro uživatele výhodnější, mohou být provedeny bez oznámení uživateli.

 1. Ukončení smlouvy

Smlouva o používání karty pozbývá platnosti:

– ukončením smlouvy, tj. vzdáním se práva uživatele používat kartu.

– ukončením smlouvy, tj. zrušením karty ze strany emitenta.

– smrtí uživatele.

Uživatel může smlouvu kdykoli písemně vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

Emitent může smlouvu vypovědět písemně na e-mailovou adresu uživatele s výpovědní lhůtou 2 (dva) měsíce.

Výpovědní lhůta začíná běžet ode dne odeslání písemné výpovědi emitenta uživateli, tj. ode dne doručení výpovědi uživatele emitentovi.

Emitent je oprávněn vypovědět smlouvu bez uplynutí výpovědní lhůty a zabránit uživateli v dalším používání karty v případech:

– kdy uživatel jedná v rozporu s ustanoveními smlouvy, těchto VOP KA nebo závaznými předpisy upravujícími právní vztah mezi emitentem a uživatelem, včetně předpisů týkajících se poskytování platebních služeb a boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

– v případě zneužití karty.

– v případě nezaplacení poplatků a nákladů vzniklých používáním Karty.

– kdy uživatel při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje.

Uživatel nemá nárok na vrácení zaplacených poplatků v případě ukončení platnosti smlouvy a/nebo karty.

Ukončením platnosti smlouvy a/nebo karty nezanikají povinnosti uživatele vyplývající z používání karty.

Karta je doplňkem peněženky Aircash a je s ní plně propojena, proto platí následující:

– smlouvu je možné vypovědět pro tu část obchodního vztahu souvisejícího s kartou, který se řídí těmito VOP KA. To znamená, že uživatel může zůstat uživatelem peněženky Aircash, která se řídí VOP PA.

– smlouva může být vypovězena v plném rozsahu, a to pro celý obchodní vztah upravený VOP PA a těmito VOP KA.

Smlouvu není možné vypovědět tak, že by uživatel vypověděl VOP PA a ponechal si kartu a zachoval část obchodního vztahu upravenou těmito VOP KA.

Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a emitent má informace, že z karty bude následně stržena předvídatelná nebo nepředvídatelná částka, vyhrazuje si emitent právo ponechat prostředky v peněžence Aircash zablokované za účelem inkasa těchto pohledávek v přiměřené lhůtě, aby takové inkaso mohlo proběhnout. Po uplynutí této lhůty může uživatel zbývající prostředky vyplatit v souladu s VOP PA.

 1. Zvláštní ustanovení

Držitelé karet nesmí kartu žádným způsobem distribuovat, převádět ani poskytovat osobám s bydlištěm v Indii.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP KA byly zveřejněny 1. října 2021 a od tohoto data platí pro všechny smluvní vztahy uzavřené od tohoto data. Tyto VOP KA platí pro stávající smluvní vztahy od 1. prosince 2021.

Jazykem uzavření smlouvy mezi emitentem a uživatelem je chorvatština. Jazykem komunikace je chorvatština nebo angličtina.

Smlouva se řídí chorvatským právem a veškeré spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní spadají do místní příslušnosti soudu v Záhřebu.

Řešení sporů:

Na tyto VOP KA se přiměřeně použijí ustanovení o řešení sporů z VOP PA.