Aircash Informace o zpracování osobních údajů - Aircash Skip to main content

Informace o zpracování osobních údajů

ÚVOD

Tvoje údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), jakož i v souladu se zákonem o zavedení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Tento dokument poskytuje informace v souladu s články 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. informace o tom, jak zpracováváme tvé osobní údaje, jak uplatnit tvá práva týkající se zpracování osobních údajů, jakož i další důležité informace v souladu s pozitivními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů. Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na všechny uživatele, kteří si vyžádali nebo obdrželi službu od společnosti Aircash, jakož i na všechny ostatní osoby, které jsou účastníky určitých přímých nebo nepřímých obchodních vztahů se společností Aircash nebo jsou jakýmkoli způsobem spojeny nebo budou spojeny se společností Aircash. Zásady ochrany osobních údajů platí stejně pro všechny uživatele služeb Aircash kdekoli na světě, včetně všech uživatelů aplikace Aircash a dalších služeb poskytovaných společností Aircash.

Tvoje bezpečnost je pro nás důležitá, a proto se snažíme zpracovávat tvé osobní údaje co nejzákonněji, nejpoctivěji a nejtransparentněji a zároveň chránit soukromí tvých osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a to pomocí vysoce technických, bezpečnostních a organizačních ochranných opatření.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aircash d.o.o., PIN: 99833713101, se sídlem Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, Chorvatsko, e-mail: [email protected], tel.: (42080) 081-0207 (dále jen jako „Aircash“).

2. CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE A JAK JE SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje jsou jakékoli údaje týkající se fyzické osoby, jejíž totožnost byla nebo může být zjištěna. Identifikovatelná osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména prostřednictvím identifikátoru (např. jména, příjmení, identifikačního čísla, čísla IBAN, lokalizačních údajů, online identifikátoru nebo jednoho či více faktorů specifických pro identitu této osoby).

Abychom s tebou mohli navázat obchodní vztah a/nebo ti poskytnout finanční službu, nebo (v jiných případech) služby související s podnikáním a službami poskytovanými společností Aircash, shromažďujeme následující kategorie osobních údajů:

a)  V první řadě údaje přímo od tebe v jakémkoliv typu komunikace se společností Aircash (ústně, písemně, prostřednictvím digitálních komunikačních kanálů). Například při navazování obchodního vztahu s tebou a/nebo při poskytování našich služeb a/nebo při zjišťování a ověřování tvojí totožnosti a/nebo při provádění opatření náležité péče nebo při plnění zákonných povinností společnosti Aircash (např. podle zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu, zákona o elektronických penězích nebo zákona o platebním styku) shromažďujeme tvé osobní údaje, jako jsou základní identifikační údaje: jméno a příjmení, datum a země narození, PIN, adresa trvalého/přechodného pobytu, údaje v dokladu totožnosti, státní občanství. Odmítnutí poskytnout tyto informace má za následek nemožnost uzavřít konkrétní smlouvu nebo navázat obchodní vztah se společností Aircash.

b) Při používání aplikace Aircash, jiných produktů, webových stránek a sociálních sítí. Aircash například shromažďuje údaje, jako jsou údaje o IP adrese a zeměpisné poloze uživatelů. Aircash ti jakožto uživateli aplikace Aircash umožňuje přístup ke službě otisků prstů a její používání, za předpokladu, že jsi předtím uložil/a fyzické prvky, z nichž se otisk prstu skládá, do svého zařízení a udělil/a společnosti Aircash souhlas s použitím těchto prvků pro daný účel. Aircash tyto fyzické údaje neukládá ve svém systému a ani je dále nezpracovává pro jiné účely než pro jednorázové potvrzení tvojí totožnosti. Aircash zároveň zpracovává technické údaje systému, které jsou předpokladem pro to, abys mohl/a využívat službu vzdáleně, těmi jsou například operační systém, který používáš, typ mobilního zařízení a/nebo počítače, typ a verze prohlížeče, jazyk prohlížeče a/nebo mobilního zařízení, a v případě potřeby může zpracovávat i další údaje tohoto typu.

c) Kategorie údajů vznikajících při zpracování jakýchkoli údajů během poskytování služeb Aircash, například údajů o transakcích.

d) Od třetích stran na základě právní povinnosti nebo jiného právního základu, jakož i z veřejně dostupných zdrojů v souladu s platnými předpisy.

3. PRO JAKÉ ÚČELY SPOLEČNOST AIRCASH ZPRACOVÁVÁ TVÉ ÚDAJE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU TAK ČINÍ?

Tvoje osobní údaje jsou zpracovávány při splnění jedné z následujících podmínek:

a) Zpracování údajů je nezbytné pro splnění právních povinností (např. povinností stanovených zákonem o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu), jakož i pro jednání v souladu s jednotlivými akty přijatými příslušnými institucemi Chorvatské republiky nebo jinými orgány, jejichž příkazy je společnost Aircash povinna plnit na základě zákona nebo jiných předpisů. Zpracování těchto osobních údajů je zákonnou povinností a společnost Aircash může odmítnout uzavření smlouvy, nebo např. poskytnutí služby na základě smlouvy, nebo může ukončit stávající obchodní vztah v případě, že respondent neposkytne zákonem stanovené údaje.

b) Zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je respondent, nebo pro jednání na žádost respondenta před uzavřením smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je povinné. Pokud respondent odmítne poskytnout kteroukoli z informací nezbytných pro účely uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou respondent je, může se stát, že Aircash nebude schopna poskytnout určité služby, a proto může odmítnout uzavřít smluvní vztah.

c) Zpracování údajů je nezbytné pro naplnění oprávněného zájmu společnosti Aircash nebo třetích stran. Oprávněný zájem zahrnuje zpracování pro účely, jako je řízení provozních, reputačních a jiných rizik společnosti Aircash, přijetí opatření k zabezpečení osob a/nebo majetku, zpracování osobních údajů v rámci společnosti Aircash pro interní administrativní účely a ochrana počítačových a elektronických komunikačních systémů. Při zpracovávání osobních údajů respondenta na základě oprávněného zájmu Aircash vždy zohledňuje zájmy a základní práva a svobody respondenta a zejména dbá na to, že jeho zájmy nestojí nad zájmy Aircash, na nichž je zpracování osobních údajů založeno.

d) Respondent souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více speciálních účelů. Aircash si vyžádá souhlas pro účely, jako je poskytování informací o nabídkách Aircash a v tom případě může respondentovi poskytovat nabídky a výhody související s novými nebo již sjednanými produkty a službami Aircash a pro účely přímého marketingu s cílem rozvoje obchodního vztahu s Aircash, účasti na průzkumu trhu, v jehož důsledku může Aircash respondenta vyzvat, aby vyjádřil svůj názor na Aircash, produkty a služby Aircash v příležitostných průzkumech a používání služby otisku prstu pro přístup k mobilní peněžence Aircash.

Souhlas je dobrovolný a respondent může kdykoli odvolat dříve udělený souhlas za účelem marketingu, průzkumu trhu a identifikace pomocí služby otisků prstů pro přístup do mobilní peněženky Aircash. V takovém případě se osobní údaje týkající se respondenta pro tento účel nezpracovávají, čímž není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním. Aircash neodmítne uzavřít nebo vymáhat dohodu, pokud odpůrce odmítne nebo odvolá souhlas. Všechny výše uvedené souhlasy mohou být odvolány a v případě jakýchkoli dotazů je ti k dispozici oddělení zákaznické podpory Aircash.

4. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

V případě automatizovaného rozhodování včetně profilování (např. při vytváření analytického modelu rizika praní špinavých peněz a financování terorismu), ti čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů dává právo nebýt předmětem rozhodnutí, založeného výhradně na automatizovaném zpracování tvých osobních údajů, včetně profilování, pokud tedy toto rozhodnutí není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi tebou a společností Aircash, které je povoleno chorvatskými právními předpisy (např. Zákonem o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu) nebo právními předpisy členského státu EU, kterému Aircash jako správce podléhá a které je založeno na tvém souhlasu.

V případech, kdy je automatizované zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy a je založeno na výslovném souhlasu respondenta, Aircash jako správce provádí vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů respondentů, minimálně včetně práva na lidský zásah vůči správci, na vyjádření svého stanoviska a na napadení rozhodnutí.

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aircash uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění smluvních a zákonných povinností.

Aircash uchovává osobní údaje po dobu stanovenou v konkrétním předpise, který je společnost Aircash povinna uplatňovat při své činnosti (např. zákon o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu, zákon o elektronických penězích atd.), tj. ne déle, než je nezbytné k dosažení účelu, pro který jsou údaje zpracovávány. Aircash je jakožto finanční instituce povinna uplatňovat zákon o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu, který ukládá, že údaje, informace a dokumentace respondentů, shromážděné za účelem provádění opatření, úkonů a postupů pro prevenci a odhalování praní špinavých peněz a financování terorismu se uchovávají nejméně po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu, tj. vztahu nebo transakce, vymezené příslušným zákonem o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Výjimečně je možné zpracovávat údaje i déle, je-li to nezbytné pro jiné legitimní účely (např. pro potřeby soudních a jiných zákonných procesů apod.), přičemž mohou být jednotlivé doby uchovávání údajů prodlouženy.

V situacích, kdy není pro konkrétní zpracování údajů předepsána žádná doba uchování, Aircash, jakožto správce, dobu uchovávání definuje a údaje jsou vždy uchovávány tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, kvůli kterým jsou zpracovávány.

6. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ TVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aircash může poskytovat informace třetím stranám na základě souhlasu respondenta nebo při plnění smlouvy, ve které je respondent jednou ze smluvních stran, nebo na základě ustanovených zákonů a předpisů.

Osobní údaje budou poskytovány určitým třetím stranám, kterým je společnost Aircash ze zákona povinna údaje poskytnout, jako např. Chorvatské národní bance (CNB), Ministerstvu financí (Úřadu pro prevenci praní špinavých peněz), daňové správě a dalším institucím v Chorvatské republice a EU, kterým je společnost Aircash oprávněna nebo povinna poskytnout osobní údaje v souladu s platnými zákony a dalšími příslušnými předpisy, upravujícími činnost finančních institucí (např. zákon o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu, zákon o elektronických penězích, zákon o platebním styku atd.). Aircash zpřístupní osobní údaje respondentů a třetích stran, pokud to bude nutné k provedení transakcí, těm třetím stranám, se kterými má uzavřenou smlouvu o ochraně osobních údajů, za účelem provádění služeb, které Aircash poskytuje respondentům, nebo za účelem usnadnění budoucích transakcí nebo doplnění údajů z veřejně dostupných zdrojů.
To se týká například poskytovatelů poštovních služeb, IT služeb, poradenských a konzultačních služeb, obchodních a marketingových služeb a advokátních kanceláří.

Upozorňujeme, že všechny osoby, které mají vzhledem k povaze své práce se společností Aircash nebo pro ni přístup k osobním údajům, jsou také povinny uchovávat tyto údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, jakož i dalšími platnými a závaznými zákony a vnitřními předpisy, přijatými na základě těchto zákonů.

Kromě toho může společnost Aircash přenášet osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, ale pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení požadavků respondenta (například platební služby) nebo v rozsahu požadovaném zákonem nebo jiným právně závazným základem společnosti Aircash.

Osobní údaje mohou být předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci na základě rozhodnutí Evropské komise, že třetí země, oblast činnosti nebo jedno či více konkrétních odvětví v rámci této třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

7. PRÁVA RESPONDENTŮ

Každý respondent, jehož osobní údaje zpracovává Aircash v roli správce, má následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům(v souladu s ustanovením čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – umožňuje respondentovi zjistit, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, tzn. respondent má právo obdržet od Aircash potvrzení o tom, zda jsou jeho údaje zpracovávány, o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, zamýšlené době, po kterou budou údaje uloženy atd.

b) Právo na opravu údajů (v souladu s ustanovením článku 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – umožňuje respondentovi požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se ho týkají.

c) Právo na výmaz(„právo být zapomenut“ v souladu s ustanovením čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – umožňuje respondentovi požádat o vymazání osobních údajů, přičemž Aircash nesmí osobní údaje respondenta vymazat, pokud je zpracování nezbytné (např. splnění předepsané povinnosti uchovávání údajů nebo v případě stanovení, výkonu nebo obhajoby právních nároků).

d) Právo na omezení zpracování(v souladu s ustanovením článku 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – umožňuje respondentovi požádat o omezení zpracování osobních údajů, například v případě, že respondent zpochybňuje přesnost osobních údajů nebo považuje zpracování za nelegální.

e) Právo na přenositelnost údajů(v souladu s ustanovením článku 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – umožňuje respondentovi předat údaje jinému správci. Je třeba poznamenat, že právo na přenositelnost se vztahuje pouze na osobní údaje respondentů, které osobně poskytli společnosti Aircash, a pokud je to technicky proveditelné.

f) Právo vznést námitku(v souladu s ustanovením článku 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – umožňuje respondentovi vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je zpracování prováděno ve veřejném zájmu nebo je nezbytné pro oprávněný zájem společnosti Aircash (včetně profilování) nebo pokud jsou údaje respondenta zpracovávány pro účely přímého marketingu. Aircash se zdrží dalšího zpracovávání osobních údajů respondentů, pokud neprokáže, že pro zpracování existují oprávněné důvody (důvody, jejichž význam přesahuje zájmy, práva a svobody respondentů), nebo pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu(v souladu s ustanovením čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – umožňuje respondentovi kontaktovat Agenturu pro ochranu osobních údajů, Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Chorvatsko.

8. VÝKON PRÁV RESPONDENTA

Pro uplatnění svých práv v souvislosti s ochranou osobních údajů mají respondenti k dispozici pracovníky Aircash z oddělení zákaznické podpory a pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze písemně kontaktovat na následující adrese: Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Chorvatsko nebo prostřednictvím e-mailu: [email protected].

Aircash tě bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti bude informovat o všech přijatých opatřeních. Výjimečně může být tato lhůta v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce, s ohledem na složitost a počet požadavků, o kterých je Aircash povinna tě informovat.

9. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů pravidelně aktualizujeme tak, aby byly přesné a aktuální, a vyhrazujeme si právo změnit jejich obsah, pokud to budeme považovat za nezbytné. O případných změnách budeš včas informován/a prostřednictvím našich webových stránek (www.aircash.eu) v souladu se zásadou transparentnosti.