Aircash Валутни курсове на Aircash - Aircash Skip to main content

Валутни курсове на Aircash

Валутни курсове на еврото

* процентни надценки спрямо последните налични референтни обменни курсове на еврото, публикувани от Европейската централна банка
* В случай на обмен на валути, различни от EUR (напр. RON към HUF), обменът се извършва RON-EUR/EUR-HUF

Валутни курсове на Aircash Mastercard


* Приложимият валутен курс означава тук валутния курс на Mastercard, прилаган еднакво за покупка и продажба.
** Процентни надценки над последните налични референтни валутни курс ове в евро, издадени от Европейската централна банка.
В случай на обмен на валути, които не са в EUR (например RON към HUF), обменът се извършва RON-EUR / EUR-HUF.