Skip to main content

Opći uvjeti platne kartice

Opći uvjeti poslovanja za platne kartice

 1. Opće odredbe

Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, OIB: HR99833713101 (u daljnjem tekstu: “Izdavatelj”) je institucija za elektronički novac registrirana pod brojem IEN 116 temeljem rješenja Hrvatske narodne banke od dana 03.10.2019. godine, broj rješenja 251-020/10-19/BV. Izdavatelj izdaje elektronički novac pod navedenom licencom važećom unutar cijelog Europskog gospodarskog prostora, temeljem upisa u registar platnih institucija i institucija za elektronički novac Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA):

https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/view/PSD_EMI/HR_HNB!IEN116.

Kontakt podaci:

e-mail: info@aircash.eu

telefon: 01/457-3537 i 01/457-3538

Svaki Korisnik koji uz Aircash novčanik želi koristiti platnu karticu mora pročitati i prihvatiti i ove Opće uvjete poslovanja za platne kartice (u daljnjem tekstu: OU PK) koji uz važeće Opće uvjete Aircash novčanika (u daljnjem tekstu: OU AN) dodatno reguliraju upotrebu platnih kartica u sklopu ugovornog odnosa koji se ostvaruje prihvaćanjem OU AN i čine njihov sastavni dio.

Slanjem zahtjeva za izdavanje platne kartice smatra se da ste upoznati s ovim OU PK i da ste ih pročitali i prihvatili.

 1. Pojmovnik

Korisnik Kartice (u daljnjem tekstu: Korisnik) – Korisnik Aircash novčanika koji je od Izdavatelja zatražio izdavanje Kartice, prihvatio ove OU PK s pravima i obavezama u sklopu ugovornog odnosa te kojem je Izdavatelj isporučio Karticu.

Prepaid Kartica (u daljnjem tekstu: Kartica) – Kartica koja se izdaje Korisniku na temelju zahtjeva podnesenog za izdavanje Kartice. Karticu izdaje Izdavatelj na ime Korisnika, a njome se omogućava plaćanje roba i/ili usluga preko prihvatnog uređaja ili na daljinu, podizanje gotovog novca i korištenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samoposlužnom uređaju.

Transakcije se provode prema pravilima kartičnih kuća i ovisno o iznosu transakcije, autorizacija transakcije provodi se prinošenjem Kartice ili umetanjem u platni uređaj ili bankomat. Uređaj može tražiti autorizaciju transakcije unosom PIN-a.

Transakcije na daljinu provode se upotrebom podataka s Kartice pri čemu se može zatražiti autentifikacija Korisnika putem Aircash mobilne aplikacije.

PIN (engl. Personal Identification Number) Kartice – osobni tajni identifikacijski broj koji služi za identifikaciju Korisnika i/ili autorizaciju platnih transakcija (u daljnjem tekstu: PIN). PIN je nedvojben dokaz identiteta Korisnika koji je obavio određenu transakciju upotrebom PIN-a čiji uvjeti zahtijevaju takvu verifikaciju. Potrebno je istaknuti da je PIN Kartice jedinstven i veže se isključivo uz Karticu i da se razlikuje od PIN-a kojim se pristupa mobilnoj aplikaciji Aircash novčanik.

Aircash mobilna aplikacija – programsko rješenje koje omogućuje korištenje usluga Aircash novčanika.

Dinamička konverzija valuta (engl. Dynamic Currency Conversion, DCC) – usluga kod koje, prilikom isplate gotovine ili plaćanja roba i/ili usluga na prihvatnim mjestima u inozemstvu, Korisnik može, ukoliko mu je navedeno ponuđeno na ekranu uređaja, odabrati iznos terećenja u domicilnoj valuti. Primjenjivi tečaj za dinamičku konverziju valute i eventualna naknada za uslugu prikazani su na ekranu uređaja te potvrdi o transakciji.

Prodajno mjesto – mjesto na kojem poslovni subjekti i fizičke osobe prihvaćaju Karticu kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja pri prodaji roba i/ili usluga.

EFTPOS (engl. Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) uređaj – elektronički uređaj na prodajnom ili isplatnom mjestu, namijenjen provođenju platnih transakcija plaćanja roba i/ili usluga ili podizanja gotovog novca, koji ovisno o sustavu od Korisnika može zahtijevati autorizaciju transakcije, na način koji uvjetuje EFTPOS uređaj, i Kartice (bez identifikacije, identifikacija PIN-om ili potpis evidencije utroška).

Zamjenska kartica – kartica koja se izdaje kao zamjena za izgubljenu, ukradenu ili oštećenu Karticu ili u slučaju promjene imena i/ili prezimena Korisnika.

Pouzdana autentifikacija Korisnika – autentifikacija na osnovi uporabe dvaju ili više elemenata koji pripadaju u kategoriju znanja (nešto što samo Korisnik zna), posjedovanja (nešto što samo Korisnik posjeduje) i svojstvenosti (nešto što Korisnik jest) koji su međusobno neovisni, sukladno Zakonu u platnom prometu i EU direktivi 2015/2366.

Autorizacija – platna transakcija smatra se autoriziranom ako je Korisnik Kartice dao suglasnost za izvršenje platne transakcije ili ako je Korisnik Kartice dao suglasnost za izvršenje niza platnih transakcija čiji je dio ta platna transakcija.

Politika o zaštiti privatnosti – akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima, a osigurava adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i svim ostalim vezanim zakonskim propisima.

Prigovor na poslovanje – izjava o nezadovoljstvu Korisnika u vezi s uslugom, koji smatra da mu je u poslovnom odnosu sa Izdavateljem povrijeđeno neko pravo, a uključuje i prigovor na transakcije platnom Karticom.

 1. Izdavanje Kartice

Kartica se može izdati svakoj poslovno sposobnoj fizičkoj osobi ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 • Korisnik je uspostavio ugovorni odnos prihvaćanjem OU AN i prihvaćanjem ovih OU PK kod podnošenja zahtjeva za izdavanjem Kartice ili pri aktivaciji Kartice kroz Aircash mobilnu aplikaciju,
 • Korisnik je obavio identifikaciju kroz Aircash mobilnu aplikaciju i u tu svrhu predočio osobne dokumente i druge podatke potrebne za uspostavu poslovnog odnosa,
 • Izdavatelj je proveo postupak identifikacije i provjere Korisnika i odobrio zahtjev za izdavanje Kartice.

Izdavatelj u sklopu procesa identifikacije može od Korisnika zatražiti dodatne dokumente radi ispunjavanja zakonskih obaveza, uključujući obaveze predviđene propisima koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom o zaštiti privatnosti propisanoj od strane Izdavatelja.

Korisnik može u svakom trenutku do uručenja Kartice odustati od zahtjeva za izdavanje Kartice, uz obvezu da Izdavatelju nadoknadi sve troškove izdavanja Kartice, te prihvaća da mu u tu svrhu naplaćene naknade neće biti vraćene. Naknade i troškovi vezani uz izdavanje i korištenje Kartice iskazani su na internetskoj stanici Izdavatelja: https://aircash.eu/naknade/. Plaćanje naknade obavlja se odmah unutar Aircash mobilne aplikacije, umanjenjem elektroničkog novca s Aircash novčanika Korisnika.

Izdavatelj je ovlašten odbiti izdati Karticu Korisniku bez davanja obrazloženja i bilo kakve odgovornosti prema podnositelju zahtjeva za izdavanjem.

Izdana Kartica je u vlasništvu Izdavatelja, te je neprenosiva na drugog Korisnika.

Izdavatelj će izraditi i dostaviti neaktiviranu Karticu na adresu Korisnika navedenu u zahtjevu za izdavanje. Korisnik će aktivirati Karticu kroz Aircash mobilnu aplikaciju gdje mu je na raspolaganju i PIN na uvid.

Neaktiviranu Karticu Korisnik je obvezan aktivirati kroz Aircash mobilnu aplikaciju i/ili, ako se radi o cobranding Kartici, procesom koji je odredio cobranding partner, nakon provedenih svih sigurnosnih procedura i standarda propisanih od strane Izdavatelja.

 1. Rok važenja Kartice i obnavljanje Kartice

Kartica se izdaje Korisniku s rokom važenja naznačenim na samoj Kartici i vrijedi do trenutka aktivacije zaprimljene obnovljene Kartice odnosno najdulje do isteka zadnjeg dana mjeseca naznačenog na Kartici.

Ukoliko Korisnik ne želi nakon isteka roka važenja postojeće Kartice koristiti obnovljenu Karticu s istim brojem Kartice, ali s novim rokom važenja Kartice, potrebno je da 2 (dva)

mjeseca prije isteka roka važenja postojeće Kartice pisanim putem otkaže obnovu Kartice.

Naknada za izdavanje nove Kartice, po isteku roka važenja postojeće, propisana je Cjenikom objavljenim na https://aircash.eu/naknade/.

Izdavatelj zadržava pravo samostalno, prema svojoj poslovnoj odluci, izdati novu Karticu sa istim ili boljim uvjetima i funkcionalnostima, ali drugačijeg naziva i prije isteka roka važenja postojeće Kartice, zbog npr. unaprjeđenja sigurnosnih mehanizama Kartice, implementacije novih tehnologija ili sigurnosnih standarda kartičnog poslovanja i u drugim slučajevima uvjetovanim poslovnim razlozima. U tom slučaju postojeća Kartica vrijedi do dana o kojem će Izdavatelj obavijestiti Korisnika, a s kojim datumom će ju zamijeniti nova Kartica, ali drugačijeg naziva.

Kartica čiji je rok važenja istekao ne smije se koristiti te ju Korisnik mora uništiti (prerezati).

 1. Limit potrošnje

Kartica predstavlja instrument plaćanja koji se oslanja na Aircash novčanik i Korisnik za potrošnju ima isključivo sredstva koja su mu na raspolaganju unutar Aircash novčanika. Ukoliko bi zbog pravila kartičnih kuća i/ili zakašnjelih transakcija Korisnikov račun otišao u negativno stanje, Korisnik je dužan za isti iznos nadoknaditi razliku na stanju Aircash novčanika. Ukoliko Korisnik to ne učini u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od nastanka negativnog stanja, Izdavatelj zadržava pravo naplatiti se drugim sredstvima. Ovo pravo Izdavatelj zadržava i nakon prestanka upotrebe Kartice, odnosno nakon raskida Ugovora.

Izdavatelj postavlja dnevne i mjesečne limite potrošnje putem Kartice za različite vrste transakcija.

Izdavatelj postavlja limite potrošnje u obliku volumena i broja transakcija koji se može provesti.

Osnovni limiti dani su u tabeli u nastavku, a mogu biti promijenjeni na manji ili veći iznos sukladno procjeni rizika Izdavatelja i poslovnim odlukama:

Dnevni limit potrošnje

10.000,00 HRK

Dnevni limit podizanja gotovog novca na bankomatima

5.000,00 HRK

Mjesečni limit potrošnje

30.000,00 HRK

Mjesečni limit podizanja gotovog novca na bankomatima

30.000,00 HRK

 1. Korištenje Kartice

Kartica se može koristiti za bezgotovinska plaćanja pri plaćanju roba i/ili usluga na prodajnim mjestima s oznakom prihvata Mastercard kartica, za kupnju bez prisustva kartice, za podizanje gotovog novca na bankomatima i isplatnim mjestima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, koja su označena prihvatom Mastercard kartica te za druge pogodnosti koje su omogućene njenim Korisnicima.

Pri plaćanju Korisnik ne smije dopustiti da Kartica izađe iz njegovog vidokruga, a ako to ipak učini, čini to na vlastiti rizik i sam snosi odgovornost za moguću zlouporabu Kartice.

Korisnik ne smije svoju Karticu davati na upotrebu drugim osobama. Ukoliko to učini svjesno prihvaća odgovornost za moguću štetu, a posljedica može biti i trajna blokada i uskrata korištenja Kartice.

Korisnik ne smije koristiti Karticu u protuzakonite svrhe, uključujući plaćanje roba i/ili usluga koje su zakonom zabranjene na teritoriju zemlje u kojoj se nalazi u trenutku transakcije. Korisnik snosi svu odgovornost za slučaj nezakonitog plaćanja Karticom.

Izdavanjem Kartice Korisniku je omogućeno beskontaktno korištenje Kartice. Ako Korisnik ne želi privremeno ili trajno imati tu mogućnost, može zatražiti ukidanje beskontaktne funkcije podnošenjem zahtjeva pisanim putem. Ukidanjem funkcije za beskontaktne transakcije Korisnik nastavlja koristiti izdanu Karticu iako je na njoj prisutna/otisnuta oznaka beskontaktnog plaćanja. Pri upotrebi Kartice s oznakom beskontaktnog plaćanja po kojoj je Korisnik ukinuo mogućnost beskontaktnog plaćanja Korisnik odabire da na prihvatnim mjestima želi upotrebljavati Karticu isključivo kontaktno, odnosno umetanjem ili provlačenjem Kartice na EFTPOS uređaju, o čemu se obvezuje informirati prihvatno mjesto. Korisnik može ponovo zatražiti pisanim putem omogućavanje beskontaknog plaćanja, pri čemu Izdavatelj može i odbiti takav zahtjev, bez da informira Korisnika o razlozima.

U slučaju korištenja Kartice protivno svrsi propisnoj ovim OU PK, Izdavatelj može onemogućiti daljnje korištenje Kartice.

Korisnik se prilikom korištenja Kartice mora pridržavati svih sljedećih pravila:

 • mora čuvati tajnim PIN Kartice i sve podatke naznačene na Kartici kao što su njen broj, rok važenja i troznamenkasti kontrolni broj otisnut na poleđini, te PIN ni u kojem slučaju ne smije priopćiti drugim osobama, uključujući Izdavatelja, njegove zaposlenike, policiju, pravosudna tijela i prihvatna mjesta na internetu,
 • PIN Kartice ne smije zapisati na Kartici ili drugim dokumentima ili drugom mediju, odnosno na računalu, mobilnom ili drugom elektroničkom uređaju,
 • PIN Kartice mora zapamtiti, s napomenom da je PIN raspoloživ na uvid u Aircash mobilnoj aplikaciji,
 • prilikom plaćanja roba i/ili usluga na prodajnim mjestima, Korisnik mora zatražiti i dobiti potvrdu o izvršenoj transakciji,
 • dužan je odmah po primitku potvrde o izvršenoj transakciji provjeriti iznos transakcije naznačen na toj potvrdi,
 • u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspješne autorizacije platne transakcije, Korisnik od prodajnog mjesta mora zatražiti i dobiti potvrdu o neizvršenoj transakciji odnosno potvrdu o neuspješnoj autorizaciji,
 • dužan je čuvati potvrde o izvršenim autoriziranim, neautoriziranim odnosno neizvršenim transakcijama,
 • u slučaju plaćanja roba i/ili usluga preko interneta, Korisnik mora izbjegavati plaćanje preko neprovjerenih internetskih stranica kao i voditi računa da se plaćanje obavlja isključivo preko računala koje posjeduje adekvatnu zaštitu od računalnih virusa ili drugih zloćudnih programa.

Platna transakcija koju je Korisnik inicirao korištenjem Kartice smatra se autoriziranom ako je Korisnik dao suglasnost za izvršenje platne transakcije na jedan od sljedećih načina:

 • uručenjem ili prinošenjem Kartice prodajnom mjestu radi kupnje roba i/ili usluga te unošenjem PIN-a u EFTPOS uređaj, odnosno potpisivanjem evidencije utroška generiranog iz EFTPOS uređaja ako EFTPOS uređaj ne podržava prihvat EMV (čip) kartica,
 • uručenjem ili prinošenjem Kartice isplatnom mjestu radi podizanja gotovog novca te unošenjem PIN-a u EFTPOS uređaj na isplatnom mjestu, odnosno potpisivanjem potvrde o transakciji podizanja gotovog novca iz EFTPOS uređaja na isplatnom mjestu ako EFTPOS uređaj ne podržava prihvat EMV (čip) kartica,
 • umetanjem Kartice u bankomat i unošenjem PIN-a u bankomat,
 • pri kupnji roba i/ili usluga putem interneta Korisnik se identificira te se platna transakcija autorizira unosom broja Kartice, datuma isteka Kartice, troznamenkastog kontrolnog broja otisnutog na poleđini Kartice i potvrdom na mobilnom uređaju unutar Aircash mobilne aplikacije koja može generirati push-notifikaciju u tu svrhu,
 • davanjem podataka o Kartici prihvatnom mjestu kada je u pitanju kataloška ili telefonska prodaja,
 • umetanjem ili prinošenjem Kartice samoposlužnom uređaju odnosno postupanjem s Karticom na način na koji samoposlužni uređaj uvjetuje autorizaciju (prilikom beskontaktnog plaćanja Karticom, plaćanja cestarine i u drugim sličnim slučajevima kada se platna transakcija ne autorizira na jedan od naprijed opisanih načina),
 • za beskontaktna plaćanja zakonski se propisuju limiti iznosa transakcije do kojih je plaćanje moguće provesti bez autorizacije potpisom ili PIN-om. Ovi se limiti mogu razlikovati na različitim tržištima, odnosno u različitim zemljama. Iz sigurnosnih razloga ponekad je i transakcije beskontaktnom Karticom ispod propisanog limita potrebno autorizirati PIN-om ili potpisom, čime se potvrđuje da je Kartica u posjedu ovlaštenog Korisnika koji jedini zna ispravan PIN ili čiji je potpis autentičan. Unos PIN-a ili traženje potpisa za transakcije beskontaktnom Karticom ispod limita može biti uvjetovan i parametrima određenim od strane Izdavatelja, a koji se postavljaju prema iznosu i broju prethodno učinjenih beskontaktnih transakcija, sukladno zakonskim propisima i rizicima,
 • Zakonska pravila i kartična pravila omogućavaju provođenje određenih transakcija na POS uređajima ili na internetu bez Pouzdane autentifikacije Korisnika. U tim slučajevima od Korisnika se neće zahtijevati unos PIN-a ili potvrda transakcije putem push-notifikacije kroz Aircash mobilnu aplikaciju.

Suglasnost za izvršenje platne transakcije dana na jedan od načina iz prethodnog stavka ove točke OU PK se ne može opozvati, osim iznimno, u slučaju dogovora Korisnika i/ili Izdavatelja i/ili prodajnog mjesta.

Elektronički podaci o platnoj transakciji koje je Izdavatelj primio od prihvatnog mjesta predstavljaju nalog za plaćanje. Vrijeme primitka naloga za plaćanje je bilo koji trenutak u kojem Izdavatelj primi elektroničke podatke o platnoj transakciji od prihvatnog mjesta. Izdavatelj će za iznos platne transakcije koja je inicirana upotrebom Kartice ili podataka s Kartice teretiti račun Korisnika Kartice odmah nakon primitka naloga za plaćanje.

Korisnik je obvezan zadržati za sebe originalni primjerak korisničkog računa (slip), odnosno potvrdu o neizvršenju platne transakcije koju dobije od prihvatnog mjesta, koju je Korisnik u slučaju prigovora obvezan predočiti Izdavatelju. Korisnik Kartice obvezan je odmah nakon izvršenja platne transakcije provjeriti iznos platne transakcije naznačen na slipu. U slučaju da je pojedino prihvatno mjesto na kojem je pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja zbog brzine provedbe transakcija ili tehnoloških preduvjeta, a do iznosa transakcija propisanih od kartične platne sheme, definirao da se slip ne izdaje automatski, primjerice za beskontaktna plaćanja, plaćanje cestarina i slično, Korisnik Kartice može na prihvatnom mjestu zatražiti izdavanje potvrde o obavljenoj platnoj transakciji.

Izdavatelj ima pravo ograničiti upotrebu Kartica na određenim prodajnim mjestima temeljem procjene rizika, regulatornih ili zakonskih obaveza, te kada postoje sigurnosni razlozi ili ako druge okolnosti slučaja opravdavaju takvu odluku. Izdavatelj zadržava pravo upravljati funkcionalnostima Kartice.

 1. Uvjeti plaćanja

Platne transakcije učinjene Karticom umanjuju raspoloživo stanje u Aircash novčaniku Korisnika odmah nakon izvršenja. Ukoliko u Aircash novčaniku Korisnika nema dovoljno sredstava za izvršenje platne transakcije, transakcija će biti odbijena.

Periodična (engl. recurring) plaćanja:

Korisnik može odabrati upotrebu periodičnih plaćanja ako internet prodajno mjesto (Trgovac) nudi takvu opciju. Iznos plaćanja i učestalost plaćanja odredit će Trgovac.

Izdavatelj nije stranka u dogovoru o periodičnim plaćanjima između Korisnika i Trgovca, a takva plaćanja regulirat će se uvjetima i odredbama Trgovca. Izdavatelj ne može otkazati ili izmijeniti takva plaćanja. Svaki zahtjev za izmjenom ili otkazivanjem periodičnih plaćanja Korisnik treba uputiti izravno Trgovcu.

Izdavatelj nije odgovoran za osiguravanje dovoljnih sredstava u Aircash novčaniku za obavljanje periodičnih plaćanja i nije dužan obavijestiti Korisnika ako postoji vjerojatnost stvaranja negativnog stanja na Aircash novčaniku. Ako stanje u Aircash novčaniku Korisnika prijeđe u negativno, primjenjivat će se uvjeti navedeni u odjeljku 5.

Ukoliko postoji sumnja u prijevarno ponašanje Korisnika ili druge okolnosti koje za rezultat mogu imati negativno stanje u Aircash novčaniku u poznatom ili nepoznatom iznosu, pri čemu postoji rizik nenaplate od strane Izdavatelja, Korisnik se neopozivo slaže da Izdavatelj ima pravo zadržati sredstva u Aircash novčaniku Korisnika blokirana u svrhu naplate takvih potraživanja u razumnom roku koji će osigurati naplatu. Po isteku tog roka preostali dio sredstava Korisnik može nastaviti koristiti ili iskupiti sukladno OU AN.

Izdavatelj zadržava pravo odbiti bilo koju transakciju po vlastitom nahođenju. Izdavatelj nije odgovoran u slučaju da prodajno mjesto odbije prihvatiti Karticu ili ako Izdavatelj ne odobri transakciju ili otkaže ili obustavi upotrebu Kartice u skladu s ovim OU PK.

 1. Naknade, troškovi i tečajevi

Sve naknade opisane u nastavku naplaćuju se iz raspoloživih sredstva Korisnika unutar Aircash novčanika, a Korisnik je dužan osigurati sredstva unutar Aircash novčanika. Ukoliko se pojedine naknade ne mogu naplatiti moguće je da Kartica neće biti izdana, obnovljena ili neće imati sve funkcionalnosti na raspolaganju. Ukoliko naknada kreira negativno stanje unutar Aircash novčanika, naplaćuje se od prve sljedeće uplate u Aircash novčanik.

Naknade i troškovi naplaćuju se prema Cjeniku objavljenom na https://aircash.eu/naknade/ koji predstavlja sastavni dio ovih OU PK.

Izdavatelj naplaćuje trošak izdavanja Kartice u visini kako je propisano Cjenikom važećim na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje Kartice.

Korisnik može na osnovu pisanog zahtjeva zatražiti izdavanje Zamjenske kartice za oštećenu Karticu ili u slučaju promjene imena i/ili prezimena Korisnika. Trošak izdavanja Zamjenske kartice naveden je u Cjeniku.

Mjesečna naknada za upotrebu Kartice naplaćuje se sukladno Cjeniku iz raspoloživih sredstava unutar samog Aircash novčanika.

Za transakcije podizanja gotovog novca na bankomatima i EFTPOS uređajima Izdavatelj naplaćuje naknadu za podizanje gotovog novca koja umanjuju raspoloživo stanje unutar Aircash novčanika i naplaćuje se u cijelosti na dan izvršenja transakcije odnosno autorizacije transakcije.

Druge vrste transakcija mogu biti podložne naknadama, što je transparentno navedeno u Cjeniku.

Ukoliko u Aircash novčaniku nema dovoljno sredstava za isplatu traženog iznosa gotovine ili provođenje transakcije uvećane za naknadu, transakcija nije moguća.

Za transakcije podizanja gotovog novca na bankomatima i transakcije plaćanja roba i/ili usluga na prihvatnim mjestima u inozemstvu, inozemne banke mogu Korisniku Kartice ponuditi uslugu dinamičke konverzije valute te odabir iznosa terećenja transakcije u domicilnoj valuti. Iznos primjenjivog tečaja i/ili naknade koja se naplaćuje Korisniku određen je od strane inozemne banke i biti će prikazan na ekranu uređaja prije izvršenja transakcije, stoga Izdavatelj ne preuzima odgovornost za tečaj i/ili naknade koje će se obračunati prilikom korištenja navedene usluge.

Ukoliko Korisnik prihvati uslugu dinamičke konverzije valute, iznos primjenjivog tečaja i/ili naplaćene naknade biti će ispisan i na potvrdi o uspješno provedenoj transakciji od strane inozemne banke. Usluga dinamičke konverzije valuta može biti nepovoljnija za Korisnika Kartice od odabira opcije terećenja u valuti zemlje u kojoj se Kartica koristi.

Platne transakcije izvršene Karticom u valuti različitoj od valute u kojoj se vodi Korisnikov Aircash novčanik, preračunavaju se u valutu Korisnikovog Aircash novčanika u trenutku obavljanja transakcije i to na način da se iznos preračuna u valutu Korisnikovog Aircash novčanika prema tečaju Izdavatelja ili prema tečaju Mastercarda. Ukoliko se preračun vrši prema tečaju Mastercarda, Izdavatelj ne može imati utjecaja na proces. Za ovakve transakcije Izdavatelj naplaćuje naknadu za konverziju valute prema važećem Cjeniku.

Zbog višestrukog mijenjanja tečajeva međunarodnih sustava tijekom dana, moguće je da su tečajevi za transakcije obavljene tijekom istog dana različiti.

Izdavatelj će svoja eventualna potraživanja prema Korisniku nastalih uslijed tečajnih razlika prilikom korištenja Kartice za plaćanje roba i/ili usluga u inozemstvu, ili nastalih zbog terećenja neautoriziranih transakcija, uključujući i potraživanja po osnovi naknada, naplatiti na jedan od slijedećih načina:

 • za iznos potraživanja teretit će se Aircash novčanik Korisnika, na što Korisnik prihvaćanjem ovih OU PK izričito i neopozivo pristaje,
 • iznos potraživanja naplatit će prilikom prve slijedeće uplate sredstava na Aircash novčanik, na što Korisnik prihvaćanjem ovih OU PK izričito i neopozivo pristaje.
 1. Zaštitne mjere

Korisnik može kroz Aircash mobilnu aplikaciju izvršiti privremenu blokadu Kartice, te je kasnije može odblokirati. Korisnik može izvršiti i trajnu blokadu, nakon koje upotreba Kartice više nije moguća.

Korisnik je dužan bez odgađanja obavijestiti Izdavatelja o nestanku (gubitku ili krađi), zlouporabi i izostanku primitka Kartice kao i o sumnji da je neovlaštena osoba saznala podatke o Kartici, uključujući i PIN. Osim obavijesti Izdavatelju, Korisnik je dužan unutar Aircash mobilne aplikacije onemogućiti korištenje Kartice do razrješenja situacije.

Ukradena Kartica, osim fizičke krađe Kartice, podrazumijeva i mogućnost krađe i zlouporabe podataka s Kartice.

Korisnik je dužan navedene činjenice prijaviti na telefon +385 1 457 3537 ili +385 1 457 3538 ili na e-mail adresu info@aircash.eu. Po primitku prijave Izdavatelj će privremeno ili trajno blokirati Karticu i onemogućiti njeno daljnje korištenje.

Na osnovi prijave nestanka ili krađe Kartice i trajne blokade, Korisniku se izdaje Zamjenska kartica. Trošak izdavanja snosi Korisnik.

Ukoliko Korisnik pronađe Karticu nakon prijave njenog nestanka i trajne blokade, ne smije ju koristiti, već ju mora uništiti, prerezati preko čipa i preko magnetske trake.

Troškove učinjene nevažećom Karticom u cijelosti snosi Korisnik.

Izdavatelj je ovlašten blokirati Karticu i/ili onemogućiti njeno korištenje na temelju zahtjeva Korisnika, a u sljedećim slučajevima i bez prethodne prijave odnosno zahtjeva Korisnika:

 • ako Korisnik postupa protivno ovim OU PK,
 • ako uzastopno unosi pogrešan PIN na fizičkom prodajnom mjestu ili pogrešne podatke o Kartici kod online plaćanja,
 • po saznanju Izdavatelja za smrt Korisnika,
 • u slučaju postojanja razloga koji se odnose na sigurnost Kartice,
 • u slučaju postojanja razloga koji se odnose na sumnju na neovlašteno korištenje ili korištenje Kartice s namjerom prijevare ili zlouporabe.

Izdavatelj na temelju savjesne ocjene svih okolnosti procjenjuje da li je ispunjen neki od uvjeta iz prethodnog stavka za privremenu ili trajnu blokadu Kartice.

Izdavatelj će pisanim putem obavijestiti Korisnika na registriranu e-mail adresu o namjeri i razlozima blokade Kartice, a ako to nije u mogućnosti, učinit će to odmah nakon blokade Kartice. Izdavatelj nije dužan obavijestiti Korisnika o blokadi i razlozima blokade Kartice ako je davanje takve obavijesti u suprotnosti s objektivno opravdanim sigurnosnim razlozima ili protivno zakonu. Izdavatelj nije dužan obavijestiti Korisnika o onemogućavanju korištenja Kartice niti kada Korisnik više puta pogrešno unese PIN ili krive podatke o Kartici kod online plaćanja – takva privremena blokada može biti vremenski ograničena, te će Korisnik naredni kalendarski dan biti u mogućnosti ponovo koristiti Karticu.

Izdavatelj će odmah nakon što prestanu postojati razlozi za privremenu blokadu Kartice, na zahtjev Korisnika, deblokirati Karticu i/ili Korisniku izdati novu Karticu s novim sigurnosnim obilježjima, a ako je Kartica blokirana bez prethodne prijave odnosno zahtjeva Korisnika, Izdavatelj će izvršiti deblokadu odmah nakon što prestanu razlozi zbog kojih je blokirana.

Radi zaštite imovinskih interesa Korisnika Izdavatelj pridržava pravo isključiti mogućnost upotrebe Kartice u pojedinim državama te na određenim prihvatnim mjestima u zemlji i inozemstvu, odnosno na određenim prihvatnim mjestima na internetu kad prema vlastitoj profesionalnoj prosudbi nisu osigurani potrebni sigurnosni standardi u kartičnom poslovanju i kada postoji povećani rizik od prevara ili kaznenih djela iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, pri čemu ovo nisu isključivi razlozi zbog kojih Izdavatelj to može učiniti.

Sigurnost sredstava Korisnika je bitna, stoga blokada Kartice ili odbijanje provođenja transakcije može biti provedeno i automatski od strane ICT sustava Izdavatelja, kada sustav detektira potencijalu prijetnju i sumnjive transakcije. Ukoliko se opisana situacija dogodi prilikom pokušaja provedbe rizične transakcije, Korisnik može kontaktirati korisničku podršku koja će provesti potrebne mjere identifikacije te pomoći kod provođenja transakcije.

 1. Cobranding

Ukoliko Korisnik zatraži Karticu preko neke tvrtke s kojom Izdavatelj ima suradnju (cobranding partner), takva Kartica će biti izdana s nazivom te tvrtke ili drugim komercijalnim nazivom.

Prihvaćanjem ovih OU PK Korisnik je suglasan:

 • da cobranding partner može tražiti prihvaćanje svojih općih uvjeta kojima se regulira upotreba Kartice, odnosno, gdje se mogu nametnuti određena ograničenja ili dodati posebne funkcionalnosti,
 • da cobranding partner ima pravo uvida u stanje na Aircash novčaniku s ciljem omogućavanja drugih funkcionalnosti i ostvarivanja prava koje Korisnik ima kod cobranding partnera,
 • da cobranding partner može zatražiti jednostrani prestanak ovog ugovora reguliranog OU PK i gašenje/blokadu Kartice Korisnika, pri čemu Izdavatelj postupa odmah po nalogu cobranding partnera, bez potrebe da unaprijed obavijesti Korisnika,
 • s naknadama povezanim s cobranding Karticom – objavljene su u sklopu Cjenika,
 • ukoliko se dogodi promjena u suradnji Izdavatelja s cobranding partnerom, Izdavatelj će obavijestiti samo Korisnike iz tog cobranding programa.
 1. Prigovori i pritužbe, alternativno rješavanje sporova i odgovornosti

Korisnik je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 13 (trinaest) mjeseci od dana terećenja Kartice, obavijestiti Izdavatelja o izvršenoj neautoriziranoj transakciji, odnosno o neizvršenoj ili neuredno izvršenoj transakciji jer u protivnom gubi pravo na naknadu štete i ostala prava koja mu s tim u vezi pripadaju po mjerodavnim propisima i ovim OU PK.

U slučaju izvršenja neautorizirane platne transakcije koja je posljedica korištenja izgubljene ili ukradene Kartice ili druge zlouporabe Kartice, Korisnik snosi troškove i štetu koji su nastali takvim korištenjem Kartice do trenutka kada je onemogućio korištenje Kartice unutar Aircash mobilne aplikacije i o tome obavijestio Izdavatelja. Korisnikova odgovornost seže do iznosa predviđenog zakonom unutar zemlje prebivališta Korisnika, osim u specifičnim slučajevima koje predviđa zakon, a temeljem kojih je Korisnik u cijelosti odgovoran za takve transakcije.

Prigovor zbog troška plaćenog Karticom ne oslobađa Korisnika od obveze plaćanja tog troška.

U slučaju prigovora Korisnika zbog nepravilno izvršene ili neautorizirane platne transakcije Izdavatelj će Korisniku odmah vratiti iznos platne transakcije, a najkasnije do kraja prvoga radnoga dana nakon zaprimanja prigovora, osim ako Izdavatelj sumnja u prijevaru Korisnika Kartice i u tom slučaju će obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o sumnji na prijevaru. U tom će slučaju Izdavatelj provesti istragu radi utvrđivanja osnovanosti prigovora, te u slučaju opravdanosti prigovora, postupiti u skladu sa zahtjevom Korisnika i zakonskim odredbama, odnosno vratiti mu iznos provedene transakcije, odnosno u slučaju neopravdanosti dat će obrazloženje razloga odbijanja povrata.

Korisnik je suglasan da je Izdavatelj ovlašten podnijeti na vještačenje potvrdu o izvršenoj autoriziranoj, odnosno neizvršenoj ili neautoriziranoj transakciji radi provjere osnovanosti prigovora/pritužbe.

U slučaju ostalih prigovora Izdavatelj će provesti istragu osnovanosti prigovora te će u slučaj osnovanosti prigovora postupiti u skladu sa zahtjevom Korisnika i zakonskim odredbama, odnosno izvršiti traženu transakciju ili povrat iznosa pogrešno provedene transakcije.

U svakom slučaju u kojem bi se utvrdila odgovornost Izdavatelja za neizvršenje i/ili neuredno izvršenje i/ili za zakašnjelo izvršenje platne transakcije i/ili za izvršenje neautorizirane platne transakcije Korisniku će se vratiti bez odgode iznos neizvršene, neuredno izvršene, zakašnjele ili neautorizirane platne transakcije i sve zaračunane naknade na koje Korisnik ima pravo.

Ukoliko Izdavatelj izvrši povrat iznosa pogrešno provedene transakcije, a tijekom rješavanja prigovora utvrdi se odgovornost Korisnika za provođenje transakcije koja je bila predmet prigovora, Korisnik je suglasan da Izdavatelj naknadno tereti njegovu Karticu za iznos te transakcije koji mu je prijevremeno vraćen. Suglasnost Korisnika iz ove točke vrijedi sve do konačnog rješenja pismenog prigovora odnosno sve do dana naknadnog terećenja njegove Kartice.

Korisnik se neopozivo slaže da Izdavatelj može u ovakvom slučaju teretiti njegovu Karticu za sve troškove proizašle u postupku dokazivanja odgovornosti Korisnika.

Sve prigovore u vezi s kvalitetom roba i/ili usluga plaćenih Karticom, Korisnik rješava isključivo s prodajnim mjestom.

Izdavatelj ne preuzima odgovornost za neprihvaćanje Kartice od strane prodajnog mjesta.

Izdavatelj ne odgovara za nemogućnost korištenja Kartice, za neizvršenu ili pogrešno izvršenu odnosno, izvršenu neautoriziranu transakciju u slučaju:

 • postojanja objektivnih smetnji koje su izvan kontrole Izdavatelja na čiji nastanak Izdavatelj nije mogao utjecati niti ih je mogao spriječiti, uključujući ali ne ograničavajući se na rat, nemire, teroristička djela, štrajkove, prekid telekomunikacijskih veza i prestanak opskrbe električnom energijom,
 • postojanja obveza koje za Izdavatelja proizlaze iz drugih propisa,
 • prijevare Korisnika.
 1. Promjena osobnih podataka

Korisnik je dužan, putem Aircash mobilne aplikacije, održavati svoje osobne podatke ažurnim, uključujući promjenu adrese, imena i/ili prezimena i svih drugih podataka koji utječu na pravo korištenja Kartice, i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana nastanka promjene, te istodobno dostaviti Izdavatelju odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje nastala promjena.

Ukoliko Korisnik ne postupi u skladu s obvezom iz prethodnog stavka, Izdavatelj može Korisniku uskratiti pravo korištenja Kartice, oduzeti Karticu i naplatiti troškove njenog oduzimanja.

Izdavatelj ne odgovara za štetu koju je Korisnik pretrpio zbog nepravodobne ili neuredne obavijesti o promjenama osobnih podataka.

 1. Izmjene općih uvjeta, naknada i tečaja

Izdavatelj će o izmjenama i dopunama ovih OU PK obavijestiti Korisnika najmanje 2 (dva) mjeseca prije datuma početka primjene tih izmjena i dopuna, na e-mail adresu koju je Korisnik dostavio pri otvaranju Aircash novčanika.

Ukoliko Korisnik do predloženog datuma početka primjene izmjena i dopuna ne dostavi Izdavatelju pisanu obavijest o njihovom neprihvaćanju, smatrat će se da je Korisnik suglasan s predloženim izmjenama i dopunama.

Korisnik koji ne prihvaća predložene izmjene i dopune ovih OU PK može otkazati Ugovor do predloženog datuma stupanja izmjena i dopuna na snagu. Sukladno tome, Izdavatelj će izvršiti blokadu Kartice na dan dostavljene obavijesti o raskidu ugovornih obaveza reguliranih ovim OU PK ili najkasnije s danom stupanja na snagu novih OU PK. Izdavatelj neće posebno obavještavati Korisnika o provedenoj blokadi.

Izmjene primijenjenog tečaja koje proizlaze iz promjene referentnog tečaja, kao i izmjene tečaja ili naknada koje su povoljnije za Korisnika mogu se provesti bez obavještavanja Korisnika.

 1. Prestanak Ugovora

Ugovor za korištenje platne Kartice prestaje važiti:

 • otkazom Ugovora, odnosno, odricanjem Korisnika od prava na korištenje Kartice,
 • otkazom Ugovora, odnosno, opozivom Kartice od strane Izdavatelja,
 • smrću Korisnika.

Korisnik može i bilo kada otkazati Ugovor pisanim putem, s otkaznim rokom od mjesec dana.

Izdavatelj može pisanim putem na e-mail adresu Korisnika otkazati Ugovor uz otkazni rok od 2 (dva) mjeseca.

Otkazni rok počinje teći od datuma slanja pisanog otkaza Izdavatelja Korisniku, odnosno danom primitka Korisnikovog otkaza od strane Izdavatelja.

Izdavatelj je ovlašten otkazati Ugovor i bez proteka otkaznog roka te onemogućiti Korisniku daljnje korištenje Kartice:

 • ako Korisnik postupa protivno odredbama Ugovora, ovih OU PK ili prisilnih propisa koji su mjerodavni za pravni odnos između Izdavatelja i Korisnika, uključujući propise koji se odnose na pružanje platnih usluga i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma,
 • u slučaju nepodmirenja naknada i troškova nastalih korištenjem Kartice,
 • ako je Korisnik prilikom sklapanja Ugovora dao neistinite podatke.

Korisnik nema pravo na povrat plaćenih naknada u slučaju prijevremenog prestanka važenja Ugovora i/ili Kartice.

Prestankom važenja Ugovora i/ili Kartice ne prestaju obveze Korisnika nastale korištenjem Kartice.

S obzirom da je platna Kartica dodatak Aircash novčaniku, odnosno instrument plaćanja za sredstva u Aircash novčaniku, vrijedi sljedeće:

 • Ugovor se može otkazati za dio poslovanja u vezi s platnom Karticom, što je regulirano ovim OU PK. To znači da Korisnik može ostati Korisnikom Aircash novčanika, što je regulirano OU AN,
 • Ugovor se može otkazati u potpunosti, za ukupno poslovanje regulirano kroz OU AN i OU PK,
 • Ugovor se NE može otkazati na način da Korisnik raskine OU AN, a zadrži Karticu i dio poslovanja reguliran ovim OU PK.

Ukoliko se Ugovor otkazuje, a Izdavatelj ima saznanja da će Kartica naknadno biti terećena za predvidivi ili nepredvidivi iznos, Izdavatelj ima pravo zadržati sredstva na Aircash novčaniku blokirana u svrhu naplate takvih potraživanja u razumnom roku koji će osigurati naplatu. Po isteku tog roka preostali dio sredstava Korisnik može iskupiti sukladno OU AN.

 1. Završne odredbe

Ovi OU PK primjenjuju se od 1. svibnja 2021. godine.

Za sklapanje Ugovora i komunikaciju između Izdavatelja i Korisnika koristit će se hrvatski jezik.

Na Ugovor se primjenjuje hrvatsko pravo, a za sve sporove koje proizlaze iz Ugovora ili su u vezi s njim mjesno je nadležan sud u Zagrebu.

Rješavanje sporova:

Odredbe o rješavanju sporova iz OU AN na odgovarajući način primjenjuju se i na ove OU PK.