Terms & Conditions

AIRCASH D.O.O.

ŠVEAROVA 1 , HR-10000 ZAGREB

 

Opće odredbe i uvjeti Aircash platne usluge („Usluga“)

1.
Definiraju odnose između korisnika platnih usluga (potrošača, fizičkih osoba) i pružatelja platne usluge, Aircash institucije za platni promet (dalje: Aircash).

2.
Aircash d.o.o. je trgovačko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Švearova 1, OIB: 99833713101, upisano u registar institucija za platni promet pod brojem IPP410, temeljem rješenja Hrvatske narodne banke od 2. ožujka 2016. godine. Aircash se bavi platnim uslugama novčanih pošiljaka koje se odnosi na platne transakcije između pravnih osoba te između fizičkih i pravnih osoba.

3.
Ove Odredbe i uvjeti primjenjuju se na Aircash platnu uslugu i dostupni su na web stranici pružatelja usluga i Aircash mobilnoj aplikaciji (koja se instalira s App store-a i Google Play-a),

4.
Kontakt brojevi telefona na koje korisnici mogu zatražiti podatke o platnoj usluzi su: 01/457-3537 i 01/457-3538 (08-17 radnim danom) te na e-mail adresi info@aircash.eu.

5.
Aircash pruža platne usluge temeljem odobrenja Hrvatske narodne banke koja je ovlaštena za kontrolu i nadzor rada Aircash-a. Financijskog regulatora može se kontaktirati poštom na adresi:
Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb, Hrvatska, tel. + 385 1 45 64 555 ili internetom na info@hnb.hr.

6.
Platna usluga koju Aircash nudi odnosi se na domaću uslugu novčanih pošiljaka (dalje: Usluga) i odvija se u domaćoj valuti (HRK). Uplate novčanih sredstava odvijaju se u gotovini na prodajnim mjestima partnera ili kreditnim/debitnim karticama putem Aircash aplikacije. Isplate novčanih sredstava odvijaju se u gotovini na prodajnim mjestima partnera. Partneri usluge na kojima se može izvršiti uplata ili isplata gotovine mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:

Prodajna mjesta partneri

Radno vrijeme i adrese poslovnica partnera vidljivi su na web stranici Aircash-a, a ti su podaci također dostupni i putem mobilnih aplikacija korisnika.

7.
Putem Aircash-a moguće je izvršiti uplatu na online i isplatu s online računa partnera te kupnju prepaid bonova Aircash partnera. Partneri se mogu pronaći na sljedećoj poveznici:

Online partneri usluge

Uplate novčanih sredstava odvijaju se u gotovini na prodajnim mjestima Aircash partnera ili kreditnim/debitnim karticama putem Aircash aplikacije. Isplate novčanih sredstava odvijaju se u gotovini na prodajnim mjestima Aircash partnera.

8.
Korisnici moraju imati pametni telefon i mobilnu aplikaciju (koja je dobavljiva na adresi: Google Play ili Apple App Store) kako bi mogli koristiti Uslugu. Korisnici moraju biti prijavljeni da bi koristili Uslugu i to upisivanjem svojih osobnih podataka u mobilnu aplikaciju te provjerom identiteta na prodajnim mjestima partnera. Osobni podaci koji se upisuju:
• Ime
• Prezime
• OIB
• Broj mobilnog telefona
Nakon upisivanja osobnih podataka u mobilnu aplikaciju, korisniku se šalje SMS poruka s potvrdom točnosti unesenog broja telefona te s validacijskim kodom. Taj validacijski kod korisnik upisuje u mobilnu aplikaciju i može započeti s korištenjem Usluge. SMS poruka ide na trošak Aircash sustava. Korisnik za točnost upisanih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću.
Aircash sustav radi dodatne sigurnosti korisnika, može prije pojedinih uplata i isplata sredstava vršiti provjeru identiteta korisnika predočavanjem osobnog dokumenta blagajniku na prodajnom mjestu partnera. Osobni dokument se odnosi na osobnu iskaznicu ili putovnicu korisnika i moguće je da će biti zatražena od strane blagajnika na prodajnom mjestu partnera. Blagajnik može napraviti uvid u osobni dokument korisnika, usporediti s podacima unesenima u mobilnu aplikaciju Aircash te blagajnik može radi dodatne sigurnosti unijeti i broj osobnog dokumenta u Aircash sustav putem blagajne. Korisnici instalacijom Aircash mobilne aplikacije i prihvaćanjem ovih općih uvjeta pristaju na predočavanje osobnog dokumenta na prodajnim mjestima Aircash partnera, dok Aircash vodi računa o privatnosti podataka korisnika sukladno svim propisima i prihvaćenim normama, detaljnije u čl. 20. i 21.

9.
Svaka transakcija inicira se iz mobilne aplikacije korisnika navođenjem podataka o iznosu i primatelju plaćanja, kada se radi o transakciji slanja novaca. Svaka takva transakcija ima dodijeljenu šifru koja se predočava na prodajnom mjestu te se temeljem nje i izvršava uplata sredstava. Šifra može biti dodijeljena i u vidu barkoda koji se skenira na prodajnom mjestu.

10.
Inicijacijom slanja novca putem mobilne aplikacije i uplatom sredstava na prodajnom mjestu partnera ili upisivanjem podataka o kreditnoj/debitnoj kartici, korisnik autorizira, digitalno potpisuje i odobrava novčanu pošiljku. Ako korisnik platnih usluga osporava da je autorizirao izvršenu platnu transakciju ili tvrdi da platna transakcija nije uredno izvršena, Aircash će provjeriti da li je platna transakcija bila pravilno zabilježena i proknjižena te provjeriti da na izvršenje platne transakcije nije utjecao tehnički kvar ili neki drugi nedostatak. Korisnici usluga će davati takve prigovore putem odjela korisničke podrške Aircash-a na navedene mailove i brojeve telefona te će istim putem biti i obaviješteni o statusima rješavanja njihovih prigovora.

11.
Primatelj plaćanja će putem mobilne aplikacije biti automatski obaviješten da su mu poslana i uplaćena novčana sredstva te će dobiti šifru transakcije (različita od šifre uplatne transakcije) temeljem koje može podignuti sredstva. Slanjem šifre transakcije Aircash daje ovlaštenje primatelju plaćanja da primi i podigne poslani novčani iznos. Šifra može biti dodijeljena i u vidu barkoda koji se skenira na prodajnom mjestu. Sredstva su primatelju plaćanja raspoloživa za podizanje nakon nekoliko sekundi po njihovoj uplati od strane platitelja.

12.
Ukoliko primatelj plaćanja ne podigne novčana sredstva u roku od 30 dana od dana uplate novčanih sredstava, Aircash će putem mobilne aplikacije izvijestiti platitelja da podigne uplaćena novčana sredstva umanjena za iznos naknade, uz potrebnu šifru transakcije. Ukoliko niti platitelj ne podigne tako vraćenu transakciju u roku od dodatnih 30 dana od zaprimanja obavijesti, transakcija će biti u potpunosti stornirana a sredstva će biti pripisana Aircash-u.
Kod isplata od strane poslovnih partnera, primatelj transakcije ima vremenski rok 30 dana od zaprimanja šifre transakcije za podići navedenu transakciju. Ukoliko ju ne podigne u spomenutom roku, transakcija će biti u potpunosti stornirana a sredstva će biti pripisana Aircash-u.

13.
Visine naknada navedene su korisnicima na webu i u mobilnoj aplikaciji. Platitelj uvijek snosi trošak naknada. Mobilna aplikacija pri generiranju transakcije slanja sredstava izračunava i točan iznos naknade koju treba platitelj platiti.

14.
Isporuke notifikacija u mobilnim aplikacijama te SMS poruka nakon izvršene registracije idu putem mobilne mreže pružatelja telekomunikacijskih usluga na tržištu te Aircash nije odgovoran za tehničke kvarove koji se događaju izvan sustava koji su njegovo vlasništvo.

15.
Određene transakcije mogu biti blokirane u slučaju kada su korisnici koji sudjeluju u transakcijama sumnjivi prema kriterijima SPNFT-a te pod mjerama kontrole državnih i/ili EU pravosudnih ili drugih tijela. Takve transakcije blokiraju se na prodajnom mjestu partnera te se ne mogu izvršiti niti uplate niti isplate sredstava. Također, za pojedine osobe mogu se dozvoliti transakcije, no uz detaljnije provjere predočavanjem identifikacijskih dokumenata i/ili davanjem drugih informacija. Aircash i njegovi partneri mogu odbiti pružiti uslugu bilo kojoj osobi bez navođenja razloga, posebice kako bi se spriječila prevara, pranje novca ili financiranje terorizma ili kako bi se udovoljilo primjenjivom propisu, sudskom nalogu ili zahtjevu bilo kojeg regulatornog ili vladinog tijela.

16.
U gornjim slučajevima mogu se tražiti i dodatne provjere u cilju točne provjere identiteta korisnika te za potrebe naknadnih izvješća prema regulatornim tijelima i nadležnim uredima.

17.
U slučajevima više sile ili zbog razloga koji su izvan kontrole Aircash-a ili njegovih partnera, kao što su loši vremenski uvjeti ili telekomunikacijski kvarovi, uplata i/ili isplata nekih novčanih pošiljaka može se odgoditi, no automatski se nastavlja nakon uklanjanja inicijalnih prepreka.

18.
Aircash ne jamči dostavu ili prikladnost bilo koje robe ili usluga plaćenih ovom novčanom pošiljkom. Ako se usluga koristi za plaćanje neke fakture ili drugog dugovanja, plaćanje Aircash-u neće ukinuti pošiljateljevu obvezu da podmiri ta dugovanja. Aircash ne može ulaziti u poslovni odnos svojih korisnika. Aircash je usluga transfera novaca te je posao Aircash-a da novac prenese između korisnika na siguran i brz način. Na korisnicima je pravo da definiraju karakter njihovog poslovnog odnosa na temelju kojega je transakcija pripremljena i uplaćena. Ako korisnik sumnja na zloporabu ili neko drugo prekršajno/kazneno djelo treba se javiti nadležnim institucijama i pokrenuti procedure. Aircash stoji na raspolaganju svim institucijama.

19.
Podaci o transakcijama – šifre transakcija, su povjerljivi za korisnike i kao takvi ne smiju se priopćavati trećim osobama. Upozorava se pošiljatelj da novac ne šalje nepoznatoj osobi. Podaci o transakcijama automatski šalju se mobilnim aplikacijama korisnika te Aircash nije odgovorna u slučaju neovlaštenog davanja tih podataka trećim osobama te u slučajevima krađe ili gubitka mobilnih telefona korisnika – u tom slučaju korisnici su dužni promptno kontaktirati korisničku podršku Aircash-a. Aircash je tada dužan napraviti trenutačnu blokadu korisničkih računa. Također, Aircash je dužan omogućiti ponovnu registraciju za korištenje Usluge tim korisnicima na njihovu inicijativu.

20.
Radi same funkcionalnosti Aircash aplikacije moguće je prikupljanje osobnih podataka korisnika kao što su ime i prezime, telefonski broj i OIB. Društvo Aircash d.o.o. prikuplja i koristi te osobne podatke samo kako bi održalo funkcionalnost cijelog informatičkog rješenja-a i omogućilo usluge korisnicima te prema istim korisnicima i njihovim podacima ima obvezu povjerljivosti. Društvo Aircash d.o.o. štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, korištenja ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, korištenja ili odavanja.
Osobni podaci korisnika obrađuju se prema primjenjivim propisima. Osobne podatke korisnika kontrolira Aircash te ih koristi u skladu s potrebom pružanja usluge. Nadalje, Aircash koristi osobne podatke (dalje “informacije”) korisnika, zajedno s drugim informacijama koje se prikupe ili koje nastanu tijekom odnosa korisnika s Aircash-om, kao što su pojedinosti o transakcijama, povijesti transakcija i slično, kako bi se korisnicima mogle osigurati tražene usluge (uključujući između ostaloga svrhe kao što su administriranje, korisnička usluga, verifikacija korisnika, sprječavanje prevare te djelatnosti razvijanja proizvoda i poslovanja).
Više o zaštiti podataka pročitajte i saznajte iz naše Police o zaštiti podataka koja je ujedno i sastavni dio ovih općih uvjeta.

21.
Aircash će priopćiti informacije trećim osobama samo ukoliko je to nužno za obavljanje transakcija i to s kojima ima ugovorni odnos o zaštiti informacija, kako bi se izvršile novčane pošiljke ili olakšale buduće transakcije ili informacije nadopunile informacijama iz javno dostupnih izvora, kao što su informacije kojima se provjerava točnost korisničkog OIB-a. To također pomaže Aircash-u da razumije i da poboljša svoju ponudu proizvoda i usluga. Aircash može također priopćiti informacije trećim osobama u slučajevima kada je to razumno nužno, u svrhu sprječavanja i otkrivanja zločina, progona okrivljenika, u svrhu nacionalne sigurnosti ili kada to traži zakon. Aircash čuva informacije, marketinške odabire i povijest transakcija pošiljatelja na temelju rasporeda čuvanja podataka ne dulje no što je nužno za svrhe u koje su podaci prikupljeni i u skladu s primjenjivim propisima. Ako pošiljatelj ne obavi drugu transakciju u razdoblju čuvanja podataka, informacija o pošiljatelju jednako kao i svi marketinški odabiri bit će izbrisani.

22.
Korisnik ima pravo pristupiti svojim Informacijama i zatražiti njihovu kopiju te može ispraviti, izbrisati ili blokirati Informacije koje su nepotpune, netočne ili zastarjele. Također može u bilo kojem trenutku na legitimnoj osnovi izraziti primjedbu koja se odnosi na korisnika u pogledu obrade njegovih informacija, u slučajevima kada obrada nije potrebna da bi se obavila usluga, ili temeljem zakona ili odredbe.

23.
Aircash ima odgovornost za odgovorno i zakonski utemeljeno čuvanje osobnih podataka korisnika te neovlašteno ili nezakonito korištenje njihovih osobnih podataka od strane Aircash-a i svih ostalih osoba kojima je Aircash priopćio te podatke.

24.
Prigovor je svaka izjava o nezadovoljstvu koju uputi bivši, sadašnji ili potencijalni korisnik Aircash-a (u daljnjem tekstu: korisnik) u vezi s pružanjem Aircash usluge. Prigovori se mogu podnijeti na jedan od sljedećih načina:
• e-mailom: prigovor@aircash.eu
• poštom: Aircash d.o.o., Švearova 1, Zagreb
• telefaksom: 01/4620-107

Aircash na web-stranici osigurava obavijesti o mogućnosti i načinu podnošenja pisanih prigovora:
Politika upravljanja prigovorima

Prigovor minimalno treba sadržavati:
• osobne podatke korisnika
• detaljan opis događaja/situacije ili okolnosti koje su izazvale nezadovoljstvo, a koje su predmet prigovora te dokaz osnovanosti prigovora
• adresu za dostavu

Aircash ne odgovara na anonimne prigovore.
Aircash će u skladu s važećim propisima korisniku izdati potvrdu o primitku prigovora. Upiti podneseni usmenim putem (putem telefona) ne smatraju se prigovorima i ako je moguće, rješavaju se odmah nakon primitka. Ako rješavanje prigovora nije moguće provesti odmah nakon njegova primitka, nakon zaprimanja prigovora on se dostavlja organizacijskoj jedinici Aircash-a mjerodavnoj za rješavanje prigovora, ovisno o domeni poslovanja. U slučaju da prigovor ne sadržava sve potrebne podatke za postupanje po njemu, podnositelja prigovora zatražit će se njegova nadopuna. Aircash će u pravilu odgovor na prigovor dostaviti na način na koji joj je prigovor upućen ili na način, odnosno na adresu koju je podnositelj naveo u prigovoru. Na pisani prigovor odgovor se upućuje pisanim putem.
Aircash će se u skladu s važećim propisima očitovati na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora, osim ako je za prigovore povezane s pojedinom uslugom propisan drugačiji rok. Kod kompleksnijih prigovora čije rješavanje može trajati dulje od očekivanoga Aircash će pravodobno obavijestiti podnositelja prigovora o razlozima odgode te o okvirnom vremenu u kojem podnositelj prigovora može očekivati odgovor.
Evidencija prigovora vodi se u elektroničkom obliku i sadržava podatke o podnositelju prigovora, sadržaju te datumu podnošenja prigovora, eventualnim dopunama prigovora te datumu odgovora na prigovor.

25.
Autorsko pravo i druga intelektualna, industrijska i/ili vlasnička prava za Aircash mobilnu aplikaciju i cijelo ICT rješenje (Software) te za bilo koju kopiju koju korisnik napravi, vlasništvo su društva Aircash d.o.o., Švearova 1, Zagreb, OIB: 99833713101, i/ili njegovih dobavljača. Aircash d.o.o. dopušta korištenje Software-a isključivo u skladu s ovim Općim uvjetima. Aircash d.o.o. zadržava sva prava koja nisu posebno dodijeljena prema Općim uvjetima. Opći uvjeti dodjeljuju korisnicima pravo korištenja Software-a čime ne stječu pravo na vlasništvo Software-a.

26.
Instalacijom i korištenjem Aircash aplikacije korisnik je pristao: da aplikacija Aircash pristupa imeniku na mobilnom telefonu, a sve u svrhu olakšavanja korištenja Korisniku, da aplikacija koristi pristup Geolokacijskim uslugama na pametnom telefonu, a sve u svrhu olakšavanja korištenja Korisniku, na primanje povremenih obavijesti od strane Aircash d.o.o. i/ili partnera, a sve u dobroj namjeri putem SMS-a i/ili e-maila te na prihvaćanje ovih Općih odredbi i uvjeta Aircash platne usluge. Aircash d.o.o. ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje popis korisnika Aircash aplikacije trećim stranama.

27.
Aircash d.o.o. neće biti odgovoran korisniku ili nekoj trećoj osobi zbog bilo kakvog direktnog, indirektnog ili slučajnog, financijskog ili drugog gubitka, posebice uslijed nemarnog korištenja aplikacije poput unosa pogrešnih osobnih podataka, unosa pogrešnih podataka o primatelju, dijeljenja PIN-a trećim osobama, dijeljenjem šifri/barkodova za uplate i isplate sredstava trećim osobama, posuđivanja ili gubitka pametnog telefona, tehničkog kvara telefona, nemogućnosti spajanja na Internet na pametnom telefonu, i sličnih namjernih ili nenamjernih problema uzrokovanih krivim korištenjem ili nesposobnošću korištenja aplikacije. Nadalje, društvo Aircash d.o.o. neće biti odgovorno za nikakvu zloporabu od strane svojih zaposlenika. Korisnik je dužan koristiti Aircash aplikaciju sukladno pozitivnim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske. Društvo Aircash d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati zlouporabom ili korištenjem aplikacije protivno pozitivnim zakonima i podzakonskim aktima RH te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj drugoj trećoj strani vezano za zlouporabu ili korištenje protivno pozitivnim zakonima i podzakonskim aktima RH.

28.
Aircash je obveznik prikupljanja i obrade osobnih podataka u svrhu provedbe mjera i radnji koje se poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma a koje se obavlja na temelju i u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

29.
Podatke prikupljene na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i na temelju njega donesenih podzakonskih akata Aircash obrađuje isključivo u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

30.
Aircash i njegovi zaposlenici dužni su prilikom obrade osobnih podataka primijeniti odredbe propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

31.
Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, Aircash je dužan primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka politički izložena osoba, sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući članove uže obitelji ili bliske suradnike:
a) članovi uže obitelji su bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te roditelji politički izložene osobe.
b) bliski suradnik jest svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

32.
Prilikom upisivanja podataka i kreiranja Aircash profila korisnik potvrđuje da nije politički izložena osoba te točnost i istinitost navedenog podatka.

33.
Ove Odredbe i uvjeti primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine.

Back to top