Skip to main content
<
Novosti

Pravila nagradne igre: “Plaćaj Aircash Mastercard karticom i partijaj tjedan dana jahticom”

Aircash Money transfer, Aircash Mastercard, Abon

Zapisnik o izvlačenju dobitnika nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10), AIRCASH d.o.o., OIB: 99833713101, Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska, donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Plaćaj Aircash Mastercard karticom i partijaj tjedan dana jahticom“

Za ova pravila nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske:

KLASA: UP/I-460-02/22-01/262
URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 2.6.2022.

 

Članak 1.

Priređivač

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Plaćaj Aircash Mastercard karticom i partijaj tjedan dana jahticom“ i Voditelj obrade podataka je AIRCASH d.o.o., OIB: 99833713101 sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska, (dalje u tekstu: Priređivač).

 

Članak 2.

Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra pod nazivom „Plaćaj Aircash Mastercard karticom i partijaj tjedan dana jahticom“ (dalje u tekstu: Nagradna igra) trajat će od dana 8.6.2022. (12:00 sati) do 30.6.2022. (12:00 sati).

Pravila Nagradne igre (dalje u tekstu: Pravila) bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja od strane Ministarstva financija.

Svrha Nagradne igre je promidžba usluga i proizvoda Priređivača.

 

Članak 3.

Pravo i način sudjelovanja

U Nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji se u razdoblju trajanja Nagradne igre naznačenog u članku 2. ovih Pravila prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri na način da uspješno izvrše najmanje jedno plaćanje u iznosu od najmanje 50,00 HRK korištenjem Aircash Mastercard prepaid kartice na jednom od online ili fizičkih prodajnih mjesta koje prihvaća plaćanja Aircash Mastercard prepaid karticama.

Svako zasebno plaćanje pojedinog sudionika Nagradne igre izvršeno u skladu s uvjetima navedenim u prethodnom stavku ovoga članka smatrat će se valjanom i zasebnom prijavom te kao takvo ulazi u izvlačenje dobitnika Nagradne igre.

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 4.

Fond nagrada

Ukupni fond nagrada iznosi 57.995,00­­­­­HRK (PDV uključen).

Fond nagrada sastoji se od:

  • 4 pojedinačne VIP ulaznice za Ultra Europe festival u Splitu koji se održava 8., 9. i 10. srpnja 2022. Vrijednost svake pojedinačne VIP ulaznice iznosi 2.780,00 HRK (PDV uključen).
  • 1 VIP aranžman za dvije osobe na Ultra Europe festivalu u Splitu koji se održava 8., 9. i 10. srpnja 2022, a koji uključuje sedam noćenja na jahti i ulaznice za događaje na Braču, Hvaru i Visu te Mastercard Priceless iskustvo uz pristup Mastercard VIP zoni, Ultra Europe poklon i obilazak backstagea. Vrijednost VIP aranžmana iznosi 46.875,00 HRK (PDV uključen).

 

Nagrade nije moguće zamijeniti za novac. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

 

Članak 5.

Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada održat će se 01. srpnja 2022. u sjedištu Priređivača, na adresi Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, Hrvatska u 14:00 sati.

Izvlačenjem će se odrediti 3 pojedinačna dobitnika nagradne igre:

  • Jedan dobitnik osvojit će dvije VIP ulaznice za Ultra Europe festival
  • Jedan dobitnik osvojit će dvije VIP ulaznice za Ultra Europe festival
  • Jedan dobitnik osvojit će 1 VIP aranžman za dvije osobe na Ultra Europe festivalu u Splitu koji se održava 8., 9. i 10. srpnja 2022, a koji uključuje sedam noćenja na jahti i ulaznice za događaje na Braču, Hvaru i Visu te Mastercard Priceless iskustvo uz pristup Mastercard VIP zoni, Ultra Europe poklon i obilazak backstagea.

Dobitnici nagrada bit će izvučeni nasumično putem računalnog programa koji koristi Priređivač.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu tijekom ove Nagradne igre.

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene Nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgledat će tročlana komisija po izboru Priređivača. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu) te će Priređivač pisanu obavijest o dobivenoj nagradi poslati dobitnicima u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada u obliku e-mail pošte poslane na e-mail adresu sudionika ili putem pružatelja poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave.

 

Članak 6.

Preuzimanje nagrada

Nagrade u Nagradnim igrama dobitnici preuzimaju osobno uz predočenje osobne iskaznice na adresi Priređivača ili će im nagrada biti poslana kurirskom službom na adresu koju je korisnik naznačio Priređivaču u roku od 30 dana od dana primitka e-maila poslanog od strane Priređivača na e-mail adresu sudionika koju je isti prijavio kao svoju osobnu e-mail adresu za kontakt i korespondenciju ili od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnik nagrade ne preuzme svoju nagradu u roku iz prethodnog stavka, Priređivač će ponovno u roku od 8 dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovoga članka obavijestiti o dobitku nagrade i o pravu da u naknadnom roku od 8 dana od dana zaprimanja naknadne obavijesti preuzme svoju nagradu.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

 

Članak 7.

Prekid nagradne igre

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu).

 

Članak 8.

Prestanak obveza Priređivača

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom kad dobitnik ili po njemu ovlaštena osoba osobno preuzmu nagradu na adresi Priređivača ili u trenutku kada ovlašteni pružatelj kurirskih usluga pošiljku isporuči na adresu dobitnika.

U svakom slučaju sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju protekom naknadnog roka iz članka 6. ovih Pravila.

 

Članak 9.

Prikupljanje i obrada podataka

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, sudionici su svjesni i suglasni da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (npr. ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), te se njima koristi u svrhu provođenja i odvijanja ove Nagradne igre te zadovoljenja svih zakonskih obveza, kao i dostave nagrada u skladu s ovim Pravilima.

Voditelj obrade osobnih podataka je Priređivač određen u članku 1. ovih Pravila.

Osobni podaci sudionika Nagradne igre čuvat će se sukladno svrsi provođenja Nagradne igre i sukladno svim zakonskim obvezama. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti i s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača Nagradne igre [email protected]. Prigovor na obradu podataka može se uputiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

 

Članak 10.

Ostale odredbe

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija izda odobrenje te ista budu objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu).

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 24. svibnja 2022.