Skip to main content
<
Novosti

Pravila nagradne igre: “Gužvama na cesti odbroji, uz Aircash romobil osvoji”

Aircash Money transfer, Aircash Mastercard, Abon

Zapisnik o izvlačenju dobitnika nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10), AIRCASH d.o.o., OIB: 99833713101, Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska, donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Gužvama na cesti odbroji, uz Aircash romobil osvoji”

Za ova pravila nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske:

KLASA: UP/I-460-02/22-01/140

URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 04.04.2022.

 

Članak 1.

Priređivač

Priređivač nagradne igre pod nazivom Gužvama na cesti odbroji, uz Aircash romobil osvoji i Voditelj obrade podataka je AIRCASH d.o.o., OIB: 99833713101 sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska, (dalje u tekstu: Priređivač).

Članak 2.

Način održavanja, trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra pod nazivom „Gužvama na cesti odbroji, uz Aircash romobil osvoji“ (dalje u tekstu: Nagradna igra)održava se putem Instagram i Facebook stranice Priređivača, a Pravila Nagradne igre (dalje u tekstu: Pravila) bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja od strane Ministarstva financija.

Nagradna igra trajat će od dana 15.04.2022. (12:00 sati) do 02.05.2021. (12:00 sati). Nagradna igra je organizirana i provodi se u 2 (dva) kola kako je određeno u Tablici 1.

Tablica 1.
Kolo Trajanje kola Datum i vrijeme izvlačenja dobitnika
1. kolo 15.04.2022. (12:00 sati) – 18.04.2022. (12:00 sati) 19.04.2022. (15:00 sati)
2. kolo 29.04.2022. (12:00 sati) – 02.05.2022. (12:00 sati) 03.05.2022. (15:00 sati)

Svrha Nagradne igre je promidžba usluga i proizvoda Priređivača.

Članak 3.

Pravo i način sudjelovanja

U Nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji se u razdoblju trajanja Nagradne igre naznačenog u članku 2. ovih Pravila prijave za sudjelovanje u pojedinom kolu ove Nagradne igre na način da putem svojeg Instagram ili Facebook profila objave komentar na Instagram ili Facebook stranici Priređivača te u navedenom komentaru označe 4 (četiri) različite osobe i postanu pratitelj Instagram ili Facebook stranice Priređivača klikom na „Prati“ opciju na jednoj od navedenih stranica.

Prijava iz prethodnog stavka ovog članka Pravilnika mora se izvršiti zasebno za svako pojedino kolo u kojem sudionik Nagradne igre želi sudjelovati. Sudionik Nagradne igre može sudjelovati u svakom pojedinom kolu ove Nagradne igre na način određen u prethodnom stavku ovog članka Pravilnika.

Sudionik ove Nagradne igre može za svako pojedino kolo izvršiti istovjetnu prijavu na način određen u prethodna dva članka ovih Pravila, budući da se za svako pojedino kolo podnose nove i zasebne prijave.

Svaki sudionik Nagradne igre može izvršiti i više valjanih prijava za svako pojedino kolo ove Nagradne igre na način da u svakoj zasebnoj prijavi navede 4 različite i zasebne osobe, poštujući sve uvjete navedene u ostalim stavcima ovog članka Pravila.

U slučaju da sudionik Nagradne igre izvrši više prijava u pojedinom kolu u kojima su označene iste osobe, navedene prijave smatraju se nevažećima te kao takve neće biti uvrštene u izvlačenje dobitnika nagrada za pojedino kolo Nagradne igre za koju je ista izvršena.

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji.

Članak 4.

Fond nagrada

Ukupni fond nagrada iznosi ­­­­­­ 3.998,00 HRK (PDV uključen).

Fond nagrada sastoji se od sveukupno 2 istovjetne i pojedinačne nagrade: Električni XIAOMI Mi Electric Scooter Essential – Black. Vrijednost svake pojedinačne nagrade iznosi 1.999,00 HRK (PDV uključen).

Nagrade nije moguće zamijeniti za novac. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Članak 5.

Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada održat će se u sjedištu Priređivača, na adresi Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska zasebno za svako pojedino kolo na način i u vremenskim okvirima određenim u Tablici 1. (članak 2. ovih Pravila).

Dobitnici nagrada bit će izvučeni nasumično putem računalnog programa koji koristi Priređivač.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu tijekom 2 kola ove Nagradne igre.

Ako u pojedinom kolu, zbog nedovoljnog broja sudionika igre ili drugog razloga, izvlačenje nagrada ne bude održano, nepodijeljena nagrada izvući će se u sljedećem kolu. U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene Nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgledat će tročlana komisija po izboru Priređivača. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu) te će Priređivač pisanu obavijest o dobivenoj nagradi poslati dobitnicima u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada u obliku e-mail pošte poslane na e-mail adresu sudionika ili putem pružatelja poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave.

Članak 6.

Preuzimanje nagrada

Nagrade u Nagradnim igrama dobitnici preuzimaju osobno uz predočenje osobne iskaznice na adresi Priređivača ili će im nagrada biti poslana kurirskom službom na adresu koju je korisnik naznačio Priređivaču u roku od 30 dana od dana primitka e-maila poslanog od strane Priređivača na e-mail adresu sudionika koju je isti prijavio kao svoju osobnu e-mail adresu za kontakt i korespondenciju ili od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne preuzmu svoje nagrade u roku iz prethodnog stavka, Priređivač će ih ponovno u roku od 8 dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovoga članka obavijestiti o dobitku nagrade i o pravu da u naknadnom roku od 10 dana od dana zaprimanja naknadne obavijesti preuzmu svoje nagrade.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Članak 7.

Prekid nagradne igre

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu).

Članak 8.

Prestanak obveza Priređivača

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom kad dobitnik ili po njemu ovlaštena osoba osobno preuzmu nagradu na adresi Priređivača ili u trenutku kada ovlašteni pružatelj kurirskih usluga pošiljku isporuči na adresu dobitnika.

U svakom slučaju sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju protekom naknadnog roka iz članka 6. ovih Pravila.

Članak 9.

Prikupljanje i obrada podataka

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, sudionici su svjesni i suglasni da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (npr. ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), te se njima koristi u svrhu provođenja i odvijanja ove Nagradne igre te zadovoljenja svih zakonskih obveza, kao i dostave nagrada u skladu s ovim Pravilima.

Voditelj obrade osobnih podataka je Priređivač određen u članku 1. ovih Pravila.

Osobni podaci sudionika Nagradne igre čuvat će se sukladno svrsi provođenja Nagradne igre i sukladno svim zakonskim obvezama. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti i s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača Nagradne igre [email protected]. Prigovor na obradu podataka može se uputiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Članak 10.

Ostale odredbe

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija izda odobrenje te ista budu objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu).

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 29.03.2022