Skip to main content
<
Novosti

Pravila nagradne igre: “Aircash nagrađuje tvoju vjernost”

 

Zapisnik o izvlačenju dobitnika nagradne igre
Aircash nagrađuje tvoju vjernost

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10), AIRCASH d.o.o., OIB: 99833713101, Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska, donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

AIRCASH NAGRAĐUJE TVOJU VJERNOST

Za ova pravila nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske:

KLASA: UP/I-460-02/21-01/225

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 28. svibanj 2021.

Članak 1.

Priređivač

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Aircash nagrađuje tvoju vjernost˝ i Voditelj obrade podataka je AIRCASH d.o.o., OIB: 99833713101 sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska, (dalje u tekstu: Priređivač).

Članak 2.

Način održavanja, trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra održava se putem Facebook i Instagram stranice Priređivača, a Pravila nagradne igre (dalje u tekstu: Pravila) bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja od strane Ministarstva financija.

Nagradna igra trajat će od dana 10.06.2021. (10:00 sati) do 14.06.2021. (23:59 sati) (uključujući oba datuma).

Svrha nagradne igre je promidžba usluga i prozvoda Priređivača.

Članak 3.

Pravo i način sudjelovanja

U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji se u razdoblju od dana 10.06.2021. (10:00 sati) do dana 14.06.2021. (23:59 sati) prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri na način da putem svojeg Facebook ili Instagram profila objave komentar na Facebook ili Instagram stranici Priređivača te u navedenom komentaru označe samo jednu osobu s kojom bi podijelili nagradu i postanu pratitelj Facebook ili Instagram stranice Priređivača klikom na „sviđa mi se“ opciju na jednoj od navedenih stranica.

Svaki sudionik nagradne igre može izvršiti više valjanih prijava na način da u svakoj zasebnoj prijavi navede zasebnu i različitu osobu, poštujući sve uvjete navedene u prethodnom stavku ovog članka Pravila.

U slučaju da sudionik nagradne igre izvrši više prijava u kojima je označena ista osoba, navedene prijave smatraju se nevažećima te kao takve ne će biti uvrštene u izvlačenje dobitnika nagrada.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji.

Članak 4.

Fond nagrada

Ukupni fond nagrada iznosi 3,000.00 kuna (slovima: tri tisuće kuna).

Fond nagrada sastoji se od sveukupno 6 pojedinačnih nagradnih poklon bonova koji su jednake vrijednosti, a vrijednost svakog pojedinačnog nagradnog poklon bona iznosi 500 kuna (slovima: petsto kuna).

Nagrade nije moguće zamijeniti za novac. Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Članak 5.

Izvlačenje nagrada

Javno izvlačenje nagrada održat će se u sjedištu Priređivača, na adresi Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska dana 16.06.2021. u 12:00 sati.

Dobitnici nagrada bit će izvučeni nasumično putem računalnog programa (www.commentpicker.com) koji koristi Priređivač.

Jedan sudionik nagradne igre može osvojiti jednu ili više nagrada za svaku podnesenu i valjanu prijavu definiranu člankom 3. ovih Pravila.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgledat će tročlana komisija sastavljena od tri zaposlenika Priređivača. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu) te će Priređivač pisanu obavijest o dobivenoj nagradi poslati dobitnicima u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada u obliku e-mail pošte poslane na e-mail adresu sudionika ili putem pružatelja poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave.

Članak 6.

Preuzimanje nagrada

Nagrade u nagradnim igrama dobitnici preuzimaju sukladno dogovoru s Priređivačem u roku od 30 dana od dana primitka e-maila poslanog od strane Priređivača na e-mail adresu sudionika koju je isti prijavio kao svoju osobnu e-mail adresu za kontakt i korespondenciju ili od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne preuzmu svoje nagrade u roku iz prethodnog stavka, Priređivač će ih ponovno u roku od 8 dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovoga članka obavijestiti o dobitku nagrade i o pravu da u naknadnom roku od 10 dana od dana zaprimanja naknadne obavijesti preuzmu svoje nagrade.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Članak 7.

Prekid nagradne igre

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu).

Članak 8.

Prestanak obveza Priređivača

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom kad dobitnik ili po njemu ovlaštena osoba preuzme nagradu, odnosno protekom naknadnog roka iz članka 6. ovih Pravila.

Članak 9.

Prikupljanje i obrada podataka

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici su suglasni i daju svoj pristanak da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u nagradnoj igri (ime, prezime, ulica, kućni broj, mjesto, poštanski broj, broj telefona, e-mail adresa), te se njima koristi u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Priređivač određen u članku 1. ovih Pravila.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ista povučena. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se sukladno svrsi provođenja nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom, a naročito u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Priređivač će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:

 1. Objavu Dobitnika;
 2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko preuzimanja nagrade;
 3. Dostavljanje nagrade Dobitniku;
 4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim igrama;
 5. Promocijske i marketinške svrhe vezano uz ovu nagradnu igru.

Sudionici nagradne igre slanjem e-maila na [email protected], imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem nagradne igre:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio;
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač pohranio;
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio;
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio;
 5. Zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe i u slučaju kada je ispitanik podnio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade interese ispitanika;
 6. Zatražiti prijenos podataka drugom voditelju obrade;
 7. Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje;
 8. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 10.

Ostale odredbe

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija izda odobrenje te ista budu objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu).

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 08.06.2021.

Direktor Aircash d.o.o.

Hrvoje Ćosić