Aircash Pravila nagradne igre: “Aircash i Mastercard te vode na najveću zabavu ovog ljeta” - Aircash Skip to main content
<
Novosti

Pravila nagradne igre: “Aircash i Mastercard te vode na najveću zabavu ovog ljeta”

Zapisnik o izvlačenju dobitnika nagradne igre

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14, 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10), AIRCASH d.o.o., OIB: 99833713101, Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska, donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Aircash i Mastercard te vode na najveću zabavu ovog ljeta

Za ova pravila nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske:

KLASA: UP/I-460-02/23-01/291
URBROJ: 513-07-21-01-23-2

Zagreb, 20.6.2023.

Članak 1.

Priređivač

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Aircash i Mastercard te vode na najveću zabavu ovog ljeta“ i Voditelj obrade podataka je AIRCASH d.o.o., OIB: 99833713101 sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska, (dalje u tekstu: Priređivač).

Članak 2.

Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra pod nazivom Aircash i Mastercard te vode na najveću zabavu ovog ljeta“ (dalje u tekstu: Nagradna igra) trajat će od dana 1.7.2023. (12:00 sati) do 7. 8. 2023. (10:00 sati).

Pravila Nagradne igre (dalje u tekstu: Pravila) bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja od strane Ministarstva financija.

Svrha Nagradne igre je promidžba usluga i proizvoda Priređivača.

Članak 3.

Pravo i način sudjelovanja

U Nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji se u razdoblju trajanja Nagradne igre naznačenog u članku 2. ovih Pravila prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri na način da uspješno izvrše najmanje jedno plaćanje u iznosu od najmanje 10 EUR korištenjem Aircash Mastercard® prepaid kartice na jednom od online ili fizičkih prodajnih mjesta koje prihvaća plaćanja Aircash Mastercard prepaid karticama.

Svako zasebno plaćanje pojedinog sudionika Nagradne igre izvršeno u skladu s uvjetima navedenim u prethodnom stavku ovoga članka smatrat će se valjanom i zasebnom prijavom te kao takvo ulazi u izvlačenje dobitnika Nagradne igre.

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji.

Članak 4.

Fond nagrada

Ukupni fond nagrada iznosi 5.632,48 EUR (PDV uključen).

Nagradni fond sastoji se od 1 nagrade, odnosno nagradnog paketa “VIP paket za ZÜRICH OPENAIR 2023” za dvije osobe koji se održava od 22. do 26.kolovoza 2023. godine u Zürichu čija je vrijednost 5.632,48 EUR (PDV uključen), a koji uključuje:

  • Dvije festivalske VIP propusnice za svih pet (5) dana festivala koje uključuju pristup zasebnom glavnom ulazu, platformi s najboljim mjestom za gledanje glavne pozornice, odvojenim toaletima i namjenskim barovima, manje čekanje u redovima i veći užitak na festivalu
  • Smještaj u blizini (pješačka udaljenost do ZOA) koji uključuje četiri (4) noćenja s doručkom od 22. do 26.8.2023.
  • Transfer od zračne luke do smještajne jedinice i natrag
  • Povratne aviokarte i putno zdravstveno osiguranje za dvije (2) osobe
  • Poklon bon za džeparac u iznosu od 500,00 EUR

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Članak 5.

Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada održat će se 8. kolovoza 2023. u sjedištu Priređivača, na adresi Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, Hrvatska u 14:00 sati.

Izvlačenjem će se odrediti dobitnik nagradne igre.

Dobitnik nagrade bit će izvučen nasumično putem računalnog programa koji koristi Priređivač.

Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgledat će tročlana komisija po izboru Priređivača. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu) te će Priređivač pisanu obavijest o dobivenoj nagradi poslati dobitnicima u roku od pet dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada u obliku e-mail pošte poslane na e-mail adresu sudionika ili putem pružatelja poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom,  primijenit će se odredba članka 7. ovih Pravila.

Članak 6.

Preuzimanje nagrada

Uvjet za dobivanje nagrade je da se sudionici slažu s pravilima i ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Iskorištavanje nagrade je moguće isključivo u vremenu održavanja festivala, odnosno u periodu od 22. do 26. kolovoza 2023. godine u Zürichu.

Nagradu u Nagradnoj igri dobitnik preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice na adresi Priređivača ili će nagrada biti poslana elektroničkom poštom ili kurirskom službom na adresu koju je korisnik naznačio Priređivaču u roku od 3 dana od dana primitka e-maila poslanog od strane Priređivača na e-mail adresu sudionika koju je isti prijavio kao svoju osobnu e-mail adresu za kontakt i korespondenciju ili od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu ili nagradu više ne bude moguće iskoristiti zbog termina Festivala, gubi pravo na nagradu.

Organizator zadržava pravo ne podijeliti nagradu ako:

  • dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
  • se ustanovi da je sudionik nagradne igre sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradne igre,
  • dobitnik pošalje krive podatke za dostavu,
  • dobitnik nije poslao adresu na području Republike Hrvatske,
  • dobitnik nagradu ne preuzme do isteka roka za preuzimanje nagrade određenog od strane ugovorenog partnera za poštansku dostavu.

Članak 7.

Otkazivanje, prekid ili mirovanje nagradne igre

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu).

Otkazana nagradna igra ne može se ponoviti.

Prekinuta nagradna igra nastavit će se pod istim uvjetima, ukoliko je to uvažavajući konkretne okolnosti ove nagradne igre moguće.

S nepodijeljenim nagradama postupit će se u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 8.

Prestanak obveza Priređivača

Ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade definirane ovim pravilima, odnosno odustane od preuzimanja nagrade ili istu ne preuzme u roku određenom od strane organizatora ili ugovorenog partnera za poštansku dostavu, znači da nagradu ne želi primiti čime se organizator u odnosu s dobitnikom oslobađa svih obaveza prema dobitniku. Time organizator nagradne igre dobiva pravo raspolaganja nagradom u druge svrhe. Ako dobitnik unutar 24 sata od eventualnog naknadnog poziva ne dostavi svoje podatke, nagrada mu neće biti dodijeljena.

Svakako, sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom kad dobitnik ili po njemu ovlaštena osoba osobno preuzmu nagradu na adresi Priređivača ili u trenutku kada ovlašteni pružatelj kurirskih usluga pošiljku isporuči na adresu dobitnika.

Članak 9.

Prikupljanje i obrada podataka

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, sudionici su svjesni i suglasni da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (npr. ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), te se njima koristi u svrhu provođenja i odvijanja ove Nagradne igre te zadovoljenja svih zakonskih obveza, kao i dostave nagrada u skladu s ovim Pravilima.

Voditelj obrade osobnih podataka je Priređivač određen u članku 1. ovih Pravila.

Osobni podaci sudionika Nagradne igre čuvat će se sukladno svrsi provođenja Nagradne igre i sukladno svim zakonskim obvezama. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti i s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača Nagradne igre [email protected]. Prigovor na obradu podataka može se uputiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Članak 10.

Ostale odredbe

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija izda odobrenje te ista budu objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu).

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 20.6.2023.