Skip to main content
<
Novosti

Pravila nagradne igre: “5 za PS5”

Dobitnik nagradne igre (ime, prezime i adresa)
Teodor Gvajdek Bregović, Horvat – Kiš Franje 1, Varaždin

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10), AIRCASH d.o.o., OIB: 99833713101, Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska, donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“5 za PS5”

Za ova pravila nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske:

KLASA: UP/I-460-02/22-01/26

URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 21. siječanj 2022.

 

Članak 1.

Priređivač

Priređivač nagradne igre pod nazivom “5 za PS5” i Voditelj obrade podataka je AIRCASH d.o.o., OIB: 99833713101 sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska, (dalje u tekstu: Priređivač).

Članak 2.

Način održavanja, trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra pod nazivom „5 za PS5“ (dalje u tekstu: Nagradna igra) održava se putem Instagram stranice Priređivača, a Pravila Nagradne igre (dalje u tekstu: Pravila) bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu) uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja od strane Ministarstva financija.

Nagradna igra trajat će od dana 04.02.2022. (12:00 sati) do 09.02.2022. (12:00 sati).

Svrha Nagradne igre je promidžba usluga i proizvoda Priređivača.

Članak 3.

Pravo i način sudjelovanja

U Nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji se u razdoblju trajanja Nagradne igre naznačenog u članku 2. ovih Pravila prijave za sudjelovanje u  Nagradnoj igri na način da putem svojeg Instagram profila objave komentar na Instagram stranici Priređivača te u navedenom komentaru označe 5 različitih osoba, označe objavu nagradne igre priređivača  klikom na opciju „sviđa mi se“ i postanu pratitelj Instagram stranice Priređivača klikom na „Prati“ opciju.

Svaki sudionik Nagradne igre može izvršiti i više valjanih prijava  ove Nagradne igre na način da u svakoj zasebnoj prijavi navede 5 različitih i zasebnih osoba, poštujući sve uvjete navedene u ostalim stavcima ovog članka Pravila.

U slučaju da sudionik Nagradne igre izvrši više prijava u kojima su označene iste osobe, navedene prijave smatraju se nevažećima te kao takve neće biti uvrštene u izvlačenje dobitnika nagrada Nagradne igre za koju je ista izvršena.

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji.

Članak 4.

Fond nagrada

Ukupni fond nagrada iznosi 4.936,80 HRK (PDV uključen).

Fond nagrada sastoji se od 1 pojedinačne nagrade čija je vrijednost 4.936,80 HRK (PDV uključen): PlayStation 5 + Marvel’s Spider-Man Miles Morales PS5 + dodatni  DS5 kontroler.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima.

Članak 5.

Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada održat će se dana 10.02.2022. u 15:00 sati u sjedištu Priređivača, na adresi Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Dobitnik nagrade bit će izvučen nasumično putem računalnog programa koji koristi Priređivač.

Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrade nadgledat će tročlana komisija po izboru Priređivača. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik.

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu) te će Priređivač pisanu obavijest o dobivenoj nagradi poslati dobitniku u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrade u obliku e-mail pošte poslane na e-mail adresu sudionika ili putem pružatelja poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave.

Članak 6.

Preuzimanje nagrada

Nagrade u Nagradnim igrama dobitnici preuzimaju osobno uz predočenje osobne iskaznice na adresi Priređivača ili će im nagrada biti poslana kurirskom službom na adresu koju je korisnik naznačio Priređivaču u roku od 30 dana od dana primitka e-maila poslanog od strane Priređivača na e-mail adresu sudionika koju je isti prijavio kao svoju osobnu e-mail adresu za kontakt i korespondenciju ili od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnik nagrade ne preuzme svoju nagradu u roku iz prethodnog stavka, Priređivač će ponovno u roku od 8 dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovoga članka obavijestiti o dobitku nagrade i o pravu da u naknadnom roku od 10 dana od dana zaprimanja naknadne obavijesti preuzme svoju nagradu.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Članak 7.

Prekid nagradne igre

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu).

Članak 8.

Prestanak obveza Priređivača

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom kad dobitnik ili po njemu ovlaštena osoba osobno preuzme nagradu na adresi Priređivača ili u trenutku kada ovlašteni pružatelj kurirskih usluga pošiljku isporuči na adresu dobitnika.

U svakom slučaju sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju protekom naknadnog roka iz članka 6. ovih Pravila.

Članak 9.

Prikupljanje i obrada podataka

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, sudionici su svjesni i suglasni da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (npr. ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), te se njima koristi u svrhu provođenja i odvijanja ove Nagradne igre te zadovoljenja svih zakonskih obveza, kao i dostave nagrada u skladu s ovim Pravilima.

Voditelj obrade osobnih podataka je Priređivač određen u članku 1. ovih Pravila.

Osobni podaci sudionika Nagradne igre čuvat će se sukladno svrsi provođenja Nagradne igre i sukladno svim zakonskim obvezama. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti i s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača Nagradne igre [email protected]. Prigovor na obradu podataka može se uputiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske. Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Članak 10.

Ostale odredbe

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija izda odobrenje te ista budu objavljena na službenoj web stranici Priređivača (www.aircash.eu).

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 17.01.2022.,

Direktor, Aircash d.o.o.

Hrvoje Ćosić