Aircash WYTYCZNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE Skip to main content

AIRCASH Ltd.
ULICA GRADA VUKOVARA 271, HR-10000 ZAGREB

WYTYCZNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nazywaną dalej „Ustawą”), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., firma Aircash przy nawiązywaniu relacji biznesowych ma obowiązek ustalić, czy beneficjenci są osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.

Zgodnie z Ustawą, definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne jest następująca:

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne to każda osoba fizyczna, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprawowała lub sprawuje znaczącą funkcję publiczną w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, w tym członkowie jej najbliższej rodziny oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Bliscy członkowie rodziny to małżonek lub osoba, z którą osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne pozostaje w związku pozamałżeńskim, dzieci i ich małżonkowie lub osoby, z którymi dzieci osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne pozostają w związku pozamałżeńskim, oraz rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Bliski współpracownik to każda osoba fizyczna, o której wiadomo, że jest współwłaścicielem osoby prawnej lub podmiotu prawnego lub ma inne bliskie stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, lub która jest jedynym rzeczywistym właścicielem podmiotu prawnego lub podmiotu, o którym wiadomo, że został utworzony na rzecz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Osobami fizycznymi, które sprawowały lub sprawują znaczącą funkcję publiczną, są:

 • prezydent państwa
 • premier
 • minister, wiceminister, asystent ministra, sekretarz stanu
 • wybrany członek władzy ustawodawczej
 • członek organu zarządzającego partii politycznej
 • sędzia Sądu Najwyższego lub Trybunału Konstytucyjnego lub inny urzędnik sądowy, od którego decyzji, poza wyjątkowymi przypadkami, nie można odwołać się, korzystając ze środków prawnych
 • sędzia Trybunału Obrachunkowego
 • członek rady banku centralnego
 • ambasador, osoba reprezentująca ambasadora pod jego nieobecność
 • wysoki rangą oficer sił zbrojnych
 • członek zarządu i rady nadzorczej podmiotów prawnych, których właścicielem lub większościowym udziałowcem jest państwo
 • dyrektor, zastępca dyrektora, członek zarządu i osoba pełniąca równoważne funkcje w organizacji międzynarodowej
 • wójt, burmistrz i ich zastępcy wybrani na podstawie ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego

Jeśli należysz do jednej z następujących kategorii:

 • sprawuję funkcje publiczne
 • jestem członkiem najbliższej rodziny osoby pełniącej służbę publiczną
 • jestem bliskim współpracownikiem osoby pełniącej funkcje publiczne,

prosimy o przesłanie na adres [email protected] swoich danych osobowych takich jak: adres, data urodzenia, skan dokumentu tożsamości oraz określenie w jaki sposób jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne i/lub w jakim charakterze jesteś związany z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Wskaż również źródło środków, które będziesz wykorzystywać do transakcji Aircash w jednej z poniższych kategorii.

 • Wynagrodzenia i inne dochody
 • Oszczędności
 • Sprzedaż aktywów finansowych
 • Nieruchomości na sprzedaż
 • Odszkodowanie
 • Zwrot kapitału z zagranicy
 • Spadek, darowizna
 • Inne

Po przesłaniu wymaganych informacji skontaktują się z Tobą nasi przedstawiciele, aby dokończyć proces rejestracji.

Dziękujemy za wyrozumiałość!