Aircash ZÁSADY PRO POLITICKY EXPONOVANÉ OSOBY - Aircash Skip to main content

AIRCASH Ltd.
ULICA GRADA VUKOVARA 271, HR-10000 ZAGREB

ZÁSADY PRO POLITICKY EXPONOVANÉ OSOBY

Podle zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu (dále jen zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna 2018, je společnost Aircash povinna při uzavírání obchodního vztahu určit, zda se jedná o politicky exponovanou osobu.

Zákon definuje politicky exponovanou osobu takto:

Politicky exponovanou osobou se rozumí jakákoli fyzická osoba, která během uplynulých 12 měsíců je nebo byla ve významné veřejné funkci v členském státě nebo třetí zemi, včetně jejích nejbližších členů rodiny a osob, o nichž je známo, že jsou blízkými spolupracovníky politicky exponované osoby.

Nejbližšími členy rodiny se rozumí choť nebo osoba, s níž je politicky exponovaná osoba v mimomanželském svazku, děti a jejich chotě nebo osoby, s nimiž jsou děti politicky exponované osoby v mimomanželském svazku, a rodiče politicky exponované osoby.

Blízkým spolupracovníkem se rozumí jakákoli fyzická osoba, o které je známo, že je s politicky exponovanou osobou ve spoluvlastnickém vztahu, jehož subjektem je právní subjekt nebo entita nebo v jakémkoli jiném blízkém obchodním vztahu s politicky exponovanou osobou, nebo která je jediným skutečným vlastníkem právního subjektu nebo entity, o níž je známo, že byla založena ve prospěch politicky exponované osoby.

Fyzickými osobami, které jsou nebo byly ve významné veřejné funkci, se rozumí:

 • prezident republiky,
 • premiér,
 • ministr, náměstek ministra, státní tajemník,
 • volený člen parlamentu,
 • člen řídícího orgánu politické strany,
 • soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky,
 • soudce účetního dvora,
 • člen bankovní rady centrální banky,
 • velvyslanec, chargé d’affaires,
 • vysoký důstojník ozbrojených sil,
 • člen představenstva a dozorčí rady právnických osob ovládaných nebo většinově ovládaných státem,
 • ředitel, zástupce ředitele, člen představenstva a osoba zastávající rovnocenné funkce v mezinárodní organizaci,
 • starosta obce, starosta a jejich zástupci volení na základě zákona upravujícího volby do zastupitelstev obcí.

Pokud spadáte do jedné z následujících kategorií:

 • působím ve veřejné funkci,
 • jsem nejbližším členem rodiny osoby, která působí ve veřejné funkci,
 • jsem blízkým spolupracovníkem osoby, která působí ve veřejné funkci,

zašlete prosím své osobní údaje (adresa, datum narození, naskenovaný občanský průkaz) na emailovou [email protected] a popište, proč jste politicky exponovaná osoba a/nebo v jakém jste s politicky exponovanou osobou vztahu. Také z následujících kategorií vyberte zdroj finančních prostředků, které použijete pro transakce v rámci Aircash.

 • Plat a další příjmy
 • Úspory
 • Prodej finančního majetku
 • Nemovitost na prodej
 • Kompenzace
 • Návrat kapitálu ze zahraničí
 • Dědictví, dary
 • Jiný zdroj

Po odeslání požadovaných informací budete kontaktováni našimi agenty, kteří proces registrace dokončí.

Děkujeme za pochopení.